Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 3.2 4.9 0.28 10.9% 75.2% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 3.4 52.8 0.57 59.0% 64.4% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 3.3 4.4 0.29 12.2% 69.4% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 1.5 4.6 0.30 45.0% 12.2% 2,831.3 O O O O O
5 ○○○○ 3.0 9.6 0.62 29.5% 12.2% 14.7 O O O O O
6 ○○○○ 0.6 10.0 0.56 180.3% 22.9% 219.2 O O O O O
7 ○○○○ 3.4 10.4 0.37 10.4% 71.0% 9.6 O O O O O
8 ○○○○ 5.6 12.2 1.09 40.2% 18.5% 286.6 O O O O O
9 ○○○○ 3.3 3.9 0.39 18.5% 81.4% 0.0 O O O O O
10 ○○○○ 5.6 6.1 0.52 14.7% 86.2% 0.0 O O O O O
11 ○○○○ 8.9 15.9 1.18 18.7% 18.4% 25.4 O O O O O
12 ○○○○ 3.7 8.1 0.29 10.4% 77.2% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 1.8 11.3 0.32 34.6% 10.4% 172.2 O O O O O
14 ○○○○ 6.6 8.9 0.79 51.7% 19.6% 3.2 O O O O O
15 ○○○○ 1.9 4.6 0.41 43.5% 22.1% 0.0 O O O O O
16 ○○○○ 4.6 7.8 0.55 20.1% 75.6% 1,674.1 O O O O O
17 ○○○○ 6.4 13.7 0.47 12.0% 86.9% 49.8 O O O O O
18 ○○○○ 4.2 8.2 0.53 34.2% 10.5% 0.0 O O O O O
19 ○○○○ 5.5 8.0 0.79 21.1% 11.8% 9.0 O O O O O
20 ○○○○ 4.0 11.9 0.48 33.3% 15.5% 33.1 O O O O O
21 ○○○○ 4.0 6.3 0.32 14.9% 65.9% 4.3 O O O O O
22 ○○○○ 3.4 14.6 0.27 37.3% 87.6% 2,066.8 O O O O O
23 ○○○○ 16.3 17.6 0.63 11.3% 20.3% 2.3 O O O O O
24 ○○○○ 11.7 16.7 1.16 23.6% 13.8% 6,921.4 O O O O O
25 ○○○○ 5.8 26.8 0.68 22.7% 77.9% 35.8 O O O O O
26 ○○○○ 3.7 7.6 0.63 30.3% 13.5% 50.9 O O O O O
27 ○○○○ 2.4 8.7 0.93 78.8% 25.7% 92.9 O O O O O
28 ○○○○ 10.9 37.6 0.53 44.1% 10.8% 416.6 O O O O O
29 ○○○○ 6.5 46.4 1.08 44.2% 56.5% 6.5 O O O O O
30 ○○○○ 2.6 6.0 0.47 32.7% 18.3% 9.8 O O O O O
31 ○○○○ 5.2 10.8 0.51 60.1% 15.1% 108.0 O O O O O
32 ○○○○ 1.3 5.4 0.32 50.8% 15.1% 0.0 O O O O O
33 ○○○○ 3.4 12.8 0.55 49.4% 22.6% 2.5 O O O O O
34 ○○○○ 6.7 10.2 1.19 22.4% 12.8% 228.7 O O O O O
35 ○○○○ 4.6 12.1 0.51 71.1% 12.5% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 2.9 6.2 0.38 22.1% 13.9% 0.0 O O O O O
37 ○○○○ 3.8 8.8 0.61 37.4% 12.2% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 3.2 4.7 0.41 21.4% 21.8% 391.4 O O O O O
39 ○○○○ 2.9 22.4 0.42 40.0% 73.6% 54.2 O O O O O
40 ○○○○ 4.2 9.1 0.57 25.8% 10.2% 10,152.8 O O O O O
41 ○○○○ 2.2 4.8 0.55 36.3% 16.7% 143.9 O O O O O
42 ○○○○ 2.9 7.1 0.35 35.1% 26.1% 2.7 O O O O O
43 ○○○○ 8.7 11.7 0.44 15.6% 24.2% 10,468.3 O O O O O
44 ○○○○ 3.2 5.1 0.34 54.0% 55.4% 10,133.4 O O O O O
45 ○○○○ 6.4 12.4 0.60 14.4% 12.0% 6.0 O O O O O
46 ○○○○ 6.1 23.0 0.60 22.4% 14.2% 8.3 O O O O O
47 ○○○○ 2.8 23.4 0.49 32.8% 12.8% 5.9 O O O O O
48 ○○○○ 4.0 24.1 0.73 48.1% 21.0% 22.5 O O O O O
49 ○○○○ 7.0 10.9 0.83 15.4% 21.3% 153.3 O O O O O
50 ○○○○ 7.0 8.9 0.88 15.7% 13.1% 33.2 O O O O O
51 ○○○○ 8.7 11.0 0.92 12.4% 10.7% 50.9 O O O O O
52 ○○○○ 4.1 7.4 0.43 15.1% 83.7% 102.8 O O O O O
53 ○○○○ 8.8 11.9 1.19 20.7% 34.2% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 8.7 23.4 1.11 15.5% 12.7% 8.8 O O O O O
55 ○○○○ 8.0 12.8 0.81 48.2% 10.4% 3.8 O O O O O
56 ○○○○ 2.9 8.0 0.45 53.5% 12.9% 0.0 O O O O O
57 ○○○○ 12.0 18.3 0.63 19.5% 71.9% 30.6 O O O O O
58 ○○○○ 2.4 7.3 0.46 30.8% 13.1% 0.0 O O O O O
59 ○○○○ 7.4 8.0 1.14 44.3% 20.7% 1,332.4 O O O O O
60 ○○○○ 13.4 18.7 0.54 74.8% 65.5% 10.7 O O O O O
61 ○○○○ 5.5 10.0 0.78 12.0% 53.6% 4,176.4 O O O O O
62 ○○○○ 4.4 8.7 0.73 20.5% 75.2% 1,140.4 O O O O O
63 ○○○○ 2.6 6.2 0.59 37.3% 27.4% 0.0 O O O O O
64 ○○○○ 11.1 17.9 1.00 26.2% 23.2% 967.3 O O O O O
65 ○○○○ 18.1 25.1 0.98 17.4% 16.6% 630.3 O O O O O
66 ○○○○ 8.4 21.3 0.78 11.6% 12.7% 10.2 O O O O O
67 ○○○○ 4.1 5.2 0.40 22.6% 86.5% 0.0 O O O O O
68 ○○○○ 6.2 9.4 0.71 21.1% 13.5% 38.8 O O O O O
69 ○○○○ 5.5 7.2 0.96 18.8% 23.9% 114.6 O O O O O
70 ○○○○ 2.3 5.8 0.58 52.2% 78.2% 0.0 O O O O O
71 ○○○○ 8.4 22.4 0.93 14.0% 10.2% 12.0 O O O O O
72 ○○○○ 5.8 9.3 0.66 12.1% 27.1% 0.0 O O O O O
73 ○○○○ 7.9 23.5 0.81 131.3% 17.4% 108,469.0 O O O O O
74 ○○○○ 3.3 14.4 0.42 13.8% 20.1% 7.8 O O O O O
75 ○○○○ 7.6 11.4 0.68 11.4% 10.8% 98.8 O O O O O
76 ○○○○ 3.6 34.7 0.52 10.2% 68.7% 8.1 O O O O O
77 ○○○○ 2.5 10.0 0.44 62.8% 14.1% 0.0 O O O O O
78 ○○○○ 4.3 12.2 0.51 20.9% 10.2% 3.6 O O O O O
79 ○○○○ 8.3 12.0 1.08 18.6% 11.1% 13.0 O O O O O
80 ○○○○ 17.9 43.9 1.18 20.7% 15.7% 2.2 O O O O O
81 ○○○○ 5.0 6.6 0.44 14.1% 18.0% 87.0 O O O O O
82 ○○○○ 6.2 7.8 0.95 39.1% 10.9% 73.8 O O O O O