Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 20.12 20.09 20.06 20.03 19.12
1 ○○○○ 64.0 N/A 5.7% 5.9% 5.5% 3.8% N/A -46% 36% 41% 27%
N/A
58
457
-159
-231
2 ○○○○ 5.7 N/A 5.1% 0.0% 8.5% 7.7% N/A 3% 0% 30% -261%
N/A
562
250
-876
5,608
3 ○○○○ 5.8 N/A 4.8% 4.5% 3.4% 2.6% N/A 35% 36% 67% 36%
N/A
437
197
461
1,095
4 ○○○○ 10.9 N/A 4.7% 3.9% 3.5% 3.6% N/A 62% 60% 52% 42%
N/A
2,026
2,135
2,134
873
5 ○○○○ 12.0 N/A 4.4% 4.0% 3.1% 3.8% N/A 63% 64% 52% 51%
N/A
506
759
487
801
6 ○○○○ 173.4 N/A 4.2% 3.9% 3.0% 1.7% N/A 76% 20% 37% 18%
N/A
116
177
363
-599
7 ○○○○ 29.0 N/A 4.0% 3.9% 2.4% 2.4% N/A 50% 59% 57% 56%
N/A
258
335
378
416
8 ○○○○ 11.6 N/A 4.0% 3.3% 2.1% 2.7% N/A 46% 45% 32% 37%
N/A
5,157
3,764
107
5,994
9 ○○○○ 12.4 N/A 3.7% 3.8% 2.3% 1.4% N/A 290% 94% 1% 62%
N/A
365
279
368
102
10 ○○○○ 9.3 N/A 3.4% 2.9% 2.2% 2.7% N/A 41% 75% 67% 17%
N/A
979
448
15
789
11 ○○○○ 23.6 N/A 3.1% 6.4% 3.0% 0.7% N/A 294% 30% 30% -40%
N/A
238
193
38
-157
12 ○○○○ 17.2 N/A 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% N/A 75% 32% 38% 27%
N/A
2,937
1,646
2,607
-2,396
13 ○○○○ 2.9 N/A 3.0% 2.4% 1.8% 1.7% N/A 555% 58% 59% 85%
N/A
800
839
784
870
14 ○○○○ 5.7 N/A 2.9% 2.1% 4.0% 0.9% N/A 29% 32% 21% 14%
N/A
9,306
49,759
6,030
461
15 ○○○○ 6.0 N/A 2.9% 2.7% 1.8% N/A N/A 18% 24% 24% N/A
N/A
324
307
485
433
16 ○○○○ 8.7 N/A 2.7% 2.9% 1.5% 1.6% N/A 85% 58% 23% 18%
N/A
627
851
488
-238
17 ○○○○ 11.4 N/A 2.6% 1.9% 2.0% 2.0% N/A 32% 37% 40% 40%
N/A
1,522
2,847
671
43
18 ○○○○ 5.7 N/A 2.6% 2.2% 1.8% 1.5% N/A 19% 26% 33% 20%
N/A
1,050
951
1,474
704
19 ○○○○ 5.5 N/A 2.5% 2.9% 1.7% 1.7% N/A 91% 67% 41% 67%
N/A
2,553
4,031
4,402
2,454
20 ○○○○ 31.9 N/A 2.4% 4.8% 3.3% 4.3% N/A -120% 224% 300% 130%
N/A
453
489
469
-353
21 ○○○○ 23.7 N/A 2.1% 2.1% 1.3% 1.1% N/A 59% 63% 37% 44%
N/A
21
25
13
39
22 ○○○○ 9.2 N/A 2.0% 2.7% 1.3% 1.4% N/A 59% 47% 49% 18%
N/A
2,220
1,382
2,325
-203
23 ○○○○ 34.3 N/A 1.7% 1.6% 0.6% 0.7% N/A 21% 23% 16% 26%
N/A
32
59
-10
7
24 ○○○○ 12.3 N/A 1.7% 1.6% 1.1% 1.2% N/A 41% 31% 29% 12%
N/A
4,846
5,952
8,014
3,476
25 ○○○○ 27.5 N/A 1.6% 1.3% 1.5% 1.0% N/A 3% 40% 49% 29%
N/A
65
119
110
-46
26 ○○○○ 14.1 N/A 1.6% 1.3% 0.7% N/A N/A 28% -47% 12% 12%
N/A
43
25
37
40
27 ○○○○ 5,370.3 N/A 1.4% 1.4% 1.3% 0.9% N/A -273% 1,268% 41% -1,663%
N/A
-11
29
-67
50
28 ○○○○ 8.9 N/A 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% N/A 119% 12% 24% 16%
N/A
3,429
8,117
4,302
146
29 ○○○○ 19.2 N/A 1.4% 1.0% 0.9% 1.0% N/A 27% 18% 23% 19%
N/A
2,575
9,843
13,519
3,688
30 ○○○○ 10.7 N/A 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% N/A 26% 28% 30% 29%
N/A
7,974
2,117
6,185
2,263
31 ○○○○ 4.5 N/A 1.3% 0.5% 0.9% 0.7% N/A 7% 6% 5% 8%
N/A
980
425
303
457
32 ○○○○ 7.4 N/A 1.3% 0.8% 1.0% 0.5% N/A 9% 12% 9% 7%
N/A
127
175
135
214
33 ○○○○ 16.5 N/A 1.2% 1.6% 0.0% 0.0% N/A 74% 41% 0% 0%
N/A
85
188
75
-220
34 ○○○○ 63.4 N/A 1.1% 0.6% 0.9% 0.8% N/A -6% 17% 11% 13%
N/A
0
791
-489
-189
35 ○○○○ 3.8 N/A 1.0% 1.3% 0.8% 0.8% N/A 19% 73% 17% 13%
N/A
97
1,168
132
-241
36 ○○○○ 32.2 N/A 1.0% 1.0% 1.9% 3.1% N/A 37% 30% 26% 34%
N/A
267
101
153
90
37 ○○○○ 6.1 N/A 0.9% 1.5% 1.2% 0.8% N/A 628% 19% 21% 17%
N/A
18,449
22,807
6,462
-5,228
38 ○○○○ 7.0 N/A 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% N/A 1% 12% 7% 76%
N/A
1,873
1,134
307
-897
39 ○○○○ 9.9 N/A 0.9% 0.9% 0.7% N/A N/A 9% 9% 10% N/A
N/A
1,451
1,797
2,442
1,550
40 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41 ○○○○ 37.5 N/A 0.9% 1.3% 0.7% 0.7% N/A 37% 33% 35% 47%
N/A
274
168
170
-207
42 ○○○○ 12.3 N/A 0.9% 1.4% 1.3% 0.4% N/A 18% 24% 17% 15%
N/A
105
104
16
103
43 ○○○○ 8.6 N/A 0.9% 0.8% 0.3% 0.4% N/A 12% 9% 7% 6%
N/A
2,278
3,030
2,965
1,846
44 ○○○○ 23.5 N/A 0.9% 0.9% 0.2% N/A N/A 75% 50% 39% N/A
N/A
4,110
2,837
-15
-1,662
45 ○○○○ 693.1 N/A 0.8% 0.5% N/A N/A N/A 19% -112% 25% 39%
N/A
-329
183
-10
175
46 ○○○○ 5.7 N/A 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% N/A 4% 5% 8% 16%
N/A
2,648
2,791
2,090
787
47 ○○○○ 13.6 N/A 0.6% 0.9% 1.1% N/A N/A 255% 135% -198% 0%
N/A
103
376
-60
218
48 ○○○○ 18.6 N/A 0.6% 0.5% 0.6% N/A N/A 31% 34% 69% N/A
N/A
1,933
1,615
1,848
1,527
49 ○○○○ 5.8 N/A 0.5% 0.4% 0.0% 0.4% N/A 4% 6% 0% 3%
N/A
905
1,130
386
649
50 ○○○○ 7.3 N/A 0.5% 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
78
33
62
10
51 ○○○○ 7.9 N/A 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% N/A 4% 3% 6% 23%
N/A
2,115
2,473
1,266
470
52 ○○○○ 30.5 N/A 0.4% 0.5% N/A N/A N/A 11% 11% 8% 0%
N/A
377
224
111
124
53 ○○○○ 245.1 N/A 0.2% 0.2% 0.6% 1.2% N/A 46% 27% 34% 28%
N/A
-0
2
2
4
54 ○○○○ 23.8 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
33
37
-30
13
55 ○○○○ 64.7 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
-9
-21
-17
82
56 ○○○○ 43.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
21
14
28
35
57 ○○○○ 63.2 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
-67
189
500
-480
58 ○○○○ 168.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 1.0% N/A N/A 0% 0% 16%
N/A
62
20
-178
110
59 ○○○○ 75.7 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
22
16
16
6
60 ○○○○ 56.2 N/A 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% N/A N/A 0% 20% 23%
N/A
48
46
258
-242
61 ○○○○ 30.1 N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
56
74
59
86
62 ○○○○ N/A N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 2% 0% 0% 0%
N/A
N/A
90
112
N/A
63 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
123
N/A
N/A