Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 18.12 18.09 18.06 18.03 17.12
1 ○○○○ 7.2 N/A 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% N/A 21% 14% 13% 6%
N/A
15,775
13,404
9,402
56,502
2 ○○○○ 13.3 N/A 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% N/A 52% 42% 43% 57%
N/A
1,885
1,942
1,813
2,528
3 ○○○○ 27.0 N/A 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% N/A 67% 36% 39% 48%
N/A
392
-264
330
35
4 ○○○○ 117.5 N/A 3.3% 4.3% 4.3% 4.3% N/A 300% 130% 148% 223%
N/A
132
135
37
-148
5 ○○○○ 16.3 N/A 3.1% 3.9% 3.2% 3.4% N/A 52% 51% 47% 46%
N/A
389
572
346
469
6 ○○○○ 13.1 N/A 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% N/A 37% 18% 13% 25%
N/A
-311
920
274
223
7 ○○○○ N/A N/A 3.0% N/A N/A N/A N/A 5% 0% 0% 0%
N/A
78
-252
-88
N/A
8 ○○○○ 3.8 N/A 2.5% 0.7% 0.4% 0.3% N/A 18% 145% 14% 25%
N/A
29,496
7,357
-2,201
377,371
9 ○○○○ 18.1 N/A 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% N/A 57% 56% 55% 60%
N/A
309
284
386
170
10 ○○○○ 18.9 N/A 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 29% 0% 0% 0%
N/A
9
76
108
158
11 ○○○○ 11.7 N/A 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% N/A 67% 17% -36% 354%
N/A
404
284
748
269
12 ○○○○ 15.2 N/A 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% N/A 32% 37% 23% 28%
N/A
4,631
3,674
3,198
904
13 ○○○○ 14.8 N/A 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% N/A 40% 40% 45% 29%
N/A
2,059
1,803
386
692
14 ○○○○ 21.7 N/A 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% N/A 26% 34% 33% 44%
N/A
249
235
197
176
15 ○○○○ 14.2 N/A 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% N/A 33% 20% 25% 15%
N/A
579
1,129
528
-238
16 ○○○○ 12.4 N/A 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% N/A 59% 85% 64% 36%
N/A
182
350
217
-54
17 ○○○○ 7.4 N/A 1.8% N/A N/A N/A N/A 24% N/A N/A N/A
N/A
159
378
439
342
18 ○○○○ 11.2 N/A 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% N/A 41% 67% 79% 63%
N/A
1,792
1,019
2,816
2,027
19 ○○○○ 9.6 N/A 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% N/A 38% 27% 24% 24%
N/A
3,453
3,458
2,391
-15
20 ○○○○ 8.0 N/A 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% N/A 55% 51% 44% -9%
N/A
-7
9
12
302
21 ○○○○ 15.0 N/A 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% N/A 49% 29% 339% 118%
N/A
91
170
110
76
22 ○○○○ 14.3 N/A 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% N/A 49% 18% 22% 31%
N/A
875
2,127
1,738
-409
23 ○○○○ 25.9 N/A 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% N/A 37% 44% 62% 0%
N/A
-11
15
28
31
24 ○○○○ 13.9 N/A 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% N/A 17% 15% 15% 13%
N/A
-14
59
66
47
25 ○○○○ 14.3 N/A 1.3% 1.3% 0.0% N/A N/A 25% 25% 0% 0%
N/A
41
57
56
18
26 ○○○○ 549.7 N/A 1.3% 0.9% 1.1% 1.8% N/A 41% -1,663% 65% 50%
N/A
-2
-62
24
44
27 ○○○○ 7.7 N/A 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% N/A 7% 0% 14% 0%
N/A
425
37
71
-26
28 ○○○○ 4.8 N/A 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% N/A 24% 16% 15% 17%
N/A
7,103
22,900
6,274
3,239
29 ○○○○ 8.0 N/A 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% N/A 21% 17% -20% 522%
N/A
-2,257
7,786
10,471
14,428
30 ○○○○ 5.2 N/A 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% N/A 6% 11% 0% 0%
N/A
229
172
263
592
31 ○○○○ 24.4 N/A 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% N/A 29% 12% 20% 34%
N/A
3,205
1,262
5,271
2,634
32 ○○○○ 20.3 N/A 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% N/A 30% 29% 24% 26%
N/A
6,876
1,634
4,063
1,082
33 ○○○○ 9.4 N/A 1.1% N/A N/A N/A N/A -198% 0% 0% 0%
N/A
436
332
405
416
34 ○○○○ 9.3 N/A 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% N/A 9% 7% 7% 5%
N/A
173
177
104
287
35 ○○○○ 70.4 N/A 1.0% 0.8% N/A N/A N/A 62% 16% 0% 0%
N/A
220
203
10
-273
36 ○○○○ 4.0 N/A 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% N/A 5% 8% 0% 0%
N/A
844
501
414
581
37 ○○○○ 17.8 N/A 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% N/A 23% 19% 19% 15%
N/A
22,832
9,633
8,817
4,781
38 ○○○○ 20.5 N/A 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% N/A 11% 13% 0% 0%
N/A
76
89
211
56
39 ○○○○ 5.3 N/A 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% N/A 18% 18% 22% 23%
N/A
6,594
46,302
4,042
733
40 ○○○○ 14.3 N/A 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% N/A 17% 13% 16% 15%
N/A
171
96
276
-53
41 ○○○○ N/A N/A 0.7% N/A N/A N/A N/A 12% 12% 0% 0%
N/A
-83
-8
-7
N/A
42 ○○○○ 12.2 N/A 0.7% N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A N/A
N/A
2,130
2,326
1,598
1,161
43 ○○○○ 15.1 N/A 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% N/A 35% 47% 20% 6%
N/A
2,789
2,281
-366
1,591
44 ○○○○ 27.6 N/A 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% N/A 1% 18% 12% 8%
N/A
263
327
70
-255
45 ○○○○ 10.6 N/A 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% N/A 6% 23% 7% 13%
N/A
738
3,318
98
-739
46 ○○○○ 157.5 N/A 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% N/A 34% 28% -208% 40%
N/A
-2
17
3
-2
47 ○○○○ 36.3 N/A 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% N/A 1% 6% 5% 6%
N/A
252
659
8
-635
48 ○○○○ 29.0 N/A 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% N/A 17% 24% 31% 26%
N/A
918
1,373
974
1,213
49 ○○○○ 4.0 N/A 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% N/A 7% 76% 0% 47%
N/A
1,841
1,177
1,314
1,168
50 ○○○○ 19.7 N/A 0.6% 0.7% 0.6% N/A N/A 16% 26% 21% 17%
N/A
272
180
27
-103
51 ○○○○ 29.3 N/A 0.6% N/A N/A N/A N/A 69% N/A N/A N/A
N/A
826
693
1,667
284
52 ○○○○ 11.5 N/A 0.6% 0.7% N/A N/A N/A 8% 16% N/A N/A
N/A
1,519
1,167
554
-623
53 ○○○○ 5.8 N/A 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% N/A 5% 4% 0% 0%
N/A
3,239
2,286
2,561
1,564
54 ○○○○ 15.9 N/A 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% N/A 7% 6% -6% 10%
N/A
1,336
1,473
1,910
505
55 ○○○○ 43.3 N/A 0.2% N/A N/A N/A N/A 39% N/A N/A N/A
N/A
2,618
3,003
479
547
56 ○○○○ 85.9 N/A 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% N/A 19% 3% 3% 51%
N/A
3,575
1,354
286
896
57 ○○○○ 398.6 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
-0
0
2
-1
58 ○○○○ 9.0 N/A 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% N/A 0% 52% 43% 27%
N/A
1,041
-355
844
6,455
59 ○○○○ 4,181.8 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
17
-31
27
-9
60 ○○○○ 5.5 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
28
36
26
170
61 ○○○○ 30.0 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
-5
12
20
52
62 ○○○○ 7.2 N/A N/A 0.0% 0.0% 2.0% N/A 0% 0% 0% 12%
N/A
23
22
87
41
63 ○○○○ 11.1 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
108
476
846
-607
64 ○○○○ 4.8 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
1,351
-91
594
217
65 ○○○○ 11.2 N/A 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% N/A 0% 3% 4% 3%
N/A
217
130
419
462
66 ○○○○ 7.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A 0% 0% 46%
N/A
236
167
155
-15
67 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0% 0% N/A
N/A
26
27
18
N/A
68 ○○○○ 7.8 N/A N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
6
169
101
-7
69 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25% 39% 61% 41%
N/A
-90
-192
N/A
N/A
70 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8% 34% N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A