GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

대가추천주

가입·결제안내 매매도우미 엑셀 다운로드
매매도우미 엑셀 사용법

켄 피셔

투자대가의 철학과 검증된 투자방법을 계랑화해 대가가 관심을 가질만한
상장기업 전체의 투자매력도 순위를 제공합니다.

  • HOME
  • 대가 추천주
  • 켄 피셔
켄피셔

종합 순위

(순이익, 영업현금, 시가총액 단위 : 억원)

순위 종목명 주가 등락률 조건통과 PSR FCF(억) 부채비율·유동비율 3년 평균 순이익률 5년간 자본성장률
1 서한 2,405 2.8% 5/ 5개 0.5 88 37%, 295% 10.5% 34.5%
2 동우팜투테이블 4,170 2.0% 5/ 5개 0.5 204 17%, 486% 5.4% 10.3%
3 대륙제관 6,300 0.0% 5/ 5개 0.5 38 54%, 207% 6.4% 11.1%
4 애경유화 14,050 0.4% 5/ 5개 0.6 452 40%, 241% 5.6% 16.9%
5 국보디자인 20,250 1.0% 5/ 5개 0.6 108 64%, 211% 6.1% 12.1%
6 삼○○○ 13,800 7.4% 5/ 5개 0.7 104 17%, 339% 13.2% 29.0%
7 S○○○ 39,600 1.7% 5/ 5개 0.7 829 40%, 218% 7.0% 10.6%
8 두○○○ 2,250 1.4% 5/ 5개 0.7 35 59%, 319% 5.3% 21.6%
9 코○○○ 4,315 1.5% 5/ 5개 0.7 28 29%, 350% 8.8% 19.2%
10 영○○○ 4,755 0.7% 5/ 5개 0.8 74 21%, 234% 13.4% 12.6%
11 서○○○ 6,900 0.1% 5/ 5개 0.8 312 14%, 516% 8.3% 10.1%
12 유○○○ 6,370 1.6% 5/ 5개 0.8 118 18%, 256% 6.9% 10.8%
13 코○○○ 16,050 1.6% 5/ 5개 0.8 197 16%, 667% 9.4% 10.7%
14 동○○○ 4,850 0.4% 5/ 5개 0.8 1,338 18%, 742% 17.5% 20.1%
15 S○○○ 1,455 0.3% 5/ 5개 0.9 134 17%, 944% 7.0% 11.3%
16 H○○○ 3,220 3.2% 5/ 5개 0.9 331 28%, 317% 8.6% 73.4%
17 블○○○ 6,080 1.0% 5/ 5개 0.9 74 10%, 753% 10.6% 10.8%
18 현○○○ 12,500 0.8% 5/ 5개 0.9 100 68%, 213% 11.4% 24.3%
19 성○○○ 3,985 1.4% 5/ 5개 0.9 20 6%, 890% 12.3% 12.9%
20 엘○○○ 14,350 0.4% 5/ 5개 1.0 218 41%, 310% 7.5% 15.6%
21 한○○○ 10,050 0.5% 5/ 5개 1.0 36 35%, 252% 7.9% 13.6%
22 아○○○ 3,125 0.6% 4/ 5개 -25.0 40 28%, 291% -87.4% 43.0%
23 에○○○ 1,985 0.3% 4/ 5개 0.2 183 48%, 211% 2.8% 25.3%
24 대○○○ 7,200 0.0% 4/ 5개 0.2 299 49%, 260% 3.7% 13.1%
25 삼○○○ 15,100 2.0% 4/ 5개 0.3 198 139%, 268% 6.3% 67.0%
26 토○○○ 8,810 0.9% 4/ 5개 0.3 826 44%, 224% 4.4% 23.3%
27 극○○○ 3,460 0.6% 4/ 5개 0.3 14 77%, 210% 5.5% 7.1%
28 화○○○ 15,600 0.0% 4/ 5개 0.3 -743 65%, 317% 6.2% 10.7%
29 제○○○ 14,800 0.3% 4/ 5개 0.4 35 41%, 196% 7.4% 33.6%
30 성○○○ 8,100 5.5% 4/ 5개 0.4 138 64%, 147% 8.4% 13.0%
31 링○○○ 3,955 1.8% 4/ 5개 0.4 7 54%, 245% 3.1% 16.2%
32 세○○○ 32,500 1.6% 4/ 5개 0.4 314 27%, 303% 7.0% 7.3%
33 대○○○ 2,590 4.7% 4/ 5개 0.4 -10 43%, 282% 7.8% 12.1%
34 현○○○ 54,300 0.0% 4/ 5개 0.4 8,521 86%, 107% 5.4% 10.4%
35 삼○○○ 2,420 5.7% 4/ 5개 0.4 13 39%, 79% 9.3% 17.5%
36 현○○○ 3,755 0.5% 4/ 5개 0.4 84 32%, 202% 10.0% -100.0%
37 한○○○ 38,350 1.7% 4/ 5개 0.5 422 23%, 375% 5.6% 1.5%
38 에○○○ 8,760 0.9% 4/ 5개 0.5 -90 37%, 268% 5.1% 12.9%
39 동○○○ 4,340 0.2% 4/ 5개 0.5 42 50%, 145% 7.1% 16.3%
40 상○○○ 7,320 0.5% 4/ 5개 0.5 128 84%, 150% 7.7% 14.4%
41 유○○○ 8,590 1.4% 4/ 5개 0.5 22 26%, 253% 5.4% 9.5%
42 일○○○ 3,925 3.2% 4/ 5개 0.5 402 50%, 92% 13.1% 20.3%
43 S○○○ 5,390 4.1% 4/ 5개 0.5 2,977 411%, 71% 14.0% 30.0%
44 K○○○ 59,900 1.7% 4/ 5개 0.5 145 20%, 379% 5.9% 4.9%
45 에○○○ 1,590 1.3% 4/ 5개 0.5 -132 22%, 421% 6.3% 11.3%
46 태○○○ 10,350 1.0% 4/ 5개 0.6 168 23%, 330% 5.6% 6.3%
47 우○○○ 12,000 1.6% 4/ 5개 0.6 22 29%, 268% 6.2% 3.1%
48 G○○○ 10,050 0.0% 4/ 5개 0.6 -81 29%, 241% 6.4% 16.6%
49 삼○○○ 9,750 0.9% 4/ 5개 0.6 41 24%, 263% 5.3% 5.6%
50 N○○○ 5,490 0.7% 4/ 5개 0.6 99 42%, 148% 9.1% 11.6%
51 삼○○○ 36,450 2.8% 4/ 5개 0.6 56 13%, 692% 8.2% 4.6%
52 엠○○○ 10,250 1.5% 4/ 5개 0.7 12 44%, 84% 19.4% 22.7%
53 테○○○ 21,350 0.2% 4/ 5개 0.7 -354 29%, 341% 7.5% 24.7%
54 신○○○ 16,500 1.9% 4/ 5개 0.7 504 14%, 650% 7.0% 1.5%
55 아○○○ 46,400 0.8% 4/ 5개 0.7 453 53%, 208% 9.1% -3.6%
56 자○○○ 17,800 0.3% 4/ 5개 0.7 182 42%, 237% 5.8% 7.3%
57 한○○○ 6,830 1.6% 4/ 5개 0.7 -13 43%, 260% 5.5% 17.4%
58 원○○○ 4,235 1.8% 4/ 5개 0.7 34 11%, 609% 6.2% 3.7%
59 한○○○ 50,800 1.0% 4/ 5개 0.7 -59 29%, 240% 10.1% 11.3%
60 일○○○ 104,000 0.5% 4/ 5개 0.7 81 9%, 377% 5.7% 8.0%
61 이○○○ 17,850 0.8% 4/ 5개 0.8 17 29%, 164% 9.1% 15.5%
62 넥○○○ 12,200 0.4% 4/ 5개 0.8 1,011 76%, 174% 9.6% 12.4%
63 G○○○ 643 2.1% 4/ 5개 0.8 26 11%, 1,044% 42.0% 6.7%
64 삼○○○ 44,400 1.1% 4/ 5개 0.8 246 14%, 735% 9.6% 6.1%
65 미○○○ 55,500 1.4% 4/ 5개 0.8 -21 15%, 523% 8.4% 12.2%
66 피○○○ 7,930 2.0% 4/ 5개 0.8 2 19%, 279% 6.6% 5.1%
67 아○○○ 13,100 0.4% 4/ 5개 0.8 27 38%, 224% 5.7% -100.0%
68 대○○○ 8,590 3.4% 4/ 5개 0.8 218 17%, 369% 5.6% 2.6%
69 삼○○○ 5,920 1.2% 4/ 5개 0.8 22 141%, 32% 13.4% 45.7%
70 매○○○ 4,425 1.8% 4/ 5개 0.9 73 75%, 180% 6.2% 10.9%
71 엠○○○ 7,040 2.8% 4/ 5개 0.9 53 101%, 98% 5.5% 14.0%
72 제○○○ 6,210 2.5% 4/ 5개 0.9 18 16%, 400% 5.7% -0.8%
73 대○○○ 7,880 0.4% 4/ 5개 0.9 284 22%, 241% 5.6% 1.6%
74 코○○○ 7,360 0.4% 4/ 5개 0.9 122 26%, 290% 6.7% 9.1%
75 에○○○ 33,150 1.2% 4/ 5개 0.9 2,162 59%, 194% 9.8% 16.8%
76 쎄○○○ 1,920 1.1% 4/ 5개 0.9 50 75%, 87% 12.2% 21.8%
77 스○○○ 12,500 2.5% 4/ 5개 0.9 169 34%, 178% 10.3% 10.1%
78 디○○○ 4,160 0.1% 4/ 5개 0.9 36 12%, 436% 5.0% 8.6%
79 D○○○ 14,500 1.8% 4/ 5개 0.9 196 118%, 244% 11.7% 13.2%
80 실○○○ 40,350 0.1% 4/ 5개 0.9 306 32%, 383% 7.9% 8.6%
81 동○○○ 10,750 1.9% 4/ 5개 1.0 -276 16%, 426% 16.9% 23.4%
82 현○○○ 14,900 1.4% 4/ 5개 1.0 512 18%, 300% 6.6% 3.9%
83 나○○○ 24,100 0.8% 4/ 5개 1.0 166 50%, 181% 12.1% 26.5%
84 에○○○ 22,700 2.7% 4/ 5개 1.1 284 16%, 356% 14.7% 10.6%
85 톱○○○ 34,500 0.7% 4/ 5개 1.1 1,358 34%, 338% 7.7% 34.7%
86 삼○○○ 17,550 1.5% 4/ 5개 1.1 6 14%, 545% 9.9% 10.9%
87 프○○○ 5,370 1.5% 4/ 5개 1.1 47 17%, 471% 8.7% 13.4%
88 F○○○ 44,250 1.1% 4/ 5개 1.2 460 35%, 243% 6.5% 13.4%
89 에○○○ 2,150 2.4% 4/ 5개 1.2 21 8%, 383% 17.0% 12.4%
90 프○○○ 19,450 1.5% 4/ 5개 1.3 108 18%, 382% 16.2% 12.7%
91 금○○○ 38,000 0.0% 4/ 5개 1.3 417 22%, 366% 11.8% 13.7%
92 아○○○ 8,330 1.2% 4/ 5개 1.3 53 7%, 1,078% 11.5% 13.8%
93 조○○○ 38,150 0.4% 4/ 5개 1.5 260 8%, 533% 8.1% 11.4%
94 한○○○ 36,050 0.4% 4/ 5개 1.5 298 14%, 455% 20.7% 11.2%
95 빅○○○ 6,200 0.6% 4/ 5개 1.5 62 10%, 833% 21.0% 14.1%
96 조○○○ 77,700 0.1% 4/ 5개 1.5 132 15%, 746% 22.1% 18.6%
97 유○○○ 10,100 0.0% 4/ 5개 1.5 239 48%, 238% 6.0% 16.8%
98 대○○○ 16,850 1.2% 4/ 5개 1.6 184 14%, 445% 12.1% 10.8%
99 씨○○○ 8,230 0.5% 4/ 5개 1.6 21 39%, 227% 10.9% 11.2%
100 피○○○ 6,430 0.9% 4/ 5개 1.8 32 11%, 656% 12.4% 12.8%
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 끝