Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 년 EPS 성장률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & EPS 성장률
  • 실적 분석
* 1년 EPS성장률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & EPS 성장률 매트릭스
PER EPS 성장률 분기별 주당순이익(EPS) 전년 동기 대비 성장률
현재 3년 평균 5년 평균 1년 3년 5년 17.06 17.03 16.12 16.09 16.06 16.03 15.12 15.09 15.06 15.03
1 ○○○○ 5.7 17.6 20.7 1,756% 140% 64% 1,756% 522% 616% 114% 10% 4% 흑전 53% -32% -19%
2 ○○○○ 7.1 71.2 99.9 1,393% 흑전 24% 1,393% 1,289% 흑전 187% 25% -63% 적전 -42% 흑전 흑전
3 ○○○○ 7.6 27.9 78.9 1,049% 942% 99% 1,049% 962% 586% -37% 74% -23% -54% 159% 5,560% 105%
4 ○○○○ 18.8 42.5 36.6 513% 흑전 11% 513% 418% 328% -16% 286% 91% 흑전 39% 흑전 흑전
5 ○○○○ 5.5 12.9 17.2 417% 44% 47% 417% 47% 31% -8% -13% -33% 흑전 7% -34% 120%
6 ○○○○ 48.3 N/A N/A 414% N/A N/A 414% 152% 80% -55% 흑전 178% N/A N/A N/A N/A
7 ○○○○ 10.6 64.8 55.3 341% 22% -13% 341% 적전 20% -53% 흑전 흑전 흑전 2,030% 적전 적전
8 ○○○○ 11.3 N/A N/A 278% N/A N/A 278% 흑전 488% 적전 -52% 적전 N/A N/A N/A N/A
9 ○○○○ 28.5 32.1 63.2 234% 100% 30% 234% 89% 231% -39% 흑전 흑전 흑전 흑전 적전 적전
10 ○○○○ 13.3 42.6 N/A 214% 흑전 N/A 214% 273% 1,754% 8% 283% 469% -52% 26% 흑전 -73%
11 ○○○○ 10.3 11.5 N/A 178% 1% N/A 178% 36% 32% -47% -57% 515% -77% -74% -13% -82%
12 ○○○○ 10.0 41.7 109.7 112% 흑전 23% 112% 흑전 831% 흑전 흑전 적지 213% 적지 적지 적지
13 ○○○○ 7.1 21.6 29.7 68% 692% 흑전 68% 649% 흑전 116% 1,097% -22% 적지 674% 2,374% 110%
14 ○○○○ 16.8 42.2 N/A 66% 흑전 흑전 66% 흑전 261% 적지 흑전 적지 흑전 적지 적지 적전
15 ○○○○ 34.9 70.3 75.2 65% -18% -39% 65% 흑전 흑전 흑전 흑전 적전 적지 적전 적전 -57%
16 ○○○○ 32.0 48.5 N/A 56% 20% N/A 56% -46% 적전 흑전 44,610% 115% 흑전 적전 -100% -2%
17 ○○○○ 6.0 9.0 9.0 45% 흑전 흑전 45% 적전 5,218% -82% 373% 1,181% 흑전 1,217% 흑전 -71%
18 ○○○○ 14.8 70.7 52.2 42% 흑전 2% 42% 흑전 적전 흑전 83% 적지 흑전 적지 흑전 적지
19 ○○○○ 21.1 26.4 26.7 35% 흑전 흑전 35% -23% 흑전 적전 흑전 7% 적지 흑전 적지 655%
20 ○○○○ 6.8 7.6 8.4 22% -4% 36% 22% 60% -28% 11% 61% -80% -91% -42% -55% 149%
21 ○○○○ 33.3 39.8 39.8 흑전 흑전 흑전 흑전 적지 적지 흑전 적지 적전 적지 적전 적지 흑전
22 ○○○○ 22.8 9.4 9.5 흑전 -63% -13% 흑전 적전 175% -57% 적전 709% -70% 18% -63% 11%
23 ○○○○ 70.5 28.6 26.3 적전 적전 적전 적전 -76% 233% -100% -34% 1,418% 1,295% 374% 37% 280%
24 ○○○○ 86.2 26.0 18.5 적전 적전 적전 적전 -95% 12% -64% 43% -8% 5% 56% 134% -34%
25 ○○○○ 0.2 67.9 55.6 흑전 182% 47% 흑전 흑전 1,526% 33% 적전 적전 90% 3,141% 352% 1,270%
26 ○○○○ 153.1 92.2 67.4 적전 적전 적전 적전 -93% 흑전 -59% 흑전 흑전 적지 1,045% 적전 적전
27 ○○○○ 17.6 32.4 32.7 적지 적지 적전 적지 적지 흑전 159% 적전 적전 적전 153% 흑전 흑전
28 ○○○○ 45.2 54.9 53.8 적지 적전 적지 적지 적지 흑전 흑전 적지 적지 적전 적전 적전 적지
29 ○○○○ 6.5 23.6 21.1 흑전 흑전 66% 흑전 흑전 1,349% 19% 적전 적지 흑전 5,893% 흑전 적지
30 ○○○○ 9.9 12.2 11.5 흑전 413% 28% 흑전 적지 흑전 적전 적전 적전 적전 -43% 3,323% -24%
31 ○○○○ 8.1 17.6 25.0 흑전 흑전 48% 흑전 흑전 적전 적전 적전 적지 308% 흑전 흑전 적지
32 ○○○○ 109.2 76.9 37.5 흑전 92% 27% 흑전 적전 흑전 적전 적전 흑전 적전 124% -100% 적전
33 ○○○○ 27.9 12,668.1 10,607.6 흑전 -62% -39% 흑전 -90% 흑전 -69% 적전 -13% 적전 -49% -46% -29%
34 ○○○○ 16.6 29.0 N/A 적전 적지 적지 적전 흑전 281% -2% 8,096% 적지 흑전 513% 흑전 적지
35 ○○○○ 26.1 36.9 N/A 흑전 -38% N/A 흑전 흑전 193% -81% 적전 적전 -80% 48% -2% -53%
36 ○○○○ 5.6 N/A N/A 적지 N/A N/A 적지 흑전 536% 81% 적전 적지 N/A N/A N/A N/A
37 ○○○○ 7.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
38 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40 ○○○○ 10.5 N/A N/A 적전 적지 N/A 적전 흑전 120% 97% 124% 적지 흑전 흑전 흑전 적지
41 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
42 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
43 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
44 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
47 ○○○○ 17.8 20.1 80.4 -0% 126% 18% -0% -13% 162% 23% 54% 56% 58% 306% 652% 흑전
48 ○○○○ 18.6 21.7 20.6 -12% 17% 20% -12% -38% 81% -79% 120% -22% -28% 59% -19% -18%
49 ○○○○ 22.1 36.8 N/A -20% 6% -15% -20% -89% 88% 29% -37% 흑전 흑전 57% 136% 적전
50 ○○○○ 20.6 12.7 12.2 -58% 3% -15% -58% -64% 15% -44% 0% 69% 23% 65% 155% 16%
51 ○○○○ 9.3 13.1 11.9 -67% 145% 1% -67% 25% 736% 18% 102% 흑전 -57% -48% 2,127% 적지
52 ○○○○ 9.4 38.6 35.5 -77% 흑전 흑전 -77% 적지 85% 흑전 흑전 적지 -2% 적전 적지 적지
53 ○○○○ 12.6 9.9 9.4 -82% 흑전 -15% -82% 적전 65% 291% 24% -58% 104% -85% 흑전 -63%

* 흑전=흑자전환, 적전=적자전환, 적지=적자지속