Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
51,600원
시가총액
3,080,408억
전일대비
1.18%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
9.79
PBR
1.23
ROE
12.59

* 2019년 06월 실적까지 반영된 지표입니다.

최근 분기 실적반영

PER
12.31
PBR
1.19
ROE
9.63
회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
주당배당금
2019.09 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12 2014.12 2013.12 2012.12 2011.12 2010.12 2009.12 2008.12 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12 2002.12 2001.12 2000.12 1999.12 1998.12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.5 15.8 15.4 16.7 18.6 19.2 18.2 17.9 17.4 21.5 30.5 32.5 31.8 33.9 32.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85.5 84.2 84.6 83.3 81.4 80.8 81.8 82.1 82.6 78.5 71.2 67.5 68.2 66.1 67.7
N/A 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 -1.8 0.0 0.0 N/A 0.0
N/A 59.7 62.6 72.6 73.7 72.0 69.9 70.4 74.8 69.5 76.2 75.9 74.2 71.8 69.9 64.7 67.7 66.1 75.7 64.2 67.6 69.6
N/A 42.7 46.5 54.0 55.7 54.0 54.4 N/A 55.2 51.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -2.7 -0.9 0.6 -0.9 0.0 -0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52.8 54.6 -0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 6.8 6.7 7.7 7.4 7.1 5.7 5.4 6.4 6.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 8.3 6.9 7.9 7.9 6.9 5.7 6.2 7.4 6.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 4.5 3.5 2.4 3.7 3.9 4.6 6.1 -48.8 5.7 77.5 77.5 75.9 73.5 71.7 66.5 69.5 67.9 77.9 66.0 69.3 72.2
N/A 40.3 37.4 27.4 26.3 28.0 30.1 29.6 25.2 30.5 23.8 24.1 25.8 28.2 30.1 35.3 32.3 33.9 24.3 35.8 32.4 30.4
N/A 14.7 15.8 17.2 16.4 17.9 16.3 16.5 17.1 19.6 16.7 18.4 16.4 16.4 16.1 14.5 15.8 15.2 17.2 14.2 15.2 15.0
N/A 1.1 1.3 1.5 1.3 1.3 1.4 0.9 1.0 1.3 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.0 1.4
N/A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 0.1 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1.4 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 2.7 2.8 4.0 4.2 3.2 3.0 2.7 2.5 2.1 3.0 2.6 2.5 2.7 3.5 5.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.7 1.8 1.0 0.8 1.1 0.9 0.8 0.7 1.7 1.2 1.1 1.3
N/A 0.4 0.9 0.6 0.4 0.5 0.6 2.0 1.5 2.5 2.5 3.5 2.3 2.6 1.9 1.1 2.3 2.4 2.2 1.9 1.8 2.7
N/A N/A N/A N/A N/A 0.5 0.4 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 8.9 8.1 9.1 8.6 9.3 8.1 7.3 7.7 7.7 4.4 5.2 5.4 5.6 5.5 4.7 4.6 4.4 4.8 3.9 3.7 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.5 0.0
N/A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
N/A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
N/A 1.4 1.7 1.9 1.8 1.5 1.2 1.3 0.9 0.9 0.9 1.2 1.3 1.3 2.2 2.8 2.2 2.2 2.6 1.7 2.1 2.2
8.0 25.6 21.5 10.2 9.9 10.1 13.8 13.1 8.1 11.0 7.1 5.7 9.4 11.8 14.0 20.9 16.5 18.8 7.1 21.7 17.2 15.4
N/A 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.5 -0.1 -0.6 -1.1 -2.8 -3.8
N/A 2.2 2.5 4.3 3.6 3.1 2.5 2.3 3.3 4.0 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 1.2 1.8
N/A 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7 1.6
N/A 1.7 2.2 3.9 3.1 2.4 2.1 2.0 2.9 3.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.7 3.3 5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.3 1.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1.7 2.2 3.9 3.1 2.4 2.1 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 N/A 0.2 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0
N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 0.2
N/A 2.1 2.5 4.2 3.5 2.7 2.4 2.3 3.5 3.9 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 1.2 0.8 1.0 1.6 4.0 5.6
N/A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 2.8 5.6
N/A 1.8 2.3 3.9 3.3 2.5 2.4 2.2 3.3 3.6 7.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.0 3.3 6.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1.8 2.3 3.9 3.3 2.5 2.4 2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 N/A 0.0 0.0 0.0 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.2 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -7.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.9 0.5 0.3 0.5 1.0 N/A
N/A 0.3 1.1 0.7 0.6 2.0 1.5 1.6 1.6 2.3 -0.3 -0.3 0.6 1.0 1.1 0.6 0.4 1.0 0.6 0.5 -0.1 -9.6
N/A 0.6 1.7 1.6 1.1 2.5 2.0 2.0 2.6 3.0 7.7 6.8 1.9 2.2 2.2 2.1 1.9 2.0 2.8 3.3 4.0 8.6
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.0 5.9 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 2.0 5.6
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.7 5.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 5.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 1.1 0.9 0.8 0.5
N/A 0.2 1.1 0.4 0.4 1.8 0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.4 0.4
N/A 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A
N/A 0.1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.4 1.8 2.1 2.0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 0.6 2.0
N/A 0.3 0.7 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 1.0 0.7 8.0 7.1 1.3 1.2 1.1 1.4 1.5 1.1 2.2 2.8 4.0 18.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.3 6.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.6 1.0 1.5 1.5 5.5
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.3 5.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 1.1 5.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.0 0.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.7 0.4 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
N/A 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 1.0
N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 1.6 11.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 2.5 3.7 2.9 0.3 1.0 -0.5 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 2.5 3.7 2.9 0.3 1.0 -0.5 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.4 3.0 4.2 3.0 2.0 1.0 N/A 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 -0.5 -0.4 -0.2 -1.7 N/A -0.5 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 26.1 22.6 11.0 10.6 12.5 15.3 14.7 9.5 13.4 12.1 8.1 13.7 15.6 15.4 22.8 15.8 22.3 9.5 23.6 15.4 2.1
N/A 6.8 4.8 2.3 1.6 2.0 4.0 2.4 1.2 1.6 1.3 0.5 1.9 2.2 2.1 4.1 2.2 4.6 0.4 6.1 3.3 0.5
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.0 19.3 17.8 8.6 9.1 10.6 11.3 12.3 8.3 11.8 10.7 7.6 11.8 13.4 13.3 18.7 13.7 17.7 9.1 17.5 12.1 1.6
N/A 25.8 25.5 16.7 13.8 16.7 18.8 16.4 11.1 14.1 10.7 7.6 11.7 13.4 13.3 18.7 13.7 17.7 9.4 17.5 12.2 -1.8
N/A -0.2 0.2 0.2 -0.3 -0.7 -0.2 0.3 -0.7 0.8 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 -0.3 -0.5 -0.3 -0.1 0.6 -0.4 0.8 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A -0.2 0.2 0.5 0.2 -0.4 -0.1 -0.3 -0.3 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 19.0 18.0 8.9 8.8 9.8 11.2 12.6 7.6 12.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 19.0 18.0 8.9 8.8 9.8 11.2 12.6 7.6 12.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N/A 18.0 17.3 11.1 9.3 11.2 13.0 11.5 8.1 10.2 6.9 4.6 7.5 9.3 9.5 13.2 9.2 12.1 6.6 13.8 9.9 -1.4
N/A 34.5 29.6 19.1 18.5 19.3 20.9 21.0 17.1 20.4 20.4 18.1 24.5 24.9 24.0 30.3 24.1 29.8 19.6 32.0 28.0 23.8
49,050 38,700 50,960 36,040 25,200 26,540 27,440 30,440 21,160 18,980 15,980 9,020 11,120 12,260 13,180 9,010 9,020 6,280 5,580 3,160 N/A N/A
2,928,178 2,310,306 3,289,430 2,535,042 1,855,972 1,954,662 2,020,947 2,241,896 1,558,427 1,397,871 1,176,922 664,320 818,984 902,945 970,703 663,584 680,348 479,585 422,206 238,959 N/A N/A
N/A 5.26 7.96 11.31 9.93 8.47 6.78 9.67 11.65 8.85 12.20 12.02 11.04 11.39 12.71 6.15 11.41 6.80 13.82 3.98 N/A N/A
N/A 1,416 850 570 420 400 286 160 110 200 160 110 160 110 110 200 110 110 40 60 50 11