Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.3 6.5 0.44 15.7% 86.6% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 2.2 9.8 0.92 57.8% 10.8% 4.7 O O O O O
3 ○○○○ 4.0 5.2 0.46 16.7% 14.5% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 5.5 9.3 0.35 10.3% 75.4% 62.8 O O O O O
5 ○○○○ 4.4 7.4 0.80 22.5% 19.0% 8.3 O O O O O
6 ○○○○ 2.9 10.0 0.53 35.1% 59.4% 57.9 O O O O O
7 ○○○○ 7.7 8.6 1.11 16.4% 18.3% 45.4 O O O O O
8 ○○○○ 5.3 6.6 0.44 15.7% 11.8% 307.1 O O O O O
9 ○○○○ 3.4 5.3 0.50 19.9% 88.5% 0.0 O O O O O
10 ○○○○ 12.1 17.2 0.98 34.2% 20.1% 0.0 O O O O O
11 ○○○○ 4.2 5.7 0.53 33.5% 28.3% 223.4 O O O O O
12 ○○○○ 17.2 28.5 0.50 15.4% 54.8% 12.2 O O O O O
13 ○○○○ 5.0 5.7 0.61 19.7% 50.7% 100.6 O O O O O
14 ○○○○ 7.9 19.5 0.81 25.5% 93.0% 0.0 O O O O O
15 ○○○○ 2.9 6.1 0.77 77.8% 13.6% 43.4 O O O O O
16 ○○○○ 5.5 5.6 0.58 35.2% 14.6% 296.8 O O O O O
17 ○○○○ 8.6 13.1 0.65 85.7% 10.7% 75.7 O O O O O
18 ○○○○ 11.6 20.9 1.18 30.3% 13.5% 560.2 O O O O O
19 ○○○○ 5.1 7.9 0.70 18.7% 18.7% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 3.8 15.5 0.55 21.7% 18.1% 3.4 O O O O O
21 ○○○○ 6.1 8.1 0.79 15.6% 11.9% 975.2 O O O O O
22 ○○○○ 9.1 11.3 1.02 63.9% 59.2% 16.6 O O O O O
23 ○○○○ 4.5 10.4 0.67 11.5% 42.1% 1,784.8 O O O O O
24 ○○○○ 4.7 23.5 0.46 18.2% 70.1% 12.9 O O O O O
25 ○○○○ 5.8 22.3 0.91 11.1% 18.1% 18.1 O O O O O
26 ○○○○ 3.4 13.0 1.00 47.7% 25.1% 67.3 O O O O O
27 ○○○○ 22.3 24.0 1.09 20.6% 11.5% 499.6 O O O O O
28 ○○○○ 4.5 5.8 0.36 17.8% 66.5% 0.0 O O O O O
29 ○○○○ 7.4 7.8 0.95 14.1% 19.4% 66.4 O O O O O
30 ○○○○ 5.8 6.8 0.76 23.7% 17.4% 0.0 O O O O O
31 ○○○○ 2.9 12.5 0.37 33.1% 13.0% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 3.4 5.5 0.32 10.7% 17.7% 0.0 O O O O O