Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 년 EPS 성장률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & EPS 성장률
  • 실적 분석
* 1년 EPS성장률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & EPS 성장률 매트릭스
PER EPS 성장률 분기별 주당순이익(EPS) 전년 동기 대비 성장률
현재 3년 평균 5년 평균 1년 3년 5년 17.12 17.09 17.06 17.03 16.12 16.09 16.06 16.03 15.12 15.09
1 ○○○○ 31.3 N/A N/A 1,208% N/A N/A N/A 1,208% 414% 152% 80% -55% 흑전 178% N/A N/A
2 ○○○○ 6.9 25.1 77.0 1,193% 176% 69% N/A 1,193% 1,049% 962% 586% -37% 74% -23% -54% 159%
3 ○○○○ 4.0 16.3 19.6 946% 225% 92% N/A 946% 1,756% 522% 616% 114% 10% 4% 흑전 53%
4 ○○○○ 22.4 20.8 20.0 672% 37% 33% N/A 672% -12% -38% 81% -79% 120% -22% -28% 59%
5 ○○○○ 21.4 38.9 37.0 571% 99% 19% N/A 571% 513% 418% 328% -16% 286% 91% 흑전 39%
6 ○○○○ 66.0 34.2 29.7 513% -60% 흑전 N/A 513% 적전 -76% 233% -100% -34% 1,418% 1,295% 374%
7 ○○○○ 11.9 31.5 32.7 306% 102% 29% N/A 306% -20% -89% 88% 29% -37% 흑전 흑전 57%
8 ○○○○ 7.9 11.2 N/A 276% -19% N/A N/A 276% 178% 36% 32% -47% -57% 515% -77% -74%
9 ○○○○ 9.7 12.1 N/A 252% 69% N/A N/A 252% 214% 273% 1,754% 8% 283% 469% -52% 26%
10 ○○○○ 21.0 30.6 50.1 108% 흑전 28% N/A 108% 234% 89% 231% -39% 흑전 흑전 흑전 흑전
11 ○○○○ 24.7 49.1 N/A 99% -16% 흑전 N/A 99% 56% -46% 적전 흑전 44,610% 115% 흑전 적전
12 ○○○○ 17.0 10.8 10.2 62% -7% 14% N/A 62% 흑전 적전 175% -57% 적전 709% -70% 18%
13 ○○○○ 18.3 13.5 12.8 60% 14% -3% N/A 60% -58% -64% 15% -44% 0% 69% 23% 65%
14 ○○○○ 6.1 66.2 96.7 58% 38% 90% N/A 58% 1,393% 1,289% 흑전 187% 25% -63% 적전 -42%
15 ○○○○ 6.9 N/A N/A 48% N/A N/A N/A 48% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16 ○○○○ 7.6 35.5 100.5 40% 흑전 흑전 N/A 40% 112% 흑전 831% 흑전 흑전 적지 213% 적지
17 ○○○○ 34.2 34.3 34.3 29% -15% 흑전 N/A 29% 흑전 적지 적지 흑전 적지 적전 적지 적전
18 ○○○○ 31.5 39.0 N/A 22% -30% N/A N/A 22% 흑전 흑전 193% -81% 적전 적전 -80% 48%
19 ○○○○ 9.6 60.9 55.5 5% 118% -16% N/A 5% 341% 적전 20% -53% 흑전 흑전 흑전 2,030%
20 ○○○○ 17.3 18.3 80.7 4% 73% 42% N/A 4% -0% -13% 162% 23% 54% 56% 58% 306%
21 ○○○○ 10.4 22.1 23.5 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 35% -23% 흑전 적전 흑전 7% 적지 흑전
22 ○○○○ 19.0 34.3 24.7 흑전 32% -2% N/A 흑전 209% -88% 적지 적전 흑전 흑전 적지 -27%
23 ○○○○ 37.6 40.3 54.2 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 적지 적지 흑전 적전 적전 적전 적지 흑전
24 ○○○○ 6.3 21.2 18.4 적전 적전 적지 N/A 적전 흑전 흑전 1,349% 19% 적전 적지 흑전 5,893%
25 ○○○○ 4.8 11.1 10.7 흑전 -21% 7% N/A 흑전 흑전 적지 흑전 적전 적전 적전 적전 -43%
26 ○○○○ 9.1 16.3 24.3 적지 적지 적지 N/A 적지 흑전 흑전 적전 적전 적전 적지 308% 흑전
27 ○○○○ 97.6 81.1 366.5 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 흑전 적지 79% 적지 적전 적지 흑전 적지
28 ○○○○ 14.3 42.6 23.9 흑전 159% 흑전 N/A 흑전 흑전 적전 흑전 적전 적전 흑전 적전 124%
29 ○○○○ 53.4 12,656.3 10,612.0 적전 적전 적전 N/A 적전 흑전 -90% 흑전 -69% 적전 -13% 적전 -49%
30 ○○○○ 92.7 41.1 30.4 흑전 45% 흑전 N/A 흑전 적전 적전 671% 적전 -49% -51% -62% 351%
31 ○○○○ 164.5 84.2 55.8 흑전 44% -9% N/A 흑전 -98% 적전 -58% 적전 56% 흑전 -26% 160%
32 ○○○○ 10.1 34.7 N/A 흑전 흑전 흑전 N/A 흑전 66% 흑전 261% 적지 흑전 적지 흑전 적지
33 ○○○○ 6.2 N/A N/A 흑전 N/A N/A N/A 흑전 278% 흑전 488% 적전 -52% 적전 N/A N/A
34 ○○○○ 5.8 N/A N/A 적전 N/A N/A N/A 적전 적지 흑전 536% 81% 적전 적지 N/A N/A
35 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
36 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
38 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
41 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
43 ○○○○ 6.5 15.4 28.0 -7% 150% 흑전 N/A -7% 68% 649% 흑전 116% 1,097% -22% 적지 674%
44 ○○○○ 5.7 11.3 16.2 -12% -5% 11% N/A -12% 417% 47% 31% -8% -13% -33% 흑전 7%
45 ○○○○ 4.6 N/A N/A -13% N/A N/A N/A -13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 ○○○○ 30.2 40.2 N/A -13% 100% 39% N/A -13% -42% -23% 적전 137% 104% 898% 480% 288%
47 ○○○○ 17.9 10.3 9.9 -14% -21% 흑전 N/A -14% -82% 적전 65% 291% 24% -58% 104% -85%
48 ○○○○ 8.0 12.9 12.0 -26% -23% 12% N/A -26% -67% 25% 736% 18% 102% 흑전 -57% -48%
49 ○○○○ 23.9 65.6 55.0 -41% 흑전 -8% N/A -41% 42% 흑전 적전 흑전 83% 적지 흑전 적지
50 ○○○○ 9.9 35.2 33.0 -43% -14% 흑전 N/A -43% -77% 적지 85% 흑전 흑전 적지 -2% 적전
51 ○○○○ 70.1 60.5 83.4 -65% -35% -25% N/A -65% 65% 흑전 흑전 흑전 흑전 적전 적지 적전
52 ○○○○ 9.8 8.1 8.6 -77% -47% -19% N/A -77% 22% 60% -28% 11% 61% -80% -91% -42%
53 ○○○○ 21.1 29.1 N/A -83% 0% 흑전 N/A -83% 적전 흑전 281% -2% 8,096% 적지 흑전 513%
54 ○○○○ 24.1 N/A N/A -94% 흑전 N/A N/A -94% 적전 흑전 120% 97% 124% 적지 흑전 흑전
55 ○○○○ 0.3 58.6 54.6 -95% 27% 흑전 N/A -95% 흑전 흑전 1,526% 33% 적전 적전 90% 3,141%
56 ○○○○ 5.9 8.6 8.6 -96% -54% 흑전 N/A -96% 45% 적전 5,218% -82% 373% 1,181% 흑전 1,217%

* 흑전=흑자전환, 적전=적자전환, 적지=적자지속