Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
7.2 -11.4 10.6 3.0 -4.6 -18.5 15.3 -3.0 1.1 -2.2 2.2 21.8 -2.1 8.4 -2.3 1.9 -6.9 -1.9 10.0 2.7 -5.8 8.5 -14.0 -2.9 -8.0 -1.1 0.5 11.0 -2.4 0.8 18.9 -11.0 5.0 6.0 10.1 6.4 -8.9 -4.0 14.3 8.9 -2.2 1.9 18.3 13.2 0.6 -4.2 6.2 6.0 -2.1 4.8 14.0 1.7 -8.3 3.1 7.9 1.1 -10.1 6.8 7.0 -1.6 -0.6 -3.1 -4.2 3.9 11.9 14.4 14.5 2.5 -4.2 1.0 -0.1 0.1 17.1 17.3 -9.8 -7.2 -5.1 3.9 2.7 8.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -24.8 14.0 -20.3 -68.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.7 3.2 27.4 4.7 -10.8 -9.5 2.1 19.6 -1.4 1.9 -2.8 14.5 -2.4 0.6 6.9 -0.5 -2.4 0.4 7.4 7.0 -1.2 -9.8 -10.3 13.4 7.7 0.7 8.1 -27.9 4.8 -7.0 -5.6 15.5 13.8 -14.1 22.1 -14.2 11.1 -13.5 1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.2 19.8 -9.1 -71.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.4 21.8 10.4 -0.1 -2.8 10.1 7.1 -6.6 6.2 17.1 3.0 -13.0 4.3 9.6 -0.3 -11.9 8.8 8.6 -3.6 -2.1 -3.5 -3.1 7.5 11.5 16.2 18.8 0.9 -3.7 9.3 3.0 2.8 17.8 19.0 -7.4 -18.2 -1.1 1.0 10.9 12.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.2 -11.4 10.6 3.0 -4.6 -18.5 15.3 -3.0 1.1 -2.2 2.2 21.8 -2.1 8.4 -2.3 1.9 -6.9 -1.9 10.0 2.7 -5.8 8.5 -14.0 -2.9 -8.0 -1.1 0.5 11.0 N/A N/A N/A N/A N/A -376.2 10.1 6.4 132.7 -367.8 14.3 8.9 61,941,212.5 200.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 136.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15.5 -21.4 14.1 8.5 8.9 -11.9 12.1 -2.3 4.8 -9.9 -3.8 20.9 -7.0 -0.4 3.0 1.1 -11.2 1.6 13.2 0.2 -11.6 12.0 -5.3 0.4 -11.9 -3.9 2.2 13.4 -2.0 -0.5 22.6 -22.0 7.3 4.0 15.8 3.0 -5.3 1.5 15.3 6.3 -4.9 -0.3 9.7 6.2 4.2 0.0 14.8 4.9 -1.5 5.1 6.3 3.2 1.4 -1.9 5.8 2.1 -4.1 4.6 4.3 0.5 -0.4 2.1 2.0 7.1 7.0 7.1 8.3 4.1 2.5 -1.2 2.3 -0.6 -1.7 12.0 0.1 -0.4 -2.3 13.4 -0.2 5.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
21.4 -27.7 14.4 3.0 10.4 -8.3 6.5 -4.9 4.9 -9.1 -6.7 24.8 -8.8 2.9 1.3 -3.4 -8.3 -1.4 18.8 -5.5 -10.0 -63.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18.3 -61.5 924.2 109.0 25.1 -144.8 22.6 -17.2 34.6 -23,409.2 -107.3 133.0 -743.9 -102.6 252.9 150.9 -334.9 158.5 -12.3 42.1 -665.8 -173.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -299.4 0.6 129.2 -381.8 1.8 17.6 -2.5 -0.7 25.6 -22.8 -69.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40.2 -16.0 -12.9 0.6 -6.2 18.3 -1.2 3.5 -9.4 17.1 -5.0 6.7 1.4 -2.7 -3.3 2.3 7.6 -1.8 -4.4 -0.7 14.0 -5.4 -5.2 -0.9 3.9 7.8 1.6 12.0 17.9 -10.3 -0.8 -10.0 6.7 15.6 -24.0 26.5 -79.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-21.9 44.0 1.6 -0.7 0.0 0.5 11.5 6.8 3.7 11.5 4.9 -1.9 1.6 -0.7 -0.6 -0.8 -0.4 -1.5 1.4 7.8 3.7 -1.1 2.7 3.0 1.9 0.7 1.6 -0.9 0.4 1.7 8.0 -12.5 1.0 3.7 0.4 1.0 -72.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
62.7 -52.2 17.9 5.9 5.0 -38.9 76.0 10.7 -0.2 -17.3 31.8 16.6 2.0 99.4 -23.7 -7.9 -45.0 7.1 0.4 73.9 -52.2 12.8 26.7 -4.7 -14.0 -29.4 8.9 -9.5 -14.9 7.4 39.6 -35.1 102.2 -652.9 23.4 0.7 131.6 -337.7 16.0 6.2 -8.8 6.4 9.7 6.2 -3.2 7.6 14.8 4.9 -9.3 14.2 6.3 3.2 -7.0 7.0 5.8 2.1 -12.4 14.6 4.3 0.5 -10.0 13.0 2.0 7.1 -2.2 17.2 8.3 4.1 -7.6 9.7 2.3 -0.6 -4.4 12.1 0.1 -0.6 -2.0 12.9 0.0 5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-10.9 22.9 0.1 -10.6 -27.1 -27.6 20.1 -4.0 -3.8 10.3 13.9 23.7 9.4 36.3 -15.9 4.0 6.7 -11.6 2.0 9.7 14.7 -2.2 -33.1 -9.5 0.6 5.9 -3.6 5.8 -3.3 3.6 11.4 25.0 -1.9 12.4 -5.1 16.7 -18.1 -15.9 12.2 15.0 4.8 7.8 50.3 49.9 -14.6 -18.8 -15.9 8.9 -3.6 3.8 40.0 -2.9 -29.7 16.1 13.7 -1.9 -23.0 11.7 13.8 -6.7 -1.1 -13.4 -14.5 -0.9 20.2 29.7 29.8 -1.3 -17.2 5.5 -4.6 1.3 85.7 41.4 -38.1 -22.4 -10.8 -11.3 7.7 13.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6.5 1.2 2.1 -0.4 -4.3 13.6 8.8 -8.9 -9.1 6.7 -0.9 8.4 8.6 -8.3 6.3 -4.7 3.6 2.8 3.8 -3.8 -11.2 8.3 -5.3 -7.3 -4.6 11.8 1.5 -9.3 6.5 0.2 10.7 12.6 -13.6 14.8 1.8 4.7 -21.5 1.8 13.5 12.6 -3.9 23.3 15.9 20.1 -36.0 35.2 1.9 26.8 -17.7 17.7 7.5 7.6 -20.6 20.1 3.4 5.8 -21.8 22.1 2.6 11.3 -25.0 27.1 9.0 13.4 -20.2 32.1 -3.3 10.3 -11.7 13.4 -3.5 21.2 -26.8 38.0 -14.3 38.2 -30.5 27.7 0.0 34.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
65.8 -26.2 -10.8 -0.8 3.1 1.6 3.7 -5.8 40.6 -30.6 -22.7 9.9 6.6 19.8 -1.4 -13.3 0.9 28.9 1.3 -15.1 25.3 -17.5 9.1 -16.1 -30.9 45.0 28.5 -30.9 148.3 -37.6 6.4 -13.0 24.0 -3.2 17.8 -18.3 11.6 -39.5 65.6 -2.5 -64.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.7 8.4 -13.3 14.1 -10.7 14.8 22.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5.8 11.3 0.4 0.1 -2.8 6.3 -0.1 1.0 -18.2 4.6 -3.8 -1.9 -15.1 3.0 0.4 0.9 -6.1 0.8 0.4 0.0 -5.0 2.0 0.0 -32.1 72.9 0.6 -1.0 2.2 49.4 -30.5 -9.8 20.6 97.4 -28.6 1.0 -2.3 6.3 4.5 0.7 0.2 -80.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.0 -44.9 21.1 62.5 23.4 -36.6 6.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 58.4 -27.4 3.8 -11.4 32.5 -18.5 -9.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -16.0 -1.8 -15.2 -6.3 1.7 8.6 8.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 324.0 47.1 -26.2 -53.9 100.5 76.3 -27.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17.3 -29.0 23.8 4.1 -18.3 -10.2 108.2 -53.6 -24.2 1.7 15.0 -1.2 17.1 -21.3 25.0 -17.7 -7.6 16.9 0.3 0.4 -21.0 25.7 9.6 -43.9 23.3 16.4 5.7 -51.4 98.0 -20.9 16.7 49.4 -12.0 -3.3 -11.0 -8.4 5.1 -35.1 25.2 10.3 -72.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.7 -11.0 22.0 -69.9 696.5 -137.1 43.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
767.9 -89.5 0.1 -11.2 12.6 -7.3 32.2 -52.4 15.6 5.7 37.7 -4.8 32.2 -32.9 16.6 -7.0 -5.7 12.3 32.4 -18.7 -29.3 21.9 10.4 12.6 -24.7 4.8 -14.3 76.8 -52.4 61.2 20.0 46.9 -66.3 62.5 16.6 8.2 -31.7 -2.9 45.6 -21.3 -79.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,041.3 -94.5 1,084.8 -91.7 256.7 -172.6 1,706.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-50.3 99.5 60.9 -21.2 -26.9 543.1 -61.9 -30.6 -56.2 48.2 -21.5 65.4 331.0 -71.3 2.6 -40.3 98.7 -8.4 29.6 22.0 -58.7 97.2 -35.6 86.6 -61.9 76.4 -27.8 -18.8 -59.8 -22.6 32.5 66.8 -43.0 53.8 24.9 57.1 -80.5 109.5 -2.0 82.5 -85.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.5 218.2 4.4 -71.9 0.3 545.0 -49.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -298.4 61.9 68.7 122.1 -363.1 17.5 9.1 -18.4 -9.0 8.5 -21.2 96.6 -45.6 12.0 11.9 -31.9 -9.2 21.6 -23.1 -37.7 49.0 44.6 -0.3 -34.8 33.5 43.2 28.7 -82.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-23.1 15.2 5.1 11.5 12.5 1.2 1.6 6.5 -8.5 -12.0 3.5 10.6 -0.2 -6.7 4.8 8.3 -19.6 -4.1 13.2 8.2 -22.2 -7.4 -7.0 31.9 -17.2 8.7 -4.4 20.4 -15.8 -7.2 4.4 13.7 -21.7 2.2 -11.6 8.7 -21.8 -0.2 -0.2 12.0 -71.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.7 -5.0 3.3 -17.3 59.2 -14.3 24.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.0 -4.6 3.3 0.9 -4.5 13.8 4.7 5.3 -5.3 11.9 2.7 1.0 4.8 -2.3 1.0 -0.9 7.8 -0.9 -0.5 -5.6 -1.9 4.0 -11.6 0.5 -2.3 6.1 2.6 6.5 12.0 1.6 5.5 -2.3 -0.9 13.7 -4.1 5.8 -3.6 4.4 1.1 12.0 -50.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.8 -0.6 18.0 -17.8 12.2 19.6 18.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -55.2 4.5 -60.9 1.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -471.6 -85.0 96.0 -14.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.2 0.6 0.5 -1.1 14.7 -0.3 3.2 8.3 1.4 0.3 1.8 1.1 1.1 0.2 0.5 1.6 -1.0 6.7 3.7 0.1 0.6 0.7 5.2 4.7 15.5 7.7 11.4 1.9 1.2 1.9 3.4 -15.6 12.8 -9.5 4.4 0.9 -7.7 10.1 1.8 -2.8 -74.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.3 7.8 6.7 -6.5 7.0 -8.7 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.0 78.1 4.5 5.4 -3.0 0.4 1.9 10.7 0.1 0.0 -0.1 -1.1 0.5 -0.5 0.4 0.9 1.5 -0.4 1.8 -31.6 -35.4 1.9 0.6 1.9 3.1 -3.8 -1.4 -1.6 1.6 8.9 5.5 5.6 1.0 1.5 -0.4 1.3 0.9 -2.2 4.6 41.0 -24.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 0.2 2.6 -19.4 43.0 0.9 6.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-17.6 106.7 -32.2 -1.2 3.9 19.8 -10.1 -1.1 -17.0 2.8 -18.8 45.6 -51.3 158.9 -2.9 12.4 -58.3 101.0 10.3 11.4 -26.7 8.8 0.3 11.7 -18.7 16.7 -8.7 34.7 -49.9 116.8 -11.4 30.9 70.9 -47.6 10.4 25.2 -5.2 -4.6 12.6 0.1 102.7 -336.6 15.9 20.1 134.6 -349.7 1.9 26.8 139.0 -348.6 7.5 7.6 137.2 -356.1 3.4 5.8 141.4 -330.4 2.6 11.3 148.7 -295.7 9.0 13.4 144.6 -336.5 -3.3 10.3 143.2 -331.5 -3.5 21.2 344.6 74.5 -22.5 14.9 160.3 -147.8 645.9 -45.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-36.2 78.4 -4.7 -28.2 -48.3 -45.8 25.9 -1.4 -0.5 12.7 26.1 39.7 10.1 183.3 -50.2 21.0 13.5 -32.0 -0.3 35.4 159.8 -36.6 -66.0 -12.0 7.3 -0.7 -8.7 27.0 -14.4 7.7 12.3 44.6 25.0 7.2 -17.2 45.7 -8.5 -43.5 10.3 18.8 22.6 -14.4 160.2 620.4 115.8 -191.6 -46.0 -12.1 20.8 -13.7 126.9 -23.0 -42.4 11.0 30.4 -12.1 -24.4 0.5 28.8 -23.3 40.3 -44.1 -26.5 -6.9 52.6 27.9 77.0 -14.2 -22.5 -1.2 -5.6 -10.8 2,938.7 280.4 -97.0 -62.7 10.1 -32.9 12.5 4.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-94.1 -111.4 73.6 -60.8 -1.6 300.8 -3,931.4 -101.7 435.5 -530.7 -116.0 309.6 -115.9 798.0 -72.8 1,014.9 -155.0 -65.9 -67.2 20.0 -42.6 -0.6 -26.5 51.4 160.3 147.9 -504.8 -111.4 307.7 -284.6 130.0 -180.7 309.1 72.4 -730.1 -47.1 79.5 -52.8 151.0 -218.6 287.2 529.6 189.2 -123.9 -66.2 122.1 12.4 -55.4 103.7 265.5 16.6 -370.3 162.4 116.4 -442.3 -70.0 854.1 118.7 16.5 -138.9 -12.4 59.4 -14.2 -43.5 120.9 -2,180.1 -154.5 -46.1 151.4 -414.2 88.7 201.0 72.8 -23.2 13.8 23.4 -2.6 32.2 11.0 17.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67.2 -12.3 -29.4 143.4 -29.2 22.7 -42.6 61.3 -50.5 71.0 44.0 -23.6 -59.5 69.6 51.3 -48.5 33.9 -25.8 53.6 0.3 -33.2 128.1 -50.8 122.9 -25.7 -14.7 -15.6 29.7 -10.1 58.4 -1.9 -28.8 13.0 -54.7 170.0 -13.5 -14.0 -17.1 -29.6 54.3 767.1 67.7 26.5 -38.8 -48.5 56.1 13.5 -33.0 11.0 91.6 37.2 -43.0 -8.3 69.1 -30.2 -8.8 17.2 57.6 -10.2 -40.5 -10.4 30.3 -14.0 -10.0 0.4 76.1 -13.0 -26.6 19.7 -6.5 39.7 26.7 67.8 9.1 -25.9 -34.0 6.2 -1.5 -7.5 44.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-9.7 -6.5 0.8 -15.2 -5.3 21.7 23.8 1.1 9.8 25.9 6.8 -17.7 -11.8 8.7 -1.3 -19.0 -7.9 0.9 0.0 -6.2 -22.1 -4.6 9.6 8.4 2.4 24.7 18.9 9.8 29.2 19.0 20.4 -28.7 -15.6 24.9 2.0 -4.3 -14.9 5.8 20.8 -18.3 1.1 60.5 36.7 -1.4 -57.8 22.5 10.0 -17.7 -8.6 77.9 51.7 -26.9 -22.2 50.6 -4.1 -18.8 2.5 39.4 -6.0 -16.1 -15.9 -11.3 16.2 -11.6 10.9 27.6 11.7 -38.1 1.6 -3.0 30.7 54.4 25.7 12.4 -10.9 -18.5 -36.3 56.1 52.9 -15.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
84.5 -13.6 -33.5 227.0 -37.5 23.0 -51.8 95.1 -60.6 77.0 51.0 -24.6 -63.0 76.8 61.5 -51.9 41.2 -29.1 64.5 1.8 -35.3 202.2 -61.4 182.7 -36.1 -23.2 -20.0 32.5 -14.6 64.4 -4.6 -28.7 16.2 -57.7 202.3 -15.8 -13.8 -21.7 -31.7 60.6 -86.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 125.7 -270.9 89.9 188.0 -77.4 14.3 -45.1 235.0 -91.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 134.7 -275.7 941.6 -113.6 348.7 -219.0 299.4 -117.1 -63.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
84.5 -13.6 -33.5 227.0 -37.5 23.0 -51.8 95.1 -60.6 77.0 51.0 -24.6 -63.0 76.8 61.5 -51.9 41.2 -29.1 64.5 1.8 -35.3 202.2 -61.4 182.7 -36.1 -23.2 -20.0 32.5 -14.6 64.4 -60.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -90.9 618.9 13,876.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -24.7 N/A N/A N/A -60.1 N/A N/A N/A -17.4 N/A N/A N/A 6,423.2 100.2 -570.4 -82.5 309,323.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 270.1 -67.7 -65.3 -72.1 278.1 43.4 -33.4 1.8 371.1 -43.6 -63.4 -14.6 188.7 -78.2 298.7 -44.2 334.8 -47.0 -55.2 -61.7 6,014.0 -96.9 5.3 -49.2 765.4 -74.2 264.1 583.5 6,222.2 N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -398.9 102.3 -195.5 204.7 -44.2 -140.7 N/A N/A -60.3 530.1 -53.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89.2 -123.5 173.2 85.4 109.4 -62.8 177.2 236.4 -73.4 277.6 -200.0 118.3 -127.3 53.2 24.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 1,213.0 -200.0 N/A N/A N/A -105.6 -43.4 4,740.9 119.7 -118.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,314.0 -96.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67.6 0.5 -34.5 227.0 -36.4 -14.0 -35.4 95.5 -60.1 74.2 54.6 -30.0 -56.0 61.5 59.3 -51.8 35.4 -25.1 64.8 -1.2 -32.4 158.2 -54.3 139.3 -36.2 -26.2 -8.8 54.8 -28.4 78.8 -21.7 0.5 -12.9 -56.9 228.9 -9.7 -18.8 -13.8 -42.3 103.0 1,013.7 21.7 2.0 2.7 -30.8 20.3 14.1 -7.2 -27.1 1.6 18.0 0.4 -15.6 14.1 8.4 12.8 -10.5 20.1 -11.6 37.9 -8.7 13.1 -13.9 38.7 -89.4 455.7 63.7 -8.7 -70.5 196.0 23.8 -26.9 -24.3 17.9 -18.8 -28.1 4.1 -21.5 -9.8 -3.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-23.1 -7.3 -9.8 5.6 -13.0 -7.0 23.9 33.7 -21.9 -4.5 4.4 8.2 -0.3 7.2 6.6 -18.3 19.3 3.3 7.0 2.0 22.3 -8.1 8.0 6.7 54.4 -7.5 42.0 16.2 -11.7 -13.5 -13.7 -27.5 -26.5 2.5 1.9 -8.5 -19.5 2.4 19.6 -11.7 49.9 66.6 32.5 16.8 72.7 -9.0 -9.6 14.4 6.1 -6.8 6.2 -8.3 -13.8 34.4 -7.6 1.1 -10.4 15.0 31.4 -7.6 60.0 -67.3 -18.3 6.2 -5.4 -1.8 -11.2 -7.8 15.9 3.7 -6.7 -21.6 -29.8 -20.9 16.7 -19.6 15.2 -42.3 -11.5 -3.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
76.2 1.3 -36.3 286.2 -40.7 -15.1 -39.9 101.9 -62.4 83.0 63.5 -34.1 -58.5 65.2 65.0 -53.8 36.6 -26.5 69.3 -1.4 -34.8 179.3 -57.1 164.1 -42.7 -26.8 -10.0 55.8 -28.6 85.6 -22.6 3.0 -15.9 -57.2 276.2 -14.5 -19.1 -13.6 -46.6 120.7 -88.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 121.2 -273.2 98.5 120.7 -68.9 1.0 -33.5 202.6 -91.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 127.1 -228.3 641.4 -139.5 269.3 -218.2 -125.1 -15.7 -69.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
76.2 1.3 -36.3 286.2 -40.7 -15.1 -39.9 101.9 -62.4 83.0 63.5 -34.1 -58.5 65.2 65.0 -53.8 36.6 -26.5 69.3 -1.4 -34.8 179.3 -57.1 164.1 -42.7 -26.8 -10.0 55.8 -28.6 85.6 -60.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79.9 126.4 N/A N/A -88.7 -94.4 479.2 -43.3 1,240.7 -95.8 12,030.8 -97.5 -88.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38,463.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,371.4 -114.0 -61.5 23.1 281.4 -1,747.1 -102.4 101.4 -152.0 14,404.2 -58.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,751.1 -98.7 -65.9 7,442.7 -89.1 154.5 N/A N/A -88.7 336.9 -200.0 135.5 -544.2 -82.1 385.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 52.3 115.1 -304.5 -65.5 79.6 15.1 507.0 -88.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -79.0 306.7 -169.2 100.2 -21,191.4 -16.9 -4.4 -46.9 26.7 21.0 -12.0 -31.8 2.9 23.5 -0.7 -13.6 9.7 10.6 14.4 -10.3 23.6 13.9 13.4 -13.8 45.2 22.1 24.9 -94.5 1,968.7 3.2 -10.0 -86.0 343.8 40.9 -10.7 -21.8 32.7 5.1 -32.7 -40.0 182.4 -60.2 25.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
80.0 -98.5 108.7 1,929.1 -42.1 76.9 45.7 -79.4 -78.0 2,097.7 216.1 -106.3 8.4 90.2 267.9 -214.5 -19.4 4,265.8 -101.2 176.8 -93.8 3,204.6 -45.4 -49.3 -87.4 3,441.7 -47.0 -22.7 10.4 -64.4 -16.4 -67.9 7.6 482.7 418.3 -91.5 -61.1 506.5 -56.5 -33.4 261.2 -1,342.8 76.2 -71.9 153.7 -412.8 -165.9 129.3 -3,165.1 -91.8 -74.0 128.9 -16.8 -40.2 78.3 -43.8 -37.0 340.1 -37.4 -44.8 159.8 -30.1 150.6 -72.9 775.2 -80.0 -16.2 361.9 23.3 -154.1 -58.6 113.1 -7.1 368.6 -76.8 329.0 87.3 -390.9 117.3 -83.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-13.5 -90.8 94.9 521.5 -35.7 156.3 3.9 -44.7 -84.0 757.9 77.0 -85.5 -31.5 117.2 211.7 -57.3 -35.8 205.5 -57.7 68.8 -89.3 977.0 -34.9 11.5 -86.3 836.6 21.2 -20.5 -49.3 28.4 -18.9 -64.7 -25.6 353.3 70.8 -56.9 -62.9 291.4 -26.6 -38.6 9.8 -50.7 -19.5 -18.3 -12.5 135.0 123.4 41.2 2.0 24.2 4.0 18.2 -27.7 6.7 5.8 -13.0 -29.1 100.0 -5.3 -13.9 -29.9 73.6 -2.6 -11.3 27.3 19.8 -13.6 12.3 24,883.6 -100.3 -35.1 71.4 -30.2 129.6 -40.0 -12.2 14.7 11.5 -8.1 -56.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -57.8 -13.4 -19.3 -16.2 162.9 158.5 70.1 79.6 17.5 19.9 40.7 -53.0 42.3 -17.5 -32.5 9.5 98.9 -25.9 -23.5 -42.2 280.4 -32.6 -29.9 257.0 -52.8 -23.3 25.4 -0.5 123.8 -79.9 373.3 -58.3 2,622.1 -94.5 -49.1 575.9 -66.4 99.3 -88.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -12.4 -32.3 -34.7 -21.5 192.9 136.8 133.0 -1.4 39.8 454.0 -51.7 -65.6 55.2 -28.8 47.3 -52.7 79.5 -24.5 546.0 -87.6 133.9 -34.3 17.1 52.9 -17.8 -31.0 32.5 -28.5 25.7 -1.4 257.8 -64.0 80.5 -39.8 -24.1 -18.2 151.3 -43.1 -30.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -120.1 40.5 147.5 201.3 -49.8 637.2 -75.5 298.0 -357.6 -111.0 231.9 93.5 -27.6 505.6 -97.4 1,653.5 48.8 13.8 -111.5 33.1 9,654.5 75.4 -107.6 394.7 -231.2 79.0 -27.0 153.7 57.5 -142.8 538.6 -46.0 193.1 -978.0 -92.0 159.0 -570.2 141.6 -129.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -321.7 96.3 -28.0 109.9 -471.7 -7.6 -33.8 112.6 -29.6 65.3 -16.2 -0.7 -19.3 37.5 -6.3 141.4 -13.6 78.8 -24.5 56.3 -35.2 -23.5 48.6 -79.1 -16.7 4.1 35.2 -21.2 -3.1 34.9 -5.3 -64.3 164.2 61.7 -2.4 3.5 -13.9 15.9 -23.7 52.2 5.8 -5.2 -24.9 123.7 -279.0 10.7 13.1 -10.1 53.1 -19.0 26.8 -38.5 26.8 15.2 103.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
165.7 -98.7 100.7 1,449.0 -60.6 N/A N/A -87.4 -91.1 960.0 770.4 -98.3 75.6 691.6 124.7 -85.0 -69.5 2,221.7 88.9 -89.9 -95.7 2,597.0 112.5 -58.9 -92.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-1.0 -0.5 -0.4 1.1 2.5 -3.4 6.3 -1.8 2.2 2.7 4.8 1.6 10.9 14.8 26.0 1.9 0.6 3.0 -8.7 3.1 3.0 -0.5 8.2 -1.3 0.0 0.9 2.4 -2.3 -2.4 1.7 1.0 -28.5 0.0 11.4 4.4 1.2 -0.7 -5.6 -24.6 65.3 -31.7 28.9 -5.5 15.1 42.3 5.0 -3.7 2.5 -6.4 29.5 1.7 -2.6 -4.4 4.1 -7.8 -4.0 -1.3 2.0 -0.1 -1.4 0.3 3.1 2.4 4.4 12.2 2.0 -0.6 7.8 -13.5 5.9 7.1 2.6 4.7 -13.1 12.2 5.2 -5.9 2.0 -1.2 -19.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-100.0 N/A N/A 157,233.3 -99.3 N/A N/A 282.9 5,563.6 -109.2 -20.8 77.2 -100.0 83.7 N/A N/A 2,026.4 -88.6 100.9 136.7 28.9 -66.9 -67.7 488.3 -99.2 12,063.0 4.2 -12.7 171.2 -23.0 -97.5 2,226.2 -90.4 311.1 -30.8 174.2 226.6 -95.4 -72.7 71.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -406.9 N/A N/A N/A N/A -72.8 N/A N/A -200.0 2,072,769.7 -99.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-29.4 -16.4 206.2 -40.9 42.0 -34.0 52.3 -52.0 131.5 69.0 30.1 -69.4 1.7 148.2 -66.1 301.6 -65.1 -34.2 171.6 1.1 -42.5 176.8 23.2 0.0 -24.8 -53.3 232.2 7.6 42.1 -66.6 124.8 -65.8 239.6 218.3 -76.2 -81.7 526.7 -73.7 125.0 -86.2 1,013.0 47.6 -72.2 -71.9 492.2 -63.2 199.6 -32.2 -43.2 225.3 57.2 -78.9 211.9 -44.5 -37.9 362.3 1.4 2.0 -27.0 -34.4 12.3 8.5 -45.5 77.1 211.5 -63.8 56.0 69.7 -2.4 182.6 16.7 -73.2 194.4 -78.3 234.6 -16.8 -25.1 51.1 -84.5 216.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,953.8 -200.0 -98.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -433.5 -23.3 26.4 173.0 -633.0 -46.2 -24.8 -38.1 162.4 44.1 16.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 269.0 -148.9 363.4 -56.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 303.4 -297.4 2.6 N/A N/A -242.9 133.3 1,590.7 -63.6 0.0 N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A 97.0 -157.6 -127.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-68.6 116.4 -28.2 18.3 -27.4 80.6 -12.5 12.1 -93.3 1,472.4 -11.1 25.2 -66.2 42.6 50.2 -21.1 -28.4 115.8 -20.6 -57.6 -38.7 99.3 -59.9 28.9 181.6 -54.8 -2.7 -23.5 -76.0 208.7 43.0 -84.7 -31.1 509.0 133.5 -68.9 -72.0 696.6 2.2 -65.8 627.0 946.2 -106.4 85.7 -20.9 -7.6 12.5 -7.8 -10.3 49.1 -14.8 39.0 -31.3 -9.5 46.0 -15.4 -26.0 57.2 -14.8 -1.6 -23.9 1.8 41.0 20.6 -54.0 132.7 30.1 18.6 -70.2 101.7 19.8 -12.7 -40.1 243.7 -49.7 27.9 -51.6 263.8 -70.2 -57.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-31.6 134.1 -33.7 -16.9 -32.9 220.0 -15.6 149.5 -93.7 333.7 -1.6 35.0 -78.1 160.6 -44.1 59.3 -44.2 96.9 228.6 -52.7 -43.1 36.2 -29.2 224.6 -80.0 83.8 92.7 -18.0 -68.3 674.1 -33.1 -20.2 -85.9 223.1 2.0 120.0 -70.0 63.3 169.6 -59.2 -85.9 -22.2 -20.5 -16.7 -18.9 140.9 146.2 -3.1 39.4 49.2 194.6 -45.9 -32.8 68.4 -31.1 20.6 -17.8 12.6 16.4 38.6 -68.7 149.4 -32.7 59.8 -35.9 107.0 -11.3 -51.7 355.6 -63.9 5.2 28.3 -44.5 74.6 -5.6 -61.7 -49.2 733.5 -54.9 6.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -48.7 -17.3 -19.9 -16.1 148.7 157.3 -8.0 134.6 35.4 175.4 -43.9 -29.8 97.0 -36.6 7.1 7.0 -1.0 -8.3 31.2 -52.2 179.9 -34.0 6.3 -25.2 63.1 40.0 -67.3 93.8 29.2 -4.1 80.7 -44.6 4.0 256.7 -91.0 -42.6 778.5 -21.4 -49.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.4 -40.1 -6.5 -31.1 257.6 78.6 52.1 57.0 23.2 163.7 -29.2 -45.5 99.6 -33.9 55.7 -27.8 -7.4 -8.7 228.3 -76.6 150.5 -39.8 66.5 -43.5 63.3 -26.2 -13.5 29.2 19.5 2.1 281.8 -70.2 -2.0 -35.4 112.2 -68.0 216.9 -28.6 13.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -134.1 321.2 -74.5 604.9 -81.8 3,735.5 -95.2 725.0 445.8 670.1 -104.0 482.3 -210.2 -176.0 -93.7 69,781.3 99.3 14.2 -117.2 123.0 1,675.7 116.9 -125.5 158.7 60.8 117.8 -167.8 2,935.1 150.6 -845.5 -97.5 133.2 81.9 106.2 -147.4 -26.5 7,000.5 67.2 -119.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -498.0 -18.9 -29.4 242.8 -263.1 253.1 -18.7 -74.1 22.2 11.7 -27.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -39.3 697.9 -133.0 -88.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -130.8 206.0 120.6 -85.9 170.8 -198.1 31.4 -75.3 -16.8 5,728.6 -113.9 129.1 -124.9 372.3 -137.1 -59.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.3 -20.7 -42.7 290.8 -52.0 -25.5 8.5 792.5 -88.4 46.8 -45.2 501.2 -67.9 -63.1 408.0 -76.2 16.4 -24.5 337.1 -73.7 398.6 -81.6 -18.4 837.2 -86.6 -32.0 123.5 210.0 -66.1 117.2 -31.4 371.9 -70.2 -69.9 83.4 145.9 -15.0 -57.0 38.7 30.2 -31.8 297.1 4.4 33.9 -81.2 4.8 199.0 96.0 -88.8 25.8 237.3 30.4 -71.8 8.0 -3.7 126.8 -67.1 13.1 138.6 28.0 -72.2 19.1 92.2 141.3 -69.0 68.5 -17.3 233.5 -60.1 186.3 174.1 19.6 -85.1 87.2 173.8 38.9 -97.9 1,502.3 -85.8 300.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -200.0 N/A N/A N/A 3,009.7 852.5 N/A N/A 419,269.5 -62.6 -98.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-80.0 147.5 -60.2 -9.3 -45.0 985.6 -87.1 58.5 -16.4 266.5 -51.3 194.9 -51.6 -26.4 -66.6 295.7 -88.3 229.3 66.3 -4.8 -80.7 122.1 -37.5 -56.1 156.4 138.9 -12.4 -26.6 0.7 44.0 -26.7 -85.5 406.6 -21.5 16.5 152.4 -64.1 0.1 -42.6 173.7 -67.2 476.8 -70.6 363.4 -62.1 36.0 -26.6 94.9 -75.0 122.4 1,015.1 -95.5 67.6 210.5 -79.1 684.0 -70.7 635.5 -62.4 182.0 -97.6 322.6 208.0 -40.4 -28.0 -45.6 401.1 -41.2 -57.8 2,300.2 -92.5 163.7 -94.5 1,121.6 50.5 -70.8 38.4 154.2 -78.9 250.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,522.5 -99.3 422.6 -62.5 2,754.7 -67.8 1,288.0 -97.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -370.5 164.3 -71.5 1,079.7 -113.9 202.1 -80.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-42.5 552.2 31.7 -86.0 -25.4 3,625.5 -165.8 -66.6 -95.6 503.1 92.2 -48.9 99.1 -7.8 233.9 -66.7 -61.1 108.5 476.7 3.9 -92.2 288.7 -51.9 431.8 -91.4 1,011.2 -13.3 -83.2 -26.8 4,815.7 -76.1 98.8 -98.8 527.8 -44.6 107.3 -29.1 -13.7 755.5 -112.6 -65.4 2,809.4 -85.3 162.6 -62.4 126.9 19.0 34.4 -61.6 195.3 118.7 -58.0 -5.9 69.8 -23.4 -51.4 42.5 36.7 2.9 116.5 -87.5 611.6 -88.7 217.2 -32.8 500.0 -136.3 -56.2 572.9 -129.9 -17.6 40.1 -36.8 957.3 -93.6 65.0 -33.9 250.4 -52.8 46.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.4 1.0 232.9 44.4 -17.4 -39.9 17.1 -27.8 35.3 0.1 -5.0 3.0 4.2 121.7 -42.5 -13.8 2,488.8 -116.0 129.7 -284.0 -42.0 688.2 153.3 8.1 -191.2 39.0 -64.7 -114.8 -22.1 -3.8 44.3 50.9 -53.4 8.0 519.9 -88.8 270.1 -45.1 42.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.4 1.0 232.9 44.4 -17.4 -39.9 17.1 -27.8 35.3 0.1 -5.0 3.0 4.2 121.7 -42.5 -13.8 2,488.8 -116.0 129.7 -284.0 -42.0 688.2 153.3 8.1 -191.2 39.0 -64.7 -114.8 -22.1 -3.8 44.3 50.9 -53.4 8.0 519.9 -88.8 270.1 -45.1 42.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -18.0 5.6 34.9 139.7 -14.4 -19.3 -15.3 -13.5 36.4 1.7 -11.6 26.3 -4.4 89.6 -36.6 265.1 -54.2 -14.9 -24.5 84.5 -34.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22.1 -3.8 44.3 50.9 -53.4 8.0 519.9 -88.8 270.1 -45.1 42.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 226.8 -44.1 125.0 -413.1 4.7 -690.5 110.6 -107.7 -50.1 -138.8 75.4 -508.7 209.0 57.6 -18.3 -112.4 220.7 -50.2 77.0 N/A N/A -12.2 153.3 8.1 -191.2 39.0 -64.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-35.5 -17.3 34.4 3.6 -47.1 -43.5 25.2 -4.1 -5.6 22.2 26.6 25.6 7.3 173.5 -38.8 10.5 10.6 -27.0 -10.9 41.7 -13.1 83.0 -64.2 -12.3 -17.3 37.8 -10.7 21.9 -10.4 1.2 13.2 5.4 25.6 59.1 -21.0 16.8 -26.3 -16.5 9.6 -0.4 11.8 -21.4 69.1 270.0 200.0 -148.7 -45.6 -1.6 2.8 -3.2 62.3 -12.1 -32.0 7.1 43.5 -20.8 -23.2 34.2 15.9 -4.9 4.2 -42.5 -15.3 -6.5 82.2 8.2 70.3 -6.9 -28.6 -15.6 -9.9 0.7 763.6 -10.4 -67.1 -38.9 6.7 -37.7 10.9 -5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-33.3 -2.4 397.0 -77.3 -40.0 -51.7 21.8 -3.2 38.2 -0.1 26.6 24.2 18.5 159.3 -39.3 10.6 840.3 -111.8 1.6 24.9 341.3 -39.7 -77.1 -19.6 -64.3 319.9 -16.1 23.2 22.1 -7.0 -39.4 61.0 14.6 299.8 -50.5 0.1 411.9 -88.4 -5.8 -0.4 93.3 -44.6 101.6 329.7 109.6 -462.4 -57.9 1.0 29.2 -24.0 122.7 -19.0 -34.7 8.9 35.3 -26.0 2.3 21.4 63.4 -63.5 786.2 -91.0 -20.3 -26.6 144.5 59.4 157.7 -48.6 -44.4 -25.6 -9.3 1.2 507.5 -8.8 -263.1 -77.0 6.0 -56.5 28.7 -18.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-36.2 -21.2 12.9 31.6 -49.1 -40.5 26.4 -4.4 -15.5 28.7 26.6 26.1 4.4 177.5 -38.7 10.5 -16.4 -5.4 -13.7 45.9 -27.7 99.7 -61.2 -10.4 25.2 -14.3 -9.7 21.6 -14.9 2.4 30.3 -5.2 27.9 41.1 -17.3 19.3 -34.7 -5.3 12.5 -0.4 3.7 -18.0 65.2 263.9 2,884.3 -101.8 -43.1 -2.1 -1.1 1.0 54.0 -11.0 -31.5 6.8 44.9 -19.9 -26.5 36.1 11.2 13.1 -17.9 -32.1 -14.2 -0.2 68.7 1.1 62.8 0.2 -25.0 -12.9 -10.0 0.6 373.3 -5.3 -51.5 -29.6 6.9 -30.3 5.1 -0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-6.5 -14.4 20.5 -0.8 -38.7 -35.8 18.1 -5.4 -3.4 8.8 2.2 44.2 8.3 56.9 -24.3 10.7 62.3 -38.9 -5.7 24.5 -14.5 27.8 -33.0 -17.5 3.7 -10.3 6.3 8.6 1.8 6.6 27.2 3.9 24.3 18.5 -4.5 27.3 -17.7 -23.5 3.3 3.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
61.6 -4,491.5 -0.6 -124.7 123.1 -2,872.8 142.0 -31.0 -108.2 449.4 -209.0 32.6 -94.5 443.7 -198.6 66.9 -280.6 179.4 55.2 -620.2 111.5 -827.5 146.4 -38.6 82.5 -1,268.6 -80.3 133.4 145.6 -319.9 556.1 -105.4 339.8 58.0 -815.9 1,487.9 -101.5 36.7 493.3 -171.9 38.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 340.3 -200.0 108.7 -163.9 -163.0 3.7 -50.3 167.5 -247.2 70.8 -98.3 27.1 57.8 -486.6 152.1 -286.0 153.8 -44.8 81.0 -1,023.1 -79.3 125.3 331.7 -75.7 556.1 -105.4 906.2 110.0 -815.9 1,487.9 -101.9 -17.9 492.9 -171.1 42.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 211.7 -491.5 168.6 -58.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
61.6 -4,491.5 -0.6 -124.7 123.1 -1,641.0 -22.4 55.1 -108.3 2,209.8 0.5 41.4 -104.3 4,258.9 -1.7 28.8 -109.1 1,545.6 0.5 17.5 95.5 -4,915.0 0.0 24.7 90.4 -2,970.9 0.0 41.5 98.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-27.9 -40.3 12.9 27.7 -44.8 -43.9 27.0 -4.5 -18.0 33.5 23.9 26.1 -12.6 302.9 -47.2 20.6 -29.8 6.4 -7.8 23.8 -4.5 47.6 -56.8 -12.1 57.6 -35.1 -14.7 26.0 -4.2 -8.6 36.2 -20.3 66.2 87.0 -45.5 24.1 -42.9 -1.5 27.1 -6.8 -47.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-27.9 -40.3 12.9 27.7 -44.8 -43.9 27.0 -4.5 -18.0 33.5 23.9 26.1 -12.6 302.9 -47.2 20.6 -29.8 6.4 -7.8 23.8 -4.5 47.6 -56.8 -12.1 57.6 -35.1 -14.7 26.0 -4.2 -8.6 36.2 -20.3 66.2 87.0 -45.5 24.1 -42.9 -1.5 27.1 -6.8 -47.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-6.5 -14.4 20.5 -0.8 -35.4 -34.3 18.1 -5.2 -2.8 9.5 5.4 51.9 8.3 58.4 -23.4 12.4 65.2 -38.9 -5.7 24.5 -14.5 27.8 -33.0 -17.5 3.7 -10.3 6.3 8.6 1.8 6.6 27.2 3.9 25.0 17.8 -4.5 27.3 -17.7 -23.5 3.3 3.9 31.5 -18.0 65.2 263.9 2,884.3 -101.8 -43.1 -2.1 -1.1 1.0 54.0 -11.0 -31.5 6.8 44.9 -19.9 -26.5 36.1 11.2 13.1 -17.9 -32.1 -13.6 1.3 70.3 1.1 63.2 1.8 -25.3 -12.9 -10.3 0.3 372.8 -5.3 -51.5 -29.6 6.9 -30.3 4.9 -0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-6.5 -14.4 20.5 -0.8 -38.7 -35.8 18.1 -5.4 -3.4 8.8 2.2 44.2 8.3 56.9 -24.3 10.7 62.3 -38.9 -5.7 24.5 -14.5 27.8 -33.0 -17.5 3.7 -10.3 6.3 8.6 1.8 17.8 27.2 3.9 24.3 -20.4 -4.5 27.3 -17.7 52.8 3.3 3.9 3.7 -18.0 65.2 263.9 2,884.3 -101.8 -43.1 -2.1 -1.1 1.0 54.0 -11.0 -31.5 6.8 44.9 -19.9 -26.5 36.1 11.2 13.1 -17.9 -32.1 -14.2 -0.2 68.7 1.1 62.8 0.2 -25.0 -12.9 -10.0 0.6 373.3 -5.3 -51.5 -29.6 6.9 -30.3 5.1 -0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-28.0 7.5 18.8 2.0 -31.6 -34.2 21.8 -1.5 -4.0 19.5 21.0 17.6 5.7 76.2 -22.0 5.6 5.8 -16.4 -6.2 26.6 -5.7 37.0 -44.3 -8.3 -12.7 26.5 -7.6 14.8 -7.7 1.1 11.4 -0.4 16.2 31.0 -11.6 9.3 -14.0 -8.4 6.7 0.6 9.9 -15.9 38.5 68.0 122.8 -63.5 -25.9 -0.8 2.3 -1.8 32.1 -4.1 -18.5 8.0 27.5 -10.9 -16.8 21.7 10.1 0.3 2.0 -30.2 -12.0 -4.0 56.8 8.1 43.3 0.7 16.9 -15.8 -10.8 -0.4 720.6 -13.9 -64.7 -38.6 8.8 -39.3 9.4 -5.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
58.30 63.72 47.96 55.40 52.19 27.73 22.99 27.27 27.21 27.37 30.14 28.76 38.70 36.65 51.35 34.97 36.16 57.24 31.48 33.19 46.97 36.98 42.17 31.53 26.43 27.99 25.01 26.10 32.24 32.73 30.86 35.04 38.64 39.85 37.49 35.20 50.57 42.37 26.55 27.32 30.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A