Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 19.06 19.03 18.12 18.09 18.06
1 ○○○○ 32.2 5.9% 5.5% 3.8% 2.9% 2.7% 36% 41% 27% 23% 32%
223
45
240
-320
72
2 ○○○○ 10.6 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% 36% 67% 36% 39% 48%
406
479
-54
392
-264
3 ○○○○ 15.3 4.0% 3.1% 3.8% 3.2% 3.4% 64% 52% 51% 47% 46%
406
371
562
389
572
4 ○○○○ 14.5 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 60% 52% 42% 43% 57%
2,351
1,989
927
1,885
1,942
5 ○○○○ 15.1 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 59% 57% 56% 55% 60%
319
388
191
309
284
6 ○○○○ 5.7 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 20% 37% 18% 13% 25%
398
540
1,642
-311
920
7 ○○○○ 26.0 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 0.9% 94% 1% 62% 205% 607%
112
210
222
74
244
8 ○○○○ 13.2 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 45% 32% 37% 23% 28%
2,571
2,464
1,889
4,631
3,674
9 ○○○○ N/A 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
112
N/A
N/A
N/A
10 ○○○○ 53.0 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 75% 67% 17% -36% 354%
580
-181
-425
404
284
11 ○○○○ 8.7 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 67% 41% 67% 79% 63%
1,207
2,688
4,450
1,792
1,019
12 ○○○○ 19.1 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 47% 49% 18% 22% 31%
1,414
774
-521
875
2,127
13 ○○○○ 8.6 2.7% 1.8% N/A N/A N/A 24% 24% N/A N/A N/A
313
433
53
159
378
14 ○○○○ 50.5 2.6% 1.8% 1.5% 0.6% 0.0% -52% 19% 16% 23% 0%
213
818
-910
66
158
15 ○○○○ 9.6 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 32% 38% 27% 24% 24%
2,127
2,138
-1,412
3,453
3,458
16 ○○○○ 8.8 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 58% 59% 85% 64% 36%
397
300
-118
182
350
17 ○○○○ 12.0 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 26% 33% 20% 25% 15%
1,016
646
-434
579
1,129
18 ○○○○ 13.2 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 32% 21% 14% 13% 6%
12,835
6,367
-997
15,775
13,404
19 ○○○○ 101.5 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 63% 37% 44% 62% 0%
-4
14
15
-11
15
20 ○○○○ 15.6 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 37% 40% 40% 45% 29%
1,779
620
-776
2,059
1,803
21 ○○○○ 9.1 1.6% 0.0% 0.0% N/A N/A 41% 0% 0% 0% 0%
74
80
116
6
169
22 ○○○○ 19.7 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 31% 29% 12% 20% 34%
765
4,774
4,120
3,205
1,262
23 ○○○○ 14.9 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% N/A 23% 16% 26% 21% 17%
293
131
-103
272
180
24 ○○○○ 9.9 1.5% 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% -9% 0% 52% 43% 27%
1,042
1,176
346
1,041
-355
25 ○○○○ 11.6 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 19% 21% 17% -20% 522%
8,608
9,598
4,549
-2,257
7,786
26 ○○○○ 945.2 1.4% 1.3% 0.9% 1.1% 1.8% 1,268% 41% -1,663% 65% 50%
-5
-41
50
-2
-62
27 ○○○○ 16.4 1.4% 1.3% 1.3% 0.0% N/A 20% 25% 25% 0% 0%
65
41
26
41
57
28 ○○○○ 18.3 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 12% 24% 16% 15% 17%
3,810
4,029
-5,820
7,103
22,900
29 ○○○○ 75.0 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 24% 17% 15% 15% 13%
54
-20
47
-14
59
30 ○○○○ 5.1 1.3% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 7% 7% 0% 14% 0%
48
166
168
425
37
31 ○○○○ 19.0 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 33% 35% 47% 20% 6%
217
-139
82
279
228
32 ○○○○ 2.0 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 0% 0% 0% 0% 0%
2,856
169
153
73
136
33 ○○○○ 16.0 1.2% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 40% 17% 13% 16% 15%
-20
134
79
171
96
34 ○○○○ 3.9 1.1% 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 45% 1% 6% 5% 6%
1,778
142
934
252
659
35 ○○○○ 39.3 1.1% 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 73% 55% 51% 44% -9%
17
5
45
-7
9
36 ○○○○ 31.7 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 6% 18% 18% 22% 23%
989
2,497
-3,286
6,594
46,302
37 ○○○○ 12.6 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 28% 30% 29% 24% 26%
2,174
6,478
2,125
6,876
1,634
38 ○○○○ 27.9 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 30% 26% 34% 33% 44%
138
172
150
249
235
39 ○○○○ 14.0 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 18% 23% 19% 19% 15%
6,889
8,327
4,943
22,832
9,633
40 ○○○○ 11.1 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 9% 10% N/A N/A N/A
2,714
2,052
1,478
2,130
2,326
41 ○○○○ 14.4 0.9% 1.1% N/A N/A N/A 135% -198% 0% 0% 0%
64
152
37
436
332
42 ○○○○ 52.9 0.9% 0.2% N/A N/A N/A 50% 39% N/A N/A N/A
2,355
1,297
-3,628
2,618
3,003
43 ○○○○ 8.8 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 12% 9% 7% 7% 5%
163
146
154
173
177
44 ○○○○ 21.8 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 19% 17% 24% 31% 26%
1,317
670
1,618
918
1,373
45 ○○○○ 15.1 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 9% 7% 6% -6% 10%
2,400
1,515
-96
1,336
1,473
46 ○○○○ 6.0 0.7% 0.6% 0.7% N/A N/A 5% 8% 16% N/A N/A
1,821
1,219
698
1,519
1,167
47 ○○○○ 2.2 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 12% 7% 76% 0% 47%
11,252
184
-2,670
1,841
1,177
48 ○○○○ 13.3 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 3% 6% 23% 7% 13%
1,522
854
315
738
3,318
49 ○○○○ 22.2 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 6% 5% 8% 0% 0%
373
63
-913
844
501
50 ○○○○ 28.9 0.5% 0.6% N/A N/A N/A 34% 69% N/A N/A N/A
916
1,297
352
826
693
51 ○○○○ 45.4 0.5% N/A N/A N/A N/A -112% 25% 39% 61% 41%
283
114
76
-90
-192
52 ○○○○ 22.2 0.5% N/A N/A N/A N/A 11% 8% 34% N/A N/A
163
191
186
9,230
N/A
53 ○○○○ 22.0 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 6% 0% 3% 4% 3%
127
135
-13
217
130
54 ○○○○ 365.7 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 27% 34% 28% -208% 40%
12
-5
1
-2
17
55 ○○○○ 13.7 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 9% 19% 3% 3% 51%
22,722
6,009
-2,941
3,575
1,354
56 ○○○○ 9.5 N/A 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 6% 5% 4% 0% 0%
-79
2,258
-963
3,239
2,286
57 ○○○○ 112.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
-1
6
48
16
-29
58 ○○○○ 12.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
7
35
23
28
36
59 ○○○○ 96.9 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
18
-12
33
-5
12
60 ○○○○ 16.8 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
1,354
62
-963
108
476
61 ○○○○ 8.1 N/A 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 10% 6% 11% 0% 0%
119
280
69
229
172
62 ○○○○ 24.4 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A 0% 0% 0% 46%
18
-1
-114
236
167
63 ○○○○ 44.7 N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0% N/A
13
13
27
26
27
64 ○○○○ 59.0 N/A 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21% 0%
67
89
66
-65
74
65 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A