Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 19.12 19.09 19.06 19.03 18.12
1 ○○○○ 5.8 4.8% 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 35% 36% 67% 36% 39%
1,095
347
406
479
-54
2 ○○○○ 13.5 4.2% 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 76% 20% 37% 18% 13%
-599
306
398
540
1,642
3 ○○○○ 11.5 4.0% 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 50% 59% 57% 56% 55%
416
250
319
388
191
4 ○○○○ 9.7 4.0% 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 46% 45% 32% 37% 23%
5,994
2,047
2,571
2,464
1,889
5 ○○○○ N/A N/A 4.0% 3.1% 3.8% 3.2% N/A 64% 52% 51% 47%
801
414
406
371
562
6 ○○○○ N/A N/A 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% N/A 60% 52% 42% 43%
873
2,337
2,351
1,989
927
7 ○○○○ 15.6 3.7% 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 290% 94% 1% 62% 205%
102
349
112
210
222
8 ○○○○ 9.4 3.4% 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 41% 75% 67% 17% -36%
789
344
580
-181
-425
9 ○○○○ N/A N/A 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
51
112
N/A
10 ○○○○ 9.0 2.9% 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 29% 32% 21% 14% 13%
461
13,489
12,835
6,367
-997
11 ○○○○ N/A N/A 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% N/A 67% 41% 67% 79%
2,454
1,538
1,207
2,688
4,450
12 ○○○○ N/A N/A 2.7% 1.8% N/A N/A N/A 24% 24% N/A N/A
459
246
313
433
53
13 ○○○○ 11.6 2.6% 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 32% 37% 40% 40% 45%
43
1,726
1,779
620
-776
14 ○○○○ 5.5 2.6% 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 19% 26% 33% 20% 25%
704
611
1,016
646
-434
15 ○○○○ N/A N/A 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% N/A 32% 38% 27% 24%
-2,481
1,612
2,127
2,138
-1,412
16 ○○○○ N/A N/A 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% N/A 58% 59% 85% 64%
892
378
397
300
-118
17 ○○○○ 18.1 2.1% 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 59% 63% 37% 44% 62%
39
3
-4
14
15
18 ○○○○ 9.2 2.0% 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 59% 47% 49% 18% 22%
-203
1,188
1,414
774
-521
19 ○○○○ 24.7 1.7% 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 41% 31% 29% 12% 20%
3,476
2,656
765
4,774
4,120
20 ○○○○ 1.6 1.6% 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 3% 40% 49% 29% 339%
-46
131
2,856
169
153
21 ○○○○ 10.8 1.6% 1.3% 0.7% N/A N/A 28% -47% 12% 12% 0%
40
58
20
2
10
22 ○○○○ N/A N/A 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% N/A 23% 16% 26% 21%
7
53
59
26
-21
23 ○○○○ 21.3 1.4% 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% -75% 6% 18% 18% 22%
5,708
118
989
2,497
-3,286
24 ○○○○ N/A N/A 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% N/A 24% 17% 15% 15%
103
43
54
-20
47
25 ○○○○ 11.2 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 119% 12% 24% 16% 15%
146
2,069
3,810
4,029
-5,820
26 ○○○○ N/A N/A 1.3% 1.2% 0.0% 1.2% N/A 7% 7% 0% 14%
102
-51
48
166
168
27 ○○○○ 9.8 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 26% 28% 30% 29% 24%
2,263
6,100
2,174
6,478
2,125
28 ○○○○ N/A N/A 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% N/A 33% 35% 47% 20%
-229
212
217
-139
82
29 ○○○○ N/A N/A 1.2% 0.8% 0.8% 0.9% N/A 40% 17% 13% 16%
-236
161
-20
134
79
30 ○○○○ 21.5 1.2% 1.6% 0.0% 0.0% N/A 74% 41% 0% 0% 0%
-220
126
74
80
116
31 ○○○○ N/A N/A 1.1% 0.6% 0.7% 0.3% N/A 45% 1% 6% 5%
-321
46
1,778
142
934
32 ○○○○ N/A N/A 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% N/A 18% 23% 19% 19%
3,688
7,957
6,889
8,327
4,943
33 ○○○○ 17.4 1.0% 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 37% 30% 26% 34% 33%
90
218
138
172
150
34 ○○○○ 14.2 0.9% 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 628% 19% 21% 17% -20%
-5,228
515
8,608
9,598
4,549
35 ○○○○ N/A N/A 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 9% 10% N/A N/A
1,550
1,885
2,714
2,052
1,478
36 ○○○○ N/A N/A 0.9% 1.1% N/A N/A N/A 135% -198% 0% 0%
218
160
64
152
37
37 ○○○○ 17.8 0.9% 0.9% 0.2% N/A N/A 75% 50% 39% N/A N/A
-1,662
3,942
2,355
1,297
-3,628
38 ○○○○ N/A N/A 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% N/A 12% 9% 7% 7%
214
145
163
146
154
39 ○○○○ N/A N/A 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% N/A 19% 17% 24% 31%
418
-64
1,317
670
1,618
40 ○○○○ N/A N/A 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% N/A 9% 7% 6% -6%
1,846
2,145
2,400
1,515
-96
41 ○○○○ N/A N/A 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% N/A 12% 7% 76% 0%
-897
1,254
11,252
184
-2,670
42 ○○○○ 4.1 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% N/A 4% 5% 8% 16% N/A
787
2,043
1,821
1,219
698
43 ○○○○ 21.1 0.6% 0.5% 0.6% N/A N/A 31% 34% 69% N/A N/A
1,527
1,713
916
1,297
352
44 ○○○○ 6.9 0.5% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 4% 6% 0% 3% 4%
649
-13
127
135
-13
45 ○○○○ N/A N/A 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% N/A 6% 5% 8% 0%
457
510
373
63
-913
46 ○○○○ 6.3 0.5% 0.0% 0.8% 0.8% 0.6% 3% 0% 30% -261% -13%
561
-24
-52
-99
-43
47 ○○○○ N/A N/A 0.5% N/A N/A N/A N/A -112% 25% 39% 61%
175
-45
283
114
76
48 ○○○○ N/A N/A 0.5% N/A N/A N/A N/A 11% 8% 0% N/A
124
176
163
191
186
49 ○○○○ 7.2 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 4% 3% 6% 23% 7%
470
1,349
1,522
854
315
50 ○○○○ 136.2 0.2% 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 46% 27% 34% 28% -208%
4
-1
12
-5
1
51 ○○○○ 7.2 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 5% 9% 19% 3% 3%
5,843
-1,606
22,722
6,009
-2,941
52 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
30
-21
-1
6
48
53 ○○○○ N/A N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
13
-49
7
35
23
54 ○○○○ 60.3 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
35
9
18
-12
33
55 ○○○○ 36.2 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
15
76
180
-90
-370
56 ○○○○ 5.4 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-480
369
1,354
62
-963
57 ○○○○ N/A N/A N/A 1.1% 0.7% 0.0% N/A 10% 6% 11% 0%
-630
-97
119
280
69
58 ○○○○ 38.8 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-4
31
18
-1
-114
59 ○○○○ N/A N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
6
24
13
13
27
60 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21%
-242
58
33
44
33
61 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
86
N/A
N/A
90
N/A
62 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
266
N/A
N/A
N/A
N/A