Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
주당배당금
2020.03 2019.12 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12 2014.12 2013.12 2012.12 2011.12 2010.12 2009.12 2008.12 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12 2002.12 2001.12 2000.12 1999.12 1998.12
-74.1 -9.2 5.2 20.9 -0.9 -1.9 -13.0 12.2 16.9 7.6 25.0 23.1 15.5 7.1 2.6 -0.3 32.2 9.5 23.0 -5.6 31.3 30.0 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.9 11.0 15.2 10.5 11.7 12.9 4.4 2.6 7.4 -23.0 15.6 -3.6 23.2 36.3 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.8 7.0 27.0 25.9 16.4 5.8 2.3 -0.9 39.0 20.7 29.7 -6.5 35.4 27.1 N/A
-74.1 -9.2 5.2 20.9 -0.9 -1.9 -13.0 N/A N/A N/A N/A N/A 71.9 8.6 -16.7 N/A N/A 100.0 -178,186,379.6 -240.5 N/A N/A N/A
-73.8 11.8 0.3 4.2 -2.4 0.5 -10.4 11.4 10.0 15.9 14.0 23.5 18.2 10.6 5.5 7.7 26.3 12.2 7.3 11.5 24.5 26.4 N/A
-74.5 6.9 -3.3 4.0 -3.9 1.1 -13.6 N/A N/A 16.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16.2 111.3 -208.9 -296.4 160.8 -3,953.5 105.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.0 8,734.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-71.5 -3.8 7.5 4.8 3.0 2.8 8.5 17.8 -1.8 5.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-74.5 19.6 27.5 4.5 -0.1 11.4 6.6 2.4 -1.5 16.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-75.1 -7.0 33.9 76.6 -34.9 -8.5 -24.5 -15.9 114.5 -1,016.5 -90.8 23.2 17.9 10.6 5.3 7.4 26.5 12.1 7.2 11.5 25.0 24.8 N/A
-74.8 -40.1 13.6 65.1 3.1 -8.0 -18.9 14.0 37.4 -11.3 60.4 21.6 7.6 -1.7 -4.0 -15.0 44.7 4.1 71.8 -36.0 45.3 38.4 N/A
-72.9 8.1 -2.5 11.5 3.9 -10.4 -4.3 11.0 12.6 -5.9 46.1 11.8 29.4 7.3 4.8 10.8 21.3 13.9 8.3 14.7 22.1 32.1 N/A
-69.3 -7.6 -8.4 3.1 9.8 2.9 -19.3 64.3 5.0 -11.4 61.6 1.1 6.4 9.2 -4.9 -8.5 41.5 13.0 11.8 11.9 72.6 -13.8 N/A
-71.3 5.0 -15.5 -14.7 -3.8 -13.4 32.4 13.0 53.5 1.2 -22.4 16.4 -14.1 19.7 5.9 32.5 21.0 -34.4 58.6 38.4 -3.5 -50.7 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.8 51.8 -42.6 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -14.9 27.5 -69.9 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57.9 -0.1 78.8 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-74.7 -8.9 -32.5 10.8 -4.9 -13.2 -16.2 26.4 10.7 -24.3 20.1 61.4 23.6 17.2 10.3 20.3 -6.8 25.1 25.0 -12.2 2.7 -8.5 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-71.8 -29.9 -7.4 19.5 4.2 -10.1 -0.6 12.2 -9.2 1.3 -17.8 12.7 117.4 32.5 -28.9 20.2 47.0 26.4 -46.1 35.1 45.4 8.3 N/A
-77.5 89.9 -47.5 86.6 30.7 -20.2 -26.1 -64.1 50.1 -34.1 25.4 -13.1 77.9 -4.5 41.7 63.3 -33.3 1.5 35.2 9.9 40.3 -14.3 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.1 -34.0 -14.8 35.8 13.8 14.5 36.5 13.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-77.6 34.5 -8.2 5.1 -9.9 -15.5 5.3 -3.5 -15.6 -19.3 24.3 -2.4 19.5 4.0 -3.4 14.9 26.6 20.0 16.1 19.0 40.4 26.9 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-72.7 9.9 15.3 8.7 4.4 -9.4 0.2 25.0 9.7 8.7 119.3 3.5 10.9 3.3 5.4 16.6 33.2 14.6 13.3 16.3 36.8 4,277.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -30.0 101.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 84.3 -93.4 2,168.1 N/A
-74.6 17.9 10.9 3.7 7.4 8.6 37.3 9.3 -3.4 -0.3 3.7 40.7 5.8 15.8 -26.0 18.1 11.4 -0.6 -1.0 9.3 -4.9 2.7 N/A
-60.5 28.7 9.0 -0.3 -7.7 -49.3 1.2 9.3 12.1 10.6 301.2 4.5 8.2 17.4 N/A N/A N/A N/A N/A 8.2 -14.6 N/A N/A
-71.8 13.5 -18.0 10.6 6.9 16.4 3.7 5.5 70.0 5.7 22.7 -0.1 4.7 6.7 -38.7 -23.0 65.5 12.4 1.4 46.7 6.6 21.0 N/A
-78.5 -67.7 25.4 155.4 1.9 -3.8 -36.1 17.8 89.7 -20.8 94.0 53.6 -30.4 -14.3 -14.0 -32.9 67.1 -3.8 225.8 -69.1 65.9 44.6 N/A
-107.6 60.8 975.1 -114.6 -10.6 -63.4 669.5 4,405.3 99.2 -298.3 58.1 -71.6 10,301.4 -122.7 -26.0 -91.7 172.3 -312.5 72.2 46.0 50.5 2.6 N/A
-62.2 14.6 -8.3 -29.8 18.0 14.6 9.4 22.3 -20.0 -10.2 1,282.8 -37.8 56.3 4.8 20.3 -27.1 18.9 21.8 90.0 -26.4 -41.6 -17.3 N/A
-79.4 5.5 52.6 -16.2 -20.8 -23.4 46.0 84.7 -10.9 -4.1 53.0 -32.9 43.9 16.8 13.9 -25.2 17.2 -2.6 99.2 -16.3 -21.9 -39.9 N/A
-58.4 19.3 -18.3 -31.3 24.7 26.6 1.8 14.2 -19.7 -11.3 -36.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -11.1 -28.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -13.5 -72.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-58.4 19.3 -18.3 -31.3 24.7 26.6 1.8 14.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.6 66.3 -23.8 -6.9 32.2 35.9 239.4 -0.6 -64.3 -76.4 65.6 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -69.7 142.6 -34.7 77.3 -49.1 22.8 9,112.3 303.8 N/A N/A 36,337.8 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -99.5 -17.8 599.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73.7 391.4 -94.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -63.7 28.5 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -94.0 N/A
-57.9 11.5 -14.5 -27.0 19.3 26.3 -2.9 20.0 -23.9 -3.2 1,601.4 -10.0 -14.9 9.0 22.9 26.5 -62.8 74.3 -7.5 -39.6 -47.9 -7.4 N/A
-82.5 -5.7 8.6 10.3 15.0 28.4 88.8 -11.9 -46.5 -17.7 147.0 148.5 4.5 -2.1 15.8 -36.0 -31.0 -4.8 -51.0 -40.3 -52.4 -35.4 N/A
-55.2 13.9 -17.0 -29.4 19.5 26.9 -6.4 22.3 -22.7 -1.8 -38.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.3 -33.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.4 -70.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-55.2 13.9 -17.0 -29.4 19.5 26.9 -6.4 22.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -52.5 -82.9 41.2 -52.0 N/A N/A 960.9 -96.8 -0.8 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -98.0 676.3 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 519.8 -86.5 26.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -58.7 -39.7 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100.5 -2,848.6 -17.6 12.0 36.8 60.3 -71.2 97.8 93.2 -32.6 -38.3 N/A N/A
-98.2 872.0 -72.5 90.1 19.3 -73.2 19.8 4.4 13.7 -24.4 941.6 -22.9 -171.7 -38.0 -11.3 74.0 119.4 -55.9 89.7 25.4 1,303.9 99.3 N/A
-95.3 437.3 -64.9 26.6 41.6 -56.0 12.0 9.4 -9.5 -5.8 -51.3 39.9 309.3 -7.0 1.3 6.5 47.7 0.6 -10.8 -18.8 6.8 -39.9 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45.4 993.4 -25.2 7.9 -9.5 75.4 -11.7 22.0 -14.0 -37.0 -52.6 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.9 1,066.8 -14.0 1.0 -0.8 36.4 0.9 22.3 -20.0 11.8 -74.3 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 331.1 468.6 -61.1 38.6 -34.9 932.6 -76.4 20.2 38.9 -86.9 248.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.5 181.3 12.9 -78.3 7.7 -14.0 78.5 21.4 49.6 -66.9 6.5 59.9 111.7 N/A
-97.7 1,229.5 -80.7 209.3 -1.9 -77.4 88.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-75.3 3.1 8.0 42.8 18.1 4.8 4.3 -9.9 -12.1 -2.4 4.8 69.0 14.3 -0.7 -6.1 4.3 21.8 -0.5 8.1 -4.6 7.8 88.6 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-100.0 48.7 804.5 -99.9 1,645.3 -25.3 -92.4 436.8 41.1 -70.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -98.8 -99.0 25.6 N/A
-78.3 24.9 76.7 -16.2 -6.4 93.9 13.8 12.8 -18.3 -54.3 33.0 46.3 4.2 29.2 90.4 -35.5 126.7 120.5 -16.2 -46.3 21.0 191.0 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210.2 -37.0 -2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-88.1 28.5 -72.6 155.4 -2.4 -59.0 27.6 -77.5 -3.5 12.4 778.3 -27.4 16.2 -2.3 -1.1 -3.3 27.2 -8.5 29.6 -43.2 169.0 -64.9 N/A
-76.0 34.5 -52.6 -17.4 62.8 12.0 -10.8 27.6 -47.9 58.8 -89.6 39.0 507.6 17.0 13.9 -23.2 29.1 50.7 -39.3 -26.2 -9.6 -71.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36.0 860.5 19.5 10.7 -6.6 4.3 62.2 -28.1 -35.3 33.5 -64.9 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 34.7 819.4 16.6 12.3 -4.4 2.6 59.6 -8.2 -12.9 -0.5 -72.9 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44.5 1,268.0 58.9 -7.2 -25.4 22.6 94.8 -80.8 -61.5 123.1 56.8 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -55.8 181.2 26.7 -47.6 -79.5 -19.8 -44.4 -28.8 88.7 N/A
-78.7 15.1 -0.2 -25.1 -10.7 18.7 -22.1 134.5 -30.7 25.9 98.9 -28.3 -23.9 4.2 1.0 -0.5 66.8 196.1 18.3 -82.5 22.6 148.2 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -80.0 11.3 -84.0 N/A
-94.3 -23.0 106.8 -30.8 -49.5 -55.7 133.7 -57.1 87.1 -28.1 19.4 73.2 -33.4 47.0 180.2 -79.0 110.4 43.2 -64.5 158.6 -54.9 18.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 339.4 209.6 -31.4 -59.9 1.7 20.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-72.6 64.9 -72.3 395.5 -17.8 -15.2 -11.1 87.1 -79.7 139.1 -38.6 174.1 55.9 20.6 28.0 -61.9 58.0 -2.7 -41.6 11.1 -55.3 -81.4 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 164.2 -23.4 37.1 974.0 -72.5 352.0 -121.4 36.1 -9.9 192.2 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 164.2 -23.4 37.1 974.0 -72.5 352.0 -121.4 36.1 -9.9 192.2 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 122.5 -17.6 46.1 59.0 96.0 N/A N/A 36.1 -9.9 192.2 N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 77.8 -42.4 -183.4 90.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-83.8 -57.1 21.5 148.1 2.6 -16.9 -28.6 16.7 80.1 -23.4 38.6 83.5 -31.5 -6.4 3.9 -32.4 90.1 -22.2 187.8 -61.9 101.1 860.8 N/A
-78.8 -68.2 49.8 145.8 48.8 -21.4 -57.2 87.7 127.8 -18.0 50.5 211.5 -68.3 -7.3 5.6 -47.4 147.3 -48.0 1,240.5 -93.5 143.2 778.3 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-85.0 -53.2 13.9 148.7 -5.4 -16.1 -18.6 3.1 73.2 -24.1 37.2 74.6 -25.6 -6.2 3.6 -29.2 81.0 -15.5 139.3 -51.0 89.7 885.8 N/A
-77.3 -51.0 6.2 84.4 19.9 -19.0 -22.6 28.6 73.2 -15.3 63.7 74.6 -25.5 -6.4 3.7 -29.2 81.0 -15.5 130.9 -49.1 89.0 995.3 N/A
59.9 -125.2 -218.3 3.8 176.8 60.9 -280.4 -159.7 150.9 -203.2 863.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 92.8 32.7 -37.9 -336.7 -112.0 263.8 -161.6 665.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -955.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
59.9 -125.2 -208.1 -52.0 224.2 139.3 -245.2 60.0 -16.0 -246.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-86.5 -55.3 11.4 145.0 0.4 -12.7 -23.2 -1.1 94.8 -35.0 123.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-86.5 -55.3 11.4 145.0 0.4 -12.7 -23.2 -1.1 94.8 -35.0 123.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-77.3 -47.4 11.1 98.2 24.5 -19.0 -22.6 28.6 73.6 -15.4 63.7 74.6 -25.6 -6.2 3.6 -28.7 86.3 -15.0 138.0 -51.1 80.3 744.3 N/A
-77.3 -51.0 6.2 84.4 19.9 -19.0 -22.6 28.6 -49.8 -128.1 21.0 74.6 -25.5 -6.4 3.7 -29.2 81.0 -15.5 130.9 -49.1 89.0 995.3 N/A
-79.3 -38.4 22.4 87.7 2.3 -6.2 -19.5 11.5 43.7 -9.9 25.5 38.8 -14.7 5.1 6.9 -21.1 65.7 -11.4 87.1 -42.1 50.2 52.5 N/A
47,750 55,800 38,700 50,960 36,040 25,200 26,540 27,440 30,440 21,160 18,980 15,980 9,020 11,120 12,260 13,180 9,010 9,020 6,280 5,580 3,160 N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,310,306 3,289,430 2,535,042 1,855,972 1,954,662 2,020,947 2,241,896 1,558,427 1,397,871 1,176,922 664,320 818,984 902,945 970,703 663,584 680,348 479,585 422,206 238,959 N/A N/A
58.30 15.49 5.26 7.96 11.31 9.93 8.47 6.78 9.67 11.65 8.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1,416 1,416 850 570 420 400 286 160 110 200 160 110 160 110 110 200 110 110 40 60 50 11