Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.7 6.3 10.1 14.5 25.9 22.8 19.5 15.8 14.7 14.8 15.1 15.4 3.6 7.8 12.4 16.7 17.0 17.3 17.6 18.6 18.9 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 19.0 18.2 18.1 18.1 18.1 17.9 17.9 17.4 16.9 17.4 18.1 19.2 20.8 21.5 24.1 26.2 28.0 30.5 31.3 32.6 33.9 32.5 31.6 30.3 29.8 31.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.5 42.9 64.2 85.5 137.8 119.5 101.4 84.2 81.2 81.8 83.0 84.6 19.9 41.5 61.8 83.3 83.0 82.7 82.4 81.4 81.1 80.8 80.8 80.8 80.7 80.8 81.0 81.8 81.9 81.9 81.9 82.1 82.1 82.6 83.1 82.6 81.9 80.8 79.2 78.5 77.6 75.6 73.8 71.2 68.7 67.4 66.1 67.5 68.4 69.7 70.2 68.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.9 50.8 25.7 N/A -63.6 -42.3 -20.9 N/A 4.0 3.4 1.9 N/A 76.5 50.8 25.8 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
74.1 73.4 71.8 66.2 62.4 59.7 58.4 59.4 61.0 62.6 65.8 69.2 71.0 72.6 74.3 73.7 73.6 73.7 74.2 74.7 73.8 72.0 69.8 69.0 69.4 69.9 69.7 69.2 68.4 70.4 72.1 73.9 75.3 74.8 74.1 72.0 70.8 69.5 69.2 70.4 72.9 76.2 78.7 80.3 78.7 75.9 73.7 72.1 73.3 74.2 73.3 73.5 72.6 71.8 71.7 71.1 70.6 69.9 70.3 69.4 67.0 64.7 63.1 63.1 65.1 67.7 68.6 68.6 67.1 66.1 68.9 72.1 74.6 75.7 72.6 67.7 65.2 64.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
49.7 50.3 50.5 46.5 44.5 42.7 42.2 43.7 45.4 46.5 48.9 51.3 52.2 54.0 55.2 55.6 55.5 55.7 56.4 85.0 69.8 54.0 97.2 55.8 54.2 54.4 N/A N/A N/A N/A 48.6 50.7 51.7 55.2 49.0 49.3 50.1 51.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.6 0.3 -1.2 -2.5 -3.1 -2.7 -2.3 -1.9 -1.2 -0.9 -0.1 0.6 0.8 0.6 0.8 -0.3 -0.9 -0.9 -1.2 -0.8 -0.5 0.0 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -29.0 -14.1 N/A -44.1 -2.4 -0.2 N/A 53.4 52.6 51.4 52.8 88.2 77.2 66.7 54.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.1 7.2 7.8 7.6 7.3 6.8 6.5 6.6 6.5 6.7 6.6 7.1 7.5 7.7 7.6 7.4 7.3 7.4 7.4 7.6 7.4 7.1 6.9 6.4 6.0 5.7 5.3 5.2 5.3 5.4 5.8 5.9 6.3 6.4 12.2 10.8 9.0 7.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.1 11.0 9.8 9.4 9.0 8.3 7.7 7.3 6.8 6.9 6.9 7.3 7.8 7.9 8.0 7.9 8.0 7.9 7.8 7.8 7.4 6.9 6.5 6.0 5.7 5.7 5.7 5.8 6.1 6.2 6.4 6.7 7.0 7.4 12.4 10.6 8.8 7.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 4.6 5.0 5.2 4.9 4.5 4.3 3.7 3.6 3.5 3.5 2.9 2.6 2.4 2.7 3.2 3.7 3.7 3.9 4.1 3.8 3.9 3.6 3.7 4.0 4.6 5.3 5.5 5.7 6.1 -77.0 -66.6 -56.4 -48.8 1.1 2.4 4.5 5.7 71.6 72.4 74.6 77.5 80.1 81.8 80.2 77.5 75.2 73.7 75.0 75.9 74.9 75.1 74.2 73.5 73.5 72.8 72.3 71.7 72.2 71.3 68.9 66.5 64.4 64.6 66.7 69.5 70.4 70.4 68.9 67.9 69.4 73.2 76.1 77.9 74.6 69.7 67.1 66.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25.9 26.6 28.2 33.8 37.6 40.3 41.6 40.6 39.0 37.4 34.2 30.8 29.0 27.4 25.7 26.3 26.4 26.3 25.8 25.3 26.2 28.0 30.2 31.0 30.6 30.1 30.3 30.8 31.6 29.6 27.9 26.1 24.7 25.2 25.9 28.0 29.2 30.5 30.8 29.6 27.1 23.8 21.3 19.7 21.3 24.1 26.3 27.9 26.7 25.8 26.7 26.5 27.4 28.2 28.3 28.9 29.4 30.1 29.7 30.6 33.0 35.3 36.9 36.9 34.9 32.3 31.4 31.4 32.9 33.9 31.1 27.9 25.4 24.3 27.4 32.3 34.8 35.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
17.5 17.5 17.4 16.4 15.5 14.7 14.3 14.8 15.2 15.8 15.7 16.5 17.0 17.2 17.4 16.6 16.5 16.4 17.0 17.8 17.9 17.9 17.5 16.7 16.2 16.3 16.2 16.7 17.5 16.5 16.6 16.4 16.2 17.1 17.9 18.7 19.3 19.6 19.2 18.4 17.6 16.7 17.6 18.0 18.5 18.4 16.8 16.5 16.2 16.4 16.5 16.5 16.5 16.4 16.3 16.3 16.4 16.1 16.3 16.1 15.1 14.5 13.8 13.7 14.6 15.8 15.9 16.1 15.8 15.2 15.9 16.5 17.2 17.2 16.2 15.3 14.3 14.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.8 1.5 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 0.3 0.7 1.1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 1.8 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.9 2.8 2.7 2.7 3.0 2.9 3.2 3.4 2.7 2.6 2.4 2.4 2.8 3.0 3.6 3.9 4.0 6.8 5.8 4.9 4.2 2.8 3.0 3.1 3.2 2.6 2.7 2.8 3.0 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2 2.1 2.1 2.3 2.4 2.7 3.0 2.5 2.6 2.6 2.6 0.6 1.2 1.9 2.5 3.6 2.6 2.7 2.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 1.5 1.7 2.0 1.3 1.2 1.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 1.4 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.5 2.0 2.1 2.4 2.5 3.5 3.1 2.7 2.5 3.1 3.3 3.5 3.5 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 1.8 1.8 1.9 1.9 1.2 1.2 1.1 1.1 1.7 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 0.8 1.6 1.9 2.2 2.0 2.0 1.8 1.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.3 -0.2 -0.1 N/A 0.1 0.0 0.0 N/A 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.4 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.8 10.8 10.8 10.2 9.6 8.9 8.4 8.3 7.9 8.1 8.1 8.5 9.0 9.1 8.9 8.6 8.5 8.6 8.9 9.3 9.4 9.3 9.1 8.7 8.3 8.1 7.7 7.5 7.5 7.3 7.4 7.4 7.5 7.7 7.8 7.8 7.7 7.7 9.5 7.9 6.1 4.4 4.6 4.9 5.1 5.2 4.7 4.9 5.2 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.3 5.4 5.4 5.5 4.8 4.8 4.7 4.7 3.6 3.8 4.2 4.6 4.3 4.5 4.5 4.4 1.1 2.3 3.6 4.8 4.7 4.4 4.0 3.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 -7.9 -4.8 -1.8 0.9 2.4 1.7 1.5 1.2 3.5 2.7 1.6 1.3 2.0 1.7 1.4 1.3 2.7 2.6 2.5 2.2 4.3 4.0 3.3 2.8 3.4 2.6 2.4 2.2 3.2 3.0 2.7 2.2 12.1 9.2 5.8 2.6 0.8 2.1 1.7 1.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8.4 9.1 10.8 17.4 22.1 25.6 27.3 25.7 23.8 21.5 18.5 14.2 12.0 10.2 8.3 9.7 9.9 9.9 8.9 7.5 8.3 10.1 12.7 14.3 14.4 13.8 14.1 14.2 14.1 13.1 11.3 9.7 8.5 8.1 8.0 9.3 9.9 11.0 11.6 11.3 9.5 7.1 3.7 1.7 2.9 5.7 9.5 11.4 10.5 9.4 10.1 10.0 10.9 11.8 11.9 12.5 13.1 14.0 13.4 14.5 17.8 20.9 23.2 23.2 20.4 16.5 15.5 15.3 17.1 18.8 15.2 11.4 8.3 7.1 11.2 16.9 20.5 21.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 -0.7 -0.9 -1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.3 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 2.6 2.7 2.4 2.5 3.0 3.4 3.7 4.3 3.6 3.8 4.0 3.6 4.0 3.4 3.6 3.1 2.5 2.5 2.3 2.5 2.6 2.5 2.2 2.3 2.2 3.1 3.2 3.3 3.5 2.9 3.7 4.0 3.4 2.6 1.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.9 2.3 2.2 1.9 1.7 1.7 2.2 2.4 2.0 2.2 2.6 3.0 3.3 3.9 3.2 3.4 3.5 3.1 3.4 2.7 2.8 2.4 1.8 1.9 1.8 2.1 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 2.8 2.9 2.9 3.1 2.5 3.3 3.6 8.8 8.4 7.5 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.4 N/A -1.4 -0.6 0.2 N/A 2.5 2.2 3.0 3.3 7.3 6.9 5.8 5.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 N/A -0.6 -0.3 -0.1 N/A 0.6 0.3 0.3 0.3 1.6 1.5 1.7 1.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.9 2.3 2.2 1.9 1.7 1.7 2.2 2.4 2.0 2.2 2.6 3.0 3.3 3.9 3.2 3.4 3.5 3.1 3.4 2.7 2.8 2.4 1.8 1.9 1.8 2.1 2.3 2.1 2.5 2.0 4.0 3.8 2.8 2.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.8 -6.1 -6.6 -7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.2 2.5 2.3 2.2 2.0 2.1 2.6 2.7 2.3 2.5 2.9 3.3 3.6 4.2 3.6 3.8 3.9 3.5 3.7 3.1 3.2 2.7 2.1 2.3 2.3 2.4 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 3.4 3.3 3.5 3.6 2.7 3.7 3.9 3.3 2.6 1.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.9 1.0 1.1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.0 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 2.3 2.5 2.1 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 3.4 3.5 3.7 3.3 3.5 2.9 3.0 2.5 2.0 2.2 2.2 2.4 2.6 2.3 2.2 2.2 2.1 3.2 3.1 3.3 3.3 2.4 3.4 3.6 9.1 8.8 7.6 7.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.3 N/A -1.6 -0.7 0.1 N/A 2.7 2.4 3.1 3.3 7.8 7.4 6.4 6.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 N/A -0.6 -0.1 -0.1 N/A 0.6 0.0 0.3 0.2 1.3 1.4 1.2 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.0 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 2.3 2.5 2.1 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 3.4 3.5 3.7 3.3 3.5 2.9 3.0 2.5 2.0 2.2 2.2 2.4 2.6 2.3 2.7 2.2 4.3 4.1 3.1 3.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 -6.4 -6.7 -7.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.7 0.8 0.8 0.9 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.9 2.9 3.0 1.0 0.2 0.3 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 1.1 1.0 0.7 0.4 0.1 0.6 0.6 2.2 2.3 2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 0.3 0.5 0.7 1.6 2.4 2.4 2.2 1.6 1.7 1.7 2.1 2.3 0.9 0.8 0.3 -0.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 0.2 0.6 0.7 1.0 0.8 1.0 1.3 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.2 0.3 0.6 1.0 1.4 1.3 1.1 0.6 -0.9 -0.5 -0.7 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.3 3.4 3.4 1.5 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 1.7 1.4 1.7 1.9 1.6 1.2 1.0 1.2 1.1 2.6 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 2.0 0.8 0.9 1.2 2.0 3.1 3.2 3.1 2.6 2.4 2.4 2.7 3.0 2.4 3.8 5.5 7.7 10.7 11.0 9.4 6.8 3.5 2.3 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.2 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 1.8 1.8 1.9 1.9 1.4 1.6 2.0 2.0 2.9 2.8 2.6 2.8 2.5 2.6 2.5 3.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.6 2.2 4.2 7.0 10.0 10.0 8.5 5.9 2.5 1.2 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.6 0.8 0.6 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.7 1.7 3.2 5.7 8.3 8.9 8.0 5.6 2.2 1.2 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 0.5 1.0 1.3 1.7 1.1 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 0.0 0.0 N/A -0.1 -0.1 -0.1 N/A 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 -0.2 0.0 0.2 0.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.8 2.9 3.0 1.1 0.2 0.2 0.6 0.7 0.7 1.1 0.7 0.7 0.8 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 1.8 1.9 1.9 1.8 1.1 1.0 0.9 0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.7 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 -0.1 N/A 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.8 0.9 1.0 1.8 2.5 2.6 2.6 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 1.0 0.9 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7 0.6 0.7 1.5 3.0 5.2 8.0 10.8 11.1 9.5 7.1 3.6 2.3 1.8 1.3 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.5 1.2 1.4 1.4 1.1 1.5 1.5 1.5 2.2 3.3 3.1 3.2 2.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.7 2.3 4.4 7.3 10.3 10.5 9.0 6.6 3.1 1.8 1.3 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.6 0.5 1.0 1.8 1.7 1.7 1.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.9 2.0 3.9 6.3 9.0 9.2 7.8 5.8 2.3 1.5 1.0 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 0.9 0.8 0.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 0.3 0.5 1.0 1.4 1.3 1.2 0.9 0.8 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.3 0.9 0.8 1.0 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.5 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 -0.1 -0.1 N/A 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.3 2.8 4.5 5.3 4.4 3.3 2.3 2.5 3.1 3.4 3.5 3.7 3.5 3.6 3.1 2.9 2.8 1.9 1.7 0.3 -0.2 0.6 0.4 1.0 0.4 -0.3 -0.6 -0.5 0.3 1.1 2.1 2.7 2.6 2.8 2.8 2.4 3.2 2.5 2.2 2.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.3 2.8 4.5 5.3 4.4 3.3 2.3 2.5 3.1 3.4 3.5 3.7 3.5 3.6 3.1 2.9 2.8 1.9 1.7 0.3 -0.2 0.6 0.4 1.0 0.4 -0.3 -0.6 -0.5 0.3 1.1 2.1 2.7 2.6 2.8 2.8 2.4 3.2 2.5 2.2 2.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.1 2.5 4.0 5.4 4.9 4.1 3.3 3.0 3.6 3.9 4.0 4.2 3.8 3.8 3.4 3.0 2.4 1.9 2.0 2.0 2.2 2.4 1.7 1.0 0.6 N/A N/A N/A 0.6 1.4 2.2 2.7 2.6 2.8 2.8 2.4 3.2 2.5 2.2 2.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.3 0.5 -0.1 -0.5 -0.8 -1.0 -0.5 -0.5 -0.4 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 0.4 -0.1 -0.3 -1.7 -2.4 -1.8 -1.3 N/A -0.2 -0.3 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.4 12.3 14.1 18.7 22.4 26.1 28.1 26.6 24.6 22.6 19.4 15.4 13.1 11.0 8.8 9.9 10.6 10.6 11.3 10.2 10.7 12.5 14.7 16.0 16.0 15.3 14.3 14.7 14.8 14.7 13.7 11.9 10.6 9.5 9.6 11.2 12.1 13.4 13.9 14.8 14.5 12.1 8.2 5.1 5.3 8.1 12.7 14.9 14.3 13.7 14.3 14.5 14.9 15.6 16.0 15.5 15.9 15.4 14.1 16.1 19.2 22.8 23.9 23.0 20.1 15.8 15.9 16.7 19.7 22.3 19.1 15.2 11.7 9.5 12.9 18.1 21.2 23.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.2 2.4 2.7 4.2 5.8 6.8 6.9 6.3 5.5 4.8 4.3 3.4 2.9 2.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.4 1.5 2.0 4.2 4.4 4.2 4.0 2.2 2.1 2.4 2.4 2.4 2.1 1.5 1.2 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0 1.8 1.3 0.3 -0.2 0.0 0.5 1.9 2.3 2.1 1.9 2.0 1.9 2.0 2.2 2.1 2.1 1.9 2.1 1.7 2.3 3.2 4.1 4.7 4.4 3.6 2.2 2.2 2.8 3.8 4.6 3.5 2.2 1.0 0.4 1.7 3.8 5.0 6.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9.2 9.9 11.4 14.5 16.7 19.3 21.2 20.3 19.1 17.8 15.1 12.0 10.3 8.6 7.4 8.3 9.0 9.1 9.5 8.8 9.2 10.6 10.5 11.7 11.8 11.3 12.2 12.6 12.4 12.3 11.3 9.8 9.1 8.3 8.9 10.1 10.7 11.8 12.0 12.8 12.7 10.7 7.9 5.3 5.3 7.6 10.8 12.6 12.2 11.8 12.3 12.6 12.8 13.4 13.8 13.5 13.9 13.3 12.4 13.9 16.0 18.7 19.1 18.6 16.5 13.7 13.8 13.9 15.9 17.7 15.5 13.1 10.7 9.1 11.2 14.3 16.2 17.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13.5 13.9 15.8 19.5 22.7 25.8 27.4 27.0 26.8 25.5 23.4 20.5 18.1 16.7 14.0 14.3 14.3 13.8 15.5 15.2 15.2 16.7 17.3 18.7 19.1 18.8 18.9 18.3 17.7 16.4 14.8 13.0 12.0 11.1 10.9 11.9 12.7 14.1 11.6 8.0 4.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.8 -0.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7 0.6 0.5 0.2 -0.4 -0.3 -0.6 -0.3 -1.0 -0.8 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.4 -0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.4 -0.2 -0.1 -0.7 -0.1 0.8 0.6 0.8 0.4 0.1 0.2 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.5 -0.7 -0.5 -0.5 -0.3 -0.1 -0.3 -0.7 -0.7 -0.3 -0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 0.7 0.0 0.1 -0.4 -0.2 0.8 0.6 0.8 0.6 0.2 0.3 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.0 N/A -0.1 0.0 -0.1 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.8 -0.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8.4 9.4 11.2 14.3 16.5 19.0 21.3 20.4 19.2 18.0 15.8 12.6 10.8 8.9 7.0 8.0 8.4 8.8 8.5 8.0 8.6 9.8 9.6 10.9 11.4 11.2 12.3 12.8 12.4 12.6 11.7 9.5 9.0 7.6 8.7 10.9 11.4 12.6 15.3 12.4 10.0 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8.4 9.4 11.2 14.3 16.5 19.0 21.3 20.4 19.2 18.0 15.8 12.6 10.8 8.9 7.0 8.0 8.4 8.8 8.5 8.0 8.6 9.8 9.6 10.9 11.4 11.2 12.3 12.8 12.4 12.6 11.7 9.5 9.0 7.6 8.7 10.9 11.4 12.6 15.3 12.4 10.0 7.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9.1 9.3 10.7 13.5 15.9 18.0 19.0 18.5 18.2 17.3 16.0 13.9 12.2 11.1 9.3 9.5 9.6 9.3 10.4 10.0 10.1 11.2 11.8 12.9 13.2 13.0 13.1 12.7 12.1 -17.4 10.5 9.4 9.0 -17.8 8.0 8.7 9.2 -13.6 11.6 8.0 4.2 10.7 7.9 5.3 5.3 7.6 10.8 12.6 12.2 11.8 12.3 12.6 12.8 13.4 13.8 13.5 13.9 13.3 3.3 8.1 13.4 18.7 15.8 11.7 6.5 13.7 13.8 13.9 15.9 17.7 15.5 13.1 10.7 9.1 11.2 14.3 16.2 17.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
22.6 23.4 24.0 28.2 31.5 34.5 36.0 34.1 31.6 29.6 26.5 22.9 21.2 19.1 16.9 17.8 18.6 18.5 19.0 17.9 17.9 19.3 21.1 21.9 21.6 20.9 20.1 20.6 21.0 21.0 20.3 18.8 17.8 17.1 17.3 18.6 19.3 20.4 20.9 22.1 22.2 20.4 17.3 14.8 15.3 18.1 22.6 25.1 24.9 24.5 25.1 24.9 24.8 24.9 24.9 24.3 24.5 24.0 22.6 24.4 27.0 30.3 31.2 30.6 28.0 24.1 22.2 20.7 21.3 21.9 18.9 15.3 11.9 9.8 13.1 18.4 21.6 24.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13.39 15.49 11.90 8.92 7.13 5.26 6.27 6.56 6.95 7.96 9.18 10.49 11.76 11.31 12.08 10.37 9.79 9.93 8.05 9.55 10.55 8.47 6.97 6.73 6.52 6.78 6.84 7.10 8.89 9.67 9.79 10.33 12.09 11.65 9.69 8.83 9.47 8.85 7.36 7.62 9.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A