Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 년 EPS 성장률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & EPS 성장률
  • 실적 분석
* 1년 EPS성장률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & EPS 성장률 매트릭스
PER EPS 성장률 분기별 주당순이익(EPS) 전년 동기 대비 성장률
현재 3년 평균 5년 평균 1년 3년 5년 18.03 17.12 17.09 17.06 17.03 16.12 16.09 16.06 16.03 15.12
1 ○○○○ 13.7 48.6 34.1 789% 117% 40% 789% 적지 99% 56% -46% 적전 흑전 44,610% 115% 흑전
2 ○○○○ 7.0 34.9 21.7 흑전 흑전 11% 42% 229% 흑전 흑전 적전 흑전 적전 적전 흑전 적전
3 ○○○○ 2.5 14.5 18.4 103% 흑전 100% N/A 103% 946% 1,756% 522% 616% 114% 10% 4% 흑전
4 ○○○○ 12.8 11.9 N/A 66% 228% 38% 66% -72% 252% 214% 273% 1,754% 8% 283% 469% -52%
5 ○○○○ 11.7 12.8 12.7 11% -13% -2% 375% 49% 60% -58% -64% 15% -44% 0% 69% 23%
6 ○○○○ 15.3 34.1 N/A 31% 116% 흑전 31% 흑전 -13% -42% -23% 적전 137% 104% 898% 480%
7 ○○○○ N/A 20.1 14.0 -3,780% -223% -203% -184% 26% 적전 적전 -95% 12% -64% 43% -8% 5%
8 ○○○○ 3.8 N/A N/A 2% N/A N/A N/A 2% -13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 ○○○○ 74.7 21.9 23.2 -222% -200% -309% -79% 적전 흑전 35% -23% 흑전 적전 흑전 7% 적지
10 ○○○○ 364.1 57.8 69.3 적지 -349% 적지 -62% 흑전 흑전 적지 적전 적전 적전 적지 291% 14%
11 ○○○○ 447.7 56.0 56.0 적지 -436% -194% -38% 적지 29% 흑전 적지 적지 흑전 적지 적전 적지
12 ○○○○ 16.6 61.2 59.2 흑전 흑전 25% 3% 적전 5% 341% 적전 20% -53% 흑전 흑전 흑전
13 ○○○○ N/A 52.0 34.3 -1,086% 적지 -184% -69% 적지 흑전 209% -88% 적지 적전 흑전 흑전 적지
14 ○○○○ 27.8 32.7 47.7 70% 흑전 5% 197% 적전 108% 234% 89% 231% -39% 흑전 흑전 흑전
15 ○○○○ 9.2 8.6 8.8 58% -21% 8% 402% 적전 -77% 22% 60% -28% 11% 61% -80% -91%
16 ○○○○ 241.0 123.4 123.4 -900% 적지 적지 -16% 적지 적지 흑전 흑전 적지 적전 적지 적지 적지
17 ○○○○ N/A 55.1 53.8 -100% -170% -170% -49% 적전 -95% 흑전 흑전 1,469% 33% 적전 적전 90%
18 ○○○○ 6.6 10.4 15.5 112% 28% 10% 352% 적전 -12% 417% 47% 31% -8% -13% -33% 흑전
19 ○○○○ 16.6 13.6 13.6 흑전 98% 흑전 흑전 적전 -96% 45% 적전 5,218% -82% 373% 1,181% 흑전
20 ○○○○ 18.0 24.2 20.8 적전 적지 적전 N/A 적전 적전 흑전 흑전 1,349% 19% 적전 적지 흑전
21 ○○○○ 9.1 13.1 22.0 -125% -213% -192% -40% 적전 -7% 68% 649% 흑전 116% 1,097% -22% 적지
22 ○○○○ N/A 16.7 22.2 -939% 적지 적지 -671% 적지 적지 흑전 흑전 적전 적전 적전 적지 308%
23 ○○○○ N/A 51.4 45.6 적지 적지 적지 -157% 적전 -43% -77% 적지 85% 흑전 흑전 적지 -2%
24 ○○○○ 8.8 25.6 135.9 흑전 흑전 12% 107% 흑전 흑전 99% 적전 적전 적전 흑전 흑전 흑전
25 ○○○○ 8.7 58.5 53.4 45% 흑전 2% 136% 적지 -41% 42% 흑전 적전 흑전 83% 적지 흑전
26 ○○○○ N/A 251.1 203.9 -176% 적지 -169% -57% 적지 -12% 흑전 흑전 적전 133% 적지 적지 56%
27 ○○○○ 34.3 35.4 N/A -394% 적지 적지 -194% 적전 흑전 66% 흑전 261% 적지 흑전 적지 흑전
28 ○○○○ 11.5 N/A N/A 289% -12% N/A 148% 적전 흑전 278% 흑전 488% 적전 -52% 적전 N/A
29 ○○○○ 10.1 N/A N/A 흑전 27% N/A 211% 흑전 흑전 267% 적전 적전 적전 -37% 168% N/A
30 ○○○○ 152.2 N/A N/A N/A N/A N/A -24% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31 ○○○○ 17.5 N/A N/A -70% N/A N/A 540% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32 ○○○○ 34.8 N/A N/A N/A N/A N/A -871% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33 ○○○○ 17.0 N/A N/A -1% N/A N/A 437% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34 ○○○○ 9.4 N/A N/A -98% N/A N/A 16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35 ○○○○ 16.0 N/A N/A N/A N/A N/A 63% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
36 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37 ○○○○ 6.1 N/A N/A N/A N/A N/A 125% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
38 ○○○○ 13.7 31.8 31.8 -5% 38% 흑전 -5% 흑전 98% 50% 23% 적지 -86% 337% 127% 적지
39 ○○○○ 10.3 11.2 N/A -69% 37% -8% 83% -6% 276% 178% 36% 32% -47% -57% 515% -77%
40 ○○○○ 23.6 N/A N/A -11% 84% N/A -11% 61% 1,208% 414% 152% 80% -55% 흑전 178% N/A
41 ○○○○ 17.8 17.5 80.5 1% 11% 44% 2,047% -15% 4% -0% -13% 162% 23% 54% 56% 58%
42 ○○○○ 25.1 13.2 11.6 적지 -151% 적지 -10% -51% 62% 흑전 적전 175% -57% 적전 709% -70%
43 ○○○○ 5.3 32.3 94.3 83% 흑전 38% 893% -54% 40% 112% 흑전 831% 흑전 흑전 적지 213%
44 ○○○○ 3.7 11.9 10.9 흑전 6% 0% 531% -59% 흑전 흑전 적지 흑전 적전 적전 적전 적전
45 ○○○○ 6.0 N/A N/A 12% N/A N/A 1,290% -59% 48% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 ○○○○ 10.2 12.7 12.3 -19% 흑전 4% 177% -67% -26% -67% 25% 736% 18% 102% 흑전 -57%
47 ○○○○ 5.2 64.4 91.8 -41% 46% 흑전 792% -68% 58% 1,393% 1,289% 흑전 187% 25% -63% 적전
48 ○○○○ 14.0 28.6 33.0 -69% 흑전 -15% N/A -69% 306% -20% -89% 88% 29% -37% 흑전 흑전
49 ○○○○ 41.0 38.9 38.3 -12% 105% 흑전 546% -76% 571% 513% 418% 328% -16% 286% 91% 흑전
50 ○○○○ 7.2 23.4 76.2 -56% 53% 19% 308% -93% 1,193% 1,049% 962% 586% -37% 74% -23% -54%
51 ○○○○ 16.9 22.4 20.6 580% 50% 37% 34% -97% 672% -12% -38% 81% -79% 120% -22% -28%

* 흑전=흑자전환, 적전=적자전환, 적지=적자지속