Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 9.9 14.3 0.54 10.8% 16.2% 6.4 O O O O O
2 ○○○○ 5.4 10.3 0.80 12.4% 13.3% 10.9 O O O O O
3 ○○○○ 2.3 11.6 -0.20 65.0% 18.5% 194.5 O O O O O
4 ○○○○ 9.5 13.8 1.19 24.2% 17.4% 127.0 O O O O O
5 ○○○○ 3.6 4.2 0.38 15.3% 82.3% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 5.4 6.4 0.50 17.8% 89.0% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 2.1 12.0 0.38 33.2% 12.1% 236.5 O O O O O
8 ○○○○ 3.9 4.9 0.81 31.9% 25.0% 0.0 O O O O O
9 ○○○○ 8.0 8.4 0.79 12.4% 74.4% 1,559.8 O O O O O
10 ○○○○ 4.6 9.1 0.62 32.7% 10.4% 0.0 O O O O O
11 ○○○○ 3.8 7.5 0.42 27.1% 66.1% 4.6 O O O O O
12 ○○○○ 4.9 19.9 0.36 21.2% 87.0% 13,384.9 O O O O O
13 ○○○○ 3.2 6.7 0.73 29.1% 18.4% 9.2 O O O O O
14 ○○○○ 1.8 8.4 0.44 46.9% 61.9% 652.3 O O O O O
15 ○○○○ 5.2 9.3 0.61 21.2% 54.8% 70.8 O O O O O
16 ○○○○ 5.2 16.5 0.90 16.0% 38.7% 2.8 O O O O O
17 ○○○○ 3.6 9.8 0.72 50.2% 10.1% 4.4 O O O O O
18 ○○○○ 5.8 19.0 0.60 30.7% 12.8% 0.0 O O O O O
19 ○○○○ 3.5 6.6 0.44 18.8% 10.5% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 5.1 9.9 0.73 23.7% 12.4% 0.0 O O O O O
21 ○○○○ 3.9 5.1 0.59 35.9% 27.0% 384.5 O O O O O
22 ○○○○ 6.1 26.2 0.59 24.8% 74.6% 32.4 O O O O O
23 ○○○○ 7.9 17.0 0.85 19.2% 91.9% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 3.5 5.5 0.90 50.4% 15.3% 66.9 O O O O O
25 ○○○○ 4.8 6.0 0.33 92.6% 56.6% 18,906.3 O O O O O
26 ○○○○ 4.9 24.6 0.66 72.6% 15.7% 6.8 O O O O O
27 ○○○○ 9.5 11.2 1.05 12.0% 19.2% 133.4 O O O O O
28 ○○○○ 5.1 6.1 0.54 10.3% 12.6% 22.9 O O O O O
29 ○○○○ 4.5 9.9 0.64 43.9% 13.3% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 3.2 8.7 0.63 23.5% 11.2% 0.0 O O O O O
31 ○○○○ 3.6 14.7 0.71 23.9% 19.7% 3.4 O O O O O
32 ○○○○ 8.4 8.5 1.02 27.0% 20.2% 332.1 O O O O O
33 ○○○○ 7.3 9.9 0.97 24.7% 67.2% 27.9 O O O O O
34 ○○○○ 8.5 22.7 0.59 25.2% 79.7% 30.7 O O O O O
35 ○○○○ 3.9 12.5 0.92 35.6% 22.2% 61.6 O O O O O
36 ○○○○ 7.3 10.0 1.15 19.2% 80.0% 8,065.1 O O O O O
37 ○○○○ 3.3 6.8 1.03 35.5% 36.9% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 4.7 5.5 0.43 23.3% 79.6% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 5.6 93.6 0.74 36.6% 90.3% 2.1 O O O O O
40 ○○○○ 4.5 6.5 1.06 35.6% 79.1% 0.0 O O O O O
41 ○○○○ 5.7 6.7 0.78 21.5% 17.2% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 3.5 11.2 0.58 55.0% 15.9% 0.0 O O O O O