Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 17.06 17.03 16.12 16.09 16.06
1 ○○○○ 122.1 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 4.1% 130% 148% 223% 89% 66%
195
-298
194
117
142
2 ○○○○ 16.1 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 8.2% 51% 47% 46% 53% 49%
777
277
592
429
779
3 ○○○○ 7.1 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% 0.0% 27% 23% 32% 0% 0%
265
263
257
140
419
4 ○○○○ 12.8 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 4.0% 42% 43% 57% 80% 52%
1,998
1,708
3,000
1,822
2,075
5 ○○○○ 9.3 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 2.7% 34% 33% 44% 38% 34%
511
200
170
141
180
6 ○○○○ 13.9 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 3.2% 37% 23% 28% 20% 19%
5,367
8,435
1,454
4,972
2,322
7 ○○○○ 11.2 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 2.4% 17% -36% 354% 49% 18%
-14
661
161
1,319
473
8 ○○○○ 23.6 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 4.3% 56% 55% 60% 57% 48%
316
395
179
272
321
9 ○○○○ 26.6 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 1.3% 40% 45% 29% 29% 24%
245
412
-287
1,915
1,017
10 ○○○○ 26.1 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 18% 13% 25% 14% 6%
821
-644
894
-493
805
11 ○○○○ 83.3 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 2.1% 27% 24% 24% -31% 23%
1,209
1,178
-3,136
1,762
2,263
12 ○○○○ 14.3 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 3.3% 67% 79% 63% 57% 65%
2,352
1,296
1,659
2,476
1,894
13 ○○○○ 14.6 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 1.9% 85% 64% 36% 94% 76%
189
272
-78
270
263
14 ○○○○ 72.5 1.6% 1.5% 3.7% 3.0% 2.1% 18% 24% 32% -59% 4%
196
-588
-818
1,354
772
15 ○○○○ 6.1 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 16% 23% 0% 0% 4%
569
1,109
236
1,223
475
16 ○○○○ 14.0 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 0.6% 20% 25% 15% 6% 7%
347
675
-207
825
556
17 ○○○○ 0.3 1.4% 0.8% 0.9% 0.5% 0.4% 62% 205% 607% 144% 270%
31,804
416
1,260
1,421
115
18 ○○○○ 20.3 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 1.0% 18% 22% 31% 20% 10%
1,187
783
-359
3,023
3,282
19 ○○○○ 30.3 1.3% 0.0% N/A N/A N/A 25% 0% 0% 0% N/A
27
31
42
-40
3
20 ○○○○ 15.0 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 2.0% 29% 24% 26% 30% 31%
658
6,148
764
5,797
2,080
21 ○○○○ 11.5 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1,261% 0% 0% 0% 0%
123
108
-73
144
173
22 ○○○○ 53.4 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 1.2% 28% -208% 40% 33% 25%
10
4
-3
6
37
23 ○○○○ 24.1 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 1.5% 12% 20% 34% 25% 11,150%
2,620
4,885
2,918
3,793
2,414
24 ○○○○ 6.8 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 1.8% 16% 15% 17% 24% 16%
5,477
14,684
895
3,969
6,086
25 ○○○○ 38.9 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 44% 62% 0% 0% 0%
23
9
9
17
22
26 ○○○○ 20.3 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 19% 19% 15% 16% 16%
10,377
9,419
7,914
10,352
7,476
27 ○○○○ 19.3 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 4.4% 29% 339% 118% 76% 47%
102
33
107
-9
73
28 ○○○○ 5.2 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16% 0% 0% 0% 0%
339
83
-52
303
132
29 ○○○○ 23.5 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 23% 21% 0% 0% 0%
82
142
238
82
88
30 ○○○○ 16.9 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 14% 13% 6% 2% 3%
8,215
7,830
3,217
16,662
11,403
31 ○○○○ 26.5 0.9% 1.1% 1.8% 1.9% 2.1% -1,663% 65% 50% -29% 31%
6
43
-87
125
15
32 ○○○○ 11.4 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13% 0% 0% 0% 0%
424
461
-322
456
352
33 ○○○○ 18.9 0.8% N/A N/A N/A N/A 16% 0% 0% 0% 0%
233
74
207
349
272
34 ○○○○ 9.2 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 1.1% 17% -20% 522% 25% 10%
7,950
8,526
3,164
9,168
5,856
35 ○○○○ 11.9 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.6% 13% 16% 15% 16% 16%
237
236
-85
143
216
36 ○○○○ 9.1 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8% 0% 0% 0% 0%
516
471
-231
779
443
37 ○○○○ 22.4 0.7% 0.6% N/A N/A N/A 26% 21% 17% 13% 0%
239
15
-54
227
193
38 ○○○○ 11.6 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 2.1% 47% 20% 6% 60% 53%
4,047
293
2,547
2,791
-272
39 ○○○○ 0.9 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 18% 12% 8% 14% 10%
447
11,879
618
592
673
40 ○○○○ 23.2 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 18% 22% 23% 13% 14%
1,459
5,659
-6
7,663
2,921
41 ○○○○ 147.9 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 145% 14% 25% 6% 5%
-8,093
6,125
-18,595
28,907
21,314
42 ○○○○ 10.2 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 0% 0% 0% 0%
182
297
-123
304
170
43 ○○○○ 3.5 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 6% 5% 6% 8% 10%
523
159
1,280
822
261
44 ○○○○ 13.4 0.7% N/A N/A N/A N/A 16% N/A N/A N/A N/A
606
665
797
462
N/A
45 ○○○○ 31.8 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 52% 43% 27% 8% 5%
746
2,216
-645
2,908
553
46 ○○○○ 34.8 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 2.0% 51% 44% -9% 26% 12%
14
75
-45
25
43
47 ○○○○ 23.2 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 1.5% 24% 31% 26% 25% 30%
1,397
1,182
2,013
1,070
1,577
48 ○○○○ 8.9 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 76% 0% 47% 0% 0%
968
1,105
-154
705
299
49 ○○○○ 9.6 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 1.0% 23% 7% 13% 11% 10%
1,963
1,142
1,557
-1,319
-250
50 ○○○○ 8.3 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 7% 7% 5% 6% 7%
252
203
464
293
206
51 ○○○○ 10.1 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 2.7% 15% 15% 13% 16% 15%
68
80
-18
171
29
52 ○○○○ 7.9 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 3% 4% 3% 3% 3%
1,042
1,030
31
887
645
53 ○○○○ 15.1 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 6% -6% 10% 13% 0%
882
1,290
1,204
459
257
54 ○○○○ 9.5 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4% 0% 0% 0% 0%
2,060
1,816
550
2,969
708
55 ○○○○ 19.2 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 3% 3% 51% -2% 2%
3,677
1,035
13,103
10,166
13,015
56 ○○○○ 48.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% 14%
-12
32
-46
67
17
57 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
828
N/A
N/A
N/A
58 ○○○○ 84.0 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
125
88
-229
95
81
59 ○○○○ 277.2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
-5
27
20
-16
9
60 ○○○○ 38.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 0% 0% 0% -45% 18%
13
38
-39
74
3
61 ○○○○ 20.3 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
16
40
45
38
35
62 ○○○○ 36.6 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
114
14
-3
54
12
63 ○○○○ 7.8 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0.0% N/A 0% 12% 18% N/A
72
15
-17
93
66
64 ○○○○ 6.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
34
-11
70
13
-35
65 ○○○○ 5.7 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% N/A 0% 0% 0% 32%
753
697
-266
407
6
66 ○○○○ 20.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
-311
1,041
-1,531
1,296
-267
67 ○○○○ 3.7 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 14% 0% 0% 0%
341
234
187
384
109
68 ○○○○ 9.8 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A N/A 0% 46% 10% 0%
218
131
7
-7
-83
69 ○○○○ 7.3 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
213
85
-24
46
N/A
70 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
626
N/A
N/A
N/A
72 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A