Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 4.6 56.2 1.05 63.5% 80.6% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 4.6 10.5 0.82 24.1% 13.0% 9.7 O O O O O
3 ○○○○ 9.9 14.2 1.12 17.2% 16.5% 80.7 O O O O O
4 ○○○○ 4.3 4.3 0.41 15.8% 77.9% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 2.2 12.2 0.40 32.8% 14.8% 347.8 O O O O O
6 ○○○○ 4.5 5.1 0.58 20.3% 16.9% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 4.8 20.3 0.35 21.2% 87.0% 13,384.9 O O O O O
8 ○○○○ 4.5 7.1 0.78 21.7% 18.0% 8.6 O O O O O
9 ○○○○ 1.6 8.8 0.40 44.1% 21.8% 95.9 O O O O O
10 ○○○○ 5.3 9.6 0.71 29.1% 47.7% 48.5 O O O O O
11 ○○○○ 4.7 16.6 0.86 21.1% 31.9% 2.3 O O O O O
12 ○○○○ 7.9 24.4 0.95 16.2% 11.0% 143.6 O O O O O
13 ○○○○ 4.5 5.1 0.66 20.3% 89.5% 0.0 O O O O O
14 ○○○○ 9.5 16.1 0.96 13.6% 18.7% 0.0 O O O O O
15 ○○○○ 5.2 5.4 0.70 36.5% 27.8% 288.4 O O O O O
16 ○○○○ 9.6 27.1 0.65 17.1% 66.8% 20.3 O O O O O
17 ○○○○ 9.2 19.1 0.91 14.6% 92.1% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 3.8 5.8 0.92 51.6% 14.2% 49.6 O O O O O
19 ○○○○ 0.6 11.8 0.78 97.0% 46.4% 1,019.1 O O O O O
20 ○○○○ 7.2 7.8 0.37 46.0% 57.4% 37,085.6 O O O O O
21 ○○○○ 6.2 25.1 0.71 50.3% 12.8% 7.2 O O O O O
22 ○○○○ 10.0 11.4 0.97 10.1% 17.4% 131.5 O O O O O
23 ○○○○ 3.0 15.1 0.62 29.1% 15.6% 2.4 O O O O O
24 ○○○○ 7.1 10.4 1.03 34.5% 59.0% 18.1 O O O O O
25 ○○○○ 6.7 22.9 0.54 25.0% 68.5% 14.0 O O O O O
26 ○○○○ 3.6 12.7 1.01 37.7% 24.8% 69.7 O O O O O
27 ○○○○ 4.6 7.2 1.13 26.4% 20.1% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 5.3 5.6 0.45 23.1% 65.6% 0.0 O O O O O
29 ○○○○ 6.6 6.9 1.02 21.6% 71.8% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 6.2 6.7 0.84 22.9% 17.1% 0.0 O O O O O
31 ○○○○ 2.6 55.9 0.37 94.4% 41.6% 34.1 O O O O O
32 ○○○○ 4.1 11.9 0.54 43.1% 13.5% 0.0 O O O O O