Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

손익계산서활용법 보기

골드다이아 대표서비스 매뉴얼

삼성전자 005930

차트로 보기 통합검색 보기
검색

반도체·스마트폰·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
55,500원
시가총액
3,313,229억
전일대비
1.65%
결산월
12월
주식수
596,978만주
PER
15.56
PBR
1.28
ROE
8.24

* 2020년 03월 실적까지 반영된 지표입니다.

회계기준:
연결기준:
정렬기준:
펼침기준:
소수기준:
 • 데이터
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 구성비율
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
 • 성장률
 • 연환산
 • 연간
 • 분기
손익계산서
매출액(수익)
건설계약으로인한수익(공사수익)
내수
수출
기타
매출원가
원재료
재고자산의변동
기타원가
인건비
감가상각비
기타
매출총이익
판매비와관리비
급여
퇴직급여
복리후생비
임차료
수도광열비
전산처리비
지급수수료
용역비
수출비용
판매수수료
판매촉진비
광고선전비
애프터서비스비
운반비
포장비
연구개발비
개발비상각
대손상각비
감가상각비
무형자산상각비
기타
영업이익
금융손익
금융수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
배당금수익
금융자산처분이익
금융자산평가이익
파생상품이익
기타
금융원가
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
대손상각비
금융자산처분손실
금융자산평가손실
파생상품손실
기타
기타영업외손익
기타영업외수익
이자수익
외환거래이익
외환차익
외화환산이익
기타
수수료수익
배당금수익
임대료
로열티수익
투자부동산처분이익
투자자산처분이익
유형,리스자산처분이익
무형자산처분이익
기타자산처분이익
파생상품이익
자산손상차손환입
대손충당금환입
자산평가이익
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련이익
채무면제이익
기타
기타영업외비용
이자비용
외환거래손실
외환차손
외화환산손실
기타
기타대손상각비
기부금
투자부동산처분손실
투자자산처분손실
유형,리스자산처분손실
무형자산처분손실
기타자산처분손실
파생상품손실
자산손상차손
자산평가손실
종속기업,공동지배기업및관계기업(지분법)관련손실
사채상환손실
기타
종속기업및관계기업관련손익
지분법손익
지분법이익
지분법손실
지분법적용투자주식손상차손
기타
관계기업처분손익
관계기업처분이익
관계기업처분손실
관계기업손상차손
기타
종속기업관련손익
종속기업처분이익
종속기업처분손실
종속기업손상차손
기타
기타
법인세비용차감전계속사업이익
법인세비용
중단사업이익
당기순이익
*(지배주주지분)연결당기순이익
기타포괄이익
금융자산평가손익
매도가능금융자산평가손익
관계기업등기타포괄이익
해외사업환산손익
현금흐름위험회피평가손익
재평가손익
기타포괄이익관련법인세
기타
총포괄이익
지배지분 총포괄이익
비지배지분 총포괄이익
EPS(Adj., 지분법적용, 주석)
*순이익(지분법적용,아이투자)
*EBITDA
주가
시가총액
PER
2020.03 2019.12 2019.09 2019.06 2019.03 2018.12 2018.09 2018.06 2018.03 2017.12 2017.09 2017.06 2017.03 2016.12 2016.09 2016.06 2016.03 2015.12 2015.09 2015.06 2015.03 2014.12 2014.09 2014.06 2014.03 2013.12 2013.09 2013.06 2013.03 2012.12 2012.09 2012.06 2012.03 2011.12 2011.09 2011.06 2011.03 2010.12 2010.09 2010.06 2010.03 2009.12 2009.09 2009.06 2009.03 2008.12 2008.09 2008.06 2008.03 2007.12 2007.09 2007.06 2007.03 2006.12 2006.09 2006.06 2006.03 2005.12 2005.09 2005.06 2005.03 2004.12 2004.09 2004.06 2004.03 2003.12 2003.09 2003.06 2003.03 2002.12 2002.09 2002.06 2002.03 2001.12 2001.09 2001.06 2001.03 2000.12 2000.09 2000.06 2000.03 1999.12 1999.09 1999.06 1999.03 1998.12 1998.09 1998.06 1998.03
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.0 14.7 15.4 17.2 57.2 N/A N/A N/A 58.2 N/A N/A N/A 15.2 16.4 18.8 16.7 16.1 17.3 20.2 21.0 17.2 18.3 20.5 21.4 17.2 18.1 19.4 18.4 16.6 18.2 19.4 17.7 16.5 16.1 17.1 19.9 19.6 20.8 23.7 22.4 29.8 28.7 30.8 32.7 33.1 34.1 35.9 27.2 30.2 28.2 33.5 35.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89.0 85.3 84.6 82.8 303.5 N/A N/A N/A 320.7 N/A N/A N/A 84.8 83.6 81.2 83.3 83.9 82.7 79.8 79.0 82.8 81.7 79.5 78.6 82.8 81.9 80.6 81.6 83.4 81.8 80.6 82.3 83.5 83.9 82.9 80.1 80.4 79.2 76.3 77.6 77.2 71.3 69.2 67.3 66.9 65.9 64.1 72.8 69.8 71.8 66.5 64.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N/A N/A N/A N/A -260.7 100.0 100.0 100.0 -278.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A -7.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
74.1 68.9 77.6 75.2 71.4 62.6 57.9 59.6 59.1 57.1 61.9 65.8 66.3 69.9 76.0 72.2 72.7 76.2 73.6 71.5 73.3 78.1 75.7 68.7 66.4 69.3 71.4 70.2 68.7 68.4 69.3 67.2 76.6 75.0 76.4 72.6 75.1 72.2 68.3 67.7 69.4 71.5 73.0 78.8 84.0 81.1 77.7 71.9 72.6 72.2 71.9 77.2 76.1 68.8 72.3 73.7 72.9 68.4 69.8 71.6 70.1 69.9 66.3 62.3 60.5 63.2 67.5 71.4 70.3 65.6 67.1 65.5 66.0 78.5 82.2 74.1 69.0 67.0 61.4 63.2 64.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
49.5 43.7 53.5 51.7 51.8 44.7 39.8 43.0 43.9 42.3 45.5 49.8 48.6 52.2 55.0 53.1 56.0 56.8 56.5 52.4 56.9 59.6 175.4 N/A N/A 213.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 199.2 N/A N/A N/A 193.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.5 1.4 3.1 0.3 -3.9 -4.9 -1.6 -2.5 -2.0 -3.1 0.0 0.2 -0.7 -0.1 3.3 0.9 -1.8 0.7 -1.2 -1.2 -2.1 -0.3 0.4 N/A N/A -1.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -120.4 51.9 50.1 -157.8 55.4 54.7 51.6 51.6 52.4 49.6 57.1 196.9 N/A N/A N/A -2.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.9 6.1 6.4 8.1 8.3 8.5 5.8 6.8 6.4 7.1 5.9 6.4 7.3 7.1 7.9 7.9 7.9 6.8 6.8 7.9 8.1 6.7 7.7 7.0 6.9 6.1 5.6 5.5 5.5 4.5 5.1 6.1 6.0 5.9 5.4 7.9 6.6 28.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10.8 14.8 9.1 9.9 10.3 9.8 8.0 8.2 7.5 7.3 6.4 6.2 7.7 7.5 8.1 8.0 8.2 7.7 7.7 8.3 7.9 7.2 7.9 6.6 6.2 5.6 5.5 5.5 6.1 5.9 5.9 6.5 6.6 6.9 7.0 7.7 8.1 26.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.4 2.9 5.4 5.1 4.9 4.5 6.0 3.9 3.4 3.5 4.1 3.2 3.3 3.2 1.7 2.2 2.5 4.2 3.8 4.2 2.5 4.9 4.7 3.2 3.2 3.5 4.9 4.5 5.5 6.3 5.9 5.0 6.9 -333.9 64.0 57.1 60.4 -174.2 70.3 69.3 71.1 76.3 73.0 78.8 84.0 87.3 77.7 71.9 72.6 78.4 71.9 77.2 76.1 75.0 72.3 73.7 72.9 74.9 69.8 71.6 70.1 77.4 66.3 62.3 60.5 69.2 67.5 71.4 70.3 72.9 67.1 65.5 66.0 80.8 84.5 76.1 71.1 68.8 63.3 65.1 66.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25.9 31.1 22.4 24.8 28.6 37.4 42.1 40.4 40.9 42.9 38.1 34.2 33.7 30.1 24.0 27.8 27.3 23.8 26.4 28.5 26.7 21.9 24.3 31.3 33.6 30.7 28.6 29.8 31.3 31.6 30.7 32.8 23.4 25.0 23.6 27.4 24.9 27.8 31.7 32.3 30.6 28.5 27.0 21.2 16.0 18.9 22.3 28.1 27.4 27.8 28.1 22.8 23.9 31.2 27.7 26.3 27.1 31.6 30.2 28.4 29.9 30.1 33.7 37.7 39.5 36.8 32.5 28.6 29.7 34.4 32.9 34.5 34.0 21.5 17.8 25.9 31.0 33.0 38.6 36.8 35.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18.3 18.4 16.1 17.5 18.1 18.0 12.9 13.7 14.6 16.2 14.9 15.3 17.2 15.5 18.4 16.9 18.1 16.2 15.5 16.4 17.5 18.6 18.6 16.9 17.7 17.1 15.1 15.0 18.3 16.8 16.9 18.1 14.3 17.4 16.1 17.4 17.6 20.5 19.3 19.5 18.8 19.2 15.8 16.2 15.2 24.0 17.0 17.7 14.8 17.6 15.7 16.6 15.7 18.2 15.6 16.3 15.5 17.9 15.6 16.3 14.4 19.1 14.5 12.8 11.7 16.4 14.2 16.8 15.6 17.0 15.1 15.6 12.9 20.6 17.5 18.5 12.4 16.9 13.8 14.1 11.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.3 0.9 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 0.8 1.1 1.5 1.7 1.5 1.4 1.4 1.6 1.5 1.1 1.2 1.5 1.1 1.5 1.2 1.3 1.8 1.2 1.0 1.5 0.6 1.0 1.1 1.1 0.9 1.0 1.0 1.3 1.0 1.6 1.1 1.3 3.5 N/A N/A N/A 4.7 N/A N/A N/A 4.7 N/A N/A N/A 4.8 N/A N/A N/A 5.1 N/A N/A N/A 6.2 N/A N/A N/A 4.7 N/A N/A N/A 5.3 N/A N/A N/A 1.5 1.6 1.4 1.5 1.2 1.4 1.3 1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 N/A N/A N/A 0.5 N/A N/A N/A 0.6 N/A N/A N/A 0.6 N/A N/A N/A 0.5 N/A N/A N/A 0.4 N/A N/A N/A 0.4 N/A N/A N/A 0.8 N/A N/A N/A 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.4 1.3 1.6 1.4 1.4 1.7 1.5 0.8 1.7 2.3 2.2 2.0 2.5 2.1 2.8 2.2 2.7 2.8 2.3 2.5 2.6 3.1 2.7 2.1 3.6 2.7 2.3 2.2 5.0 2.5 3.1 3.2 1.9 2.3 2.5 3.1 3.6 3.1 4.6 4.2 4.1 14.7 N/A N/A N/A 12.5 N/A N/A N/A 10.7 N/A N/A N/A 10.2 N/A N/A N/A 9.3 N/A N/A N/A 8.7 N/A N/A N/A 10.0 N/A N/A N/A 10.3 N/A N/A N/A 2.8 2.7 2.7 2.0 6.5 -1.1 3.1 2.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.6 0.1 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 1.2 1.0 0.9 0.7 0.9 0.7 1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 0.7 0.9 1.2 1.0 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9 0.6 1.2 0.8 0.8 0.5 1.4 0.9 0.9 0.9 1.2 1.1 0.9 1.2 6.0 N/A N/A N/A 7.3 N/A N/A N/A 3.5 N/A N/A N/A 3.0 N/A N/A N/A 4.2 N/A N/A N/A 3.9 N/A N/A N/A 2.9 N/A N/A N/A 2.9 N/A N/A N/A 2.3 0.2 3.8 0.3 3.4 -2.3 3.2 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.8 1.7 0.8 0.5 0.7 0.9 0.1 0.3 0.5 1.1 0.7 1.0 0.7 0.2 0.6 0.6 1.0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 0.3 0.7 0.4 0.6 0.8 1.9 2.5 2.2 1.2 2.2 1.5 1.3 0.9 4.2 1.9 2.3 1.4 8.8 N/A N/A N/A 14.0 N/A N/A N/A 8.3 N/A N/A N/A 9.7 N/A N/A N/A 6.9 N/A N/A N/A 4.7 N/A N/A N/A 7.6 N/A N/A N/A 9.6 N/A N/A N/A 3.7 3.4 1.0 0.9 2.9 3.0 0.5 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.5 0.8 0.5 0.3 -1.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.8 1.3 0.9 0.7 0.7 1.0 0.7 0.6 0.5 2.8 N/A N/A N/A 3.4 N/A N/A N/A 2.6 N/A N/A N/A 2.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.8 0.7 0.9 0.8 1.0 0.9 3.2 N/A N/A N/A 4.5 N/A N/A N/A 4.0 N/A N/A N/A 4.2 N/A N/A N/A 4.4 N/A N/A N/A 4.3 N/A N/A N/A 3.7 N/A N/A N/A 3.9 N/A N/A N/A 1.2 1.1 1.0 0.9 1.1 0.7 0.8 0.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.4 11.0 10.2 10.9 11.1 11.1 8.0 8.8 8.1 8.6 7.5 7.5 9.1 8.5 9.4 9.1 9.3 8.1 8.0 8.8 9.6 9.2 9.6 9.4 9.0 8.5 7.9 7.8 8.1 7.1 7.0 7.9 7.2 7.6 7.1 8.1 8.2 7.7 7.1 8.0 7.8 15.5 N/A N/A N/A 20.5 N/A N/A N/A 19.5 N/A N/A N/A 21.0 N/A N/A N/A 20.2 N/A N/A N/A 19.3 N/A N/A N/A 15.7 N/A N/A N/A 17.6 N/A N/A N/A 5.0 5.5 4.9 3.9 4.5 4.2 3.6 3.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 N/A N/A N/A 0.7 N/A N/A N/A 0.7 N/A N/A N/A 0.7 N/A N/A N/A 0.9 N/A N/A N/A 0.9 N/A N/A N/A 0.9 N/A N/A N/A 1.1 N/A N/A N/A 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 N/A N/A N/A 0.3 N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.8 2.4 1.0 1.7 1.7 1.6 1.1 1.4 1.4 1.7 1.6 2.0 1.7 3.4 1.4 1.4 1.3 2.9 1.4 1.4 1.3 1.7 1.7 1.4 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1 2.1 1.0 1.3 0.9 0.5 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 -36.8 15.8 16.2 15.2 -44.3 17.0 17.7 14.8 -37.2 15.7 16.6 15.7 -38.7 15.6 16.3 15.5 -33.7 15.6 16.3 14.4 -29.4 14.5 12.8 11.7 -29.4 14.2 16.8 15.6 -34.6 15.1 15.6 12.9 3.4 2.3 2.7 2.1 -3.4 7.3 1.0 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.6 12.7 6.3 7.3 10.5 19.4 29.2 26.7 26.3 26.7 23.2 18.8 16.4 14.6 5.6 11.0 9.2 7.6 10.9 12.1 9.1 3.3 5.7 14.3 15.8 13.6 13.5 14.9 13.0 14.8 13.9 14.7 9.0 7.6 7.5 10.0 7.3 7.3 12.3 12.8 11.7 9.4 11.1 5.1 0.8 -5.1 5.3 10.4 12.6 10.2 12.4 6.2 8.2 13.1 12.2 10.1 11.6 13.8 14.6 12.1 15.6 11.0 19.1 24.9 27.8 20.4 18.2 11.8 14.1 17.4 17.8 18.8 21.1 0.8 0.3 7.5 18.6 16.0 24.8 22.7 23.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.5 -0.2 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 -0.2 0.0 0.4 -0.2 0.1 -0.4 0.4 -0.2 -0.8 0.1 0.3 0.1 0.3 -0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 -0.1 -0.2 0.1 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 -2.2 -0.1 0.2 0.4 -0.8 0.3 0.1 -0.1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -1.0 -1.2 -1.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.0 2.6 2.6 4.1 1.7 2.3 1.6 3.1 1.9 3.8 2.2 1.6 2.5 6.0 3.8 2.5 4.9 3.4 4.5 3.2 3.3 4.7 2.2 3.9 1.7 2.1 2.4 2.9 2.5 2.7 1.7 2.1 2.6 2.4 5.6 2.3 2.8 3.0 3.5 5.6 4.0 0.4 0.3 0.3 0.5 0.9 0.6 0.5 0.8 0.7 0.4 0.3 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 0.9 0.7 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.6 2.1 2.2 3.6 1.1 1.7 1.1 2.7 1.4 3.5 1.9 1.3 2.1 5.6 3.4 2.1 4.4 2.9 4.0 2.7 2.7 3.9 1.4 3.2 1.1 1.6 2.0 2.5 2.1 2.4 1.5 1.8 2.3 2.1 5.2 1.9 2.4 2.5 3.1 5.2 3.5 24.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.6 1.4 -5.9 3.6 2.1 0.8 3.1 2.6 5.5 1.8 20.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.0 0.9 -2.6 1.6 -0.2 1.6 -0.6 0.5 -0.3 1.8 4.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.6 2.1 2.2 3.6 1.1 1.7 1.1 2.7 1.4 3.5 1.9 1.3 2.1 5.6 3.4 2.1 4.4 2.9 4.0 2.7 2.7 3.9 1.4 3.2 1.1 1.6 2.0 2.5 2.1 2.4 1.5 4.4 N/A 10.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.1 N/A N/A N/A 0.1 N/A N/A 0.0 0.1 0.0 0.0 N/A 0.1 N/A N/A N/A 0.1 N/A N/A 0.0 0.1 N/A N/A 0.0 0.1 N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.3 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 N/A -0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 N/A 0.0 0.1 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.1 N/A -24.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.1 2.6 2.3 3.9 1.2 1.8 1.8 3.1 1.6 3.9 2.2 1.5 2.5 5.7 3.8 2.3 4.9 3.4 4.4 3.0 3.1 4.3 1.8 3.4 1.4 2.0 2.7 2.9 2.1 2.9 1.6 2.5 2.2 2.6 6.4 2.2 2.5 2.8 3.2 6.3 3.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 2.9 0.6 0.4 0.5 1.5 0.5 0.4 0.6 0.9 0.9 1.0 1.3 1.2 1.5 1.7 2.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.8 0.6 0.7 0.6 1.0 1.2 1.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.9 2.4 2.1 3.6 1.0 1.6 1.5 2.9 1.4 3.7 2.0 1.2 2.3 5.4 3.6 2.1 4.6 3.2 4.2 2.7 2.9 4.1 1.6 3.2 1.2 1.9 2.6 2.9 2.0 2.8 1.5 2.3 2.0 2.5 6.2 1.8 2.3 2.6 2.8 6.1 3.0 25.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.5 1.3 -6.6 4.1 2.3 1.1 3.2 3.0 5.2 1.9 22.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.8 0.7 -2.6 2.1 -0.4 1.2 -0.6 -0.2 0.9 1.1 3.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.9 2.4 2.1 3.6 1.0 1.6 1.5 2.9 1.4 3.7 2.0 1.2 2.3 5.4 3.6 2.1 4.6 3.2 4.2 2.7 2.9 4.1 1.6 3.2 1.2 1.9 2.6 2.9 2.0 2.8 1.5 4.6 N/A 11.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.0 0.1 -25.8 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 2.7 0.2 0.2 0.2 1.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.2 0.6 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.1 7.1 3.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0.5 2.5 0.1 -0.1 1.9 1.7 1.0 -0.6 0.5 0.6 0.0 1.2 0.5 7.0 0.2 0.4 0.7 5.0 0.1 0.3 0.4 0.3 1.0 1.4 3.8 3.7 0.7 0.1 1.8 4.2 0.7 1.7 2.8 -1.7 0.1 0.1 0.4 -0.7 -0.1 0.2 -0.8 0.0 0.3 1.4 0.6 0.7 1.2 0.7 1.3 1.8 0.4 0.8 1.4 0.5 0.7 0.3 1.0 0.1 0.8 1.0 -0.4 -0.5 1.0 2.3 1.1 1.4 0.3 1.3 -0.5 -4.0 1.4 0.7 4.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.6 0.8 7.3 4.2 0.7 1.0 0.3 0.4 0.6 4.0 0.5 0.3 2.2 3.2 1.6 0.5 1.2 1.7 0.6 1.4 0.9 7.6 0.8 1.0 0.9 5.9 0.6 0.5 0.7 1.4 1.1 1.6 4.1 5.7 1.3 0.9 2.1 5.2 1.3 2.0 3.5 3.2 6.5 9.6 13.3 15.3 6.2 3.0 2.2 2.1 1.8 2.0 1.7 2.1 2.1 2.1 2.5 3.1 1.7 1.9 2.1 3.0 1.7 1.7 2.0 1.7 1.6 2.2 2.0 0.0 2.4 3.6 2.1 3.6 1.8 2.7 2.9 2.4 2.2 2.5 6.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.6 6.3 8.6 12.1 14.5 5.3 2.2 1.4 0.7 0.7 0.6 0.5 0.9 0.6 0.8 1.3 1.0 0.6 0.8 1.0 1.8 0.4 0.6 0.9 0.3 0.7 1.1 0.9 0.8 0.4 1.9 0.4 1.1 0.0 0.8 1.4 0.2 0.6 0.3 3.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.1 3.6 6.4 11.1 14.2 4.6 2.1 0.9 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8 0.5 0.8 0.6 1.1 0.6 0.9 0.1 1.1 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 1.0 0.8 1.0 0.8 0.8 0.2 0.8 0.5 0.7 0.9 1.1 0.4 0.8 1.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.5 2.7 2.2 1.0 0.3 0.7 0.1 0.4 -0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0 -0.1 -0.1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.4 1.0 0.2 0.4 -0.4 0.0 0.5 -0.9 0.2 -0.5 1.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 0.1 0.0 0.1 -0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 1.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 -2.2 1.2 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 0.8 1.3 1.0 0.9 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.3 0.1 6.8 3.8 0.3 0.6 N/A 0.0 0.2 2.4 0.2 0.0 1.8 1.0 0.1 0.1 0.4 1.3 0.1 0.0 0.3 6.8 0.3 0.1 0.3 3.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.1 N/A 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.9 0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A -0.2 0.2 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 N/A N/A 0.2 0.0 0.0 1.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A -0.1 0.1 N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.3 0.7 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 2.2 0.7 0.6 3.5 5.3 0.9 0.4 1.5 4.8 0.6 0.7 2.1 0.3 0.0 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.4 1.0 0.5 0.4 0.4 1.2 0.6 0.5 0.6 1.1 0.4 0.7 0.5 1.0 0.3 1.0 2.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.4 0.6 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.2 0.1 1.5 0.3 0.4 0.3 1.5 0.6 1.1 0.7 1.1 0.6 0.2 0.4 0.7 0.5 0.7 0.2 0.9 0.5 0.3 0.3 1.1 0.1 0.2 0.3 2.0 0.7 0.7 0.3 1.1 0.6 0.3 0.7 4.9 6.4 9.5 12.9 16.0 6.4 2.7 3.0 2.1 1.5 0.6 1.1 1.5 0.9 1.4 1.2 1.3 1.2 1.1 0.8 2.5 1.0 1.4 0.9 1.6 0.9 1.1 2.4 0.5 1.4 1.3 1.0 2.2 1.5 1.4 3.4 6.4 0.8 1.8 1.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.1 6.2 8.9 12.6 15.2 5.8 2.4 2.8 1.2 0.9 0.4 0.7 0.9 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 1.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0.6 0.5 1.6 0.8 0.6 0.6 0.4 0.8 0.9 0.2 2.2 3.7 0.4 0.6 1.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.8 4.2 8.4 10.1 14.8 4.0 2.4 1.6 1.0 0.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 1.1 0.4 0.7 0.4 0.8 0.6 0.9 1.0 0.8 0.7 0.6 0.2 0.7 0.8 1.1 0.5 1.4 0.5 0.7 0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.7 2.0 0.6 2.5 0.4 1.9 0.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.9 1.7 2.2 0.0 -0.1 0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.4 0.0 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 0.5 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 N/A N/A 0.1 0.0 0.0 N/A 0.4 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.2 0.0 0.9 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 N/A N/A N/A 0.2 N/A N/A N/A 0.5 N/A N/A N/A 0.6 N/A N/A N/A 0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0.2 0.5 0.1 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 1.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.5 1.4 0.0 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.3 -0.1 0.3 0.6 -0.1 0.4 0.5 0.4 0.7 0.1 1.1 0.6 0.9 0.3 0.6 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.5 5.9 6.9 2.3 1.6 1.9 3.3 3.0 4.1 3.2 3.6 3.9 3.5 3.4 1.7 2.9 3.1 -0.1 0.9 -3.0 1.6 2.7 0.3 -0.6 -0.8 -0.3 -0.6 -0.4 2.3 3.0 3.2 2.2 1.7 4.3 3.6 0.5 4.5 1.3 2.4 1.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.5 5.9 6.9 2.3 1.6 1.9 3.3 3.0 4.1 3.2 3.6 3.9 3.5 3.4 1.7 2.9 3.1 -0.1 0.9 -3.0 1.6 2.7 0.3 -0.6 -0.8 -0.3 -0.6 -0.4 2.3 3.0 3.2 2.2 1.7 4.3 3.6 0.5 4.5 1.3 2.4 1.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.5 5.6 6.3 5.2 2.2 2.5 3.2 4.1 4.6 3.5 4.0 4.6 3.3 3.6 2.0 3.2 0.8 1.9 2.3 3.0 1.6 2.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.3 3.0 3.2 2.2 1.7 4.3 3.6 0.5 4.5 1.3 2.4 1.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.0 0.3 0.6 -2.9 -0.6 -0.6 0.1 -1.0 -0.5 -0.3 -0.2 -0.7 0.2 -0.1 -0.4 -0.3 2.3 -2.0 -1.4 -6.1 N/A 0.3 0.3 -0.6 -0.8 -0.3 -0.6 -0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 -0.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.7 12.8 13.7 11.3 11.2 20.2 29.1 26.9 27.2 29.1 23.3 18.8 18.2 16.7 6.6 10.5 9.7 8.2 11.0 13.6 9.8 10.7 6.3 15.2 16.8 18.7 13.4 15.1 13.8 15.0 14.9 15.7 13.2 11.1 7.4 10.3 9.4 11.6 13.3 13.9 15.2 13.3 17.2 12.0 3.7 -3.7 7.3 14.2 15.3 14.6 15.8 11.1 12.8 17.2 16.6 12.5 15.9 18.7 14.8 13.7 14.2 13.5 22.8 25.7 28.6 17.6 18.6 12.5 13.7 18.4 22.0 24.4 24.3 3.3 4.3 11.8 17.9 15.9 26.5 24.6 28.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.9 3.1 2.8 0.6 2.9 4.6 7.7 7.3 7.3 5.4 5.2 4.2 4.2 3.4 1.4 2.3 2.1 -0.3 2.2 2.4 2.0 0.4 0.8 2.9 3.5 8.9 2.1 2.5 2.3 1.8 2.0 3.8 2.1 1.9 0.5 1.1 1.2 0.2 1.8 2.2 2.4 1.2 2.2 1.3 0.3 -3.6 0.9 2.4 2.5 1.9 2.6 1.3 1.7 2.4 2.2 1.8 2.4 2.1 1.9 1.2 3.3 0.4 4.0 4.8 6.8 3.1 2.2 1.0 2.0 3.4 4.7 5.1 5.1 -1.5 -1.6 0.9 3.5 3.1 7.5 6.0 8.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5.8 9.7 10.9 10.7 8.3 15.6 21.4 19.6 19.8 23.7 18.1 14.6 14.1 13.2 5.2 8.2 7.6 8.5 8.8 11.2 7.9 10.2 5.6 12.3 13.4 9.8 11.3 12.6 11.5 13.2 13.0 11.8 11.1 9.1 6.9 9.1 8.1 11.4 11.5 11.7 12.8 12.1 15.0 10.7 3.3 -0.1 6.3 11.8 12.8 12.7 13.1 9.7 11.1 14.9 14.4 10.7 13.5 16.5 13.0 12.5 10.8 13.1 18.7 20.9 21.8 14.4 16.3 11.5 11.8 15.0 17.4 19.3 19.2 4.7 5.9 10.9 14.4 12.8 19.0 18.6 20.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12.2 14.0 14.5 13.3 13.8 21.5 27.2 26.6 27.3 28.5 25.6 25.6 21.7 19.6 13.5 17.5 16.1 9.2 14.8 17.3 14.3 15.7 13.3 17.1 20.2 17.9 19.7 18.7 19.1 18.3 17.3 16.1 13.8 11.7 10.4 12.0 10.1 11.1 14.0 15.5 16.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.9 -2.4 0.0 -0.1 0.2 -0.9 0.0 -0.1 -0.1 0.6 -0.2 0.2 0.2 2.8 -0.9 -0.3 -0.9 0.5 -0.6 -1.4 0.3 -2.2 0.3 -0.6 -0.4 -2.3 0.2 1.0 0.5 -1.0 0.5 -0.1 2.0 -0.9 -2.2 0.3 0.0 1.6 1.1 -0.3 0.5 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 0.0 0.0 -0.4 -0.1 0.2 0.3 0.5 -0.8 -0.2 -0.8 -0.4 -0.5 -1.3 0.3 -0.6 0.4 -0.6 -0.4 -1.9 0.2 1.0 0.5 0.1 0.5 -0.1 2.0 0.2 -2.2 0.3 0.0 1.2 1.4 -0.4 0.6 0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.4 -0.3 0.1 -0.1 -0.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
-0.9 -2.4 0.0 -0.1 0.2 -0.9 0.0 0.0 -0.1 1.0 0.0 0.0 -0.1 2.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.8 -0.1 -0.1 -0.1 -1.6 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 -1.1 N/A N/A N/A -1.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.9 7.3 10.8 10.6 8.6 14.8 21.5 19.5 19.8 24.4 17.9 14.8 14.3 16.0 4.3 8.0 6.7 8.9 8.2 9.8 8.1 8.0 5.9 11.7 13.0 7.6 11.5 13.6 12.0 12.2 13.4 11.7 13.1 8.3 4.7 9.5 8.1 13.0 12.6 11.4 13.3 24.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.9 7.3 10.8 10.6 8.6 14.8 21.5 19.5 19.8 24.4 17.9 14.8 14.3 16.0 4.3 8.0 6.7 8.9 8.2 9.8 8.1 8.0 5.9 11.7 13.0 7.6 11.5 13.6 12.0 12.2 13.4 11.7 13.1 8.3 4.7 9.5 8.1 13.0 12.6 11.4 13.3 24.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8.8 8.7 9.8 9.0 9.7 14.1 19.8 18.8 19.2 18.2 17.8 17.7 14.8 13.0 9.2 11.4 10.6 6.1 10.3 11.6 9.6 10.0 8.7 11.8 13.9 12.2 13.6 13.2 13.2 -22.1 12.3 10.6 10.7 -16.0 8.0 8.8 7.3 -23.1 10.7 11.0 11.6 12.1 15.0 10.7 3.3 -0.1 6.3 11.8 12.8 12.7 13.1 9.7 11.1 14.9 14.4 10.7 13.5 16.5 13.0 12.5 10.8 13.1 18.7 20.9 21.8 14.4 16.3 11.5 11.8 15.0 17.4 19.3 19.2 4.7 5.9 10.9 14.4 12.8 19.0 18.6 20.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18.7 27.8 22.9 21.4 21.6 30.1 37.2 35.3 34.7 36.6 29.9 25.3 26.2 24.3 14.9 18.7 18.1 15.9 18.6 21.9 17.7 17.7 14.0 21.7 23.0 24.2 18.9 20.6 19.9 21.0 21.0 22.4 20.0 18.1 14.6 18.2 17.7 18.8 19.7 21.0 22.8 20.3 24.6 21.0 14.2 6.4 16.8 24.1 25.7 24.6 26.3 22.7 24.0 27.0 25.8 21.8 24.8 26.8 23.5 22.8 22.4 21.8 30.2 32.9 35.6 25.4 26.9 21.5 21.9 17.9 21.5 24.1 24.2 3.5 4.7 12.0 18.2 15.8 27.1 25.5 29.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47,750 55,800 49,050 47,000 44,650 38,700 46,450 46,650 49,220 50,960 51,280 47,540 41,200 36,040 31,960 28,500 26,240 25,200 22,680 25,360 28,820 26,540 23,680 26,440 26,860 27,440 27,340 26,840 30,540 30,440 26,920 24,020 25,500 21,160 16,800 16,520 18,640 18,980 15,540 15,480 16,360 15,980 16,300 11,840 11,360 9,020 10,780 12,500 12,460 11,120 11,500 11,320 11,260 12,260 13,280 12,060 12,600 13,180 11,760 9,880 10,040 9,010 9,160 9,540 11,440 9,020 7,840 7,100 5,680 6,280 5,970 6,580 7,360 5,580 2,800 3,840 4,160 3,160 4,040 7,380 6,700 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2,850,571 3,331,139 2,928,178 2,805,798 2,665,508 2,310,306 2,981,776 2,994,615 3,159,592 3,289,430 3,327,264 3,105,990 2,897,994 2,535,042 2,263,876 2,037,313 1,903,310 1,855,972 1,670,374 1,867,756 2,122,583 1,954,662 1,744,024 1,947,297 1,978,230 2,020,947 2,013,582 1,976,757 2,249,261 2,241,896 1,982,649 1,769,065 1,878,067 1,558,427 1,237,314 1,216,693 1,372,830 1,397,871 1,144,516 1,140,097 1,204,909 1,176,922 1,200,490 872,012 836,660 664,320 793,943 920,621 917,675 818,984 846,971 833,714 829,295 902,945 978,068 888,215 927,986 970,703 866,120 727,659 739,443 663,584 674,631 696,886 853,182 680,348 591,106 535,259 436,701 479,585 455,862 500,669 558,908 422,206 211,860 290,381 314,579 238,959 305,488 556,825 503,537 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
58.30 63.72 47.96 55.40 52.19 27.73 22.99 27.27 27.21 27.37 30.14 28.76 38.70 36.65 51.35 34.97 36.16 57.24 31.48 33.19 46.97 36.98 42.17 31.53 26.43 27.99 25.01 26.10 32.24 32.73 30.86 35.04 38.64 39.85 37.49 35.20 50.57 42.37 26.55 27.32 30.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A