Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.0 16.0 0.31 10.6% 10.4% 3.0 O O O O O
2 ○○○○ 2.8 6.6 0.27 18.1% 57.4% 37.5 O O O O O
3 ○○○○ 5.0 6.7 0.40 13.3% 79.2% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 1.2 10.1 0.52 56.9% 11.4% 5.1 O O O O O
5 ○○○○ 4.4 7.8 0.26 13.8% 77.4% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 4.3 21.5 0.29 16.6% 86.8% 425,052.0 O O O O O
7 ○○○○ 7.3 17.5 0.40 17.7% 13.3% 5.4 O O O O O
8 ○○○○ 5.0 7.6 0.67 11.6% 16.7% 9,136.7 O O O O O
9 ○○○○ 6.0 9.9 0.36 12.6% 75.8% 38.3 O O O O O
10 ○○○○ 4.9 7.9 0.66 16.3% 18.4% 8.0 O O O O O
11 ○○○○ 3.2 11.9 0.53 30.5% 60.1% 58.2 O O O O O
12 ○○○○ 3.7 9.9 0.53 60.1% 16.3% 120.0 O O O O O
13 ○○○○ 6.9 8.8 1.03 18.9% 18.7% 41.6 O O O O O
14 ○○○○ 9.5 62.0 1.13 11.0% 11.1% 9.3 O O O O O
15 ○○○○ 3.4 3.9 0.42 11.9% 20.6% 823.5 O O O O O
16 ○○○○ 9.7 57.4 0.46 15.7% 11.1% 2.9 O O O O O
17 ○○○○ 4.1 6.8 0.37 18.7% 11.4% 266.1 O O O O O
18 ○○○○ 6.3 43.3 0.79 31.7% 14.2% 100.6 O O O O O
19 ○○○○ 2.9 5.8 0.39 16.2% 88.0% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 7.3 8.5 0.80 16.0% 52.9% 5.1 O O O O O
21 ○○○○ 7.8 9.7 1.14 11.2% 11.2% 2,145.9 O O O O O
22 ○○○○ 14.8 18.8 0.81 28.5% 13.9% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 4.1 6.4 0.53 28.8% 28.0% 185.5 O O O O O
24 ○○○○ 17.3 29.9 0.37 27.1% 45.5% 8.4 O O O O O
25 ○○○○ 3.6 5.6 0.55 28.2% 49.8% 57.1 O O O O O
26 ○○○○ 7.9 20.1 0.73 22.6% 92.4% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 2.6 7.1 0.55 73.2% 11.5% 33.5 O O O O O
28 ○○○○ 3.0 13.0 -0.49 15.3% 21.0% 46.9 O O O O O
29 ○○○○ 3.9 5.7 0.46 29.9% 15.8% 385.6 O O O O O
30 ○○○○ 3.8 13.8 0.35 51.5% 12.3% 74.7 O O O O O
31 ○○○○ 6.1 8.1 0.83 21.0% 18.6% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 10.9 11.5 0.94 10.1% 17.0% 88.6 O O O O O
33 ○○○○ 6.2 10.3 0.77 21.1% 10.2% 15.1 O O O O O
34 ○○○○ 7.1 14.7 1.11 38.6% 26.0% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 5.7 97.9 0.55 11.6% 33.2% 8.9 O O O O O
36 ○○○○ 3.1 24.6 0.49 27.0% 17.5% 3.7 O O O O O
37 ○○○○ 5.9 9.5 0.77 14.2% 11.8% 1,051.5 O O O O O
38 ○○○○ 9.8 12.8 1.02 53.4% 61.3% 17.0 O O O O O
39 ○○○○ 4.9 11.0 0.61 10.3% 41.4% 1,548.9 O O O O O
40 ○○○○ 4.1 25.2 0.47 16.5% 67.1% 10.8 O O O O O
41 ○○○○ 5.7 6.2 0.62 32.4% 30.7% 308.3 O O O O O
42 ○○○○ 27.5 28.2 0.80 26.8% 16.2% 3.2 O O O O O
43 ○○○○ 17.4 23.8 0.98 14.1% 12.8% 585.6 O O O O O
44 ○○○○ 3.3 6.1 0.28 18.0% 81.5% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 6.0 7.4 0.76 10.9% 85.2% 0.0 O O O O O
46 ○○○○ 9.1 49.7 1.18 19.8% 15.1% 632.0 O O O O O
47 ○○○○ 6.4 10.6 0.54 10.6% 16.4% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 2.9 77.6 0.29 22.8% 44.2% 33.2 O O O O O
49 ○○○○ 3.4 13.4 0.33 21.0% 10.2% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 3.9 5.7 0.28 20.3% 13.9% 0.0 O O O O O