Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
86,800원
시가총액
5,181,771억
전일대비
1.48%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
20.83
PBR
1.93
ROE
9.28

* 2020년 09월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.09 2020.06 2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
1,631,732 1,575,768 1,578,224 1,547,729 1,562,078 1,616,482 1,648,133 1,703,819 1,736,984 1,691,274 1,699,435 1,619,150 1,550,950 1,446,043 1,358,110 1,339,472 1,337,789 1,370,157 1,362,306 1,352,050 1,337,113 1,288,932 1,323,891 1,378,255 1,445,417 1,543,436 1,589,111 1,583,721 1,555,081 1,519,236 1,426,135 1,412,064 1,371,996 1,315,925 1,290,056 1,208,160 1,169,448 1,161,880 1,144,629 1,122,495 1,079,510 1,019,570 959,831 897,728 828,982 772,924 744,119 729,530 719,791 694,035 658,973 631,760 613,886 599,245 593,995 589,728 588,031 581,246 576,047 574,577 558,335 556,394 570,309 576,324 566,220 535,392 483,969 435,820 407,196 393,826 394,814 398,131 382,733 355,835 336,672 323,804 330,046 345,377 350,541 342,838 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 41,273 96,156 144,294 204,703 354,897 300,014 251,876 191,467 172,467 172,467 172,467 172,467 38,436 79,216 118,722 149,739 140,940 133,398 130,618 135,567 135,995 133,262 126,484 121,341 118,185 115,247 112,692 107,487 106,337 105,174 104,083 102,949 100,080 96,834 96,219 100,368 102,724 103,000 100,591 93,486 98,105 103,166 110,540 121,482 119,722 115,918 114,018 105,099 104,455 104,480 104,313 109,034 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 333,742 651,057 915,974 1,207,361 1,890,311 1,572,997 1,308,079 1,016,693 950,028 950,028 950,028 950,028 214,813 422,654 593,344 747,989 688,043 639,526 613,501 593,963 583,796 560,773 532,490 510,419 495,702 483,998 481,304 482,241 481,694 476,072 471,965 471,628 458,255 459,560 474,090 475,956 463,496 432,392 383,378 342,334 316,076 297,645 291,259 283,634 263,011 239,918 222,654 218,705 225,590 240,896 246,228 233,804 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,631,732 1,575,768 1,578,224 1,547,729 1,562,078 1,616,482 1,648,133 1,703,819 1,736,984 1,691,274 1,699,435 1,619,150 1,550,950 1,446,043 1,358,110 1,339,472 1,337,789 1,370,157 1,362,306 1,352,050 1,337,113 1,288,932 1,323,891 1,378,255 1,445,417 1,543,436 1,589,111 1,583,721 1,180,066 772,023 365,867 N/A -873,213 -557,086 -269,900 0 46,953 39,385 22,134 0 826,260 517,700 247,765 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 -6,985 -6,985 -6,985 -6,985 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,151,757 1,144,490 1,168,872 1,136,184 1,121,648 1,070,070 1,029,225 1,016,665 1,014,192 1,005,195 1,036,544 1,013,997 1,020,306 1,001,301 964,431 972,906 994,010 1,009,850 1,002,121 996,593 991,584 962,609 977,551 991,887 1,008,989 1,065,520 1,102,700 1,107,315 1,083,964 1,050,577 975,993 994,320 989,005 972,828 971,109 904,062 866,863 836,105 810,347 779,807 746,768 717,477 700,180 684,025 652,687 620,740 585,502 553,806 530,311 500,693 483,252 468,465 450,197 440,160 431,232 423,598 421,831 413,304 406,605 401,582 392,587 386,320 382,382 372,797 357,113 338,015 314,901 295,188 279,531 270,055 264,956 263,006 263,849 256,732 251,009 245,147 239,570 233,929 228,460 219,934 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
776,770 760,056 785,042 778,353 788,678 752,183 732,608 727,855 732,399 738,965 771,114 752,382 758,570 741,804 708,723 723,573 738,712 761,897 755,410 752,710 753,615 1,095,016 924,594 744,247 1,405,209 861,412 861,412 861,412 N/A N/A N/A N/A 667,371 667,371 667,371 667,371 573,036 573,036 573,036 573,036 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,677 21,295 25,516 5,156 -19,101 -40,110 -51,519 -45,788 -39,793 -32,010 -21,116 -14,821 -1,902 8,920 11,199 7,548 10,376 -4,753 -11,690 -12,408 -15,835 -10,275 -6,389 322 -4,374 -5,573 -5,573 -5,573 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -373,275 -186,062 0 -637,142 -37,770 -2,800 0 830,834 799,719 732,784 744,934 1,210,732 1,015,750 860,504 659,491 -7,638 -7,638 -7,638 -7,638 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
117,440 113,553 112,684 111,667 121,824 122,583 119,692 116,043 113,175 111,001 109,827 107,908 102,829 102,820 102,330 102,936 102,055 100,937 100,068 99,981 98,561 97,984 97,612 97,298 99,189 98,013 95,157 89,665 82,098 78,252 74,925 76,110 79,006 77,283 80,816 77,504 143,097 125,915 103,318 85,451 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
186,727 179,890 174,849 169,698 152,437 151,915 148,098 141,851 134,460 124,082 116,319 111,234 106,871 105,857 106,284 106,414 107,064 107,947 108,312 106,515 103,729 100,803 97,595 95,629 94,116 92,167 90,507 89,743 89,320 88,693 86,807 87,620 88,308 88,553 90,326 88,980 145,247 123,101 101,047 79,220 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
68,142 69,697 70,781 71,311 77,811 83,499 80,347 76,704 73,951 63,158 60,399 57,293 53,938 41,900 35,894 32,436 35,804 43,822 50,020 49,796 51,514 52,356 50,200 54,392 51,992 57,271 63,997 72,069 81,712 83,912 81,478 85,656 -1,056,412 -876,131 -727,907 -589,285 13,122 27,908 51,003 64,299 773,468 737,959 716,458 696,164 664,026 632,079 596,841 565,145 541,170 511,551 494,110 479,324 459,961 449,924 440,996 433,361 431,942 423,415 416,716 411,692 403,001 396,734 392,796 383,211 364,783 345,685 322,571 302,857 286,780 277,304 272,205 270,255 265,747 260,302 256,249 252,175 246,320 240,680 235,143 226,239 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479,975 431,278 409,352 411,544 440,430 546,412 618,908 687,154 722,792 686,079 662,891 605,154 530,644 444,743 393,679 366,566 343,779 360,307 360,185 355,457 345,529 326,323 346,340 386,368 436,428 477,916 486,411 476,406 471,117 468,659 450,142 417,744 382,991 343,098 318,947 304,098 302,585 325,775 334,283 342,688 332,741 302,093 259,652 213,703 176,295 152,184 158,617 175,724 189,480 193,342 175,721 163,294 163,689 159,085 162,764 166,130 166,200 167,942 169,442 172,995 165,748 170,074 187,927 203,527 209,107 197,377 169,068 140,633 127,665 123,771 129,858 135,125 118,884 99,104 85,662 78,656 90,476 111,448 122,081 122,904 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
285,258 280,265 276,847 270,393 271,467 264,982 254,953 250,159 248,565 251,034 259,067 256,583 243,127 238,979 230,653 230,091 232,234 227,828 224,984 221,475 227,000 229,317 236,866 247,118 253,547 257,444 257,186 258,336 252,217 253,294 249,250 232,639 228,056 216,078 209,241 206,517 208,931 217,773 220,452 219,503 207,378 187,149 168,593 150,218 145,881 139,209 137,340 134,383 120,937 114,373 106,583 103,866 101,567 99,129 97,733 96,791 96,034 95,019 94,204 92,397 91,175 89,330 86,348 83,358 78,000 73,156 70,571 68,706 64,565 63,552 62,536 60,344 60,850 58,544 57,811 55,703 53,605 52,989 50,262 48,552 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19,472 19,208 17,598 17,199 18,745 19,086 18,737 18,623 17,282 17,512 19,343 20,331 22,337 21,958 20,205 19,717 19,538 19,082 18,511 17,950 16,490 16,993 17,170 17,441 20,886 21,304 20,998 21,618 16,671 15,318 14,848 13,156 14,049 13,687 13,053 12,533 12,417 14,170 14,432 14,151 19,880 14,878 11,856 8,758 8,662 8,662 8,662 8,662 8,143 8,143 8,143 8,143 7,454 7,454 7,454 7,454 7,842 7,842 7,842 7,842 8,567 8,567 8,567 8,567 6,056 6,056 6,056 6,056 5,361 5,361 5,361 5,361 1,270 2,450 3,538 4,795 4,625 4,677 4,662 4,286 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,313 1,272 1,230 1,178 1,152 1,142 1,133 1,121 1,162 1,206 1,262 1,327 1,391 1,459 1,512 1,556 1,564 1,580 1,597 1,617 1,633 1,644 1,657 1,866 1,797 1,733 1,674 1,410 1,289 1,272 1,288 1,248 1,171 1,055 900 813 865 846 827 803 1,631 1,431 1,233 1,036 890 890 890 890 1,036 1,036 1,036 1,036 865 865 865 865 817 817 817 817 617 617 617 617 510 510 510 510 778 778 778 778 104 194 356 491 469 446 389 354 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 154 252 386 516 507 520 521 542 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 57 88 125 138 146 151 147 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63 78 88 101 68 68 66 64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22,028 23,364 22,736 22,356 23,988 24,383 22,351 24,527 27,892 30,359 35,302 36,351 33,787 33,351 32,332 32,798 35,247 34,330 35,226 34,501 35,222 35,213 34,503 39,735 40,239 41,333 42,644 47,438 45,736 48,006 49,120 37,542 35,915 32,119 30,962 33,912 35,484 41,742 44,190 44,775 72,901 58,787 47,512 37,292 23,107 23,107 23,107 23,107 18,695 18,695 18,695 18,695 15,948 15,948 15,948 15,948 14,461 14,461 14,461 14,461 12,021 12,021 12,021 12,021 12,904 12,904 12,904 12,904 10,314 10,314 10,314 10,314 2,396 4,318 6,478 8,249 11,729 8,822 9,316 9,397 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6,667 7,368 8,622 9,239 11,798 12,022 11,496 13,185 14,571 15,501 16,084 14,241 12,314 11,752 11,797 11,915 12,972 12,523 11,831 11,439 12,012 12,248 12,914 12,729 12,243 12,307 13,226 12,800 13,921 13,459 11,973 11,405 11,601 11,698 11,850 12,567 11,200 11,772 11,665 12,403 24,080 20,567 18,154 15,087 13,392 13,392 13,392 13,392 6,160 6,160 6,160 6,160 4,650 4,650 4,650 4,650 6,543 6,543 6,543 6,543 5,442 5,442 5,442 5,442 3,702 3,702 3,702 3,702 2,929 2,929 2,929 2,929 1,931 2,100 5,173 5,432 6,621 4,461 4,130 4,022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13,395 14,636 14,904 14,248 11,283 8,591 8,004 7,504 8,695 11,310 13,911 14,294 10,179 8,988 6,882 7,662 8,714 8,512 7,957 5,860 6,949 6,555 7,323 7,348 7,640 7,966 8,189 9,943 14,146 21,746 26,414 27,727 27,911 23,412 20,234 18,472 23,661 24,861 27,140 28,048 37,851 31,850 25,729 22,375 25,742 25,742 25,742 25,742 14,468 14,468 14,468 14,468 15,150 15,150 15,150 15,150 10,694 10,694 10,694 10,694 6,550 6,550 6,550 6,550 9,813 9,813 9,813 9,813 9,671 9,671 9,671 9,671 3,157 5,632 6,410 7,155 6,648 6,814 6,445 6,512 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,235 -2,596 -966 0 857 -118 -332 0 5,970 6,053 6,249 6,996 6,444 6,609 6,706 6,188 7,390 7,945 8,267 9,380 11,373 11,747 11,682 11,016 9,809 9,234 8,851 8,109 12,206 9,939 8,355 7,124 6,222 6,222 6,222 6,222 4,558 4,558 4,558 4,558 4,023 4,023 4,023 4,023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7,547 7,168 6,921 6,865 6,184 5,751 5,381 5,103 5,101 5,294 5,456 5,559 5,553 5,461 5,356 5,287 5,518 5,720 5,798 5,871 6,018 6,232 6,772 6,945 7,051 6,879 6,645 6,593 6,503 6,688 6,720 6,832 7,105 7,202 7,630 8,097 8,696 9,343 9,742 10,039 15,542 12,964 10,381 8,074 8,269 8,269 8,269 8,269 6,919 6,919 6,919 6,919 6,650 6,650 6,650 6,650 6,885 6,885 6,885 6,885 5,994 5,994 5,994 5,994 4,737 4,737 4,737 4,737 3,946 3,946 3,946 3,946 987 1,772 2,599 3,399 3,380 3,203 3,086 2,856 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
174,487 172,739 171,235 166,987 169,191 164,176 158,802 151,944 145,045 139,542 134,884 131,743 125,259 123,352 122,005 121,241 119,709 117,717 116,179 116,075 118,763 119,997 125,011 128,159 131,502 134,073 131,899 127,956 120,044 113,678 106,774 102,392 101,421 97,807 96,502 93,335 90,756 90,281 88,609 85,896 102,163 80,229 58,538 39,168 37,840 37,840 37,840 37,840 34,116 34,116 34,116 34,116 33,023 33,023 33,023 33,023 31,332 31,332 31,332 31,332 26,874 26,874 26,874 26,874 20,173 20,173 20,173 20,173 17,598 17,598 17,598 17,598 4,251 8,197 12,166 15,530 15,369 15,071 14,151 13,354 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 696 696 696 696 92 297 493 994 1,397 1,192 996 495 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -83 -61 89 166 339 317 167 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4,376 4,431 4,410 4,397 4,255 4,124 3,968 3,728 3,618 3,502 3,401 3,363 3,327 3,293 3,269 3,241 3,231 3,171 3,088 3,017 2,935 2,898 2,853 2,778 2,619 2,425 2,213 2,022 1,914 1,837 1,799 1,851 1,849 1,904 1,952 1,917 1,979 1,946 1,925 1,923 3,259 2,790 2,328 1,854 1,317 1,317 1,317 1,317 1,244 1,244 1,244 1,244 1,074 1,074 1,074 1,074 1,452 1,452 1,452 1,452 1,230 1,230 1,230 1,230 1,104 1,104 1,104 1,104 1,111 1,111 1,111 1,111 343 622 880 1,122 1,038 1,001 1,008 1,026 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,835 2,475 2,121 1,768 1,447 1,421 1,405 1,374 1,331 1,291 1,257 1,260 1,263 1,267 1,269 1,265 1,257 1,250 1,238 1,370 1,752 2,119 2,487 2,702 2,653 2,642 2,644 2,671 2,706 2,660 2,573 2,443 2,318 2,241 2,198 2,180 2,162 2,164 2,140 1,972 1,929 1,383 862 491 470 470 470 470 435 435 435 435 370 370 370 370 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 53 80 105 111 106 102 97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33,137 27,604 27,071 26,157 23,424 24,287 23,676 23,051 23,867 25,518 28,167 28,113 32,953 30,694 26,992 25,410 23,627 24,063 23,891 23,774 19,257 19,365 19,927 20,418 20,474 20,173 20,348 19,697 21,899 20,684 19,474 18,663 12,647 12,511 11,581 10,980 11,812 11,117 10,438 10,389 -85,460 -48,862 -17,351 8,464 19,970 13,298 11,429 8,472 25,163 18,599 10,809 8,092 12,359 9,920 8,525 7,583 16,008 14,993 14,178 12,371 23,878 22,033 19,051 16,062 19,001 14,158 11,573 9,707 12,858 11,845 10,829 8,636 46,224 32,881 19,480 8,518 2,563 7,336 6,067 5,805 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
194,717 151,013 132,505 141,151 168,963 281,430 363,955 436,995 474,227 435,045 403,824 348,571 287,517 205,764 163,025 136,474 111,545 132,478 135,201 133,982 118,529 97,006 109,474 139,250 182,881 220,472 229,225 218,070 218,899 215,365 200,891 185,104 154,935 127,020 109,706 97,581 93,653 108,003 113,831 123,185 125,363 114,944 91,059 63,485 30,415 12,975 21,277 41,341 68,543 78,969 69,138 59,429 62,122 59,957 65,031 69,339 70,166 72,923 75,238 80,598 74,573 80,745 101,579 120,169 131,108 124,221 98,497 71,927 63,100 60,219 67,322 74,782 58,034 40,560 27,851 22,953 36,871 58,459 71,819 74,352 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-14 1,380 1,577 3,727 5,770 3,554 2,798 2,318 6 886 1,319 -265 1,380 1,583 1,676 1,816 685 841 1,232 2,033 3,230 4,243 5,125 5,553 4,706 2,458 526 722 -388 911 -122 -17 -63 -2,971 -1,378 -2,085 -954 2,500 326 1,052 1,011 168 1,870 665 1,131 1,452 1,862 2,339 1,864 1,254 641 -23 -360 -367 -26 101 86 192 -29 136 561 970 1,451 1,638 -1,592 -1,995 -2,100 -2,265 -291 88 1 -549 -237 -897 -1,500 -1,975 -2,074 -2,548 -3,067 -3,655 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42,989 44,925 52,577 42,815 42,209 38,560 35,807 37,375 44,452 46,501 40,164 40,756 45,810 48,870 50,575 58,038 48,821 52,479 54,737 49,174 52,896 43,618 47,097 42,891 35,639 38,670 36,413 39,189 40,807 37,250 31,990 32,040 30,021 41,433 41,529 40,031 40,825 33,733 42,330 44,560 36,841 26,834 12,188 3,222 3,788 4,200 4,625 5,181 4,771 4,355 3,886 3,315 2,964 2,846 3,152 3,164 2,970 2,887 2,617 2,629 2,873 3,158 3,514 3,608 3,596 3,392 3,147 3,035 2,783 3,004 2,921 2,492 2,028 1,492 1,260 1,311 1,511 1,739 1,921 1,782 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5,895 6,594 7,154 7,772 8,343 8,374 8,048 7,367 6,425 5,611 5,098 4,826 4,862 5,071 5,369 5,756 6,116 6,576 7,019 7,264 7,906 8,681 9,231 9,483 9,144 8,272 7,357 6,496 5,394 4,549 3,829 3,517 3,677 3,765 3,977 3,948 3,906 4,033 3,997 4,117 4,059 3,663 3,272 2,691 2,791 3,077 3,455 4,010 3,994 3,690 3,253 2,787 2,389 2,240 2,332 2,387 2,262 2,211 2,168 2,096 2,146 2,455 2,632 2,802 2,795 2,559 2,375 2,390 2,466 2,708 2,825 2,453 2,016 1,523 1,241 1,231 1,508 1,610 1,552 1,472 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37,094 38,331 45,424 35,043 33,866 30,186 27,760 29,365 37,385 40,247 34,423 35,930 40,948 43,799 45,206 52,281 42,705 45,903 47,718 41,910 44,997 35,008 37,664 33,107 26,132 29,945 28,807 32,519 35,285 32,594 28,116 28,488 26,402 37,417 37,102 35,482 36,030 29,117 37,736 40,010 95,364 85,744 71,657 62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,060 0 -19,686 -8,170 2,955 0 28,985 25,604 34,371 36,692 78,372 70,236 55,406 50,979 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,055 0 -8,810 -3,794 -1,335 0 7,045 3,513 3,365 3,318 16,991 15,508 16,252 11,908 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37,094 38,331 45,424 35,043 33,866 30,186 27,760 29,365 37,385 40,247 34,423 35,930 40,948 43,799 45,206 52,281 42,705 45,903 47,718 41,910 44,997 35,008 37,664 33,107 26,132 29,945 28,807 32,519 35,285 32,594 36,231 28,488 54,898 49,381 35,482 35,482 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 13 13 248 235 235 235 237 237 237 249 143 161 161 149 187 169 169 169 201 201 201 266 152 152 152 119 112 112 112 95 33 33 33 51 33 -185 -139 93 93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63 80 132 283 762 888 936 934 540 428 384 385 415 445 671 590 539 507 281 333 526 502 616 654 650 681 654 532 223 186 45 6 2 1 -73 1 0 0 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3 -2 -42 0 -37 -66 42 1 61 139 78 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A -0 -0 -0 643 643 643 643 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7 -71 202 302 363 453 249 174 127 130 45 35 -58 229 451 600 686 371 165 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15 0 -1 0 15 0 -1 44 127 129 123 122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22 0 0 0 22 N/A N/A 204 212 433 433 -62,658 -62,666 -62,887 -62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0 -0 -0 0 0 1 1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
43,003 43,546 51,000 39,089 36,439 35,007 33,010 35,057 44,447 45,616 38,845 41,021 44,430 47,288 48,899 56,221 48,136 51,638 53,505 47,141 49,665 39,375 41,972 37,338 30,933 36,212 35,886 38,467 41,195 36,339 32,112 32,057 30,084 44,403 42,907 42,116 41,779 31,232 42,005 43,508 35,830 26,666 10,318 2,557 2,657 2,748 2,763 2,842 2,907 3,101 3,245 3,338 3,324 3,213 3,178 3,063 2,883 2,694 2,646 2,493 2,311 2,188 2,063 1,970 5,188 5,388 5,247 5,300 3,074 2,916 2,921 3,041 2,265 2,389 2,760 3,286 3,584 4,287 4,988 5,437 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,407 2,873 3,440 3,749 4,004 4,276 4,219 3,974 3,789 3,563 3,525 3,658 3,592 3,426 3,252 3,315 3,228 3,173 3,119 2,883 2,672 2,535 2,401 2,246 2,030 1,793 1,491 1,189 1,102 1,026 1,106 1,349 1,731 2,058 2,327 2,524 2,715 2,901 2,968 3,067 2,751 2,251 1,807 1,242 847 667 576 500 500 497 474 478 510 496 498 489 473 477 445 422 350 415 547 660 819 861 892 957 972 976 968 1,005 1,209 1,537 1,770 2,051 2,125 2,458 2,985 3,434 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40,596 40,673 47,560 35,340 32,435 30,731 28,725 31,016 40,592 41,987 35,320 37,363 40,838 43,862 45,648 52,906 44,908 48,465 50,386 44,258 47,034 36,881 39,546 34,875 28,641 34,135 34,168 37,243 40,034 35,198 30,844 30,447 28,396 42,406 40,347 39,386 38,533 27,634 38,799 40,116 98,259 89,513 73,125 65,698 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,711 0 -22,269 -9,411 1,775 0 31,699 28,177 35,739 37,443 84,611 75,275 61,238 56,599 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,361 0 -8,709 -1,921 -814 0 6,833 -543 3,061 2,674 13,649 14,238 11,888 9,100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40,596 40,673 47,560 35,340 32,435 30,731 28,725 31,016 40,592 41,987 35,320 37,363 40,838 43,862 45,648 52,906 44,908 48,465 50,386 44,258 47,034 36,881 39,546 34,875 28,641 34,135 34,168 37,243 40,034 35,198 37,916 30,447 59,374 53,739 39,386 39,386 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 18 18 38 49 37 37 18 16 185 215 267 261 182 152 131 413 318 317 286 N/A N/A N/A N/A N/A 37 37 38 38 3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2 -2 -1 0 3 2 2 2 -92 87 89 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 0 0 66 66 66 66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -41 -40 26 218 261 284 228 35 59 270 162 261 -44 -215 233 206 484 421 72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -31 0 20 -115 -18 143 229 456 405 345 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -155 0 0 0 155 N/A N/A 48 276 165 325 -65,180 -65,098 -64,614 -64,383 1,810 2,080 2,187 2,342 2,407 2,604 2,754 2,842 2,776 2,667 2,643 2,537 2,393 2,201 2,015 1,855 1,694 1,511 1,334 1,158 4,239 4,114 4,036 4,026 1,818 1,941 1,985 2,036 1,032 964 969 1,054 1,285 1,248 1,506 1,564 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
132 31,053 45,575 45,447 46,204 16,961 3,090 4,676 13,882 13,667 12,785 17,030 12,632 15,327 13,848 8,960 4,978 1,759 7,697 7,511 28,900 29,658 26,907 28,004 24,893 24,758 24,541 23,381 4,324 7,317 10,498 22,391 33,480 32,035 28,181 19,687 19,660 19,572 23,835 26,056 9,372 7,689 3,216 -3,096 -63 -670 -479 -2,520 -1,156 -366 1,287 3,512 4,542 5,804 4,766 5,662 7,429 6,280 6,304 6,382 4,260 4,643 4,023 3,669 3,123 2,958 3,578 1,672 987 1,071 2,328 3,794 5,462 4,761 3,537 2,000 -2,812 -1,801 -2,285 1,595 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8,865 38,464 52,141 52,233 53,362 23,962 9,575 9,721 22,672 23,094 22,715 27,680 21,938 25,113 25,650 21,856 16,700 13,525 16,539 15,432 35,127 35,542 34,547 35,073 33,324 33,495 31,937 31,303 12,567 14,087 17,005 28,601 42,527 42,675 40,120 31,605 27,904 27,627 30,536 33,562 26,079 38,323 53,058 68,905 89,064 84,839 70,079 49,261 24,843 15,868 13,391 12,034 11,685 11,848 11,953 12,945 14,411 13,670 13,239 12,774 12,168 12,186 12,134 11,990 9,976 9,390 9,030 8,117 5,893 6,391 7,867 8,070 11,104 10,075 8,654 9,046 8,203 8,842 8,775 11,145 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,617 22,312 40,438 62,887 83,070 77,571 63,388 43,258 17,749 8,653 5,624 3,956 4,051 3,925 4,190 5,287 5,499 5,328 5,231 4,898 5,752 5,593 5,466 5,413 3,344 3,509 3,608 3,087 3,551 3,120 3,941 3,497 3,602 3,259 2,016 2,866 2,100 2,613 2,254 3,332 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,950 17,023 30,436 50,979 69,197 69,059 59,420 40,496 15,973 8,213 4,651 3,471 3,102 2,749 3,692 4,037 4,420 4,522 4,591 3,996 3,867 3,596 3,368 4,028 3,054 3,077 3,063 2,953 3,432 3,579 3,433 2,927 2,541 2,077 1,839 2,392 2,706 2,730 2,805 2,991 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,333 5,288 10,003 11,908 13,873 8,512 3,969 2,762 1,777 440 972 486 948 1,176 498 1,250 1,078 806 640 902 1,885 1,997 2,098 1,385 290 432 546 134 119 -459 508 570 1,061 1,182 178 474 -606 -116 -551 341 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -827 -454 -264 0 -1,838 -1,494 -908 0 3,217 3,283 2,981 2,375 2,393 2,316 2,356 2,339 1,996 1,552 1,185 831 729 658 762 736 1,418 2,195 2,875 3,395 3,463 3,396 3,134 3,152 4,256 4,103 3,897 3,665 2,145 1,929 1,925 2,053 1,990 1,832 1,768 1,691 -924 -59 666 1,130 4,451 3,931 3,699 3,410 3,449 3,629 3,521 3,204 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,407 30,263 44,636 44,547 46,518 17,663 3,394 3,351 10,955 11,894 11,891 17,322 10,960 10,475 10,569 5,601 6,426 6,163 6,061 5,707 24,302 24,965 25,266 25,249 15,608 14,755 14,353 13,376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,676 1,681 1,696 1,699 1,687 1,688 1,662 1,647 1,635 1,597 1,568 1,525 1,455 1,353 1,210 1,068 961 890 898 904 905 913 883 863 850 834 830 828 831 832 837 919 996 1,047 1,089 1,045 1,004 1,006 1,106 1,070 1,131 1,108 1,013 1,022 868 776 675 605 610 586 554 529 499 501 516 533 545 561 566 567 566 563 557 544 516 491 470 446 453 455 449 448 427 427 422 415 419 405 405 435 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 46 93 93 52 52 51 63 58 60 17 7 6,306 9,732 9,729 10,529 4,268 1,171 1,336 603 620 451 791 807 11,107 11,030 10,607 10,615 295 255 1,993 1,977 2,756 2,910 1,376 1,402 620 1,112 3,352 4,724 4,693 4,002 1,477 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1 -1 -1 0 1 1 1 0 -169 0 0 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,450 4,323 3,360 3,314 2,769 2,269 2,343 2,653 2,603 2,134 1,854 1,501 1,697 1,695 2,239 1,791 1,697 2,247 1,805 1,913 1,893 1,275 1,129 986 678 918 897 867 753 579 563 769 781 561 576 941 955 1,343 1,403 2,059 2,070 1,734 1,844 1,548 1,605 2,006 1,872 1,059 1,299 945 866 1,016 722 817 1,096 786 739 591 333 413 476 530 664 640 543 532 371 282 285 183 121 128 100 165 176 153 174 119 261 285 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -699 -699 -699 0 662 699 4,067 3,368 3,405 3,368 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -649 -454 -201 0 374 231 73 0 481 508 467 386 180 101 47 N/A N/A N/A N/A N/A 19 8 31 36 28 40 17 12 18 18 18 18 19 10 14 19 0 -106 -30 0 2 123 48 13 -80 6 0 0 90 -31 -42 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,287 2,151 2,357 2,580 2,337 2,291 2,126 2,008 7,421 7,408 7,385 7,324 2,220 2,557 2,603 2,867 2,687 2,356 2,372 2,937 4,003 4,570 6,478 7,168 5,908 6,413 5,513 5,617 13,175 14,369 14,722 24,936 34,403 34,644 34,025 25,842 22,451 21,341 21,853 22,983 9,392 7,514 7,055 2,617 2,792 3,830 3,382 3,604 3,747 3,482 3,441 3,102 2,922 3,168 3,000 3,176 3,354 3,070 3,194 3,213 3,210 3,562 3,508 3,321 3,582 3,130 2,843 2,610 2,527 2,570 2,643 2,854 2,605 2,287 2,340 2,201 2,139 2,107 2,375 3,878 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8,734 7,411 6,566 6,786 7,158 7,001 6,485 5,046 8,790 9,427 9,931 10,650 9,306 9,786 11,802 12,896 11,722 11,766 8,842 7,921 6,227 5,884 7,640 7,069 8,431 8,737 7,396 7,922 8,243 6,770 6,506 6,210 9,046 10,640 11,939 11,917 8,244 8,056 6,701 7,506 16,707 30,634 49,842 72,001 89,127 85,510 70,558 51,781 25,999 16,234 12,104 8,522 7,144 6,044 7,186 7,283 6,981 7,390 6,934 6,392 7,907 7,543 8,111 8,321 6,853 6,432 5,453 6,445 4,907 5,320 5,539 4,276 5,643 5,314 5,117 7,046 11,014 10,643 11,060 9,551 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,963 23,482 42,252 65,698 85,694 81,416 67,015 48,319 22,385 12,639 8,814 5,031 4,383 3,587 4,146 4,208 3,793 4,066 4,022 3,800 4,527 4,159 4,015 4,068 3,529 3,631 3,221 3,899 3,543 3,453 3,589 2,405 2,250 2,250 1,782 3,344 6,047 5,813 6,125 5,169 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,660 20,202 37,790 56,599 74,239 71,332 58,018 42,019 16,509 10,326 6,602 4,570 4,207 3,470 4,001 3,918 3,454 3,779 3,836 3,488 4,008 3,560 3,405 3,649 3,212 3,261 3,145 3,558 3,288 3,297 3,065 2,229 2,011 1,932 2,179 2,429 3,170 3,009 2,701 2,790 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,697 3,280 4,461 9,100 11,455 10,085 8,997 6,299 5,877 2,313 2,211 460 176 117 145 290 339 287 186 312 519 599 610 419 317 370 75 342 255 156 524 175 238 318 -398 915 2,877 2,804 3,424 2,378 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -151 -113 -66 0 105 95 56 0 85 88 108 136 98 67 39 N/A N/A N/A N/A N/A 5 14 12 17 50 41 43 38 14 14 14 14 -3 6 9 11 23 0 11 20 53 118 103 100 34 74 41 124 370 279 313 223 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,587 2,618 3,170 2,878 2,978 3,159 2,730 2,500 2,628 2,270 2,432 2,505 2,220 3,074 2,355 3,345 3,822 3,737 3,762 3,748 2,985 2,914 4,137 3,158 4,142 4,682 3,958 4,053 3,600 2,166 1,878 1,728 1,331 2,187 2,334 2,493 2,445 1,971 1,842 1,980 2,261 1,678 1,294 996 971 1,365 1,403 1,389 1,644 1,757 1,769 1,826 1,529 1,363 1,677 1,752 1,906 2,019 1,763 1,736 1,763 1,756 1,813 1,744 1,448 1,098 1,085 1,046 855 687 418 353 290 297 300 299 1,196 1,177 1,611 1,705 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22 0 0 0 22 N/A N/A N/A 80 80 80 80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -28 0 0 0 98 73 73 73 352 350 350 364 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
124 141 188 255 329 313 345 331 263 272 211 160 112 132 214 231 473 513 437 458 456 495 641 1,034 937 887 775 443 381 386 410 1,031 1,064 1,170 1,222 551 581 571 718 766 930 814 710 642 416 441 355 371 491 512 408 557 446 381 562 379 338 309 149 135 499 593 597 644 278 319 314 306 345 202 239 214 552 584 543 603 209 195 286 233 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 4,133 4,154 7,137 7,708 5,098 5,131 2,313 1,754 798 744 579 567 826 826 826 826 2,060 2,060 2,060 2,060 2,026 2,026 2,026 2,026 1,680 1,680 1,680 1,680 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -516 -325 -253 0 490 485 474 541 567 382 320 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6,023 4,653 3,208 3,653 3,851 3,529 3,410 2,215 5,899 6,886 7,287 7,986 2,841 2,425 2,095 1,612 2,329 2,385 2,329 1,960 1,988 1,730 2,284 2,311 2,527 2,342 1,837 2,601 2,375 2,271 2,225 1,390 4,498 5,161 6,300 6,847 3,374 3,665 2,274 2,863 5,454 4,593 5,548 4,666 2,046 2,287 1,784 1,702 1,473 1,312 1,101 1,092 735 672 758 905 931 982 987 707 1,121 1,028 1,676 1,854 1,575 1,383 822 1,173 654 1,185 1,443 1,205 1,929 1,552 1,905 2,062 2,273 2,446 2,055 1,856 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,854 28,499 42,996 47,351 36,512 25,517 17,093 17,922 22,091 23,750 22,982 23,382 21,621 21,520 18,563 17,060 16,371 10,966 9,860 1,588 -869 3,259 2,514 5,769 2,473 -1,806 -2,877 -2,289 1,080 4,447 8,157 10,678 9,767 9,837 9,560 7,848 10,542 8,571 7,745 8,713 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,854 28,499 42,996 47,351 36,512 25,517 17,093 17,922 22,091 23,750 22,982 23,382 21,621 21,520 18,563 17,060 16,371 10,966 9,860 1,588 -869 3,259 2,514 5,769 2,473 -1,806 -2,877 -2,289 1,080 4,447 8,157 10,678 9,767 9,837 9,560 7,848 10,542 8,571 7,745 8,713 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,392 25,283 38,434 48,179 40,852 31,713 24,449 21,657 25,628 26,767 26,674 26,272 23,422 22,956 20,022 17,985 14,034 11,310 11,622 11,310 12,351 13,144 9,971 5,769 3,492 N/A N/A N/A 2,351 5,368 8,505 10,678 9,767 9,837 9,560 7,848 10,542 8,571 7,745 8,713 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,462 3,215 4,562 -828 -4,341 -6,196 -7,356 -3,735 -3,537 -3,001 -3,426 -2,623 -1,535 -1,184 -1,459 -926 2,337 -344 -1,762 -9,722 -13,220 -9,885 -7,457 0 -1,018 -1,806 -2,877 -2,289 -1,271 -921 -348 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15 -267 -267 -267 -251 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
194,834 183,445 179,657 190,325 220,937 301,944 369,843 443,989 488,115 449,597 417,928 365,336 301,529 222,674 178,549 147,251 117,209 135,079 144,131 143,526 150,659 130,907 141,506 172,806 212,480 247,688 254,292 242,173 222,836 223,592 211,268 207,479 188,352 156,085 136,509 115,183 112,359 130,075 137,991 150,293 149,600 151,300 139,140 108,405 67,994 39,273 39,753 59,082 91,343 103,607 94,048 86,300 87,925 86,914 88,334 92,162 94,053 90,361 91,374 88,705 78,526 89,617 109,568 131,245 135,112 123,378 97,097 69,045 64,876 65,825 77,807 88,705 73,025 54,261 39,448 30,826 42,527 62,681 74,212 81,004 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47,695 43,148 33,951 36,791 42,829 67,580 95,330 115,837 120,635 106,459 94,133 77,327 66,897 48,990 38,849 31,453 18,395 21,689 21,828 21,141 23,505 17,896 20,354 26,889 61,353 67,541 67,427 62,877 33,758 32,485 34,301 33,493 33,228 27,581 18,871 14,701 8,840 12,742 15,321 17,929 20,335 20,306 17,168 11,910 2,259 -1,418 177 3,823 13,740 16,279 13,914 12,050 12,435 11,469 12,022 12,997 12,614 11,950 11,111 12,303 9,504 12,540 18,104 23,378 26,892 23,655 17,401 9,455 8,860 10,949 15,062 18,187 13,514 7,759 3,361 1,357 5,453 13,171 17,588 20,859 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
147,139 140,297 145,706 153,533 178,108 234,365 274,513 328,151 367,480 343,138 323,795 288,008 234,632 173,684 139,700 115,797 98,813 113,390 122,302 122,385 127,155 113,011 121,151 145,918 151,127 180,147 186,865 179,295 189,078 191,108 176,967 173,985 155,124 128,503 117,638 100,482 103,519 117,333 122,671 132,365 129,265 130,994 121,973 96,495 65,735 40,691 39,576 55,259 77,602 87,328 80,134 74,250 75,490 75,444 76,312 79,165 81,439 78,411 80,263 76,402 69,022 77,077 91,464 107,867 108,220 99,724 79,696 59,590 56,016 54,876 62,745 70,518 59,511 46,502 36,087 29,469 37,074 49,511 56,624 60,145 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
248,734 217,116 212,872 215,051 246,071 314,695 373,865 438,909 475,771 456,495 454,679 413,446 362,454 296,144 246,407 224,157 187,409 196,383 194,388 186,946 207,381 195,674 201,171 230,825 250,164 289,305 303,290 298,212 294,520 278,274 253,014 231,854 202,457 171,210 155,289 133,826 127,713 137,815 144,972 157,990 124,995 81,891 40,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-10,577 -10,488 -12,721 -8,520 -2,997 -2,681 -2,779 -3,783 2,332 1,430 2,436 3,197 10,192 8,144 6,482 3,081 -5,051 -4,221 -7,732 -4,013 -13,078 -10,052 -7,810 -10,265 -11,943 -12,188 -5,999 -2,698 2,724 3,640 -706 4,518 5,364 -3,204 -1,872 -8,867 -1,217 9,135 7,290 8,590 4,719 1,237 2,123 891 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 317 185 317 -1,208 -2,104 -1,054 -302 3,002 944 -733 -4,216 -7,305 -6,466 -9,963 -6,263 -7,064 -4,132 -1,984 -4,541 -10,108 -10,411 -4,281 -1,040 7,052 7,919 3,525 8,666 8,941 373 1,705 -5,291 -2,315 9,020 6,924 8,590 6,049 1,584 2,720 1,123 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,098 115 366 0 -1,329 -347 -598 -231 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-10,577 -10,488 -12,721 -8,520 -2,997 -2,998 -2,964 -4,100 3,540 3,534 3,490 3,500 7,190 7,200 7,215 7,296 2,254 2,245 2,231 2,250 -6,013 -5,920 -5,826 -5,724 -1,836 -1,777 -1,718 -1,658 -4,327 -4,279 -4,231 -4,149 -3,577 -3,577 -3,577 -3,577 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
136,562 129,809 132,985 145,014 175,111 231,684 271,734 324,368 369,811 344,568 326,231 291,206 244,824 181,828 146,183 118,878 93,762 109,169 114,570 118,372 114,077 102,959 113,342 135,653 139,183 167,959 180,866 176,597 191,803 194,747 176,261 178,503 160,488 125,299 115,766 91,615 102,302 126,468 129,960 140,955 165,529 126,545 95,874 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
136,562 129,809 132,985 145,014 175,111 231,684 271,734 324,368 369,811 344,568 326,231 291,206 244,824 181,828 146,183 118,878 93,762 109,169 114,570 118,372 114,077 102,959 113,342 135,653 139,183 167,959 180,866 176,597 191,803 194,747 176,261 178,503 160,488 125,299 115,766 91,615 102,302 126,468 129,960 140,955 165,529 126,545 95,874 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,662 3,196 3,134 3,166 3,559 4,431 5,185 6,016 6,482 6,198 6,109 5,456 4,686 3,740 3,037 2,738 2,261 2,343 2,296 2,198 2,438 2,300 2,365 2,713 2,941 3,401 3,565 3,506 3,462 3,271 2,974 2,726 2,377 2,010 1,823 1,570 1,501 1,620 1,704 1,857 1,828 1,759 1,534 1,134 773 478 465 650 912 1,027 942 873 887 887 897 931 957 922 944 898 811 906 1,073 1,258 1,255 1,149 912 677 634 618 706 795 672 526 409 334 420 562 643 684 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
248,734 217,116 212,872 215,051 246,071 314,695 373,865 438,909 475,771 456,495 454,679 413,446 362,454 296,144 246,407 224,157 187,409 196,383 194,388 186,946 207,381 195,674 201,171 230,825 250,164 289,305 303,290 298,212 294,520 278,274 253,014 231,854 202,457 171,210 155,289 133,826 127,713 137,815 144,972 157,990 155,532 149,659 130,467 96,495 65,735 40,691 39,576 55,259 77,602 87,328 80,134 74,250 75,490 75,444 76,312 79,165 81,439 78,411 80,263 76,402 69,022 77,077 91,464 107,867 108,220 99,724 79,696 59,590 56,016 54,876 62,745 70,518 59,511 46,502 36,087 29,469 37,074 49,511 56,624 60,145 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
385,285 366,520 357,323 362,164 374,737 455,307 519,485 587,549 624,888 576,422 537,331 480,024 411,720 331,445 287,254 255,730 225,872 244,043 252,868 250,048 253,841 230,581 237,610 266,678 304,753 338,442 343,791 331,302 312,483 313,260 299,723 297,224 278,882 247,076 229,336 206,836 201,870 216,321 220,849 229,514 225,337 225,813 213,146 182,937 143,336 114,560 114,046 131,764 162,979 174,446 163,972 154,559 153,966 149,435 147,080 147,070 146,211 141,075 141,280 137,636 126,382 135,622 153,927 174,364 176,813 163,738 135,579 105,222 90,434 81,464 84,238 87,257 72,219 54,276 39,977 31,646 43,144 63,529 75,645 82,967 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
58,200 52,800 47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,474,413 3,152,045 2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13.97 14.52 13.39 15.49 11.90 8.92 7.13 5.26 6.27 6.56 6.95 7.96 9.18 10.49 11.76 11.31 12.08 10.37 9.79 9.93 8.05 9.55 10.55 8.47 6.97 6.73 6.52 6.78 6.84 7.10 8.89 9.67 9.79 10.33 12.09 11.65 9.69 8.83 9.47 8.85 7.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 • 주1) 계정과목 앞에 * 표시는 재무제표 원본에는 없지만, 이용자들의 편의를 위해 표시한 계정입니다.
 • 주2) *지배지분 연결순이익은 연결 재무제표에 기록된 지배지분 순이익입니다.
 • 주3) *순이익(지분법적용,아이투자)은 아이투자에서 계산한 순이익입니다. IFRS 도입 과도기 주석정보 등을 활용해 과거 GAAP 기준의 순이익과 가장 근접한 개념의 순이익을 기록했습니다.
 • 주4) *EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익) = 법인세비용차감전계속사업이익+이자비용-이자수익+현금흐름표의 유형자산감가상각비+개발비상각+ 무형자산상각비
 • ·순이익을 볼때는, *순이익(지분법적용,아이투자) 항목을 보시면 IFRS 도입 전 과거 순이익과도 비교할 수 있습니다.
 • 주5) *주가는 각 기간 마지막 거래일의 종가(수정주가 기준)입니다.