Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 18.09 18.06 18.03 17.12 17.09
1 ○○○○ 6.6 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 21% 14% 13% 6% 2%
15,775
13,404
9,402
56,502
5,507
2 ○○○○ 12.4 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 52% 42% 43% 57% 80%
1,885
1,942
1,813
2,528
2,242
3 ○○○○ 26.0 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% N/A 67% 36% 39% 48% 0%
392
-264
330
35
407
4 ○○○○ 100.5 3.3% 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 300% 130% 148% 223% 89%
132
135
37
-148
429
5 ○○○○ 16.5 3.1% 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 52% 51% 47% 46% 53%
389
572
346
469
584
6 ○○○○ 11.9 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 37% 18% 13% 25% 14%
-311
920
274
223
1,258
7 ○○○○ N/A 3.0% N/A N/A N/A N/A 5% 0% 0% 0% 0%
78
-252
-88
N/A
N/A
8 ○○○○ 2.9 2.5% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 18% 145% 14% 25% 6%
29,496
7,357
-2,201
377,371
-144,899
9 ○○○○ 16.5 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 57% 56% 55% 60% 57%
309
284
386
170
346
10 ○○○○ 19.1 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29% 0% 0% 0% 0%
9
76
108
158
102
11 ○○○○ 11.4 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 67% 17% -36% 354% 49%
404
284
748
269
187
12 ○○○○ 14.4 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 32% 37% 23% 28% 20%
4,631
3,674
3,198
904
4,124
13 ○○○○ 14.0 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 40% 40% 45% 29% 29%
2,059
1,803
386
692
1,657
14 ○○○○ 28.8 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 26% 34% 33% 44% 38%
249
235
197
176
237
15 ○○○○ 12.3 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 33% 20% 25% 15% 6%
579
1,129
528
-238
680
16 ○○○○ 11.6 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 59% 85% 64% 36% 94%
182
350
217
-54
292
17 ○○○○ 7.2 1.8% N/A N/A N/A N/A 24% N/A N/A N/A N/A
159
378
439
342
133
18 ○○○○ 10.4 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 41% 67% 79% 63% 57%
1,792
1,019
2,816
2,027
3,089
19 ○○○○ 8.6 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 38% 27% 24% 24% -31%
3,453
3,458
2,391
-15
1,877
20 ○○○○ 7.8 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 55% 51% 44% -9% 26%
-7
9
12
302
17
21 ○○○○ 13.0 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 49% 29% 339% 118% 76%
91
170
110
76
114
22 ○○○○ 12.9 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 49% 18% 22% 31% 20%
875
2,127
1,738
-409
1,769
23 ○○○○ 24.5 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 37% 44% 62% 0% 0%
-11
15
28
31
14
24 ○○○○ 15.1 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 17% 15% 15% 13% 16%
-14
59
66
47
9
25 ○○○○ 13.9 1.3% 1.3% 0.0% N/A N/A 25% 25% 0% 0% 0%
41
57
56
18
45
26 ○○○○ 610.4 1.3% 0.9% 1.1% 1.8% 1.9% 41% -1,663% 65% 50% -29%
-2
-62
24
44
-46
27 ○○○○ 7.8 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 7% 0% 14% 0% 0%
425
37
71
-26
187
28 ○○○○ 4.7 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 24% 16% 15% 17% 24%
7,103
22,900
6,274
3,239
6,806
29 ○○○○ 6.8 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 21% 17% -20% 522% 25%
-2,257
7,786
10,471
14,428
18,704
30 ○○○○ 5.1 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6% 11% 0% 0% 0%
229
172
263
592
54
31 ○○○○ 22.7 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 29% 12% 20% 34% 25%
3,205
1,262
5,271
2,634
4,766
32 ○○○○ 20.4 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 30% 29% 24% 26% 30%
6,876
1,634
4,063
1,082
5,425
33 ○○○○ 9.3 1.1% N/A N/A N/A N/A -198% 0% 0% 0% 0%
436
332
405
416
530
34 ○○○○ 10.4 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 9% 7% 7% 5% 6%
173
177
104
287
123
35 ○○○○ 60.9 1.0% 0.8% N/A N/A N/A 62% 16% 0% 0% 0%
220
203
10
-273
222
36 ○○○○ 4.4 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 8% 0% 0% 0%
844
501
414
581
978
37 ○○○○ 17.6 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 23% 19% 19% 15% 16%
22,832
9,633
8,817
4,781
13,584
38 ○○○○ 18.2 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 13% 0% 0% 0%
76
89
211
56
138
39 ○○○○ 5.5 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 18% 18% 22% 23% 13%
6,594
46,302
4,042
733
17,686
40 ○○○○ 12.5 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 17% 13% 16% 15% 16%
171
96
276
-53
133
41 ○○○○ N/A 0.7% N/A N/A N/A N/A 12% 12% 0% 0% 0%
-78
-8
-7
N/A
N/A
42 ○○○○ 11.3 0.7% N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A N/A N/A
2,130
2,326
1,598
1,161
2,137
43 ○○○○ 12.2 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 35% 47% 20% 6% 60%
2,789
2,281
-366
1,591
4,179
44 ○○○○ 26.8 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 1% 18% 12% 8% 14%
263
327
70
-255
380
45 ○○○○ 10.0 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 6% 23% 7% 13% 11%
738
3,318
98
-739
444
46 ○○○○ 145.5 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 34% 28% -208% 40% 33%
-2
17
3
-2
9
47 ○○○○ 32.4 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 1% 6% 5% 6% 8%
252
659
8
-635
303
48 ○○○○ 27.6 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 17% 24% 31% 26% 25%
918
1,373
974
1,213
631
49 ○○○○ 4.3 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 7% 76% 0% 47% 0%
1,841
1,177
1,314
1,168
1,573
50 ○○○○ 18.3 0.6% 0.7% 0.6% N/A N/A 16% 26% 21% 17% 13%
272
180
27
-103
206
51 ○○○○ 34.9 0.6% N/A N/A N/A N/A 69% N/A N/A N/A N/A
826
693
1,667
284
1,495
52 ○○○○ 10.8 0.6% 0.7% N/A N/A N/A 8% 16% N/A N/A N/A
1,519
1,167
554
-623
1,870
53 ○○○○ 5.6 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 4% 0% 0% 0%
3,239
2,286
2,561
1,564
3,309
54 ○○○○ 11.1 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 7% 6% -6% 10% 13%
1,336
1,473
1,910
505
1,131
55 ○○○○ 36.9 0.2% N/A N/A N/A N/A 39% N/A N/A N/A N/A
2,618
3,003
479
547
N/A
56 ○○○○ 81.5 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 19% 3% 3% 51% -2%
3,575
1,354
286
896
55
57 ○○○○ 378.0 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-0
0
2
-1
1
58 ○○○○ 8.9 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% N/A 52% 43% 27% 8%
1,041
-355
844
6,455
-707
59 ○○○○ 3,661.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
17
-31
27
-9
13
60 ○○○○ 4.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% -45%
28
36
26
170
21
61 ○○○○ 30.0 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-5
12
20
52
18
62 ○○○○ 6.4 N/A 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0% 0% 0% 12% 18%
23
22
87
41
28
63 ○○○○ 11.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
108
476
846
-607
485
64 ○○○○ 5.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
1,351
-91
594
217
1,020
65 ○○○○ 9.6 N/A 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% N/A 3% 4% 3% 3%
217
130
419
462
567
66 ○○○○ 6.5 N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A 0% 0% 46% 10%
236
167
155
-15
149
67 ○○○○ N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0% 0% N/A N/A
N/A
27
18
N/A
N/A
68 ○○○○ 6.3 N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
6
169
101
-7
90
69 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25% 39% 61% 41% 20%
-90
-192
N/A
N/A
N/A
70 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8% 34% N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A