Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
57,900원
시가총액
3,456,504억
전일대비
0.17%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.92
PBR
1.32
ROE
8.29

* 2020년 06월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
주당배당금
2020.06 2019.12 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12 2014.12 2013.12 2012.12 2011.12 2010.12 2009.12 2008.12 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12 2002.12 2001.12 2000.12 1999.12 1998.12
779,920 1,547,729 1,703,819 1,619,150 1,339,472 1,352,050 1,378,255 1,583,721 1,412,064 1,208,160 1,122,495 897,728 729,530 631,760 589,728 574,577 576,324 435,820 398,131 323,804 342,838 261,178 200,842
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 204,703 191,467 172,467 149,739 135,567 121,341 107,487 102,949 100,368 93,486 121,482 105,099 109,034 88,506 64,945
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 1,207,361 1,016,693 950,028 747,989 593,963 510,419 482,241 471,628 475,956 342,334 283,634 218,705 233,804 172,672 135,897
779,920 1,547,729 1,703,819 1,619,150 1,339,472 1,352,050 1,378,255 1,583,721 N/A N/A N/A N/A -0 -0 -0 -0 N/A 0 -6,985 -0 0 N/A 0
559,735 1,136,184 1,016,665 1,013,997 972,906 996,593 991,887 1,107,315 994,320 904,062 779,807 684,025 553,806 468,465 423,598 401,582 372,797 295,188 263,006 245,147 219,934 176,612 139,757
370,801 778,353 727,855 752,382 723,573 752,710 744,247 861,412 N/A 667,371 573,036 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,057 5,156 -45,788 -14,821 7,548 -12,408 322 -5,573 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 744,934 659,491 -7,638 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
63,781 111,667 116,043 107,908 102,936 99,981 97,298 89,665 76,110 77,504 73,733 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
86,103 169,698 141,851 111,234 106,414 106,515 95,629 89,743 87,620 88,980 76,376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35,994 71,311 76,704 57,293 32,436 49,796 54,392 72,069 85,656 -589,285 64,299 696,164 565,145 479,324 433,361 411,692 383,211 302,857 270,255 252,175 226,239 181,012 145,058
220,185 411,544 687,154 605,154 366,566 355,457 386,368 476,406 417,744 304,098 342,688 213,703 175,724 163,294 166,130 172,995 203,527 140,633 135,125 78,656 122,904 84,566 61,084
143,382 270,393 250,159 256,583 230,091 221,475 247,118 258,336 232,639 206,517 219,503 150,218 134,383 103,866 96,791 92,397 83,358 68,706 60,344 55,703 48,552 39,751 30,085
11,717 17,199 18,623 20,331 19,717 17,950 17,441 21,618 13,156 12,533 14,151 8,758 8,662 8,143 7,454 7,842 8,567 6,056 5,361 4,795 4,286 2,484 2,882
665 1,178 1,121 1,327 1,556 1,617 1,866 1,410 1,248 813 803 1,036 890 1,036 865 817 617 510 778 491 354 367 746
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 516 542 357 622
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 125 147 115 383
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101 64 64 36
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11,759 22,356 24,527 36,351 32,798 34,501 39,735 47,438 37,542 33,912 44,775 37,292 23,107 18,695 15,948 14,461 12,021 12,904 10,314 8,249 9,397 9,152 10,007
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4,207 9,239 13,185 14,241 11,915 11,439 12,729 12,800 11,405 12,567 12,403 15,087 13,392 6,160 4,650 6,543 5,442 3,702 2,929 5,432 4,022 2,766 2,553
4,948 14,248 7,504 14,294 7,662 5,860 7,348 9,943 27,727 18,472 28,048 22,375 25,742 14,468 15,150 10,694 6,550 9,813 9,671 7,155 6,512 4,642 5,418
N/A N/A N/A N/A N/A 0 6,996 6,188 9,380 11,016 8,109 7,124 6,222 4,558 4,023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,435 6,865 5,103 5,559 5,287 5,871 6,945 6,593 6,832 8,097 10,039 8,074 8,269 6,919 6,650 6,885 5,994 4,737 3,946 3,399 2,856 2,034 1,603
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
88,694 166,987 151,944 131,743 121,241 116,075 128,159 127,956 102,392 93,335 85,896 39,168 37,840 34,116 33,023 31,332 26,874 20,173 17,598 15,530 13,354 9,761 223
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 696 994 495 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 166 90 1,369 60
2,230 4,397 3,728 3,363 3,241 3,017 2,778 2,022 1,851 1,917 1,923 1,854 1,317 1,244 1,074 1,452 1,230 1,104 1,111 1,122 1,026 1,079 1,051
1,417 1,768 1,374 1,260 1,265 1,370 2,702 2,671 2,443 2,180 1,972 491 470 435 370 N/A N/A N/A N/A 105 97 114 N/A
14,309 26,157 23,051 28,113 25,410 23,774 20,418 19,697 18,663 10,980 10,389 8,464 8,472 8,092 7,583 12,371 16,062 9,707 8,636 8,518 5,805 5,447 4,501
76,803 141,151 436,995 348,571 136,474 133,982 139,250 218,070 185,104 97,581 123,185 63,485 41,341 59,429 69,339 80,598 120,169 71,927 74,782 22,953 74,352 44,815 31,000
253 3,727 2,318 -265 1,816 2,033 5,553 722 -17 -2,085 1,052 665 2,339 -23 101 136 1,638 -2,265 -549 -1,975 -3,655 -7,385 -7,581
24,194 42,815 37,375 40,756 58,038 49,174 42,891 39,189 32,040 40,031 44,560 3,222 5,181 3,315 3,164 2,629 3,608 3,035 2,492 1,311 1,782 3,053 3,692
2,924 7,772 7,367 4,826 5,756 7,264 9,483 6,496 3,517 3,948 4,117 2,691 4,010 2,787 2,387 2,096 2,802 2,390 2,453 1,231 1,472 1,885 3,135
21,270 35,043 29,365 35,930 52,281 41,910 33,107 32,519 28,488 35,482 40,010 62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32,614 36,692 50,979 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,869 3,318 11,908 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
21,270 35,043 29,365 35,930 52,281 41,910 33,107 32,519 28,488 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 248 237 143 187 201 152 112 33 33 93 392 237
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 283 934 385 590 333 654 532 6 1 N/A 547 2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 95 116 17
N/A N/A 643 N/A N/A N/A 302 174 35 600 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44 122 95 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 433 -62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 18 301
23,940 39,089 35,057 41,021 56,221 47,141 37,338 38,467 32,057 42,116 43,508 2,557 2,842 3,338 3,063 2,493 1,970 5,300 3,041 3,286 5,437 10,439 11,273
1,104 3,749 3,974 3,658 3,315 2,883 2,246 1,189 1,349 2,524 3,067 1,242 500 478 489 422 660 957 1,005 2,051 3,434 7,212 11,163
22,836 35,340 31,016 37,363 52,906 44,258 34,875 37,243 30,447 39,386 40,116 65,698 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36,568 37,443 56,599 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,818 2,674 9,100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22,836 35,340 31,016 37,363 52,906 44,258 34,875 37,243 30,447 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 37 215 152 317 N/A 37 3 108 109
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 90 12 N/A
N/A N/A 66 N/A N/A N/A 218 35 261 206 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 143 345 573 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 325 -64,383 2,342 2,842 2,537 1,855 1,158 4,026 2,036 1,054 1,564 2,533 N/A
656 45,447 4,676 17,030 8,960 7,511 28,004 23,381 22,391 19,687 26,056 -3,096 -2,520 3,512 5,662 6,382 3,669 1,672 3,794 2,000 1,595 -132 -19,226
4,666 52,233 9,721 27,680 21,856 15,432 35,073 31,303 28,601 31,605 33,562 68,905 49,261 12,034 12,945 12,774 11,990 8,117 8,070 9,046 11,145 10,438 17,361
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62,887 43,258 3,956 5,287 4,898 5,413 3,087 3,497 2,866 3,332 5,289 11,170
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,979 40,496 3,471 4,037 3,996 4,028 2,953 2,927 2,392 2,991 2,675 10,419
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,908 2,762 486 1,250 902 1,385 134 570 474 341 2,614 750
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 2,375 2,339 831 736 3,395 3,152 3,665 2,053 1,691 1,130 3,410 3,204 2,004 946
1,024 44,547 3,351 17,322 5,601 5,707 25,249 13,376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
831 1,699 1,647 1,525 1,068 904 863 828 919 1,045 1,070 1,022 605 529 533 567 544 446 448 415 435 403 214
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 93 63 7 10,529 603 807 10,615 1,977 1,402 4,724 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 10 1,065 848
2,083 3,314 2,653 1,501 1,791 1,913 986 867 769 941 2,059 1,548 1,059 1,016 786 413 640 282 128 153 285 235 81
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 0 3,368 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 386 N/A N/A 36 12 18 19 N/A 13 N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A
728 2,580 2,008 7,324 2,867 2,937 7,168 5,617 24,936 25,842 22,983 2,617 3,604 3,102 3,176 3,213 3,321 2,610 2,854 2,201 3,878 1,442 4,102
4,010 6,786 5,046 10,650 12,896 7,921 7,069 7,922 6,210 11,917 7,506 72,001 51,781 8,522 7,283 6,392 8,321 6,445 4,276 7,046 9,551 10,570 36,587
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65,698 48,319 5,031 4,208 3,800 4,068 3,899 2,405 3,344 5,169 3,871 11,033
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 56,599 42,019 4,570 3,918 3,488 3,649 3,558 2,229 2,429 2,790 2,805 10,353
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,100 6,299 460 290 312 419 342 175 915 2,378 1,066 680
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 136 N/A N/A 17 38 14 11 20 100 124 223 314 166
1,323 2,878 2,500 2,505 3,345 3,748 3,158 4,053 1,728 2,493 1,980 996 1,389 1,826 1,752 1,736 1,744 1,046 353 299 1,705 1,391 560
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 364 327 2,042
40 255 331 160 231 458 1,034 443 1,031 551 766 642 371 557 379 135 644 306 214 603 233 518 437
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0 7,708 1,754 567 826 2,060 2,026 1,680 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 541 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,647 3,653 2,215 7,986 1,612 1,960 2,311 2,601 1,390 6,847 2,863 4,666 1,702 1,092 905 707 1,854 1,173 1,205 2,062 1,856 4,151 22,348
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47,351 17,922 23,382 17,060 1,588 5,769 -2,289 10,678 7,848 8,713 2,982 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47,351 17,922 23,382 17,060 1,588 5,769 -2,289 10,678 7,848 8,713 2,982 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48,179 21,657 26,272 17,985 11,310 5,769 N/A 10,678 7,848 8,713 2,982 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -828 -3,735 -2,623 -926 -9,722 N/A -2,289 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -267 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
77,712 190,325 443,989 365,336 147,251 143,526 172,806 242,173 207,479 115,183 150,293 108,405 59,082 86,300 92,162 88,705 131,245 69,045 88,705 30,826 81,004 40,280 4,192
19,430 36,791 115,837 77,327 31,453 21,141 26,889 62,877 33,493 14,701 17,929 11,910 3,823 12,050 12,997 12,303 23,378 9,455 18,187 1,357 20,859 8,576 976
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
58,282 153,533 328,151 288,008 115,797 122,385 145,918 179,295 173,985 100,482 132,365 96,495 55,259 74,250 79,165 76,402 107,867 59,590 70,518 29,469 60,145 31,704 3,216
103,786 215,051 438,909 413,446 224,157 186,946 230,825 298,212 231,854 133,826 157,990 96,495 55,259 74,206 79,261 76,401 107,895 59,622 70,528 30,551 60,029 31,753 -3,547
-1,379 -8,520 -3,783 3,197 3,081 -4,013 -10,265 -2,698 4,518 -8,867 8,590 891 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A -302 -4,216 -6,263 -4,541 -1,040 8,666 -5,291 8,590 1,123 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,442 -231 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-1,379 -8,520 -3,783 3,500 7,296 2,250 -5,724 -1,658 -4,149 -3,577 2,442 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
56,902 145,014 324,368 291,206 118,878 118,372 135,653 176,597 178,503 91,615 140,955 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
56,902 145,014 324,368 291,206 118,878 118,372 135,653 176,597 178,503 91,615 140,955 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,528 3,166 6,024 5,421 2,735 2,198 2,713 3,506 2,726 1,570 1,857 1,134 650 873 931 898 1,259 676 795 334 684 379 45
103,786 215,051 438,909 413,446 224,157 186,946 230,825 298,212 231,854 133,826 157,990 96,495 55,259 74,206 79,261 76,401 107,895 59,622 70,528 30,551 60,029 31,753 -3,547
165,642 362,164 587,549 480,024 255,730 250,048 266,678 331,302 297,224 206,836 229,514 182,937 131,764 154,559 147,070 137,636 174,364 105,222 118,813 63,509 109,629 72,999 47,868
52,800 55,800 38,700 50,960 36,040 25,200 26,540 27,440 30,440 21,160 18,980 15,980 9,020 11,120 12,260 13,180 9,010 9,020 6,280 5,580 3,160 N/A N/A
3,152,045 3,331,139 2,310,306 3,289,430 2,535,042 1,855,972 1,954,662 2,020,947 2,241,896 1,558,427 1,397,871 1,176,922 664,320 818,984 902,945 970,703 663,584 680,348 479,585 422,206 238,959 N/A N/A
30.37 15.49 5.26 7.96 11.31 9.93 8.47 6.78 9.67 11.65 8.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1,416 1,416 850 570 420 400 286 160 110 200 160 110 160 110 110 200 110 110 40 60 50 11
 • 주1) 계정과목 앞에 * 표시는 재무제표 원본에는 없지만, 이용자들의 편의를 위해 표시한 계정입니다.
 • 주2) *지배지분 연결순이익은 연결 재무제표에 기록된 지배지분 순이익입니다.
 • 주3) *순이익(지분법적용,아이투자)은 아이투자에서 계산한 순이익입니다. IFRS 도입 과도기 주석정보 등을 활용해 과거 GAAP 기준의 순이익과 가장 근접한 개념의 순이익을 기록했습니다.
 • 주4) *EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익) = 법인세비용차감전계속사업이익+이자비용-이자수익+현금흐름표의 유형자산감가상각비+개발비상각+ 무형자산상각비
 • ·순이익을 볼때는, *순이익(지분법적용,아이투자) 항목을 보시면 IFRS 도입 전 과거 순이익과도 비교할 수 있습니다.
 • 주5) *주가는 각 기간 마지막 거래일의 종가(수정주가 기준)입니다.