Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
70,600원
시가총액
4,214,666억
전일대비
0.57%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
13.07
PBR
1.54
ROE
11.77

* 2021년 06월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
지배지분 순이익
비지배지분 순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
주당배당금
2021.09 2020.12 2019.12 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12 2014.12 2013.12 2012.12 2011.12 2010.12 2009.12 2008.12 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12 2002.12 2001.12 2000.12 1999.12 1998.12
2,020,600 2,368,070 2,304,009 2,437,714 2,395,754 2,018,667 2,006,535 2,062,060 2,286,927 2,011,036 1,650,018 1,546,303 1,389,937 1,212,943 985,078 854,256 806,295 819,630 648,175 585,048 464,438 435,278 320,877 257,723
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 2,368,070 2,304,009 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 154,894 168,778 150,535 135,557 223,658 65,251
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 493,281 416,270 313,903 299,721 97,219 192,472
N/A -0 -0 2,437,714 2,395,754 2,018,667 2,006,535 2,062,060 2,286,927 2,011,036 1,650,018 1,546,303 1,389,937 1,212,943 985,078 854,256 806,295 819,630 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1,444,883 1,472,395 1,323,944 1,292,907 1,202,777 1,234,821 1,282,788 1,376,963 1,266,519 1,121,451 1,026,668 989,450 897,624 708,809 596,523 552,517 529,527 422,525 362,875 326,572 276,386 214,764 183,209
N/A 817,921 834,436 798,082 796,476 735,127 777,743 843,564 957,861 N/A 771,753 774,766 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -32,349 19,009 -54,843 -34,956 6,260 -13,102 12,611 -7,161 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 851,939 753,292 -71,308 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 239,574 216,917 213,306 203,723 179,851 176,372 169,501 155,731 126,418 107,972 100,334 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 282,499 275,568 250,343 207,808 197,111 199,603 169,830 154,875 148,260 129,234 108,156 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 137,238 126,467 117,055 119,857 84,427 94,206 87,282 115,657 139,902 -640,800 114,721 1,027,571 928,488 734,475 619,070 573,070 550,654 440,102 380,454 341,914 287,340 223,890 196,242
N/A 923,187 831,613 1,113,770 1,102,847 815,890 771,714 779,272 909,964 744,517 528,567 519,635 400,486 315,320 276,269 257,734 253,779 290,103 225,650 222,174 137,866 158,892 106,113 74,515
N/A 563,248 553,928 524,903 566,397 523,484 507,579 529,021 542,113 454,023 372,124 353,425 284,710 255,001 186,536 167,656 178,024 172,496 162,687 130,879 98,352 68,289 52,353 47,451
N/A 67,631 61,237 61,887 65,407 56,875 55,427 52,142 55,593 40,328 35,516 33,734 31,129 25,523 20,852 18,417 16,198 17,112 13,476 13,786 10,522 7,523 5,687 7,230
N/A 2,797 2,989 2,626 2,564 2,888 2,957 3,008 2,327 2,049 1,406 1,559 1,900 1,449 1,550 1,301 1,284 1,207 1,145 1,200 745 421 397 764
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,601 1,184 875 1,393
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,618 1,053 884 1,331
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 139 151 150 128
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 56,787 55,131 57,548 77,031 80,025 84,396 84,991 91,248 69,617 59,368 67,693 59,218 39,463 32,413 31,010 27,390 26,291 28,997 18,689 13,022 11,955 9,890 11,332
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 58,620 66,781 71,132 72,621 70,806 71,019 77,606 80,195 60,551 46,493 32,720 34,167 35,096 20,113 12,739 13,607 12,605 10,030 12,164 11,861 7,157 5,037 3,948
N/A 42,690 46,145 39,985 53,508 44,321 38,525 37,736 41,653 48,871 35,054 37,774 31,871 32,862 20,873 20,718 17,008 12,955 15,051 14,269 10,108 8,240 5,920 6,345
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 32,018 29,677 32,478 28,057 24,546 24,395 20,115 12,710 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 22,184 20,757 24,520 36,028 33,347 34,332 37,330 39,291 37,950 37,895 41,088 32,478 24,712 18,039 15,919 15,569 14,159 10,766 8,191 5,347 5,227 3,633 2,934
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 211,115 199,072 183,541 163,556 141,114 137,057 143,855 143,194 115,328 99,552 90,994 40,661 38,309 34,471 32,698 31,471 26,893 20,204 17,762 14,771 12,556 8,255 283
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,317 1,704 2,728 20,071 26,306 36,975 20,444 9,170 805 801 1,041
N/A 15,934 15,715 10,088 9,484 7,802 7,149 6,707 5,559 4,421 3,681 3,511 3,852 2,656 2,365 2,829 3,071 2,808 2,956 2,593 2,214 1,428 1,696 2,048
N/A 4,923 4,693 4,389 3,882 2,216 2,557 3,997 4,020 3,539 3,005 2,272 1,240 1,237 898 N/A N/A N/A N/A N/A 261 398 471 1,599
N/A 80,567 81,408 69,188 82,314 84,090 74,161 49,630 49,356 38,892 22,097 17,534 23,799 28,264 20,548 29,297 32,353 32,161 23,086 21,781 16,974 10,192 8,659 7,075
377,500 359,939 277,685 588,867 536,450 292,407 264,134 250,251 367,850 290,493 156,443 166,210 115,777 60,319 89,733 90,078 75,755 117,607 62,962 91,295 39,514 90,603 53,760 27,063
N/A 9,495 18,868 13,904 7,585 6,790 4,831 9,658 2,597 -979 -4,899 -2,350 -887 371 -471 -222 -2,638 124 -2,974 -1,790 -3,281 -2,918 -9,131 -11,009
N/A 122,676 101,616 99,993 97,374 113,856 105,149 82,598 80,147 78,366 74,035 74,651 4,578 7,344 5,466 5,599 3,619 4,529 3,644 3,075 2,172 4,721 5,363 4,841
N/A 19,745 26,600 22,971 16,142 15,043 17,612 18,334 13,516 8,454 7,057 5,581 3,999 6,142 4,652 3,646 2,842 3,618 2,913 2,961 1,993 2,294 4,384 4,468
N/A 92,700 67,690 66,957 72,789 90,525 77,658 57,666 61,995 64,526 61,207 65,091 90,220 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55,821 60,126 76,994 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,386 4,965 13,225 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 92,700 67,690 66,957 72,789 90,525 77,658 57,666 61,995 64,526 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 281 252 184 321 365 202 194 114 58 127 190 53
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 298 949 630 709 412 709 537 N/A 5 35 553 2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 265 118 17
N/A 10,231 7,326 10,065 8,443 8,288 9,879 6,598 4,635 5,385 5,771 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 116 149 101 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,979 -90,220 N/A N/A 922 N/A N/A N/A N/A 0 1,851 18 301
N/A 113,181 82,749 86,089 89,789 107,066 100,318 72,940 77,550 79,345 78,934 77,001 5,465 6,973 5,937 5,820 6,257 4,405 6,619 4,865 5,454 7,638 14,494 15,850
N/A 5,830 6,864 6,746 6,554 5,878 7,765 5,929 5,097 5,990 6,441 5,811 5,465 6,703 2,941 2,944 2,182 1,701 2,151 2,569 4,107 5,551 11,176 15,735
N/A 98,686 68,524 71,498 72,695 92,322 82,756 60,167 65,296 65,965 67,856 66,888 92,085 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 62,322 62,747 81,543 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,533 4,141 10,541 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 98,686 68,524 71,498 72,695 92,322 82,756 60,167 65,296 65,965 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 270 18 36 298 163 357 1 37 4 95 115
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 186 12 1
N/A 8,665 7,361 7,844 10,540 8,865 9,797 6,843 7,157 7,389 4,637 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 155 362 589 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,302 -92,085 N/A 2,978 2,839 3,776 2,541 4,111 2,295 1,153 1,535 2,622 N/A
N/A -11,048 3,640 3,430 15,910 7,744 -20,375 15,416 8,155 -230 6,383 6,755 -3,243 -3,291 3,291 3,223 4,719 1,074 1,840 2,800 -904 -3,474 -3,699 -18,202
N/A 13,841 17,787 14,850 30,107 32,383 16,859 38,014 24,296 15,530 22,510 17,554 102,034 90,427 29,458 22,993 21,666 19,403 16,913 15,193 12,013 11,537 11,314 23,859
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90,170 76,833 19,595 15,479 13,351 13,483 11,180 8,470 6,870 6,395 7,935 16,256
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 76,947 72,386 18,316 13,332 11,906 11,461 8,718 6,114 5,995 4,782 4,802 14,597
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,223 4,447 1,279 2,147 1,445 2,022 2,462 2,356 875 1,613 3,133 1,659
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 263 217 809 935 542 599 356 665 1,156 1,342 1,158 N/A 310 455
N/A 1,524 1,547 1,314 1,289 2,399 1,837 14,362 1,122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1,471 1,534 1,409 1,435 1,077 834 892 1,046 985 922 966 962 526 428 397 546 541 526 439 393 411 423 269
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 427 483 364 1,993 20,537 2,621 1,523 11,170 1,125 2,235 4,127 N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 17 0 24 562 1,083
N/A 1,542 3,041 3,871 1,150 1,930 1,356 2,284 1,106 1,476 1,137 2,829 666 1,110 1,075 846 779 811 516 261 180 347 237 532
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0 2,078 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A
N/A 8,876 11,182 7,893 24,239 6,439 8,134 18,953 9,851 11,944 17,953 9,416 9,427 11,024 7,818 5,672 6,634 3,890 3,521 4,664 3,412 4,359 1,847 5,248
N/A 24,889 14,147 11,420 14,196 24,638 37,234 22,597 16,140 15,760 16,127 10,799 105,277 93,717 26,167 19,769 16,947 18,329 15,073 12,393 12,916 15,011 15,013 42,061
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,088 85,316 19,652 13,668 12,420 11,409 10,554 7,261 7,571 8,393 6,589 16,799
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 81,547 75,976 18,490 12,573 11,244 10,602 9,080 5,523 6,077 4,769 5,004 15,134
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,541 9,339 1,162 1,095 1,176 807 1,474 1,738 1,494 3,624 1,585 1,666
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 153 N/A N/A 25 90 15 66 44 107 130 180 250 177
N/A 3,114 3,577 3,103 3,098 4,071 4,464 4,098 4,953 2,353 2,723 2,189 1,182 1,508 1,924 1,836 1,801 1,823 1,228 787 602 1,830 1,444 577
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A 7 60 91 77 115 789 2,298
N/A 877 1,445 907 1,225 1,265 1,615 2,228 1,879 3,250 1,093 2,761 1,207 623 720 543 313 818 509 402 742 328 666 662
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,239 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0 1,434 8,153 21,747 1,771 0 2,168 2,843 2,231 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,150 267 209 416
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 20,898 9,124 7,410 8,439 11,149 9,408 7,262 9,309 7,989 9,468 3,465 10,801 6,271 3,847 3,633 2,398 4,206 2,679 3,745 2,645 3,897 5,067 21,131
N/A 5,065 4,130 5,398 2,014 195 11,019 3,425 5,041 9,866 13,992 22,671 14,005 8,379 3,776 5,197 3,417 4,956 2,468 3,386 3,015 1,805 608 -1,203
N/A 5,065 4,130 5,398 2,014 195 11,019 3,425 5,041 9,866 13,992 22,671 14,005 8,379 3,776 5,197 3,417 4,956 2,468 3,386 3,015 1,805 608 -1,203
N/A 5,065 4,130 5,398 2,014 195 11,019 3,425 5,041 9,866 13,992 22,671 15,222 10,472 6,525 5,511 4,914 4,956 2,468 3,386 3,015 1,805 1,319 616
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,217 -2,094 -2,749 -314 -1,497 N/A N/A N/A N/A N/A -711 -1,818
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 363,451 304,322 611,600 561,960 307,137 259,610 278,750 383,643 299,150 171,919 193,287 125,651 65,778 96,329 98,276 81,253 123,762 64,296 95,690 38,344 86,017 41,538 -3,350
N/A 99,373 86,933 168,151 140,092 79,876 69,009 44,807 78,895 60,697 34,329 31,821 23,351 6,876 17,099 16,340 12,182 22,073 10,765 22,444 4,635 24,096 9,681 778
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 264,078 217,389 443,449 421,867 227,261 190,601 233,944 304,748 238,453 137,590 161,465 102,299 58,902 79,230 81,937 69,071 101,689 53,531 73,246 33,709 61,921 31,857 -4,128
N/A 260,908 215,051 438,909 413,446 224,157 186,946 230,825 298,212 231,854 133,826 157,990 96,495 55,259 74,206 79,261 76,401 107,895 59,622 70,528 30,551 60,029 31,753 -3,547
N/A 3,170 2,338 4,540 8,422 3,104 3,655 3,119 6,535 6,599 3,764 3,475 5,804 3,643 5,024 2,676 -7,330 -6,207 -6,092 2,718 3,158 1,892 104 -581
N/A -36,739 30,162 -122 -55,023 19,914 761 -19,934 -10,068 -17,171 -8,875 11,415 -6,617 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 5,112 -238 -4,150 -2,321 1,865 9,622 -5,720 9,324 1,082 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -433 318 -39 -556 -799 -413 -1,289 208 -3,505 -1,139 3,875 499 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -53,804 30,165 5,906 -63,350 11,315 N/A N/A N/A N/A N/A -1,784 -8,198 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -334 18 471 -371 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 17,832 -339 -6,460 4,142 9,636 5,323 -16,324 -12,141 -23,288 -2,016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 227,339 247,551 443,326 366,845 247,175 191,362 214,009 294,679 221,282 128,716 172,880 90,988 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 223,744 244,670 438,825 358,875 243,108 188,042 209,907 288,376 214,993 124,391 169,011 90,607 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 3,595 2,881 4,501 7,970 4,067 3,320 4,102 6,303 6,289 4,324 3,869 382 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 3,841 3,166 6,024 5,421 2,735 2,198 2,713 3,506 2,726 1,570 1,857 1,134 650 873 931 898 1,259 676 795 334 684 379 45
N/A 652,893 580,562 860,195 773,545 505,101 459,072 446,880 539,677 452,906 307,225 307,455 238,712 167,290 179,593 166,303 140,797 173,694 106,522 132,057 76,829 118,936 79,321 38,385
74,100 81,000 55,800 38,700 50,960 36,040 25,200 26,540 27,440 30,440 21,160 18,980 15,980 9,020 11,120 12,260 13,180 9,010 9,020 6,280 5,580 3,160 N/A N/A
4,423,609 4,835,524 3,331,139 2,310,306 3,289,430 2,535,042 1,855,972 1,954,662 2,020,947 2,241,896 1,558,427 1,397,871 1,176,922 664,320 818,984 902,945 970,703 663,584 680,348 479,585 422,206 238,959 N/A N/A
N/A 16.15 15.49 5.26 7.96 11.31 9.93 8.47 6.78 9.67 11.65 8.85 12.20 12.02 11.04 11.39 12.71 6.15 11.41 6.80 13.82 3.98 N/A N/A
N/A 2,994 1,416 1,416 850 570 420 400 286 160 110 200 160 110 160 110 110 200 110 110 40 60 50 11
 • 주1) 계정과목 앞에 * 표시는 재무제표 원본에는 없지만, 이용자들의 편의를 위해 표시한 계정입니다.
 • 주2) *지배지분 연결순이익은 연결 재무제표에 기록된 지배지분 순이익입니다.
 • 주3) *순이익(지분법적용,아이투자)은 아이투자에서 계산한 순이익입니다. IFRS 도입 과도기 주석정보 등을 활용해 과거 GAAP 기준의 순이익과 가장 근접한 개념의 순이익을 기록했습니다.
 • 주4) *EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익) = 법인세비용차감전계속사업이익+이자비용-이자수익+현금흐름표의 유형자산감가상각비+개발비상각+ 무형자산상각비
 • ·순이익을 볼때는, *순이익(지분법적용,아이투자) 항목을 보시면 IFRS 도입 전 과거 순이익과도 비교할 수 있습니다.
 • 주5) *주가는 각 기간 마지막 거래일의 종가(수정주가 기준)입니다.