Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 2.1 69.1 0.35 209.7% 11.1% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 3.7 9.8 0.66 12.5% 12.4% 12.1 O O O O O
3 ○○○○ 3.9 4.1 0.45 17.6% 81.8% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 5.5 6.3 0.52 15.8% 88.9% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 2.1 11.7 0.35 33.2% 11.1% 200.7 O O O O O
6 ○○○○ 2.4 4.7 0.59 43.0% 24.6% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 5.4 8.0 0.74 20.3% 74.4% 3,172.4 O O O O O
8 ○○○○ 8.6 14.0 0.63 59.9% 85.0% 50.2 O O O O O
9 ○○○○ 4.4 8.7 0.60 35.5% 11.5% 0.0 O O O O O
10 ○○○○ 7.3 8.3 0.95 21.6% 11.3% 8.3 O O O O O
11 ○○○○ 7.2 12.7 0.60 67.2% 11.3% 18.0 O O O O O
12 ○○○○ 4.7 7.1 0.41 15.0% 66.0% 4.3 O O O O O
13 ○○○○ 4.2 18.6 0.31 19.7% 87.5% 3,592.4 O O O O O
14 ○○○○ 15.5 17.7 0.63 19.1% 20.6% 2.0 O O O O O
15 ○○○○ 2.8 3.3 0.56 46.9% 10.8% 13.2 O O O O O
16 ○○○○ 7.0 8.3 1.07 15.0% 10.7% 35.7 O O O O O
17 ○○○○ 11.2 46.6 0.52 19.2% 11.5% 442.3 O O O O O
18 ○○○○ 2.8 6.3 0.59 32.6% 18.3% 9.4 O O O O O
19 ○○○○ 2.5 7.9 0.41 37.1% 60.1% 651.2 O O O O O
20 ○○○○ 6.3 9.1 0.55 13.7% 52.7% 32.5 O O O O O
21 ○○○○ 1.7 5.7 0.42 42.4% 17.1% 0.0 O O O O O
22 ○○○○ 11.2 13.7 0.88 23.8% 21.9% 2.1 O O O O O
23 ○○○○ 6.8 10.3 1.12 35.6% 10.7% 179.3 O O O O O
24 ○○○○ 5.3 15.7 0.55 64.1% 11.3% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 3.4 6.5 0.41 17.3% 11.9% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 4.6 9.4 0.75 37.2% 12.9% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 3.1 4.9 0.48 37.8% 24.4% 449.4 O O O O O
28 ○○○○ 4.4 25.1 0.55 28.9% 74.2% 44.6 O O O O O
29 ○○○○ 9.4 14.0 0.70 14.6% 89.1% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 2.7 5.2 0.73 41.6% 16.7% 96.1 O O O O O
31 ○○○○ 5.9 7.5 0.53 25.3% 33.6% 3.1 O O O O O
32 ○○○○ 0.7 11.0 0.84 90.6% 56.9% 2,012.6 O O O O O
33 ○○○○ 4.0 5.3 0.35 82.7% 55.5% 12,924.1 O O O O O
34 ○○○○ 3.5 24.1 0.57 40.9% 15.9% 6.0 O O O O O
35 ○○○○ 6.2 6.6 1.13 14.9% 10.6% 151.9 O O O O O
36 ○○○○ 3.9 26.1 0.68 37.7% 27.0% 44.5 O O O O O
37 ○○○○ 8.8 11.1 1.00 13.0% 20.1% 133.0 O O O O O
38 ○○○○ 8.9 9.2 1.01 15.8% 11.7% 27.0 O O O O O
39 ○○○○ 7.5 14.0 1.13 22.3% 17.1% -1,705.8 O O O O O
40 ○○○○ 9.5 14.9 1.05 32.3% 10.2% 4.1 O O O O O
41 ○○○○ 3.5 9.0 0.55 59.6% 14.3% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 4.2 5.4 0.40 18.5% 10.5% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 2.8 8.1 0.58 38.7% 12.5% 0.0 O O O O O
44 ○○○○ 5.3 8.2 0.77 24.7% 21.4% 630.6 O O O O O
45 ○○○○ 6.9 9.7 0.77 25.9% 68.2% 32.3 O O O O O
46 ○○○○ 5.5 12.3 0.73 20.3% 14.0% 35.5 O O O O O
47 ○○○○ 3.1 25.8 0.67 14.2% 14.4% 5.6 O O O O O
48 ○○○○ 6.2 9.4 0.97 21.0% 77.0% 8,931.9 O O O O O
49 ○○○○ 2.9 6.5 0.74 39.9% 29.2% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 14.8 18.2 1.19 21.8% 22.0% 833.8 O O O O O
51 ○○○○ 6.2 11.5 0.34 69.5% 10.7% 40.1 O O O O O
52 ○○○○ 10.2 11.2 0.92 11.0% 10.3% 427.2 O O O O O
53 ○○○○ 4.4 5.4 0.41 25.8% 80.5% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 6.1 93.8 0.69 12.5% 90.6% 2.2 O O O O O
55 ○○○○ 8.1 9.7 0.80 19.2% 11.7% 27.7 O O O O O
56 ○○○○ 6.1 7.4 1.08 16.2% 23.2% 110.6 O O O O O
57 ○○○○ 3.7 6.2 0.78 44.6% 79.2% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 5.5 6.7 0.73 10.9% 15.7% 179,452.0 O O O O O
59 ○○○○ 6.9 9.8 0.85 10.1% 25.1% 0.0 O O O O O
60 ○○○○ 7.6 24.2 1.02 48.5% 18.4% 118,084.0 O O O O O
61 ○○○○ 10.3 11.8 0.90 11.0% 10.1% 89.3 O O O O O
62 ○○○○ 3.6 35.9 0.76 13.5% 69.0% 8.0 O O O O O
63 ○○○○ 3.0 10.7 0.57 72.5% 16.0% 0.0 O O O O O