Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
400,879 373,799 422,049 381,497 370,384 388,148 476,453 413,147 426,070 421,314 430,743 421,308 345,785 353,114 325,836 333,374 327,148 351,430 358,205 325,523 316,892 336,493 310,024 360,482 371,257 403,655 408,043 406,156 365,867 375,015 372,198 313,055 351,796 334,947 316,127 287,186 269,900 296,235 308,560 269,935 247,765 253,250 248,620 210,196 185,662 184,504 192,562 181,391 171,073 174,765 166,806 146,329 143,860 156,892 152,165 141,079 139,593 155,195 145,380 135,880 138,122 138,953 143,439 149,795 144,136 128,850 112,611 98,371 95,987 100,227 99,241 99,360 99,304 84,828 72,343 80,196 86,436 91,070 87,674 85,360 78,733 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A 41,273 54,883 48,138 60,410 191,467 N/A N/A N/A 172,467 N/A N/A N/A 38,436 40,779 39,506 31,017 29,637 33,238 36,726 35,967 30,065 30,505 29,947 30,824 26,909 27,567 27,392 25,619 25,759 26,404 26,301 24,485 22,890 23,158 25,686 28,633 25,247 23,434 23,276 21,528 29,866 28,495 30,650 32,470 28,106 24,691 28,750 23,551 27,462 24,716 28,583 28,272 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A 333,742 317,315 264,917 291,386 1,016,693 N/A N/A N/A 950,028 N/A N/A N/A 214,813 207,841 170,690 154,645 154,867 159,324 144,665 135,107 144,700 136,301 116,382 113,036 129,983 124,597 113,687 113,973 129,436 118,976 109,579 113,637 116,063 120,281 124,109 115,503 103,603 89,177 75,095 74,459 77,345 70,745 68,709 66,834 56,722 47,652 51,445 62,885 63,608 62,958 56,777 50,461 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
400,879 373,799 422,049 381,497 370,384 388,148 476,453 413,147 426,070 421,314 430,743 421,308 345,785 353,114 325,836 333,374 327,148 351,430 358,205 325,523 316,892 336,493 310,024 360,482 371,257 403,655 408,043 406,156 365,867 N/A N/A N/A N/A -873,213 316,127 287,186 269,900 -826,260 308,560 269,935 247,765 0 -0 N/A N/A -0 N/A N/A N/A -0 N/A N/A N/A -0 N/A N/A N/A 0 -0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A -6,985 N/A N/A N/A -0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
297,209 257,395 327,360 286,907 264,522 242,859 275,782 246,062 251,963 240,386 266,785 277,410 229,415 246,695 247,780 240,541 237,891 267,798 263,621 232,812 232,363 262,789 234,646 247,754 246,699 279,891 291,176 284,933 251,314 256,540 257,788 210,350 269,641 251,226 241,611 208,632 202,593 214,027 210,853 182,874 172,053 180,989 181,561 165,576 155,899 149,650 149,615 130,337 124,203 126,156 119,996 112,897 109,417 107,887 109,959 103,968 101,783 106,121 101,432 97,269 96,759 97,127 95,165 93,332 87,174 81,443 76,067 70,218 67,460 65,787 66,590 65,119 65,509 66,630 59,473 59,397 59,647 61,052 53,832 53,928 51,121 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
198,373 163,349 225,906 197,414 191,684 173,674 189,411 177,839 186,931 178,218 195,977 209,988 168,198 184,406 179,211 176,908 183,048 199,544 202,397 170,421 180,348 200,450 543,797 N/A N/A 861,412 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 667,371 N/A N/A N/A 573,036 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5,993 5,066 13,171 1,286 -14,367 -19,191 -7,838 -10,123 -8,635 -13,196 -56 772 -2,341 -277 10,766 3,051 -5,992 2,551 -4,362 -3,886 -6,711 -876 1,198 N/A N/A -5,573 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -373,275 187,213 186,062 -637,142 226,097 222,182 188,862 193,693 194,982 155,247 201,013 659,491 N/A N/A N/A -7,638 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31,870 22,728 27,044 31,043 30,852 32,886 27,803 28,152 27,202 30,018 25,629 26,978 25,284 24,939 25,620 26,488 25,889 24,058 24,502 25,619 25,802 22,637 23,926 25,247 25,487 24,529 22,750 22,391 19,995 16,962 18,904 19,064 21,180 19,858 17,182 22,596 17,868 85,451 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
43,238 55,353 38,435 37,823 38,088 38,091 37,913 34,005 31,842 30,700 27,535 26,242 26,757 26,338 26,520 26,670 26,887 26,988 27,403 27,035 25,090 24,202 24,476 23,827 23,124 22,689 22,527 22,167 22,359 22,266 21,900 20,281 23,172 22,954 22,145 22,054 21,827 79,220 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17,736 10,899 22,805 19,342 18,266 17,399 28,493 16,189 14,623 14,646 17,700 13,430 11,517 11,290 5,663 7,424 8,058 14,658 13,681 13,622 7,834 16,376 14,523 11,467 12,026 13,976 19,802 18,192 20,098 23,620 22,002 15,758 24,276 -1,118,448 202,284 163,982 162,898 -516,042 217,070 187,077 176,194 193,127 181,561 165,576 155,899 160,989 149,615 130,337 124,203 137,014 119,996 112,897 109,417 117,651 109,959 103,968 101,783 116,232 101,432 97,269 96,759 107,541 95,165 93,332 87,174 89,113 76,067 70,218 67,460 73,036 66,590 65,119 65,509 68,528 61,145 61,067 61,435 62,673 55,506 55,530 52,531 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
103,670 116,404 94,689 94,590 105,862 145,290 200,671 167,086 174,107 180,928 163,958 143,898 116,370 106,419 78,056 92,834 89,257 83,632 94,584 92,711 84,529 73,704 75,378 112,728 124,558 123,763 116,867 121,223 114,553 118,474 114,409 102,705 82,155 83,721 74,516 78,554 67,306 82,208 97,707 87,061 75,712 72,261 67,059 44,621 29,763 34,853 42,947 51,054 46,870 48,609 46,809 33,432 34,443 49,004 42,206 37,110 37,810 49,074 43,948 38,610 41,363 41,827 48,275 56,463 56,963 47,407 36,545 28,153 28,528 34,440 32,650 34,241 33,795 18,198 12,870 20,799 26,789 30,018 33,842 31,432 27,612 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
73,346 68,853 68,030 66,618 66,892 69,927 61,544 56,589 62,098 68,333 64,013 64,622 59,614 54,877 59,865 56,296 59,052 57,020 55,460 53,452 55,543 62,545 57,776 61,001 65,796 68,974 61,674 60,742 66,945 62,856 62,751 56,698 50,335 58,272 50,772 49,862 47,611 60,687 59,614 52,541 46,662 48,562 39,385 33,985 28,287 44,225 32,713 32,116 25,330 30,779 26,150 24,325 22,612 28,480 23,711 22,930 21,670 27,723 22,696 22,114 19,864 26,500 20,851 19,132 16,874 21,142 16,008 16,548 15,008 17,002 14,995 15,531 12,816 17,508 12,688 14,799 10,708 15,410 12,072 12,072 8,998 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5,274 3,181 4,310 4,834 4,874 4,727 4,650 4,485 4,761 3,386 4,880 6,316 5,749 5,392 4,500 4,564 5,261 5,213 4,044 3,993 4,701 3,753 4,547 4,169 4,971 7,198 4,965 3,864 5,591 2,252 3,612 3,394 3,899 3,145 3,250 2,760 3,379 3,029 5,003 3,022 3,098 8,758 N/A N/A N/A 8,662 N/A N/A N/A 8,143 N/A N/A N/A 7,454 N/A N/A N/A 7,842 N/A N/A N/A 8,567 N/A N/A N/A 6,056 N/A N/A N/A 5,361 N/A N/A N/A 1,270 1,180 1,089 1,256 1,101 1,232 1,074 880 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
338 319 287 286 286 294 276 277 274 335 320 333 339 399 388 386 383 407 404 403 403 424 415 415 612 354 352 356 348 233 335 372 308 156 219 217 222 208 199 198 198 1,036 N/A N/A N/A 890 N/A N/A N/A 1,036 N/A N/A N/A 865 N/A N/A N/A 817 N/A N/A N/A 617 N/A N/A N/A 510 N/A N/A N/A 778 N/A N/A N/A 104 90 163 134 83 67 105 99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 154 97 134 129 146 110 135 150 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 31 31 37 39 39 36 33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63 15 10 14 30 15 8 11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5,649 4,817 6,788 5,482 5,269 6,449 7,183 3,451 7,444 9,815 9,650 8,394 8,493 7,251 9,214 7,374 8,960 9,699 8,296 8,271 8,234 10,420 8,287 7,561 13,467 10,924 9,381 8,872 18,261 9,222 11,652 9,985 6,683 7,595 7,856 8,828 9,634 9,166 14,114 11,276 10,219 37,292 N/A N/A N/A 23,107 N/A N/A N/A 18,695 N/A N/A N/A 15,948 N/A N/A N/A 14,461 N/A N/A N/A 12,021 N/A N/A N/A 12,904 N/A N/A N/A 10,314 N/A N/A N/A 2,396 1,922 2,160 1,771 5,876 -985 2,655 1,851 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,601 300 2,862 2,859 3,218 2,859 3,085 2,334 4,906 4,246 4,015 2,916 3,064 2,318 3,454 2,961 3,183 3,375 3,005 2,269 2,790 3,948 3,240 2,935 2,606 3,462 3,304 3,854 2,180 4,582 2,842 2,368 1,612 4,777 2,940 2,521 2,329 3,410 3,512 2,413 3,068 15,087 N/A N/A N/A 13,392 N/A N/A N/A 6,160 N/A N/A N/A 4,650 N/A N/A N/A 6,543 N/A N/A N/A 5,442 N/A N/A N/A 3,702 N/A N/A N/A 2,929 N/A N/A N/A 1,931 169 3,073 259 3,120 -1,991 2,741 152 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3,207 6,453 3,235 2,010 2,550 3,489 542 1,423 2,050 4,680 3,158 4,024 2,433 564 1,967 1,917 3,213 1,617 1,765 1,362 1,116 2,705 1,372 2,130 1,141 2,997 1,699 2,352 2,895 7,200 9,299 7,020 4,208 7,383 4,800 3,842 2,446 12,572 6,000 6,121 3,354 22,375 N/A N/A N/A 25,742 N/A N/A N/A 14,468 N/A N/A N/A 15,150 N/A N/A N/A 10,694 N/A N/A N/A 6,550 N/A N/A N/A 9,813 N/A N/A N/A 9,671 N/A N/A N/A 3,157 2,475 778 745 2,649 2,641 410 812 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,235 2,639 1,630 966 -4,378 1,664 1,416 1,298 1,591 1,748 1,611 2,045 1,040 1,913 1,709 1,527 2,242 2,468 2,030 2,640 4,234 2,842 1,966 1,973 3,027 2,267 1,584 1,231 7,124 N/A N/A N/A 6,222 N/A N/A N/A 4,558 N/A N/A N/A 4,023 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,537 1,998 1,735 1,651 1,481 1,317 1,302 1,281 1,203 1,315 1,495 1,444 1,306 1,309 1,403 1,339 1,237 1,539 1,605 1,417 1,310 1,685 1,820 1,957 1,483 1,791 1,648 1,723 1,432 1,700 1,833 1,755 1,544 1,973 1,930 2,184 2,010 2,572 2,578 2,583 2,307 8,074 N/A N/A N/A 8,269 N/A N/A N/A 6,919 N/A N/A N/A 6,650 N/A N/A N/A 6,885 N/A N/A N/A 5,994 N/A N/A N/A 4,737 N/A N/A N/A 3,946 N/A N/A N/A 987 785 827 800 968 608 710 571 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45,542 41,043 43,002 41,647 41,295 43,247 37,986 36,274 34,436 36,349 32,483 31,616 31,295 29,864 30,577 30,269 30,531 28,333 28,585 28,731 30,427 31,020 29,818 33,746 33,575 34,363 32,390 31,572 29,631 26,451 26,024 24,668 25,250 25,480 22,409 23,363 22,083 22,901 21,934 21,691 19,369 39,168 N/A N/A N/A 37,840 N/A N/A N/A 34,116 N/A N/A N/A 33,023 N/A N/A N/A 31,332 N/A N/A N/A 26,874 N/A N/A N/A 20,173 N/A N/A N/A 17,598 N/A N/A N/A 4,251 3,945 3,969 3,364 4,091 3,647 3,050 2,566 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 696 N/A N/A N/A 92 205 196 502 495 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -83 22 150 77 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,117 1,104 1,097 1,092 1,104 962 966 936 864 852 849 835 826 817 815 811 798 806 755 728 728 723 719 683 652 565 525 471 462 456 448 433 513 455 503 482 477 517 470 461 475 1,854 N/A N/A N/A 1,317 N/A N/A N/A 1,244 N/A N/A N/A 1,074 N/A N/A N/A 1,452 N/A N/A N/A 1,230 N/A N/A N/A 1,104 N/A N/A N/A 1,111 N/A N/A N/A 343 278 258 242 259 242 265 260 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
698 678 380 364 346 356 355 348 314 314 314 314 318 316 318 317 314 309 310 305 446 690 678 673 661 641 666 676 687 676 621 589 557 552 544 546 539 534 546 522 370 491 N/A N/A N/A 470 N/A N/A N/A 435 N/A N/A N/A 370 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 26 26 26 32 22 22 21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7,383 8,960 4,335 6,392 6,470 6,226 5,198 5,782 5,845 7,042 6,849 8,431 5,790 11,883 4,590 4,729 4,208 10,100 5,026 4,557 4,091 5,584 5,133 5,120 4,582 5,639 4,832 5,294 3,931 7,842 3,617 4,084 3,120 1,826 3,481 3,154 2,520 2,658 2,786 2,474 2,471 -93,192 39,385 33,985 28,287 -81,686 32,713 32,116 25,330 -64,996 26,150 24,325 22,612 -60,728 23,711 22,930 21,670 -52,303 22,696 22,114 19,864 -40,796 20,851 19,132 16,874 -37,856 16,008 16,548 15,008 -34,706 14,995 15,531 12,816 2,882 1,651 2,130 1,854 -3,072 6,424 861 1,592 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30,323 47,550 26,660 27,972 38,969 75,362 139,127 110,496 112,009 112,595 99,945 79,276 56,756 51,541 18,191 36,537 30,205 26,612 39,125 39,260 28,986 11,158 17,602 51,727 58,762 54,789 55,193 60,480 47,607 55,619 51,659 46,007 31,820 25,449 23,744 28,693 19,695 21,521 38,093 34,521 29,050 23,699 27,674 10,636 1,476 -9,371 10,234 18,938 21,540 17,831 20,660 9,107 11,831 20,524 18,495 14,180 16,140 21,351 21,252 16,496 21,499 15,326 27,423 37,330 40,089 26,265 20,537 11,606 13,519 17,438 17,656 18,709 20,979 690 182 6,000 16,081 14,608 21,770 19,360 18,614 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-282 -145 1,272 732 1,868 1,899 -945 -23 1,388 -414 -66 410 -196 1,231 137 503 -55 100 293 894 745 1,298 1,306 1,776 1,173 451 -942 -156 1,368 -659 357 -1,188 1,473 -705 -2,551 405 766 426 904 -1,770 1,492 385 61 -69 287 851 383 341 765 375 -227 -272 101 38 -234 68 228 24 -128 -153 393 449 281 328 580 -2,782 -122 224 415 -808 257 136 -135 -496 -402 -467 -610 -594 -877 -986 -1,197 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16,193 9,684 11,048 15,653 6,431 9,077 7,399 12,900 7,998 16,155 9,448 6,563 8,590 21,209 12,508 8,268 16,053 11,992 16,166 10,526 10,490 15,714 6,889 14,005 6,284 8,461 9,920 11,748 9,060 10,079 6,363 6,487 9,110 8,060 17,775 6,584 7,611 8,854 10,683 15,182 9,841 1,135 677 535 875 1,700 1,089 960 1,432 1,290 673 491 861 939 555 796 873 745 473 526 885 988 758 882 980 976 554 637 867 725 775 555 438 261 239 323 489 460 467 505 349 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,601 1,774 1,897 1,882 2,220 2,345 1,927 1,556 1,539 1,402 1,114 1,043 1,268 1,438 1,323 1,340 1,655 1,798 1,783 1,783 1,900 2,440 2,558 2,333 2,152 2,101 1,686 1,418 1,291 1,000 840 698 979 1,160 928 910 950 1,117 1,056 874 1,070 1,059 660 483 490 1,159 946 860 1,045 1,143 642 423 579 744 494 515 634 618 444 472 562 668 753 648 733 661 518 463 749 737 759 581 376 299 266 299 367 576 369 241 286 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14,592 7,910 9,151 13,771 4,211 6,733 5,472 11,344 5,816 14,753 8,334 5,520 7,323 19,771 11,185 6,927 14,397 10,194 14,383 8,743 8,589 13,281 4,395 11,399 4,032 6,306 8,209 10,261 7,744 9,072 5,517 5,783 8,115 6,986 16,532 5,468 6,496 7,533 9,619 14,087 8,771 62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,060 5,060 -19,686 11,516 6,064 2,106 9,299 8,136 14,831 4,427 50,979 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,055 3,055 -8,810 5,016 -596 4,390 -1,765 1,484 -744 4,344 11,908 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14,592 7,910 9,151 13,771 4,211 6,733 5,472 11,344 5,816 14,753 8,334 5,520 7,323 19,771 11,185 6,927 14,397 10,194 14,383 8,743 8,589 13,281 4,395 11,399 4,032 6,306 8,209 10,261 7,744 9,072 5,517 13,899 N/A 35,482 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A 235 N/A N/A N/A 237 N/A N/A 12 131 18 0 N/A 169 N/A N/A N/A 201 N/A N/A 65 87 N/A N/A 32 80 N/A N/A 15 18 N/A N/A 33 1 -218 46 265 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63 17 52 151 541 143 100 150 147 31 55 151 177 61 281 70 126 29 55 122 320 5 169 160 316 36 142 39 6 0 N/A N/A 1 N/A -75 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3 1 -40 42 -40 -28 68 N/A 20 50 8 17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A -0 N/A N/A 643 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7 -64 273 100 54 26 69 25 7 28 -16 16 -86 315 206 165 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15 15 -1 1 N/A N/A -3 47 83 2 -9 46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22 22 N/A N/A N/A N/A N/A 204 8 221 N/A -62,887 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0 N/A N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16,474 9,829 9,776 14,921 4,563 7,179 8,344 12,924 6,610 16,569 9,513 6,153 8,786 19,978 12,371 7,764 16,108 11,892 15,873 9,631 9,744 14,416 5,583 12,228 5,111 8,011 10,862 11,903 7,692 10,738 6,007 7,676 7,637 8,765 20,326 6,179 6,846 8,427 9,780 16,952 8,349 750 616 604 588 850 706 619 667 915 900 763 760 901 789 728 645 721 600 679 492 539 477 554 399 3,758 676 413 452 1,532 518 418 572 757 641 790 1,098 1,055 1,344 1,491 1,547 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
655 851 918 1,017 963 1,106 1,189 960 718 920 963 922 852 855 797 748 915 767 743 694 680 556 605 560 525 340 368 259 223 253 292 338 466 635 619 607 664 825 806 674 763 509 305 230 197 114 125 139 121 114 123 115 126 146 109 118 116 130 113 86 93 58 178 218 205 217 221 249 270 233 225 241 307 437 553 473 588 511 885 1,001 1,037 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15,820 8,978 8,859 13,904 3,600 6,073 7,155 11,897 5,891 15,648 8,550 5,230 7,934 19,123 11,574 7,016 15,193 11,125 15,130 8,938 9,064 13,901 4,977 11,603 4,393 7,668 10,471 11,635 7,469 10,459 5,635 7,282 7,071 8,408 19,645 5,223 6,110 7,555 8,746 16,388 7,427 65,698 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,711 4,711 -22,269 12,858 6,476 2,935 9,430 9,336 14,038 4,639 56,599 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,361 2,361 -8,709 6,787 -1,254 3,175 -1,875 -589 2,351 2,788 9,100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15,820 8,978 8,859 13,904 3,600 6,073 7,155 11,897 5,891 15,648 8,550 5,230 7,934 19,123 11,574 7,016 15,193 11,125 15,130 8,938 9,064 13,901 4,977 11,603 4,393 7,668 10,471 11,635 7,469 10,459 5,635 14,353 N/A 39,386 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 18 N/A 20 11 5 N/A 1 10 174 30 53 4 95 1 32 286 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 N/A 1 N/A 2 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2 -0 1 1 1 -1 -0 1 -93 179 1 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -41 1 66 192 3 23 9 N/A 26 234 -99 99 -278 63 349 72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -31 31 20 -135 66 191 106 92 15 131 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -155 155 N/A N/A N/A N/A N/A 48 228 -110 159 -65,457 310 373 391 736 581 480 546 800 778 630 634 734 669 605 529 590 477 419 369 428 295 241 193 3,509 170 164 183 1,301 293 208 233 298 225 214 317 529 187 471 376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
834 464 29,933 14,344 707 1,220 690 473 2,292 10,426 474 -409 6,537 6,029 3,170 -1,888 1,649 2,047 -49 4,050 1,463 23,436 709 1,299 2,560 20,325 574 1,082 1,400 1,269 3,566 4,263 13,293 12,358 2,121 409 4,799 12,330 2,033 4,672 7,020 -4,354 350 199 709 -1,320 -257 391 -1,332 43 532 2,044 893 1,073 1,794 1,006 1,789 2,840 645 1,030 1,867 718 1,028 410 1,512 173 863 1,030 -393 -513 948 2,286 1,073 1,155 246 1,062 -464 -3,657 1,257 578 3,415 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,464 2,847 30,951 15,880 2,555 3,976 1,551 1,493 2,701 16,926 1,973 1,115 7,666 11,184 5,148 1,652 3,872 6,029 1,973 4,666 2,765 25,723 2,388 3,671 3,291 23,974 2,560 2,112 2,657 5,238 4,079 5,030 14,254 19,164 4,227 2,475 5,738 15,463 3,951 5,384 8,764 7,980 16,196 20,118 24,612 28,138 11,971 5,358 3,794 3,720 2,996 2,880 2,438 3,371 3,159 2,985 3,430 4,836 2,418 2,554 2,966 4,230 2,436 2,502 2,822 2,216 1,850 2,142 1,908 -8 2,348 3,618 2,111 3,026 1,318 2,198 2,503 2,183 1,958 2,131 4,873 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,617 15,695 18,127 22,449 26,800 10,195 3,945 2,318 1,291 1,099 916 651 1,385 973 1,180 1,748 1,597 803 1,083 1,415 2,450 644 956 1,363 382 809 1,055 841 846 378 1,876 396 951 35 634 1,246 184 548 275 2,324 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,950 9,074 13,412 20,543 26,167 8,935 3,774 1,620 1,644 1,176 212 439 1,276 822 1,155 784 1,659 924 1,224 189 1,529 654 995 850 556 676 981 740 1,035 823 835 233 649 359 597 787 962 383 673 973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,333 6,621 4,714 1,905 632 1,260 171 698 -353 -77 704 212 110 151 25 964 -62 -121 -141 1,226 921 -10 -39 513 -174 133 74 102 -189 -446 1,041 163 302 -325 37 459 -778 165 -398 1,351 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -827 373 190 264 -2,665 717 776 1,172 551 783 474 566 570 707 514 548 227 263 147 195 124 192 251 169 807 969 931 689 875 902 669 706 1,979 749 463 475 459 532 459 603 396 374 395 526 -2,219 1,240 1,120 990 1,102 720 888 701 1,140 899 781 383 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,018 383 28,856 14,380 928 2,354 N/A 111 885 9,959 939 108 6,317 3,596 454 202 1,348 4,422 190 101 994 23,016 853 402 977 13,376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
419 424 426 427 422 412 426 401 408 399 389 371 365 330 287 228 224 222 216 237 229 223 224 207 210 210 208 203 208 213 209 207 290 290 260 249 246 248 263 349 211 309 240 253 220 155 147 153 149 160 123 121 125 130 125 136 141 143 140 141 143 142 138 135 129 115 113 113 105 122 115 107 105 100 115 103 97 104 102 103 127 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 46 N/A 47 0 5 N/A 46 12 -0 2 3 2 6,298 3,428 N/A 802 38 331 165 70 54 163 504 86 10,354 85 82 94 35 45 1,820 78 814 198 286 104 32 690 2,525 1,477 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1 0 N/A 1 N/A 0 0 N/A -169 169 0 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
721 1,021 1,220 399 675 475 720 473 984 425 252 193 631 620 250 737 183 526 800 295 291 506 183 149 149 198 424 127 118 83 250 111 324 96 30 126 689 110 418 186 1,346 121 82 295 1,051 177 483 161 238 418 129 82 388 124 224 360 78 77 75 103 157 140 129 237 134 43 119 76 45 46 16 14 52 18 81 24 29 39 26 167 53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -699 N/A N/A 699 -38 38 3,368 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -649 194 254 201 -275 52 96 128 206 79 55 47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 -11 23 5 12 N/A N/A N/A 18 N/A N/A N/A 19 -9 5 5 N/A -115 80 34 2 6 6 N/A -91 91 N/A N/A -1 -30 -12 42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
306 974 450 627 530 730 404 462 412 6,143 391 439 351 1,039 728 485 615 858 398 501 1,180 1,924 965 2,409 1,870 664 1,470 1,510 1,974 8,222 2,664 1,863 12,188 17,689 2,905 1,244 4,005 14,297 1,795 1,755 5,136 706 -83 1,296 698 882 954 848 920 1,026 688 807 581 845 934 640 757 1,023 651 764 776 1,020 1,002 710 589 1,281 550 423 357 1,197 593 496 568 948 276 549 429 886 243 817 1,932 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,629 2,383 1,018 1,536 1,848 2,756 861 1,020 409 6,500 1,499 1,523 1,128 5,156 1,978 3,540 2,223 3,981 2,022 615 1,301 2,288 1,679 2,372 731 3,649 1,986 1,030 1,257 3,970 513 767 961 6,806 2,106 2,066 939 3,133 1,918 711 1,744 12,333 15,845 19,919 23,903 29,459 12,229 4,967 5,127 3,677 2,464 836 1,545 2,298 1,364 1,979 1,641 1,996 1,773 1,524 1,099 3,512 1,408 2,092 1,309 2,043 987 1,113 2,302 505 1,401 1,332 1,038 1,872 1,072 1,136 2,967 5,840 701 1,552 1,458 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7,963 15,519 18,770 23,446 27,959 11,241 4,369 4,750 2,025 1,495 543 967 1,377 699 1,103 1,029 962 972 1,059 807 1,689 603 915 860 1,151 706 504 1,539 794 615 641 355 640 615 172 1,917 3,343 381 484 961 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,660 10,542 17,588 18,808 27,301 7,635 4,275 2,810 1,790 1,452 551 778 1,427 715 1,082 695 963 1,040 1,139 347 1,483 592 984 591 1,046 641 868 1,003 777 650 636 167 559 571 883 416 1,300 410 575 506 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,697 4,977 1,182 4,638 658 3,607 94 1,940 235 43 -8 190 -50 -16 21 334 -0 -68 -79 461 207 12 -69 270 104 65 -364 536 18 -35 5 188 81 44 -711 1,501 2,043 -30 -90 455 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -151 38 47 66 -46 28 8 10 38 31 28 39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 9 -1 4 38 N/A N/A N/A 14 N/A N/A N/A -3 9 3 1 10 -14 14 11 43 51 -1 7 -23 90 -33 89 223 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
614 573 722 1,261 323 673 903 832 93 800 545 994 165 516 1,399 275 1,156 992 1,314 301 1,142 229 1,243 1,523 163 1,213 1,784 798 258 760 350 510 108 363 1,206 657 267 315 732 528 406 595 150 144 107 570 544 182 93 826 656 195 149 529 490 509 224 682 603 253 197 710 596 310 128 414 246 297 89 223 78 28 24 160 85 31 22 1,057 66 466 116 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -22 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -28 28 N/A N/A 70 2 0 N/A 350 0 0 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 72 29 73 81 146 13 105 66 79 22 44 15 31 42 126 32 273 83 50 52 271 122 195 445 174 73 83 113 112 78 106 734 145 185 159 63 175 175 305 111 340 59 200 43 114 84 114 59 234 105 9 208 124 40 191 24 83 11 30 11 447 106 34 58 80 147 29 50 118 5 66 25 456 37 25 85 61 24 115 33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 4,133 21 2,983 571 1,523 53 166 12 567 N/A N/A N/A 826 N/A N/A N/A 2,060 N/A N/A N/A 2,026 N/A N/A N/A 1,680 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -516 191 72 253 -26 185 61 320 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1,000 1,739 267 202 1,445 1,937 -55 83 250 5,621 932 485 948 476 516 155 464 1,193 572 99 96 1,221 314 654 123 1,436 129 149 886 1,211 25 103 52 4,318 688 1,242 599 845 979 -149 1,189 3,436 118 805 307 816 360 302 225 586 199 91 216 230 135 177 364 255 187 181 84 669 94 830 262 389 -97 268 613 -130 433 526 375 594 56 879 533 805 230 487 334 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,854 14,644 14,497 4,355 3,015 3,649 6,073 5,184 7,185 5,308 5,305 5,584 5,424 5,207 2,348 4,081 4,735 -198 1,243 -4,191 2,277 3,929 499 -936 -1,018 -350 -573 -348 2,351 3,017 3,136 2,173 1,440 3,088 2,859 461 4,134 1,117 2,033 1,429 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,854 14,644 14,497 4,355 3,015 3,649 6,073 5,184 7,185 5,308 5,305 5,584 5,424 5,207 2,348 4,081 4,735 -198 1,243 -4,191 2,277 3,929 499 -936 -1,018 -350 -573 -348 2,351 3,017 3,136 2,173 1,440 3,088 2,859 461 4,134 1,117 2,033 1,429 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,392 13,891 13,151 9,745 4,066 4,752 5,886 6,953 8,036 5,891 5,794 6,551 5,187 5,424 2,860 4,514 1,236 2,700 3,172 4,202 2,277 3,492 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,351 3,017 3,136 2,173 1,440 3,088 2,859 461 4,134 1,117 2,033 1,429 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,462 753 1,347 -5,390 -1,051 -1,102 187 -1,769 -852 -567 -238 -966 236 -217 -512 -433 3,499 -2,898 -1,930 -8,393 N/A 438 499 -936 -1,018 -350 -573 -348 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15 -251 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30,876 47,869 57,865 43,048 41,544 78,481 138,872 110,946 115,690 122,607 100,354 79,277 63,097 58,801 21,498 35,153 31,799 28,759 39,369 44,204 31,194 35,892 19,617 54,802 62,495 75,565 54,825 61,407 50,376 56,229 55,581 49,082 46,587 37,102 23,314 29,507 25,260 34,278 41,030 37,423 37,562 33,585 42,730 25,263 6,827 -6,826 14,009 25,742 26,157 25,435 26,273 16,183 18,409 27,059 25,263 17,603 22,237 28,950 21,571 18,616 19,568 18,771 32,662 38,567 41,245 22,638 20,928 12,286 13,193 18,469 21,877 24,268 24,091 2,790 3,113 9,455 15,469 14,491 23,267 20,986 22,261 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7,817 11,712 12,006 2,416 10,658 17,750 36,756 30,166 31,165 22,548 22,580 17,840 14,360 12,117 4,673 7,699 6,964 -941 7,967 7,838 6,277 1,423 2,358 10,296 12,812 35,887 8,546 10,182 8,262 6,767 7,273 11,999 7,454 6,502 1,626 3,288 3,284 642 5,529 5,867 5,892 3,048 5,499 2,728 635 -6,603 1,822 4,323 4,281 3,314 4,361 1,958 2,417 3,699 3,396 2,510 3,392 3,316 2,731 1,672 4,584 517 5,768 7,236 9,857 4,032 2,530 982 1,912 3,437 4,619 5,095 5,037 -1,236 -1,136 696 3,032 2,860 6,581 5,114 6,304 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23,059 36,156 45,859 40,632 30,886 60,731 102,115 80,780 84,525 100,060 77,774 61,437 48,738 46,684 16,825 27,454 24,835 29,700 31,402 36,366 24,917 34,469 17,258 44,506 49,684 39,678 46,279 51,224 42,114 49,461 48,308 37,083 39,133 30,600 21,687 26,218 21,976 33,637 35,501 31,556 31,670 30,537 37,230 22,535 6,192 -222 12,187 21,419 21,876 22,121 21,912 14,225 15,992 23,360 21,867 15,093 18,845 25,634 18,840 16,944 14,984 18,253 26,895 31,332 31,388 18,606 18,398 11,304 11,281 15,032 17,258 19,173 19,054 4,026 4,249 8,758 12,436 11,630 16,686 15,872 15,957 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
48,896 52,280 61,050 50,645 51,075 83,301 129,674 109,815 116,118 120,163 110,398 107,999 74,885 69,172 44,088 58,262 52,635 32,425 53,061 56,267 45,193 52,859 41,354 61,765 74,847 72,197 80,495 75,750 69,769 68,506 64,249 50,490 48,609 39,109 33,002 34,570 27,146 32,995 43,104 41,727 40,164 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A
-3,420 -8,914 -194 -193 782 -3,392 122 -291 -222 2,723 -779 715 539 9,717 -2,827 -947 -2,863 1,585 -1,997 -4,458 857 -7,479 1,028 -2,216 -1,598 -9,158 784 3,973 1,703 -3,735 1,699 -372 6,926 -2,888 -6,869 960 -69 4,762 3,482 -885 1,231 891 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 317 -132 132 -1,526 -578 917 884 1,779 -2,637 -759 -2,599 -1,311 -1,797 -4,257 1,101 -2,112 1,135 -2,109 -1,456 -7,678 832 4,021 1,785 413 1,699 -372 6,926 688 -6,869 960 -69 3,664 4,465 -1,136 1,597 1,123 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,098 -983 251 -366 -231 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-3,420 -8,914 -194 -193 782 -3,392 -195 -159 -354 4,248 -201 -202 -345 7,938 -191 -188 -264 2,896 -200 -201 -244 -5,368 -107 -107 -142 -1,480 -48 -48 -82 -4,149 N/A N/A N/A -3,577 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19,639 27,242 45,665 40,439 31,668 57,339 102,238 80,489 84,302 102,783 76,994 62,152 49,277 56,401 13,998 26,507 21,972 31,285 29,404 31,908 25,774 26,990 18,286 42,291 48,086 30,521 47,062 55,197 43,817 45,726 50,007 36,711 46,059 27,711 14,818 27,178 21,907 38,399 38,984 30,671 32,902 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19,639 27,242 45,665 40,439 31,668 57,339 102,238 80,489 84,302 102,783 76,994 62,152 49,277 56,401 13,998 26,507 21,972 31,285 29,404 31,908 25,774 26,990 18,286 42,291 48,086 30,521 47,062 55,197 43,817 45,726 50,007 36,711 46,059 27,711 14,818 27,178 21,907 38,399 38,984 30,671 32,902 62,973 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
720 770 899 746 752 1,163 1,771 1,500 1,583 1,629 1,487 1,411 929 858 542 708 630 381 624 661 531 621 486 726 880 849 946 890 820 805 755 594 571 457 388 406 319 388 507 491 472 359 438 265 73 -3 143 252 257 260 258 167 188 275 257 177 222 301 221 199 176 215 316 366 361 212 210 129 126 169 194 216 216 46 48 99 141 132 189 181 182 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
48,896 52,280 61,050 50,645 51,075 83,301 129,674 109,815 116,118 120,163 110,398 107,999 74,885 69,172 44,088 58,262 52,635 32,425 53,061 56,267 45,193 52,859 41,354 61,765 74,847 72,197 80,495 75,750 69,769 68,506 64,249 50,490 48,609 39,109 33,002 34,570 27,146 32,995 43,104 41,727 40,164 30,537 37,230 22,535 6,192 -222 12,187 21,419 21,876 22,121 21,912 14,225 15,992 23,360 21,867 15,093 18,845 25,634 18,840 16,944 14,984 18,253 26,895 31,332 31,388 18,606 18,398 11,304 11,281 15,032 17,258 19,173 19,054 4,026 4,249 8,758 12,436 11,630 16,686 15,872 15,957 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
74,984 104,080 96,798 81,461 79,825 116,653 177,368 145,639 147,889 153,992 128,901 106,548 90,582 85,689 48,626 62,358 59,058 55,831 66,797 71,183 56,238 59,624 43,537 78,213 85,306 97,699 77,225 83,562 72,816 78,880 78,002 70,025 70,317 60,538 46,196 52,285 47,817 55,572 60,646 56,814 56,482 51,395 61,123 44,147 26,272 11,794 32,346 43,633 43,990 43,009 43,814 33,158 34,578 42,416 39,283 30,803 34,567 41,558 34,147 31,009 30,923 30,304 43,387 49,313 51,360 32,753 30,313 21,154 21,003 17,965 21,343 23,928 24,021 2,927 3,399 9,629 15,690 14,426 23,784 21,745 23,012 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A
47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 • 주1) 계정과목 앞에 * 표시는 재무제표 원본에는 없지만, 이용자들의 편의를 위해 표시한 계정입니다.
 • 주2) *지배지분 연결순이익은 연결 재무제표에 기록된 지배지분 순이익입니다.
 • 주3) *순이익(지분법적용,아이투자)은 아이투자에서 계산한 순이익입니다. IFRS 도입 과도기 주석정보 등을 활용해 과거 GAAP 기준의 순이익과 가장 근접한 개념의 순이익을 기록했습니다.
 • 주4) *EBITDA(법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익) = 법인세비용차감전계속사업이익+이자비용-이자수익+현금흐름표의 유형자산감가상각비+개발비상각+ 무형자산상각비
 • ·순이익을 볼때는, *순이익(지분법적용,아이투자) 항목을 보시면 IFRS 도입 전 과거 순이익과도 비교할 수 있습니다.
 • 주5) *주가는 각 기간 마지막 거래일의 종가(수정주가 기준)입니다.