Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 16.12 16.09 16.06 16.03 15.12
1 ○○○○ 37.0 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 4.1% 5.0% 148% 223% 89% 66% 141%
N/A
117
142
86
201
2 ○○○○ 14.1 3.3% 3.3% 4.5% 4.3% 4.0% 3.9% 43% 57% 80% 52% 52%
N/A
1,822
2,075
2,071
1,186
3 ○○○○ 14.1 3.2% 3.2% 3.4% 4.5% 8.2% 4.3% 47% 46% 53% 49% 66%
N/A
429
779
585
346
4 ○○○○ 10.6 2.9% 2.9% 2.6% 3.5% 2.7% 4.3% 33% 44% 38% 34% 29%
N/A
141
180
223
112
5 ○○○○ 7.5 2.9% 2.9% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 23% 32% 0% 0% 0%
N/A
140
419
288
174
6 ○○○○ 33.9 2.2% 2.2% 2.2% 1.8% 2.4% 1.6% -36% 354% 49% 18% 43%
N/A
1,319
473
391
-1,534
7 ○○○○ 20.0 2.2% 2.2% 2.7% 3.3% 4.3% 4.3% 71% 60% 57% 48% 44%
N/A
272
321
422
277
8 ○○○○ 20.6 2.1% 2.1% 2.9% N/A N/A N/A 39% 48% 0% 0% 0%
N/A
176
364
360
-14
9 ○○○○ 73.4 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62% 0% 0% 0% 0%
N/A
17
22
7
7
10 ○○○○ 25.6 1.8% 1.8% 1.7% 1.3% 1.3% 2.0% 45% 29% 29% 24% 27%
N/A
1,915
1,017
272
-644
11 ○○○○ 13.3 1.5% 1.5% 2.5% 1.6% 3.2% 3.2% 23% 28% 20% 19% 18%
N/A
4,972
2,322
4,785
4,711
12 ○○○○ 4.9 1.5% 1.5% 3.7% 3.0% 2.1% 1.4% 24% 32% -59% 4% 302%
N/A
1,354
772
-129
322
13 ○○○○ 19.1 1.5% 1.5% 2.3% 2.2% 2.7% 4.4% 15% 13% 16% 15% 17%
N/A
171
29
97
27
14 ○○○○ 8.9 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 1.0% 0.0% 22% 31% 20% 10% 0%
N/A
3,023
3,282
2,515
2,503
15 ○○○○ 57.8 1.4% 1.4% 2.7% 3.3% 4.4% 4.9% 339% 118% 76% 47% 30%
N/A
-9
73
22
28
16 ○○○○ 6.2 1.3% 1.3% 1.9% 2.5% 3.3% 3.9% 79% 63% 57% 65% 73%
N/A
2,476
1,894
11,082
2,770
17 ○○○○ 11.1 1.2% 1.2% 0.9% 0.4% 0.6% 0.6% 20% 15% 6% 7% 7%
N/A
825
556
620
71
18 ○○○○ 12.9 1.2% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 1.6% 13% 25% 14% 6% 12%
N/A
-493
805
527
386
19 ○○○○ 9.7 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14% 0% 0% 0% 0%
N/A
384
109
-114
115
20 ○○○○ 8.8 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 1.8% 1.9% 15% 17% 24% 16% 234%
N/A
3,969
6,086
5,180
6,470
21 ○○○○ 24.5 1.1% 1.1% 1.6% 1.7% 2.0% 1.5% 44% -9% 26% 12% 22%
N/A
25
43
42
29
22 ○○○○ 18.0 1.1% 1.1% 1.8% 1.9% 2.1% 1.6% 65% 50% -29% 31% 64%
N/A
125
15
16
-6
23 ○○○○ 18.7 0.9% 0.9% 1.7% 1.7% 2.1% 2.6% 89% 24% -31% 23% 10%
N/A
1,762
2,263
1,660
-194
24 ○○○○ 10.1 0.9% 0.9% 1.6% 1.6% 1.5% 1.7% 20% 34% 25% 11,150% 27%
N/A
3,793
2,414
23,639
4,670
25 ○○○○ 10.5 0.9% 0.9% 1.0% 1.4% 1.9% 3.8% 64% 36% 94% 76% 56%
N/A
270
263
319
70
26 ○○○○ 9.7 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.6% 1.2% 16% 15% 16% 16% 48%
N/A
143
216
162
99
27 ○○○○ 30.4 0.8% 0.8% 2.3% 0.8% 1.2% 0.0% -208% 40% 33% 25% 0%
N/A
32
184
50
-65
28 ○○○○ 19.5 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 1.1% 1.8% -20% 522% 25% 10% 13%
N/A
9,168
5,856
4,112
-1,561
29 ○○○○ 31.8 0.7% 0.7% N/A N/A N/A N/A 21% 0% 0% 0% 0%
N/A
82
88
145
127
30 ○○○○ 52.5 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.0% 1.4% 7% 13% 11% 10% 19%
N/A
-1,319
-250
445
941
31 ○○○○ 17.5 0.7% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 1.9% 7% 5% 6% 7% 8%
N/A
293
206
163
116
32 ○○○○ 16.2 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.6% 22% 23% 13% 14% 16%
N/A
7,663
2,921
8,466
992
33 ○○○○ 8.0 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 23% 0% 0% 4% 3%
N/A
1,223
475
224
912
34 ○○○○ 15.9 0.6% 0.6% 1.0% 1.5% 2.0% 3.5% 24% 26% 30% 31% 28%
N/A
5,797
2,080
5,261
69
35 ○○○○ 53.4 0.6% 0.6% 1.7% 1.8% 2.0% 2.1% -13% 34% 54% 22% 25%
N/A
0
15
-27
77
36 ○○○○ 22.4 0.6% 0.6% N/A N/A N/A N/A 21% 17% 13% 0% N/A
N/A
227
193
90
53
37 ○○○○ 25.8 0.5% 0.5% 0.9% 1.6% 2.1% 3.1% 20% 6% 60% 53% 15%
N/A
2,791
-272
-184
2,964
38 ○○○○ 21.6 0.5% 0.5% 0.6% 0.3% 0.3% 0.4% 205% 607% 144% 270% 34%
N/A
14,206
1,147
11,540
5,167
39 ○○○○ 15.3 0.5% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 13% 6% 2% 3% 3%
N/A
16,662
11,403
11,197
1,680
40 ○○○○ 41.5 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 43% 27% 8% 5% 4%
N/A
2,908
553
2,095
-506
41 ○○○○ 21.4 0.4% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 1.6% 19% 15% 16% 16% 14%
N/A
10,352
7,476
14,235
2,551
42 ○○○○ 25.6 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 14% 25% 6% 5% 8%
N/A
28,907
21,314
19,447
-16,056
43 ○○○○ 14.9 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 12% 8% 14% 10% 9%
N/A
592
673
426
396
44 ○○○○ 6.8 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.8% 0.7% 4% 3% 3% 3% 3%
N/A
1,775
1,291
747
1,068
45 ○○○○ 40.1 0.3% 0.3% 0.5% 1.1% 1.5% 3.1% 31% 26% 25% 30% 50%
N/A
1,070
1,577
1,078
1,217
46 ○○○○ 17.2 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.7% 5% 6% 8% 10% 34%
N/A
822
261
599
762
47 ○○○○ 55.2 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 0.4% -6% 10% 13% 0% 12%
N/A
459
257
511
-287
48 ○○○○ 12.7 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 3% 51% -2% 2% 2%
N/A
10,166
13,015
5,644
18,348
49 ○○○○ 17.3 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% N/A 0% 0% 14% N/A
N/A
67
17
1
59
50 ○○○○ 40.4 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0% 0% N/A N/A 14%
N/A
95
81
44
-15
51 ○○○○ 14.1 N/A 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.2% N/A 47% 0% N/A 28%
N/A
705
299
298
163
52 ○○○○ 113.4 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
-16
9
10
30
53 ○○○○ 9.2 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% N/A N/A
N/A
779
443
214
55
54 ○○○○ 1,141.6 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% N/A 0% 0% N/A 5%
N/A
2,969
708
1,054
-4,664
55 ○○○○ 38.3 N/A 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 0.5% N/A 0% -45% 18% -12%
N/A
74
3
30
-63
56 ○○○○ 28.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
38
35
32
18
57 ○○○○ 7.1 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
N/A
144
173
122
164
58 ○○○○ 5.2 N/A 0.0% 2.0% 1.7% 0.0% 0.0% N/A 12% 18% N/A N/A
N/A
93
66
47
87
59 ○○○○ 20.2 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.4% 0% 0% 0% 32% 38%
N/A
407
6
66
-6
60 ○○○○ 11.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
N/A
456
352
240
68
61 ○○○○ 7.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
1,296
-267
667
97
62 ○○○○ 12.8 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0% 0% 0% 0% 20%
N/A
303
132
-28
-0
63 ○○○○ 12.0 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
304
170
88
61
64 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.8% N/A N/A N/A 0% 46% 10% 0% 0%
N/A
-7
-83
1
N/A
65 ○○○○ N/A N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
-40
3
55
N/A
66 ○○○○ 29.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0%
N/A
349
272
74
-20
67 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 0%
N/A
46
N/A
59
N/A
68 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
462
N/A
N/A
N/A