Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 6.3 6.6 0.50 13.3% 79.2% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 1.3 9.9 0.60 56.9% 11.4% 5.1 O O O O O
3 ○○○○ 5.1 21.3 0.29 10.0% 90.4% 113,934.0 O O O O O
4 ○○○○ 7.2 16.6 0.44 17.6% 12.4% 5.0 O O O O O
5 ○○○○ 5.1 7.4 0.68 11.6% 16.7% 9,136.7 O O O O O
6 ○○○○ 5.6 9.6 0.36 10.3% 75.4% 62.8 O O O O O
7 ○○○○ 3.5 7.6 0.64 22.5% 19.0% 8.3 O O O O O
8 ○○○○ 3.0 11.0 0.55 35.1% 59.4% 57.9 O O O O O
9 ○○○○ 3.8 9.6 0.55 60.1% 16.3% 120.0 O O O O O
10 ○○○○ 7.1 8.7 1.06 18.9% 18.7% 41.6 O O O O O
11 ○○○○ 4.6 6.6 0.38 15.7% 11.8% 307.1 O O O O O
12 ○○○○ 3.2 5.6 0.43 16.2% 88.0% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 9.9 18.0 0.80 34.2% 20.1% 0.0 O O O O O
14 ○○○○ 4.2 6.0 0.54 33.5% 28.3% 223.4 O O O O O
15 ○○○○ 13.2 29.1 0.38 15.4% 54.8% 12.2 O O O O O
16 ○○○○ 4.4 5.6 0.69 28.2% 49.8% 57.1 O O O O O
17 ○○○○ 7.6 19.8 0.78 25.5% 93.0% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 3.2 6.7 0.67 73.2% 11.5% 33.5 O O O O O
19 ○○○○ 0.3 12.4 0.79 101.0% 26.0% 31.7 O O O O O
20 ○○○○ 5.0 5.6 0.53 35.2% 14.6% 296.8 O O O O O
21 ○○○○ 7.2 13.4 0.55 85.7% 10.7% 75.7 O O O O O
22 ○○○○ 6.3 8.0 0.86 21.0% 18.6% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 3.2 15.8 0.53 28.2% 17.5% 3.9 O O O O O
24 ○○○○ 6.4 8.9 0.85 14.2% 11.8% 1,051.5 O O O O O
25 ○○○○ 9.3 12.1 1.04 63.9% 59.2% 16.6 O O O O O
26 ○○○○ 4.9 10.7 0.74 11.5% 42.1% 1,784.8 O O O O O
27 ○○○○ 4.9 24.5 0.48 18.2% 70.1% 12.9 O O O O O
28 ○○○○ 4.0 13.2 1.17 47.7% 25.1% 67.3 O O O O O
29 ○○○○ 6.6 12.7 0.92 14.4% 80.4% 6,404.0 O O O O O
30 ○○○○ 15.1 23.7 0.85 14.1% 12.8% 585.6 O O O O O
31 ○○○○ 4.2 5.9 0.36 18.0% 81.5% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 7.7 7.8 0.98 14.1% 19.4% 66.4 O O O O O
33 ○○○○ 6.6 7.3 0.84 10.9% 85.2% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 7.8 10.5 0.66 10.6% 16.4% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 4.1 13.0 0.40 21.0% 10.2% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 5.0 5.7 0.36 20.3% 13.9% 0.0 O O O O O