Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 피터 린치~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 피터 린치의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 3년 PER 매출액 성장률 (3년) 재고자산 정상률 (3년) 순이익 증가율 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 3년 PER 3년 매출액성장률 > 10% 매출액섲아률 > 재고자산성장률 5년 순이익성장률 > 20%and50% 영업이익률 > 10% 이자보상배율>2배
1 ○○○○ 32.5 96.7 11% -30% 23.2% 17% 360 O O O O O O
2 ○○○○ 9.8 15.5 19% N/A 31.9% 18% 25 O O O O O O
3 ○○○○ 1.9 7.0 103% N/A 34.6% 10% 172 O O O O O O
4 ○○○○ 2.0 3.4 30% N/A 41.8% 22% 0 O O O O O O
5 ○○○○ 9.3 11.8 32% 22% 38.1% 18% 1,741 O O O O O O
6 ○○○○ 3.6 4.4 38% N/A 37.3% 88% 2,067 O O O O O O
7 ○○○○ 6.0 7.4 34% N/A 22.7% 78% 36 O O O O O O
8 ○○○○ 10.5 13.6 64% N/A 27.2% 15% 880 O O O O O O
9 ○○○○ 2.7 4.8 17% -59% 32.7% 18% 10 O O O O O O
10 ○○○○ 13.3 15.9 43% 24% 26.8% 11% 108 O O O O O O
11 ○○○○ 6.2 65.0 44% 25% 49.8% 44% 538 O O O O O O
12 ○○○○ 4.0 7.0 32% N/A 40.9% 12% 0 O O O O O O
13 ○○○○ 3.0 9.7 52% N/A 40.0% 74% 54 O O O O O O
14 ○○○○ 8.7 16.1 21% -12% 37.5% 10% 4,448 O O O O O O
15 ○○○○ 9.0 11.0 20% -17% 20.1% 15% 148 O O O O O O
16 ○○○○ 83.6 323.3 38% 6% 40.8% 13% 9 O O O O O O
17 ○○○○ 7.3 12.0 28% N/A 46.9% 42% 0 O O O O O O
18 ○○○○ 16.9 19.1 34% N/A 45.5% 23% 46 O O O O O O
19 ○○○○ 9.3 13.6 15% -41% 20.9% 38% 1,217 O O O O O O
20 ○○○○ 13.5 17.4 18% N/A 30.9% 72% 31 O O O O O O
21 ○○○○ 2.5 4.8 23% N/A 46.2% 13% 0 O O O O O O
22 ○○○○ 7.2 7.2 39% 21% 44.3% 21% 1,332 O O O O O O
23 ○○○○ 2.7 4.8 33% N/A 42.4% 27% 0 O O O O O O
24 ○○○○ 7.9 15.8 10% 6% 49.2% 16% 957 O O O O O O
25 ○○○○ 6.9 9.0 13% 11% 21.1% 13% 39 O O O O O O
26 ○○○○ 5.9 6.3 22% N/A 24.3% 27% 0 O O O O O O