Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 년 EPS 성장률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & EPS 성장률
  • 실적 분석
* 1년 EPS성장률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & EPS 성장률 매트릭스
PER EPS 성장률 분기별 주당순이익(EPS) 전년 동기 대비 성장률
현재 3년 평균 5년 평균 1년 3년 5년 17.03 16.12 16.09 16.06 16.03 15.12 15.09 15.06 15.03 14.12
1 ○○○○ 5.6 9.2 9.2 5,218% 흑전 흑전 N/A 5,218% -82% 373% 1,181% 흑전 1,217% 흑전 -71% 적지
2 ○○○○ 16.6 55.7 N/A 1,754% 50% N/A N/A 1,754% 8% 283% 469% -52% 26% 흑전 -73% -62%
3 ○○○○ 5.9 83.4 59.0 1,526% 흑전 40% N/A 1,526% 33% 적전 적전 90% 3,141% 352% 1,270% 흑전
4 ○○○○ 33.6 32.2 29.0 1,349% 100% 55% N/A 1,349% 19% 적전 적지 흑전 5,893% 흑전 적지 적전
5 ○○○○ 10.1 78.4 N/A 1,289% 흑전 13% 1,289% 흑전 187% 25% -63% 적전 -42% 흑전 흑전 흑전
6 ○○○○ 12.5 22.2 22.2 827% 흑전 흑전 N/A 827% -34% -33% 5% 흑전 흑전 흑전 흑전 적지
7 ○○○○ 10.3 12.7 11.3 736% 31% 48% N/A 736% 18% 102% 흑전 -57% -48% 2,127% 적지 -38%
8 ○○○○ 22.1 24.0 21.8 671% 흑전 48% N/A 671% 적전 -49% -51% -62% 351% 860% 722% 흑전
9 ○○○○ 9.9 23.8 31.8 649% 130% 15% 649% 흑전 116% 1,097% -22% 적지 674% 2,374% 110% 적전
10 ○○○○ 28.1 22.6 22.1 616% 흑전 45% N/A 616% 114% 10% 4% 흑전 53% -32% -19% 적지
11 ○○○○ 40.0 117.3 81.5 586% 흑전 47% N/A 586% -37% 74% -23% -54% 159% 5,560% 105% 흑전
12 ○○○○ 17.0 N/A N/A 488% N/A N/A N/A 488% 적전 -52% 적전 N/A N/A N/A N/A N/A
13 ○○○○ 62.7 50.2 36.8 328% 흑전 29% N/A 328% -16% 286% 91% 흑전 39% 흑전 흑전 적지
14 ○○○○ 15.4 30.5 N/A 281% 흑전 흑전 N/A 281% -2% 8,096% 적지 흑전 513% 흑전 적지 적지
15 ○○○○ 33.1 59.4 N/A 261% 흑전 N/A N/A 261% 적지 흑전 적지 흑전 적지 적지 적전 적지
16 ○○○○ 18.8 18.6 19.2 233% -20% 흑전 N/A 233% -100% -34% 1,418% 1,295% 374% 37% 280% -99%
17 ○○○○ 31.3 42.9 70.5 231% 25% 흑전 N/A 231% -39% 흑전 흑전 흑전 흑전 적전 적전 적전
18 ○○○○ 5.5 5.8 9.0 175% 흑전 흑전 N/A 175% -57% 적전 709% -70% 18% -63% 11% 흑전
19 ○○○○ 17.5 28.1 79.6 162% 흑전 17% N/A 162% 23% 54% 56% 58% 306% 652% 흑전 흑전
20 ○○○○ 77.9 N/A N/A 152% N/A N/A 152% 80% -55% 흑전 178% N/A N/A N/A N/A N/A
21 ○○○○ 20.6 37.9 N/A 88% 102% N/A N/A 88% 29% -37% 흑전 흑전 57% 136% 적전 적전
22 ○○○○ 14.3 45.8 40.7 85% 37% 흑전 N/A 85% 흑전 흑전 적지 -2% 적전 적지 적지 44%
23 ○○○○ 17.8 21.8 22.9 81% 10% 35% N/A 81% -79% 120% -22% -28% 59% -19% -18% 3%
24 ○○○○ 7.4 8.4 11.7 65% -20% 흑전 N/A 65% 291% 24% -58% 104% -85% 흑전 -63% -85%
25 ○○○○ 13.6 11.6 N/A 32% -34% N/A N/A 32% -47% -57% 515% -77% -74% -13% -82% -5%
26 ○○○○ 10.6 14.3 47.5 31% 흑전 흑전 N/A 31% -8% -13% -33% 흑전 7% -34% 120% 적지
27 ○○○○ 15.0 73.2 53.7 20% 흑전 -25% N/A 20% -53% 흑전 흑전 흑전 2,030% 적전 적전 적지
28 ○○○○ 9.6 11.4 11.3 15% 12% 9% N/A 15% -44% 0% 69% 23% 65% 155% 16% 0%
29 ○○○○ 13.0 8.7 8.0 12% 9% 30% N/A 12% -64% 43% -8% 5% 56% 134% -34% 9%
30 ○○○○ 38.3 145.1 71.0 흑전 -21% -24% 흑전 흑전 흑전 흑전 적전 적지 적전 적전 -57% 적지
31 ○○○○ 29.7 41.4 35.7 흑전 -71% 흑전 N/A 흑전 -59% 흑전 흑전 적지 1,045% 적전 적전 적전
32 ○○○○ 79.9 39.3 25.2 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 적전 적전 흑전 적전 124% -100% 적전 흑전
33 ○○○○ 138.1 111.7 66.1 적전 적지 적지 N/A 적전 흑전 83% 적지 흑전 적지 흑전 적지 적지
34 ○○○○ 76.6 13,255.4 9,753.6 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 -69% 적전 -13% 적전 -49% -46% -29% 흑전
35 ○○○○ 12.2 53.2 112.4 흑전 흑전 24% 흑전 831% 흑전 흑전 적지 213% 적지 적지 적지 흑전
36 ○○○○ 32.0 43.9 N/A 적전 적전 N/A N/A 적전 흑전 44,610% 115% 흑전 적전 -100% -2% 적전
37 ○○○○ 38.5 45.2 N/A 흑전 흑전 N/A N/A 흑전 적지 흑전 -49% 적전 적전 적지 흑전 흑전
38 ○○○○ 276.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 ○○○○ 7.7 N/A N/A 흑전 N/A N/A 흑전 536% 81% 적전 적지 N/A N/A N/A N/A N/A
40 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
41 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42 ○○○○ 9.7 N/A N/A 흑전 흑전 N/A 흑전 120% 97% 124% 적지 흑전 흑전 흑전 적지 적지
43 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
44 ○○○○ 24.7 31.3 28.2 -23% 84% 흑전 -23% 흑전 적전 흑전 7% 적지 흑전 적지 655% 적전
45 ○○○○ 8.8 8.1 8.6 -28% 흑전 -17% N/A -28% 11% 61% -80% -91% -42% -55% 149% 흑전
46 ○○○○ 105.8 44.3 32.3 -58% 289% 12% N/A -58% 적전 56% 흑전 -26% 160% 흑전 적전 18,923%

* 흑전=흑자전환, 적전=적자전환, 적지=적자지속