Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
2.0 -0.9 -3.4 -1.9 -3.3 -1.9 2.7 -0.5 5.0 4.4 7.3 6.5 1.4 0.1 -2.4 0.6 0.8 1.1 3.7 -2.6 -3.9 -4.6 -6.4 -2.9 0.3 1.8 2.4 6.5 1.0 2.9 4.3 2.0 6.8 3.3 0.7 1.5 2.0 4.0 5.9 6.2 6.9 8.3 7.3 3.9 2.0 1.4 3.7 5.3 4.3 2.9 2.4 0.9 0.7 0.3 1.2 0.9 0.3 2.9 0.3 -2.4 -1.0 1.8 5.8 10.6 11.0 7.0 3.4 -0.3 -0.8 4.0 7.6 5.7 4.0 -1.9 -4.4 -1.5 2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -57.1 -33.4 -29.5 -42.3 18.3 19.1 31.6 11.0 0.0 0.0 0.0 348.7 -51.5 -33.3 -20.7 6.2 5.7 2.1 -3.7 -0.3 2.1 5.4 4.2 2.7 2.5 2.3 4.8 1.1 1.1 1.0 1.1 2.9 3.4 0.6 -4.1 -2.3 -0.3 2.4 7.6 -4.7 -4.9 -6.7 -9.0 1.5 3.3 1.7 8.5 0.6 0.0 0.2 -4.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -48.7 -28.9 -24.1 -36.1 20.2 20.3 28.7 7.0 0.0 0.0 0.0 342.3 -49.2 -28.8 -20.7 8.7 7.6 4.2 3.3 1.7 4.1 5.3 4.3 3.0 2.4 0.6 -0.2 0.1 1.2 0.9 0.1 2.9 -0.3 -3.1 -0.4 2.7 7.2 12.8 12.0 8.3 6.2 2.2 2.7 7.8 9.6 7.8 1.8 -3.1 -6.4 -2.2 5.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.0 -0.9 -3.4 -1.9 -3.3 -1.9 2.7 -0.5 5.0 4.4 7.3 6.5 1.4 0.1 -2.4 0.6 0.8 1.1 3.7 -2.6 -3.9 -4.6 -6.4 -2.9 0.3 34.2 52.9 111.0 N/A N/A -56.7 -106.4 N/A N/A 19.2 77.9 N/A N/A 59.6 108.9 N/A N/A -444.4 0.0 0.0 71.9 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 -305.9 156.7 0.0 0.0 36.2 N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 -178,186,379.6 0.0 0.0 0.0 -240.5 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.9 1.3 4.8 4.0 1.2 0.2 0.9 -3.0 2.2 -0.6 1.9 3.8 -0.9 -2.1 -1.6 0.8 0.6 0.5 3.0 -1.5 -1.4 -1.7 -5.3 -3.4 -0.4 2.2 3.2 7.6 -1.8 0.5 1.7 0.2 7.4 4.3 3.7 3.2 3.9 4.4 4.1 2.5 2.4 4.8 5.1 6.0 5.7 4.4 5.9 3.6 3.2 4.1 2.3 2.1 1.8 0.4 2.1 1.6 1.3 2.3 1.6 1.0 2.6 4.4 5.7 7.3 6.7 5.6 3.5 1.9 0.7 -0.3 2.8 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 3.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.9 -1.3 4.9 2.7 0.7 -0.6 -0.9 -4.2 2.5 -0.8 2.3 4.7 -2.1 -2.0 -3.0 0.9 0.4 -0.1 -31.2 18.4 24.2 -47.0 63.1 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
394.9 127.0 52.4 22.1 -12.5 -15.1 -24.3 -51.6 -42.5 -679.1 -121.3 -20.4 48.4 -27.3 318.3 59.3 5.8 21.6 -54.1 -60.8 -2,084.0 107.4 21.5 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -100.6 N/A N/A -1,586.9 -1,248.8 N/A N/A 3.9 9.1 -1.6 -38.5 19.2 18.0 30.5 8,734.1 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.9 -8.3 -0.6 2.4 3.1 2.5 2.0 1.1 1.8 4.9 0.0 0.5 -0.6 0.9 1.1 0.9 0.1 1.4 0.6 0.4 0.3 -1.9 1.2 3.0 6.1 9.2 4.9 4.4 -1.6 -3.7 2.2 -4.4 4.3 -45.8 13.6 21.9 20.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.0 11.3 0.3 2.6 4.4 5.5 8.4 6.7 4.6 4.1 1.0 -0.4 -0.1 -0.6 -0.8 -0.3 1.7 2.7 2.9 3.3 2.1 1.6 2.1 1.8 0.9 0.5 0.7 2.2 -0.9 -0.8 -0.3 -2.0 1.5 -38.7 18.0 21.8 27.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.7 -8.4 -6.8 3.9 4.7 3.7 17.1 4.6 5.4 6.2 28.7 16.7 10.7 -9.4 -18.3 -12.4 0.5 -3.3 -1.6 4.3 -7.7 4.6 -9.2 -10.5 -11.2 -11.8 -2.6 3.0 -4.9 108.1 -20.6 -20.4 -23.5 -4,591.0 -53.0 -45.3 -20.7 -91.7 4.8 3.0 2.9 4.8 5.1 5.9 5.6 4.4 5.8 3.5 3.1 4.2 2.2 2.0 1.8 0.3 2.0 1.6 1.2 2.2 1.6 1.0 2.5 5.1 5.5 7.2 6.5 5.6 3.4 1.9 0.7 1.7 2.1 1.6 1.6 2.4 2.3 2.4 3.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.5 -6.6 -19.4 -11.7 -9.9 -4.9 5.4 3.5 9.5 14.0 19.3 13.0 7.4 6.6 -4.6 0.0 1.3 2.9 5.9 -5.8 -10.4 -11.5 -8.7 -1.7 2.1 1.1 0.5 4.1 7.8 9.1 11.6 7.6 4.9 0.5 -7.1 -2.5 -2.5 3.0 10.1 16.3 21.5 21.2 15.8 -4.1 -9.7 -7.3 -2.0 10.0 7.6 -0.2 2.9 -2.3 -2.0 0.0 -1.0 -0.9 -2.1 4.4 -2.5 -9.5 -7.7 -2.7 5.9 16.7 20.2 10.2 3.1 -4.7 -3.9 13.7 20.0 15.7 8.9 -13.1 -18.8 -8.7 -0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.4 -0.4 2.4 3.9 1.9 0.6 -1.0 -3.1 1.0 5.5 1.7 3.6 0.2 -0.9 1.9 1.3 1.6 -2.4 -1.0 -3.2 -4.1 -2.5 -1.5 0.1 -0.4 2.4 -0.4 1.6 7.1 2.0 5.5 3.3 1.3 -1.2 -4.1 -1.2 0.4 5.8 10.8 11.0 12.2 3.0 4.8 1.4 2.2 11.1 5.7 7.3 2.6 2.3 2.5 1.4 1.0 0.8 1.1 0.9 2.0 1.3 2.1 3.5 3.6 6.9 6.6 3.7 2.7 6.4 1.6 1.6 3.6 -0.8 3.9 1.3 3.8 3.9 1.2 5.4 3.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.3 -8.2 -1.8 1.9 0.6 7.8 -1.3 -9.5 -4.9 -9.0 1.7 8.7 2.5 0.9 2.4 3.1 3.1 8.9 -3.0 -1.0 -1.6 -16.5 -2.0 1.5 -2.9 29.7 8.8 3.2 12.9 -6.4 2.6 4.9 4.1 0.9 -12.4 -1.8 2.0 -28.8 33.6 25.5 35.4 1.1 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 -4.9 0.0 0.0 0.0 -8.5 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 322.1 -48.2 -30.8 -26.2 3.7 -1.1 0.3 8.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.4 2.2 0.9 0.8 1.0 -3.5 -3.6 -4.4 -4.9 -4.6 -4.6 -3.5 -2.8 -0.5 -1.0 -1.0 -1.2 -1.0 -0.7 -0.8 -11.2 3.9 3.7 3.6 18.7 9.4 1.3 -1.2 3.2 6.6 11.0 17.2 10.7 -6.0 2.3 2.2 3.0 -50.7 13.9 16.1 19.1 16.4 0.0 0.0 0.0 -14.1 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 -34.4 0.0 0.0 0.0 647.8 -46.3 -45.6 -27.4 4.6 5.1 14.7 9.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -38.7 -34.8 -25.1 1.7 -2.5 -0.2 -3.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -54.3 -35.6 -29.6 -9.8 -5.5 -2.9 2.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -19.1 -11.5 -13.5 48.7 0.1 2.6 3.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.7 -6.8 -1.6 9.1 -8.9 -12.1 -8.1 -14.0 -2.9 7.6 1.3 3.2 -1.4 -6.9 2.7 -2.5 2.1 -2.0 0.0 2.1 -13.2 -1.3 -2.6 -3.1 -10.1 3.7 -4.7 -2.3 30.8 4.5 11.8 3.7 -8.7 -4.4 -15.0 -5.5 -1.3 -38.6 24.0 23.7 27.4 61.4 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 -6.8 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 330.4 -44.5 -33.3 -21.5 -29.7 33.0 -5.3 -0.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-6.7 -21.7 -1.9 4.6 -12.8 -9.5 -6.0 -3.6 12.9 15.7 4.8 -0.4 -1.0 -8.1 3.6 5.9 3.4 -4.8 -1.9 -5.2 1.4 4.0 -0.5 -7.0 3.3 -8.0 3.4 12.4 5.0 -1.7 -0.8 -1.3 -5.7 12.2 -4.9 0.9 -6.0 -48.5 17.1 13.3 20.3 12.7 0.0 0.0 0.0 117.4 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 0.0 0.0 -28.9 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 51.7 -8.1 -59.4 -4.8 -18.0 48.4 8.0 2.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.6 26.3 31.3 7.3 6.7 -13.7 -23.1 -18.7 -2.7 40.4 13.2 30.6 -10.2 -12.1 2.4 7.0 35.8 -15.7 6.0 -10.5 -0.3 -3.8 -4.1 -2.7 -17.6 -29.7 -34.9 -17.7 -4.7 -0.7 19.2 15.7 9.5 -21.9 -4.8 -8.4 -3.2 -25.9 18.8 23.8 15.0 -13.1 0.0 0.0 0.0 77.9 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0 0.0 -33.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 206.4 -44.0 -12.1 -10.4 7.6 -2.4 5.7 -1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -101.7 -168.7 N/A N/A 825.8 64.4 N/A N/A -1.4 -3.1 -10.7 8.6 -2.5 -1.4 8.4 -16.3 -7.0 -3.9 -11.9 -17.5 -3.2 0.5 6.1 12.3 6.2 4.3 9.2 -33.6 22.8 19.0 17.3 14.5 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.8 11.0 7.5 6.9 5.4 0.0 -3.6 -3.0 -1.8 0.1 1.7 1.9 1.3 -4.2 -3.5 -1.3 -1.3 -2.4 -3.4 -8.0 -2.5 -1.5 2.5 3.5 0.8 1.4 -2.8 -0.5 -1.6 -3.8 -1.3 -5.6 -5.8 -6.9 -6.9 -4.1 -3.0 -35.4 19.9 24.9 28.6 -2.4 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 299.7 -44.3 -31.8 -23.5 0.6 5.5 3.8 8.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.5 -1.3 3.1 3.4 4.5 4.8 3.9 3.5 2.4 5.2 1.5 1.1 0.6 1.3 1.7 1.3 0.1 -2.3 -1.0 -4.0 -2.5 -2.5 -1.9 1.6 3.1 6.6 5.6 6.5 4.3 1.0 3.7 1.4 3.4 2.8 0.5 1.9 3.2 -15.9 27.3 37.1 49.5 3.5 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 313.9 -48.1 -32.6 -21.7 1.0 2.0 6.5 6.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 657.9 -69.0 -39.8 -50.5 -28.8 17.2 19.7 101.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -36.8 -168.4 -46.2 -51.1 7.1 90.2 85.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3 3.3 3.2 3.9 6.4 3.0 3.3 3.0 1.1 1.1 1.0 0.7 0.9 0.3 1.9 2.7 2.3 2.8 1.3 1.6 2.7 6.1 8.0 9.6 9.4 5.7 4.2 2.1 -2.8 0.1 -2.9 -2.5 1.9 -3.1 1.7 1.1 0.1 -41.0 16.8 19.8 25.6 40.7 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 -26.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 223.5 -44.8 -29.4 -21.6 8.1 3.6 -0.7 -1.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19.9 22.2 1.8 1.1 2.3 3.2 3.2 2.7 -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 0.3 0.6 0.6 0.9 -9.7 -21.8 -17.3 -14.8 -8.0 1.9 0.4 -0.1 -1.0 -1.3 1.7 3.4 5.3 5.4 3.4 1.9 0.8 0.8 -0.1 1.1 8.6 2.2 39.4 60.6 75.3 4.5 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -49.8 -33.2 -24.5 -4.8 3.9 4.2 5.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.5 11.7 -3.6 2.6 2.7 -3.4 -6.5 -9.4 0.2 -14.7 7.4 13.7 6.2 7.5 -1.8 0.7 0.5 23.5 -0.6 -2.8 -2.4 -0.3 1.5 -0.9 3.3 -10.1 5.9 6.2 4.3 47.6 1.1 8.0 5.5 -7.0 6.3 6.5 0.5 112.2 -74.9 -181.6 -305.0 -57.6 50.2 16.4 34.9 -66.3 35.3 72.1 33.6 -34.5 24.6 16.4 12.4 -52.6 6.8 5.8 14.6 -48.2 8.4 15.7 18.6 -15.5 34.2 22.3 19.2 -24.5 8.6 9.4 25.4 -81.3 40.6 68.8 128.7 232.3 -65.1 20.9 4.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-6.1 -16.5 -40.0 -22.7 -16.7 -7.9 9.0 7.7 15.9 21.2 39.7 26.2 19.5 22.3 -15.8 -2.0 0.9 13.0 22.2 -11.4 -21.4 -23.9 -17.1 -3.8 5.1 -0.4 1.6 7.2 8.5 19.5 22.0 15.8 12.4 4.2 -13.3 -5.1 -7.6 -1.7 9.1 26.2 43.4 108.7 134.4 -39.0 -48.5 -39.7 -13.2 14.2 16.3 -4.3 3.6 -7.8 -6.2 -1.2 -3.8 -3.1 -6.6 8.1 -7.6 -20.5 -15.5 -8.3 5.5 26.1 36.9 14.0 4.8 -10.6 -10.0 28.9 43.1 45.6 21.3 -37.7 -36.9 -18.6 -3.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-57.7 -35.4 62.4 27.0 20.7 40,216.7 -99.4 -32.9 597.9 -119.2 -12.8 -5.6 -7.7 165.0 -18.6 -31.7 -39.4 -37.1 -23.9 -17.2 -7.7 18.0 91.4 367.1 -27.1 286.1 -142.6 847.7 -626.8 73.4 97.9 -115.6 33.9 -118.6 -138.2 668.1 -69.1 4.1 500.4 -91.0 181.1 -41.2 -22.2 -22.0 -20.4 25.5 48.6 95.6 2,895.8 93.6 1.9 -1,290.7 -126.1 16.7 -55.1 772.1 -121.0 -75.7 -42.2 -33.1 -11.4 202.9 20.2 5.0 7.3 -678.3 -430.7 16,196.3 100.1 -131.3 73.5 40.2 24.0 4.8 18.6 16.9 16.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22.8 1.4 9.5 7.7 -4.2 -15.9 -4.4 15.8 -1.5 -11.0 -6.3 -3.4 -12.9 18.9 -7.0 -4.1 11.3 -7.0 21.3 -7.4 9.8 20.4 -7.8 6.2 -7.1 -4.0 9.5 16.4 -0.2 6.7 -27.5 -0.2 3.7 -1.9 21.0 -20.3 -5.0 21.0 37.3 120.2 278.2 -14.9 -9.8 -9.2 -10.7 8.6 9.5 12.1 17.2 11.8 4.1 -9.7 -0.4 6.5 2.9 10.3 -0.5 -8.5 -9.0 -10.1 -2.6 0.3 6.0 7.8 3.7 9.0 -7.3 2.8 17.2 22.9 35.9 18.4 -3.9 -13.2 -13.1 -9.5 7.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-8.0 -6.8 -0.4 4.1 9.2 14.7 14.5 10.1 5.6 -0.7 -4.1 -5.5 -6.7 -5.9 -7.0 -6.3 -3.4 -8.1 -8.9 -6.0 -2.7 3.7 10.5 12.4 13.2 20.4 18.6 18.8 8.9 -4.4 -2.3 -5.3 0.7 1.1 -3.2 0.9 -2.9 1.4 10.8 12.0 21.6 -3.6 -9.3 -10.9 -13.8 0.4 8.2 13.4 16.7 16.7 6.6 -3.9 -2.3 5.6 2.3 2.0 3.4 -2.3 -12.6 -6.7 -6.1 0.3 9.2 7.8 -0.7 -3.1 -8.9 -4.2 15.2 21.7 32.3 22.7 0.8 -18.3 -6.4 3.7 5.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29.6 3.5 12.2 8.7 -5.5 -21.5 -7.1 16.9 -4.2 -12.3 -6.5 -3.1 -13.5 22.4 -7.0 -3.8 13.9 -6.9 28.5 -7.1 13.8 26.7 -12.7 3.9 -11.4 -7.8 8.3 15.9 -1.3 7.9 -29.4 0.8 4.6 -1.5 23.7 -22.8 -5.7 -58.0 11.2 19.7 13.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -141.0 -376.5 N/A N/A 13.2 -25.5 -6.3 -53.2 11.6 26.8 8.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -132.2 -184.2 N/A N/A 100.5 4.4 1.4 -80.5 9.6 -4.6 36.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29.6 3.5 12.2 8.7 -5.5 -21.5 -7.1 16.9 -4.2 -12.3 -6.5 -3.1 -13.5 22.4 -7.0 -3.8 13.9 -6.9 28.5 -7.1 13.8 26.7 -12.7 3.9 -11.4 -7.8 8.3 -10.0 27.2 -48.1 11.2 39.2 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 -94.7 5.6 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -4.8 74.6 -11.3 -0.1 8.0 -20.3 10.8 0.1 0.0 -16.0 0.0 0.0 -24.5 75.1 0.0 0.0 28.1 6.0 0.0 0.0 17.9 187.9 0.0 0.0 -35.0 52.9 117.9 -33.4 -249.1 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -21.3 -39.7 -53.3 -62.8 -14.2 -5.1 0.1 73.0 26.1 11.6 -0.3 -7.2 -6.8 -33.7 13.7 9.4 6.4 80.6 -15.6 -36.8 4.7 -18.5 -5.8 0.6 -4.6 4.2 22.8 139.2 19.5 316.9 672.8 279.9 6.3 102.0 -5,213.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -50.3 95.5 N/A N/A 43.5 -255.5 8,264.5 -99.2 -56.3 77.1 -18.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90.2 -135.2 -33.1 -16.8 -19.9 82.0 43.1 36.5 -1.7 190.4 26.1 160.7 -125.4 -49.2 -24.9 -12.6 85.0 124.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -103.0 -65.2 -1.3 4.9 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.0 -51.0 0.0 100.7 0.0 0.4 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A -72.3 0.0 38.3 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30.5 7.3 4.1 6.0 -5.8 -21.1 -2.6 17.4 -5.3 -7.7 -6.0 -3.3 -13.0 16.8 -6.8 -3.5 13.5 -5.1 26.1 -6.2 12.4 20.7 -14.6 0.9 -6.7 -6.6 13.4 13.2 0.2 6.6 -32.2 3.5 1.9 0.8 33.8 -25.6 -3.5 21.4 34.4 158.4 303.5 -3.8 -3.3 -0.5 -2.8 -2.2 -6.3 -4.4 -2.8 0.4 3.5 1.1 3.7 6.2 7.0 1.8 6.1 7.8 5.6 6.1 4.7 -62.0 -3.7 2.7 -1.0 72.4 5.4 -0.2 -3.9 34.2 -5.2 -13.5 -16.0 -8.3 -16.4 -14.1 -8.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-8.2 -6.4 -6.4 1.3 6.2 4.9 6.3 1.1 -3.7 1.8 4.8 5.4 -1.9 2.7 1.7 1.7 8.2 7.9 5.4 5.6 6.9 10.6 13.2 20.2 25.4 7.9 7.4 -7.2 -18.1 -22.1 -15.9 -11.6 -7.8 -7.0 -6.4 -2.2 -3.2 11.5 22.2 24.5 45.5 46.6 27.0 15.9 15.2 0.0 0.6 4.9 -1.0 -6.2 2.8 -0.4 1.9 3.4 -0.9 7.1 5.5 20.5 -15.7 -24.1 -17.0 -19.4 -5.0 -3.4 -6.7 -1.6 -0.4 0.8 -3.7 -16.9 -21.3 -13.1 -13.7 -3.5 -13.5 -17.7 -13.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34.6 9.0 5.5 7.0 -7.4 -23.6 -3.3 18.9 -5.5 -8.5 -6.9 -3.9 -13.7 17.8 -7.3 -3.8 13.8 -5.9 27.5 -6.7 13.4 21.8 -16.1 -0.1 -8.3 -7.0 13.7 14.1 1.3 7.2 -33.0 5.1 2.4 2.2 39.4 -28.8 -3.3 -59.2 9.8 22.4 11.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -136.6 -630.1 N/A N/A 12.5 -21.2 -4.6 -55.7 12.4 22.9 8.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -353.2 -136.0 N/A N/A 1,357.5 -117.8 14.5 -80.4 -4.1 19.8 30.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34.6 9.0 5.5 7.0 -7.4 -23.6 -3.3 18.9 -5.5 -8.5 -6.9 -3.9 -13.7 17.8 -7.3 -3.8 13.8 -5.9 27.5 -6.7 13.4 21.8 -16.1 -0.1 -8.3 -7.0 13.7 -7.2 24.5 -48.7 10.5 36.4 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -99.9 0.0 -53.9 -23.1 33.8 0.0 110.6 10.0 -91.4 -14.0 -19.4 2.2 43.9 19.2 16.4 -68.3 29.7 0.2 11.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -3.7 0.0 1,003.3 -0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.9 -38.5 N/A N/A 22.5 30.5 -1.8 101.9 -205.8 -1.4 -1.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.2 -256.6 -88.3 -16.6 -7.9 24.8 547.0 -40.4 -78.1 66.8 -37.9 692.6 79.6 -192.6 13.0 -57.5 14.9 485.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 117.8 -551.4 -112.3 -37.7 -49.9 12.5 17.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -82.7 66.6 -49.0 100.5 -0.1 -0.7 -0.4 -3,657.0 -13.0 -4.9 -6.6 -2.7 -7.6 -5.4 -3.1 2.4 4.1 0.9 4.2 6.0 8.7 9.2 8.6 9.5 12.1 13.3 15.2 -72.7 3.0 1.9 0.3 121.5 -6.4 -2.2 -2.5 97.2 7.1 -0.6 -8.0 -18.0 3.0 -17.1 -3.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3 -1.6 172.4 448.8 -33.9 -66.3 1.6 6.9 -24.9 34.8 -17.6 10.7 54.6 80.0 183.0 -77.1 2.5 -74.0 -2.6 10.2 -3.9 12.5 0.5 0.9 5.0 440.7 -40.9 -30.3 -53.1 -33.1 4.5 13.7 43.1 0.1 0.4 -17.9 -8.5 178.0 21.9 139.1 203.9 -4,841.0 90.7 -40.1 81.0 -118.0 -215.5 -128.5 -63.4 -22.7 -21.7 21.8 -15.8 -23.8 18.3 -0.4 -1.2 49.8 -8.2 15.4 9.7 17.5 5.6 -17.3 113.9 69.5 -7.9 -54.0 -38.6 -30.5 14.7 34.6 76.9 171.1 -56.1 21.2 -243.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.2 -2.1 122.7 150.2 -1.5 -57.1 -1.8 1.7 -17.9 26.2 -12.6 -2.1 17.4 30.9 23.5 -18.2 7.2 -56.1 -1.2 2.9 -1.5 5.2 -0.5 4.9 2.0 149.1 -10.8 -17.2 -40.5 -32.7 -0.3 6.4 26.9 13.3 1.0 -9.5 -9.0 28.7 -32.0 -27.8 -23.0 -22.6 5.0 21.1 42.3 98.3 56.6 18.5 11.3 3.0 -1.4 -0.9 -7.7 -10.2 5.4 3.3 3.6 5.0 -0.1 0.4 1.2 20.2 6.2 4.0 11.2 37.7 -7.8 -18.8 -2.5 -27.3 10.2 16.4 -4.3 10.3 -7.2 0.8 -21.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -70.3 -44.8 -35.7 -24.3 7.1 22.4 46.5 143.7 105.1 53.9 42.1 -2.3 3.2 -6.3 -20.8 -3.8 3.2 1.9 6.8 -14.8 2.8 2.3 1.0 61.9 -4.7 -2.7 16.9 -13.1 13.8 -20.8 12.7 -2.9 10.5 61.6 -29.7 36.5 -19.6 15.9 -32.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -53.3 -44.1 -40.3 -26.3 0.2 16.2 46.7 153.5 94.5 76.6 34.0 11.9 12.9 -25.5 -8.6 -8.7 -2.3 -1.5 14.9 3.3 7.5 6.8 -16.4 31.9 -0.7 0.5 3.7 -14.0 -4.1 4.2 17.3 15.2 22.3 12.9 -23.1 -11.6 -0.9 -2.7 -6.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -125.2 -47.1 -16.0 -14.2 63.0 114.5 43.7 55.4 304.2 -54.8 100.2 -48.8 -19.4 136.3 -60.2 15.9 33.8 25.9 -29.0 -52.2 -5.6 -4.8 51.5 377.4 -32.9 -20.8 306.8 12.7 125.9 -190.4 -10.8 -46.3 -10.2 565.5 -62.5 178.1 -421.2 78.9 -261.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -82.2 -72.0 N/A N/A -23.0 -64.5 N/A N/A -2.0 10.1 25.5 -0.8 3.3 -1.7 0.7 17.2 28.6 31.0 42.5 14.1 10.8 -13.7 3.5 -48.1 -35.4 -23.6 -15.3 -2.0 2.0 8.4 -0.6 -25.9 3.7 5.3 6.3 70.9 11.2 0.2 -6.2 3.1 8.6 3.7 4.5 283.0 -1,475.7 -108.8 -41.0 -74.6 13.2 6.3 8.5 -1.1 -4.9 3.1 9.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 -4.2 163.4 420.4 1.3 -69.4 -7.9 0.0 -31.4 58.1 4.6 -0.9 88.7 -12.8 4.3 1.7 6.2 -76.5 -2.7 -1.2 0.1 61.8 5.8 2.8 7.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.2 0.7 0.0 1.6 0.9 0.8 2.3 1.9 2.8 4.8 7.5 11.8 13.3 11.2 8.0 -1.0 -0.6 0.0 -0.9 3.3 2.3 1.5 1.9 0.5 0.2 -0.4 -0.2 -0.5 -8.9 -7.7 -4.9 -3.9 4.2 4.2 -0.3 -9.0 3.3 -5.4 2.1 9.4 -0.9 17.7 11.9 14.9 11.7 -0.8 4.1 5.7 4.7 5.9 -0.4 -2.8 -3.2 -2.4 -2.7 -0.9 -0.2 0.2 0.5 1.1 2.5 5.3 5.1 4.5 5.3 -1.5 -0.5 1.4 0.1 5.1 0.0 1.1 1.7 -0.9 3.3 -0.1 -6.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 79.8 0.0 2.3 -19.2 8.2 -4.0 249.6 149.0 -99.9 -35.2 0.0 -7.6 146.7 264.5 -12.3 121.4 -2.6 37.2 -42.9 -2.0 -92.7 0.7 4.0 -0.1 3,499.5 15.8 -87.2 0.8 -28.3 -5.3 111.5 -1.9 126.1 -44.3 -66.8 -29.1 0.7 17.2 171.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -48.3 0.0 N/A N/A 42.0 -13.5 483.3 100.1 -173,065.9 1,097.5 -99.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.4 19.7 22.0 -3.2 -11.7 1.9 22.0 15.1 23.5 -11.5 0.1 -24.3 25.0 5.5 -24.5 24.5 -5.6 1.1 48.4 12.9 14.5 45.5 -26.2 2.3 3.5 15.2 30.0 2.9 -26.8 -1.6 39.2 -2.6 -38.8 -1.5 -28.9 -4.2 -31.9 -0.5 19.4 -5.9 19.1 -3.5 -20.0 7.2 76.8 -18.5 37.4 9.2 -14.8 40.7 -11.6 -25.4 39.4 6.4 25.1 77.1 -19.3 -13.3 -10.2 -20.2 3.7 17.9 2.0 43.3 31.5 -1.0 56.0 51.4 -5.6 28.3 -39.5 -5.9 14.9 -12.3 46.9 -54.6 -8.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A -5.4 -82.8 20.8 -1.1 1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -42.8 -126.4 N/A N/A 61.9 215.6 N/A N/A -5.3 8.9 20.9 114.7 77.6 116.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 144.9 -74.8 -13.9 26.5 -28.5 139.6 43.1 -37.0 0.0 0.0 0.0 -2.2 96.7 -32.9 -24.3 N/A N/A -253.1 N/A N/A -98.3 156.8 260.5 116.5 -1,531.6 N/A N/A N/A 394.9 27.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-8.7 10.4 2.0 7.8 5.9 -72.9 0.2 0.3 0.8 230.0 -13.2 -1.8 -9.2 6.7 14.0 -0.7 -19.2 -26.6 -12.4 -29.5 -9.6 21.3 -7.9 16.3 -1.9 -57.4 -8.3 -2.4 -41.0 -27.5 -0.7 1.8 31.7 15.1 5.2 -2.3 -4.9 144.7 25.0 6.5 169.6 -6.3 -27.1 13.2 -6.2 -3.8 7.6 1.2 10.9 6.2 -7.8 5.6 -5.5 -5.3 9.2 -3.9 -0.6 0.1 -9.9 1.5 5.6 -7.3 14.4 10.1 8.9 3.3 -1.7 -2.7 -7.4 9.6 13.9 -2.3 6.3 2.9 1.5 -11.3 -38.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-3.2 -5.2 2.2 8.0 28.5 -42.6 -6.8 -5.1 -6.8 14.4 -4.9 -17.1 -8.5 10.0 -0.4 33.1 11.6 27.2 5.8 -23.0 8.1 -16.1 -3.5 18.1 -6.6 -3.9 21.8 4.1 4.8 -31.4 -15.0 -10.9 0.2 44.6 2.3 20.2 -10.7 -55.1 -45.5 -38.5 -30.8 -19.2 4.2 21.2 36.3 99.2 60.1 34.1 42.0 19.3 18.2 -15.9 -1.3 4.3 -5.5 6.6 8.5 -19.2 4.8 -7.0 -2.5 21.4 6.5 18.0 -15.4 31.4 -7.8 -4.0 29.5 -24.2 6.2 3.8 -27.4 -36.0 3.5 -3.8 15.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -66.1 -44.4 -35.7 -23.3 5.3 21.5 38.7 115.9 77.1 43.4 75.2 14.8 22.2 -13.5 -1.5 10.9 -6.7 1.1 5.8 -16.1 8.9 3.6 -1.3 15.3 -2.8 12.8 -17.4 10.1 2.6 -3.8 49.3 6.9 0.0 26.3 -46.7 -44.7 4.0 -5.1 18.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -52.2 -46.5 -33.2 -23.8 4.1 22.9 38.1 154.5 59.9 56.4 44.5 8.6 21.2 -13.3 2.1 13.4 -8.6 -1.5 10.0 -13.0 12.6 4.6 -6.7 13.6 -1.5 3.7 -11.6 8.2 -0.3 7.6 37.5 10.8 4.1 -11.3 -10.3 -23.4 5.3 11.4 -3.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -151.8 -26.5 -51.0 -20.6 13.6 12.1 42.8 7.2 154.1 4.6 380.2 162.2 50.7 -19.7 -49.9 -14.5 18.2 53.9 -40.3 -39.8 -13.3 -1.8 45.6 32.3 -14.4 392.2 -78.0 33.9 64.1 -70.3 198.5 -26.4 -24.9 179.8 -143.5 -68.2 2.6 -18.1 44.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -33.6 -70.6 N/A N/A 10.0 68.7 N/A N/A -3.3 -18.6 -21.1 39.0 47.0 72.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -62.2 11.6 -26.1 -66.1 21.1 -3.4 11.5 181.2 0.0 0.0 0.0 579.5 -144.6 -32.1 -12.7 -53.8 5,838.5 -96.5 -45.0 -61.8 -54.8 14.3 4.0 189.7 -53.3 78.3 -66.8 -66.4 32.4 -10.6 40.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.1 -3.4 -5.7 15.7 9.2 -4.8 15.8 -6.7 -2.9 12.8 -27.8 30.5 -29.6 -12.5 2.3 -0.7 0.4 25.6 2.4 -29.6 31.0 -23.8 -11.5 18.3 -2.3 12.6 66.2 15.3 8.6 29.8 -39.1 -6.3 -6.4 2.0 24.0 7.0 -7.0 -12.4 34.7 29.7 30.0 2.6 -28.9 -2.7 1.0 -15.5 -6.4 -0.7 -3.1 19.4 12.2 -18.7 -4.3 -8.0 -5.6 14.5 1.6 -1.6 0.4 -3.2 4.0 20.4 31.9 1.2 3.8 22.3 24.4 64.2 18.5 21.9 -2.5 -0.9 0.4 -75.0 1.6 -27.0 -5.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35.1 -0.3 0.0 -79.3 0.6 0.0 -3.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-26.0 -22.6 5.0 -9.2 4.4 25.5 -3.0 28.7 31.9 43.0 -15.5 -38.2 -7.3 -51.1 -7.9 17.4 -4.5 0.3 -7.9 -22.7 -38.0 10.4 5.6 14.5 75.1 16.1 -1.4 -5.7 -60.2 -3.1 -9.1 -4.3 121.8 -5.2 1.7 -20.4 -6.3 -17.7 14.3 14.7 10.6 54.2 -5.7 24.2 -4.1 -24.5 -4.2 25.7 -26.8 24.7 17.2 -32.2 48.4 12.1 9.3 107.8 10.1 -72.9 -15.9 -0.7 -7.3 132.1 -13.0 1.6 2.5 -11.1 70.2 -15.2 11.7 -61.2 -5.5 7.5 -10.0 189.1 6.7 -31.5 22.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.5 -41.8 -7.4 51.2 -0.6 121.8 31.9 119.9 7.2 28.7 2.1 -31.4 0.0 0.0 0.0 -59.9 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -58.6 -28.5 N/A N/A 1.1 2.3 -12.4 -4.6 48.6 19.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-12.2 -5.1 9.1 3.5 54.0 -62.5 -14.3 -5.5 -8.7 181.1 17.1 15.8 30.0 -30.8 -2.3 2.4 18.8 -1.4 14.9 -24.3 -1.2 -8.5 7.9 27.5 -29.4 9.5 4.6 2.1 60.0 -69.1 -12.8 -18.1 -8.0 103.0 -8.0 61.2 -20.6 -47.5 18.7 -17.2 18.9 128.1 -10.6 28.2 4.8 15.6 12.3 19.2 0.8 48.5 9.4 -11.3 -16.3 -2.7 -5.2 -0.5 39.6 -36.9 9.0 -38.7 -9.6 17.7 13.8 68.3 -29.9 79.3 -44.8 -17.9 19.7 -37.5 24.3 -18.5 -7.6 -9.3 -7.1 19.1 10.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -51.4 -33.7 -9.2 29.7 43.1 49.3 -4.6 -18.9 -7.0 3.3 -1.7 8.1 0.5 15.9 8.8 4.2 49.3 11.2 520.7 282.8 -126.7 29.6 -56.4 133.3 237.0 37.2 -25.7 -311.9 -75.7 -45.5 -23.6 9.3 -0.7 2.9 21.8 -25.6 23.0 10.7 -11.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -51.4 -33.7 -9.2 29.7 43.1 49.3 -4.6 -18.9 -7.0 3.3 -1.7 8.1 0.5 15.9 8.8 4.2 49.3 11.2 520.7 282.8 -126.7 29.6 -56.4 133.3 237.0 37.2 -25.7 -311.9 -75.7 -45.5 -23.6 9.3 -0.7 2.9 21.8 -25.6 23.0 10.7 -11.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -54.9 -34.2 -20.2 17.9 28.8 29.7 12.9 -15.5 -4.3 0.3 1.5 12.2 2.0 14.7 11.3 28.2 24.1 -2.7 2.8 -8.4 -6.0 31.8 72.8 65.2 N/A N/A N/A N/A -56.2 -36.9 -20.4 9.3 -0.7 2.9 21.8 -25.6 23.0 10.7 -11.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -23.4 -29.5 650.8 80.9 29.9 15.8 -96.9 -5.6 -17.8 12.4 -30.6 -70.9 -29.6 18.8 -57.7 -139.6 778.6 80.5 81.9 26.5 -33.7 -32.6 N/A N/A 43.6 37.2 -25.7 -80.1 -38.0 -164.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94.3 0.0 0.0 -6.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-5.6 -13.9 -26.8 -18.4 -16.7 -9.0 8.6 7.6 14.4 21.2 35.4 24.7 21.3 25.6 -13.2 -6.3 0.4 -4.7 15.1 -7.5 -18.1 -18.7 -14.2 -2.6 5.0 8.7 -0.3 5.8 1.8 10.2 20.7 14.3 18.5 2.5 -13.6 -5.7 -8.2 0.5 -1.1 8.7 28.4 59.4 73.1 -1.2 -32.7 -35.3 -11.8 10.2 9.0 -1.8 1.2 -1.6 -4.2 -2.0 4.1 -1.1 3.0 13.0 -12.4 -18.2 -16.5 -2.9 9.5 27.1 40.6 6.4 -1.4 -15.4 -12.3 21.5 34.6 37.6 28.0 -27.5 -32.2 -15.5 -8.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-7.7 -14.1 -36.6 -29.1 -17.7 -4.0 13.3 13.1 21.7 15.6 36.6 26.1 23.5 71.0 -15.2 -0.6 3.2 -10.1 31.3 -12.1 -24.3 -56.2 -9.2 0.2 7.2 86.3 3.9 -5.3 2.4 0.8 20.5 46.2 28.4 66.3 -30.6 -16.8 -14.5 -11.8 0.1 18.3 44.1 427.2 259.3 -901.5 -95.4 -72.2 -15.6 17.0 15.5 -3.1 8.4 -4.6 -7.5 3.0 5.6 7.5 -9.7 29.4 -24.2 -30.7 -22.6 -13.1 13.7 35.9 84.0 6.7 -19.1 -27.3 -17.2 34.6 74.2 130.9 147.7 -75.1 -58.6 -25.1 -15.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-5.1 -13.8 -24.0 -14.6 -16.3 -10.7 7.1 6.0 12.4 22.7 35.1 24.3 20.6 17.2 -12.9 -7.3 -0.1 -3.8 12.5 -6.7 -17.0 -3.4 -16.1 -3.6 4.2 -5.2 -1.1 8.0 1.7 12.2 20.7 9.2 17.1 -2.9 -11.8 -4.4 -7.3 2.4 -1.3 7.4 26.4 46.8 61.5 2.8 -28.4 -28.8 -11.1 9.0 7.9 -1.6 0.1 -1.1 -3.6 -2.8 3.9 -2.3 5.1 10.7 -10.5 -15.7 -15.2 -0.3 8.5 25.1 33.7 6.4 2.1 -12.5 -11.0 18.5 28.0 28.9 22.5 -20.5 -25.1 -12.6 -5.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-1.0 -12.6 -21.8 -15.8 -14.8 -7.7 4.2 0.4 10.0 14.1 22.4 20.2 9.9 19.6 -4.6 1.0 4.0 -9.9 6.0 -2.7 -12.8 -7.7 -13.5 -4.6 1.7 1.3 5.8 10.0 9.1 14.5 18.3 10.3 16.0 4.8 -7.3 -4.9 -8.2 26.4 52.6 103.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-49.3 -184.2 -11.8 3.5 26.5 -262.2 63.1 -41.3 -23.8 -68.6 25.1 25.6 110.4 161.0 -19.7 45.4 -92.7 69.3 -30.1 -28.7 23.9 14.1 2.0 -103.2 -122.3 -199.0 -25.1 615.4 -115.6 -15.8 267.4 -71.2 78.9 -628.6 -113.3 25.3 -15.1 82.0 281.5 -41.7 138.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 71.3 -41.6 126.2 42.6 -99.5 -248.8 -110.1 218.1 228.8 82.6 42.3 -13.0 35.1 -59.1 11.3 -71.0 -108.3 56.3 55.1 2.9 -143.2 -311.7 -114.7 -10.9 124.7 -59.3 -3.1 2,298.1 -78.1 132.2 -128.6 -125.7 30.3 -19.4 42.0 281.9 -41.8 142.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 854.1 -68.6 N/A N/A -283.6 42.0 -158.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-49.3 -184.2 0.0 -1.1 27.7 -215.8 0.2 1.2 -0.3 -51.3 -0.1 -0.2 -1.1 223.7 0.4 0.6 -0.9 137.4 -1.6 -1.6 -1.8 -211.8 -3.3 -3.4 -3.6 61.7 -1.1 -1.1 -2.0 -16.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-8.3 -17.2 -24.4 -14.7 -16.2 -12.3 7.3 5.6 12.0 18.9 34.6 24.4 23.0 26.8 -14.1 -4.7 -3.2 3.8 10.8 -9.2 -16.4 -2.5 -17.1 -7.1 2.4 -7.9 -1.5 10.5 -1.3 11.2 28.1 8.2 26.4 -10.4 -19.1 -2.7 -7.8 -14.8 30.8 32.0 52.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-8.3 -17.2 -24.4 -14.7 -16.2 -12.3 7.3 5.6 12.0 18.9 34.6 24.4 23.0 26.8 -14.1 -4.7 -3.2 3.8 10.8 -9.2 -16.4 -2.5 -17.1 -7.1 2.4 -7.9 -1.5 10.5 -1.3 11.2 28.1 8.2 26.4 -10.4 -19.1 -2.7 -7.8 -14.8 30.8 32.0 52.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-23.8 -11.1 -19.7 -14.5 -13.8 -7.2 4.6 1.4 12.0 16.4 25.3 23.1 10.9 21.1 -3.5 2.0 4.5 -9.9 6.0 -2.7 -12.8 -7.7 -13.5 -4.6 1.7 1.3 5.8 10.0 9.1 14.7 18.3 10.3 16.1 4.6 -7.3 -4.9 -8.2 1.6 3.9 14.7 35.2 46.8 61.5 2.8 -28.4 -28.8 -11.1 9.0 7.9 -1.6 0.1 -1.1 -3.6 -2.8 3.9 -2.3 5.1 10.7 -10.5 -15.5 -14.7 0.2 9.3 26.0 34.7 6.8 2.5 -12.5 -11.3 18.4 27.8 28.6 22.4 -20.5 -25.1 -12.6 -6.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-1.0 -12.6 -21.8 -15.8 -14.8 -7.7 4.2 0.4 10.0 14.1 22.4 20.2 9.9 19.6 -4.6 1.0 4.0 -9.9 6.0 -2.7 -12.8 -7.7 -13.5 -4.6 1.7 1.3 5.8 10.0 9.1 14.5 18.3 10.3 16.0 4.8 -7.3 -4.9 -8.2 26.4 52.6 103.9 26.4 46.8 61.5 2.8 -28.4 -28.8 -11.1 9.0 7.9 -1.6 0.1 -1.1 -3.6 -2.8 3.9 -2.3 5.1 10.7 -59.6 -41.0 -29.1 20.4 42.9 99.8 33.7 6.4 2.1 -12.5 -11.0 18.5 28.0 28.9 22.5 -20.5 -25.1 -12.6 -5.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-1.3 -3.4 -17.7 -12.4 -11.6 -6.0 8.4 7.3 11.9 16.6 24.2 15.4 12.3 13.2 -7.4 -3.5 1.1 -1.5 10.1 -3.0 -10.9 -12.5 -10.0 -1.6 3.8 6.0 -0.2 4.5 0.8 6.6 12.9 7.7 10.9 2.5 -6.7 -2.1 -3.8 1.9 -0.2 5.9 16.5 27.6 25.1 0.5 -13.4 -19.2 -6.6 6.4 6.1 0.4 3.0 1.6 0.0 0.6 3.6 -0.1 2.6 8.9 -6.8 -11.9 -11.7 -1.4 8.0 20.8 28.9 16.4 11.0 -3.3 -3.5 20.8 33.1 35.8 26.3 -26.7 -32.1 -16.0 -8.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13.39 15.49 11.90 8.92 7.13 5.26 6.27 6.56 6.95 7.96 9.18 10.49 11.76 11.31 12.08 10.37 9.79 9.93 8.05 9.55 10.55 8.47 6.97 6.73 6.52 6.78 6.84 7.10 8.89 9.67 9.79 10.33 12.09 11.65 9.69 8.83 9.47 8.85 7.36 7.62 9.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A