Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 20.09 20.06 20.03 19.12 19.09
1 ○○○○ 73.0 5.7% 5.9% 5.5% 3.8% 2.9% -46% 36% 41% 27% 23%
58
457
-159
-231
-108
2 ○○○○ 6.3 4.8% 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 35% 36% 67% 36% 39%
437
197
461
1,095
347
3 ○○○○ 11.8 4.7% 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% 62% 60% 52% 42% 43%
2,026
2,135
2,134
873
2,337
4 ○○○○ 12.3 4.4% 4.0% 3.1% 3.8% 3.2% 63% 64% 52% 51% 47%
506
759
487
801
414
5 ○○○○ 162.6 4.2% 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 76% 20% 37% 18% 13%
116
177
363
-599
306
6 ○○○○ 23.4 4.0% 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 50% 59% 57% 56% 55%
258
335
378
416
250
7 ○○○○ 12.1 4.0% 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 46% 45% 32% 37% 23%
5,157
3,764
107
5,994
2,047
8 ○○○○ 11.8 3.7% 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 290% 94% 1% 62% 205%
365
279
368
102
349
9 ○○○○ 8.8 3.4% 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 41% 75% 67% 17% -36%
979
448
15
789
344
10 ○○○○ 13.2 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% 75% 32% 38% 27% 24%
2,937
1,646
2,607
-2,396
1,612
11 ○○○○ 3.0 3.0% 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% 555% 58% 59% 85% 64%
800
839
784
870
378
12 ○○○○ 5.0 2.9% 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 29% 32% 21% 14% 13%
9,306
49,759
6,030
461
13,489
13 ○○○○ 5.3 2.9% 2.7% 1.8% N/A N/A 18% 24% 24% N/A N/A
324
307
485
433
246
14 ○○○○ 9.0 2.7% 2.9% 1.5% 1.6% 1.5% 85% 58% 23% 18% 24%
627
851
488
-238
468
15 ○○○○ 11.0 2.6% 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 32% 37% 40% 40% 45%
1,522
2,847
671
43
1,726
16 ○○○○ 5.8 2.6% 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 19% 26% 33% 20% 25%
1,050
951
1,474
704
611
17 ○○○○ 5.6 2.5% 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% 91% 67% 41% 67% 79%
2,553
4,031
4,402
2,454
1,538
18 ○○○○ 30.2 2.4% 4.8% 3.3% 4.3% 4.3% -120% 224% 300% 130% 148%
453
489
469
-353
363
19 ○○○○ 26.8 2.1% 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 59% 63% 37% 44% 62%
21
25
13
39
3
20 ○○○○ 9.1 2.0% 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 59% 47% 49% 18% 22%
2,220
1,382
2,325
-203
1,188
21 ○○○○ 19.0 1.7% 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% 21% 23% 16% 26% 21%
32
59
-10
7
53
22 ○○○○ 13.0 1.7% 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 41% 31% 29% 12% 20%
4,846
5,952
8,014
3,476
2,656
23 ○○○○ 21.7 1.6% 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 3% 40% 49% 29% 339%
65
119
110
-46
131
24 ○○○○ 13.3 1.6% 1.3% 0.7% N/A N/A 28% -47% 12% 12% 0%
43
25
37
40
58
25 ○○○○ 7.0 1.4% 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% -75% 6% 18% 18% 22%
8,560
6,802
27,086
5,708
118
26 ○○○○ 5,492.0 1.4% 1.4% 1.3% 0.9% 1.1% -273% 1,268% 41% -1,663% 65%
-11
29
-67
50
-65
27 ○○○○ 9.3 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 119% 12% 24% 16% 15%
3,429
8,117
4,302
146
2,069
28 ○○○○ 19.3 1.4% 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% 27% 18% 23% 19% 19%
2,575
9,843
13,519
3,688
7,957
29 ○○○○ 9.6 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 26% 28% 30% 29% 24%
7,974
2,117
6,185
2,263
6,100
30 ○○○○ 4.5 1.3% 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 7% 6% 5% 8% 0%
980
425
303
457
510
31 ○○○○ 7.3 1.3% 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% 9% 12% 9% 7% 7%
127
175
135
214
145
32 ○○○○ 15.3 1.2% 1.6% 0.0% 0.0% N/A 74% 41% 0% 0% 0%
85
188
75
-220
126
33 ○○○○ 38.7 1.1% 0.6% 0.9% 0.8% 0.0% -6% 17% 11% 13% 0%
0
791
-489
-189
20
34 ○○○○ 3.6 1.0% 1.3% 0.8% 0.8% 0.9% 19% 73% 17% 13% 16%
97
1,168
132
-241
225
35 ○○○○ 35.8 1.0% 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 37% 30% 26% 34% 33%
267
101
153
90
218
36 ○○○○ 5.1 0.9% 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 628% 19% 21% 17% -20%
18,449
22,807
6,462
-5,228
515
37 ○○○○ 6.7 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1% 12% 7% 76% 0%
1,873
1,134
307
-897
1,254
38 ○○○○ 9.8 0.9% 0.9% 0.7% N/A N/A 9% 9% 10% N/A N/A
1,451
1,797
2,442
1,550
1,885
39 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40 ○○○○ 36.1 0.9% 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 37% 33% 35% 47% 20%
274
168
170
-207
212
41 ○○○○ 12.6 0.9% 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% 18% 24% 17% 15% 15%
105
104
16
103
43
42 ○○○○ 10.3 0.9% 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 12% 9% 7% 6% -6%
2,278
3,030
2,965
1,846
2,145
43 ○○○○ 19.8 0.9% 0.9% 0.2% N/A N/A 75% 50% 39% N/A N/A
4,110
2,837
-15
-1,662
3,942
44 ○○○○ 735.4 0.8% 0.5% N/A N/A N/A 19% -112% 25% 39% 61%
-329
183
-10
175
-45
45 ○○○○ 5.5 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% N/A 4% 5% 8% 16% N/A
2,648
2,791
2,090
787
2,043
46 ○○○○ 11.5 0.6% 0.9% 1.1% N/A N/A 255% 135% -198% 0% 0%
103
376
-60
218
160
47 ○○○○ 17.2 0.6% 0.5% 0.6% N/A N/A 31% 34% 69% N/A N/A
1,933
1,615
1,848
1,527
1,713
48 ○○○○ 3.1 0.5% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 4% 6% 0% 3% 4%
905
1,130
386
649
-13
49 ○○○○ 5.6 0.5% 0.0% 0.8% 0.8% 0.6% 3% 0% 30% -261% -13%
56
25
-88
561
-24
50 ○○○○ 8.0 0.5% 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
78
33
62
10
80
51 ○○○○ 7.6 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 4% 3% 6% 23% 7%
2,115
2,473
1,266
470
1,349
52 ○○○○ 26.6 0.4% 0.5% N/A N/A N/A 11% 11% 8% 0% N/A
377
224
111
124
176
53 ○○○○ 292.6 0.2% 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 46% 27% 34% 28% -208%
-0
2
2
4
-1
54 ○○○○ 17.5 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
33
37
-30
13
-49
55 ○○○○ 52.7 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
21
14
28
35
9
56 ○○○○ 64.1 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-67
189
500
-480
369
57 ○○○○ 156.4 N/A 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% N/A 0% 0% 16% 0%
62
20
-178
110
-376
58 ○○○○ 50.5 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
22
16
16
6
24
59 ○○○○ 58.3 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.7% N/A 0% 20% 23% 21%
48
46
258
-242
58
60 ○○○○ 30.5 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
56
74
59
86
65
61 ○○○○ N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 2% 0% 0% 0% 33%
48
90
112
N/A
N/A
62 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
691
617
N/A
N/A
N/A