Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
주당배당금
2020.03 2019.12 2018.12 2017.12 2016.12 2015.12 2014.12 2013.12 2012.12 2011.12 2010.12 2009.12 2008.12 2007.12 2006.12 2005.12 2004.12 2003.12 2002.12 2001.12 2000.12 1999.12 1998.12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.5 15.8 15.4 16.7 18.6 19.2 18.2 17.9 17.4 21.5 30.5 32.5 31.8 33.9 32.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85.5 84.2 84.6 83.3 81.4 80.8 81.8 82.1 82.6 78.5 71.2 67.5 68.2 66.1 67.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 -1.8 0.0 0.0 N/A 0.0
74.1 73.4 59.7 62.6 72.6 73.7 72.0 69.9 70.4 74.8 69.5 76.2 75.9 74.2 71.8 69.9 64.7 67.7 66.1 75.7 64.2 67.6 69.6
49.5 50.3 42.7 46.5 54.0 55.7 54.0 54.4 N/A 55.2 51.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.5 0.3 -2.7 -0.9 0.6 -0.9 0.0 -0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 52.8 54.6 -0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.9 7.2 6.8 6.7 7.7 7.4 7.1 5.7 5.4 6.4 6.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.8 11.0 8.3 6.9 7.9 7.9 6.9 5.7 6.2 7.4 6.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.4 4.6 4.5 3.5 2.4 3.7 3.9 4.6 6.1 -48.8 5.7 77.5 77.5 75.9 73.5 71.7 66.5 69.5 67.9 77.9 66.0 69.3 72.2
25.9 26.6 40.3 37.4 27.4 26.3 28.0 30.1 29.6 25.2 30.5 23.8 24.1 25.8 28.2 30.1 35.3 32.3 33.9 24.3 35.8 32.4 30.4
18.3 17.5 14.7 15.8 17.2 16.4 17.9 16.3 16.5 17.1 19.6 16.7 18.4 16.4 16.4 16.1 14.5 15.8 15.2 17.2 14.2 15.2 15.0
1.3 1.1 1.1 1.3 1.5 1.3 1.3 1.4 0.9 1.0 1.3 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.0 1.4
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 0.1 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.4 1.4 1.4 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 2.7 2.8 4.0 4.2 3.2 3.0 2.7 2.5 2.1 3.0 2.6 2.5 2.7 3.5 5.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.6 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.7 1.8 1.0 0.8 1.1 0.9 0.8 0.7 1.7 1.2 1.1 1.3
0.8 0.9 0.4 0.9 0.6 0.4 0.5 0.6 2.0 1.5 2.5 2.5 3.5 2.3 2.6 1.9 1.1 2.3 2.4 2.2 1.9 1.8 2.7
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.5 0.4 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.4 10.8 8.9 8.1 9.1 8.6 9.3 8.1 7.3 7.7 7.7 4.4 5.2 5.4 5.6 5.5 4.7 4.6 4.4 4.8 3.9 3.7 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.5 0.0
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
1.8 1.7 1.4 1.7 1.9 1.8 1.5 1.2 1.3 0.9 0.9 0.9 1.2 1.3 1.3 2.2 2.8 2.2 2.2 2.6 1.7 2.1 2.2
7.6 9.1 25.6 21.5 10.2 9.9 10.1 13.8 13.1 8.1 11.0 7.1 5.7 9.4 11.8 14.0 20.9 16.5 18.8 7.1 21.7 17.2 15.4
-0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.5 -0.1 -0.6 -1.1 -2.8 -3.8
4.0 2.8 2.2 2.5 4.3 3.6 3.1 2.5 2.3 3.3 4.0 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 1.2 1.8
0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7 1.6
3.6 2.3 1.7 2.2 3.9 3.1 2.4 2.1 2.0 2.9 3.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.7 3.3 5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.3 1.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.6 2.3 1.7 2.2 3.9 3.1 2.4 2.1 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 N/A 0.2 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0
N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 0.2
4.1 2.5 2.1 2.5 4.2 3.5 2.7 2.4 2.3 3.5 3.9 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 1.2 0.8 1.0 1.6 4.0 5.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 2.8 5.6
3.9 2.3 1.8 2.3 3.9 3.3 2.5 2.4 2.2 3.3 3.6 7.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.0 3.3 6.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.9 2.3 1.8 2.3 3.9 3.3 2.5 2.4 2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 N/A 0.0 0.0 0.0 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A
N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.2 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -7.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.9 0.5 0.3 0.5 1.0 N/A
0.2 2.9 0.3 1.1 0.7 0.6 2.0 1.5 1.6 1.6 2.3 -0.3 -0.3 0.6 1.0 1.1 0.6 0.4 1.0 0.6 0.5 -0.1 -9.6
0.6 3.4 0.6 1.7 1.6 1.1 2.5 2.0 2.0 2.6 3.0 7.7 6.8 1.9 2.2 2.2 2.1 1.9 2.0 2.8 3.3 4.0 8.6
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.0 5.9 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 2.0 5.6
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.7 5.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 5.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.4
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 1.1 0.9 0.8 0.5
0.3 2.9 0.2 1.1 0.4 0.4 1.8 0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.4 0.4
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A
0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.4 1.8 2.1 2.0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1.1 0.6 2.0
0.4 0.4 0.3 0.7 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 1.0 0.7 8.0 7.1 1.3 1.2 1.1 1.4 1.5 1.1 2.2 2.8 4.0 18.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.3 6.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.6 1.0 1.5 1.5 5.5
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.3 5.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 1.1 5.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.0 0.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.7 0.4 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 1.6 11.1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 2.5 3.7 2.9 0.3 1.0 -0.5 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 2.5 3.7 2.9 0.3 1.0 -0.5 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.4 3.0 4.2 3.0 2.0 1.0 N/A 2.7 2.4 2.5 1.1 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 -0.5 -0.4 -0.2 -1.7 N/A -0.5 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.7 12.3 26.1 22.6 11.0 10.6 12.5 15.3 14.7 9.5 13.4 12.1 8.1 13.7 15.6 15.4 22.8 15.8 22.3 9.5 23.6 15.4 2.1
1.9 2.4 6.8 4.8 2.3 1.6 2.0 4.0 2.4 1.2 1.6 1.3 0.5 1.9 2.2 2.1 4.1 2.2 4.6 0.4 6.1 3.3 0.5
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5.8 9.9 19.3 17.8 8.6 9.1 10.6 11.3 12.3 8.3 11.8 10.7 7.6 11.8 13.4 13.3 18.7 13.7 17.7 9.1 17.5 12.1 1.6
12.2 13.9 25.8 25.5 16.7 13.8 16.7 18.8 16.4 11.1 14.1 10.7 7.6 11.7 13.4 13.3 18.7 13.7 17.7 9.4 17.5 12.2 -1.8
-0.9 -0.6 -0.2 0.2 0.2 -0.3 -0.7 -0.2 0.3 -0.7 0.8 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0.0 -0.3 -0.5 -0.3 -0.1 0.6 -0.4 0.8 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.9 -0.6 -0.2 0.2 0.5 0.2 -0.4 -0.1 -0.3 -0.3 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.9 9.4 19.0 18.0 8.9 8.8 9.8 11.2 12.6 7.6 12.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.9 9.4 19.0 18.0 8.9 8.8 9.8 11.2 12.6 7.6 12.6 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.8 9.3 18.0 17.3 11.1 9.3 11.2 13.0 11.5 8.1 10.2 6.9 4.6 7.5 9.3 9.5 13.2 9.2 12.1 6.6 13.8 9.9 -1.4
18.7 23.4 34.5 29.6 19.1 18.5 19.3 20.9 21.0 17.1 20.4 20.4 18.1 24.5 24.9 24.0 30.3 24.1 29.8 19.6 32.0 28.0 23.8
47,750 55,800 38,700 50,960 36,040 25,200 26,540 27,440 30,440 21,160 18,980 15,980 9,020 11,120 12,260 13,180 9,010 9,020 6,280 5,580 3,160 N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,310,306 3,289,430 2,535,042 1,855,972 1,954,662 2,020,947 2,241,896 1,558,427 1,397,871 1,176,922 664,320 818,984 902,945 970,703 663,584 680,348 479,585 422,206 238,959 N/A N/A
58.30 15.49 5.26 7.96 11.31 9.93 8.47 6.78 9.67 11.65 8.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 1,416 1,416 850 570 420 400 286 160 110 200 160 110 160 110 110 200 110 110 40 60 50 11