Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 19.03 18.12 18.09 18.06 18.03
1 ○○○○ 176.3 5.9% 5.5% 3.8% 2.9% 2.7% 36% 41% 27% 23% 32%
45
240
-320
72
-72
2 ○○○○ 266.2 4.8% 3.3% 4.3% 4.3% 4.3% 224% 300% 130% 148% 223%
-194
8
132
135
37
3 ○○○○ 25.1 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% 36% 67% 36% 39% 48%
479
-54
392
-264
330
4 ○○○○ 15.7 4.0% 3.1% 3.9% 3.2% 3.4% 64% 52% 51% 47% 46%
371
562
389
572
346
5 ○○○○ 14.6 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 60% 52% 42% 43% 57%
1,989
927
1,885
1,942
1,813
6 ○○○○ 15.4 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 59% 57% 56% 55% 60%
388
191
309
284
386
7 ○○○○ 4.8 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 20% 37% 18% 13% 25%
540
1,642
-311
920
274
8 ○○○○ 23.5 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 0.9% 94% 1% 62% 205% 607%
210
222
74
244
360
9 ○○○○ 12.4 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 45% 32% 37% 23% 28%
2,464
1,889
4,631
3,674
3,198
10 ○○○○ N/A 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11 ○○○○ 227.6 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 75% 67% 17% -36% 354%
-181
-425
404
284
748
12 ○○○○ 8.5 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 67% 41% 67% 79% 63%
2,688
4,450
1,792
1,019
2,816
13 ○○○○ 16.0 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 47% 49% 18% 22% 31%
774
-521
875
2,127
1,738
14 ○○○○ 8.7 2.7% 1.8% N/A N/A N/A 24% 24% N/A N/A N/A
433
53
159
378
439
15 ○○○○ 80.7 2.6% 1.8% 1.5% 0.6% 0.0% -52% 19% 16% 23% 0%
818
-910
66
158
-25
16 ○○○○ 9.2 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 32% 38% 27% 24% 24%
2,138
-1,412
3,453
3,458
2,391
17 ○○○○ 9.7 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 58% 59% 85% 64% 36%
300
-118
182
350
217
18 ○○○○ 12.5 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 26% 33% 20% 25% 15%
646
-434
579
1,129
528
19 ○○○○ 15.2 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 32% 21% 14% 13% 6%
6,367
-997
15,775
13,404
9,402
20 ○○○○ 43.1 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 63% 37% 44% 62% 0%
14
15
-11
15
28
21 ○○○○ 18.1 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 37% 40% 40% 45% 29%
620
-776
2,059
1,803
386
22 ○○○○ 250.1 1.6% 1.0% 0.8% N/A N/A 99% 62% 16% 0% 0%
-38
-349
220
203
10
23 ○○○○ 5.8 1.6% 0.0% 0.0% N/A N/A 41% 0% 0% 0% 0%
80
116
6
169
101
24 ○○○○ 17.8 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 31% 29% 12% 20% 34%
4,774
4,120
3,205
1,262
5,271
25 ○○○○ 18.3 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% N/A 23% 16% 26% 21% 17%
131
-103
272
180
27
26 ○○○○ 17.2 1.5% 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% -9% 0% 52% 43% 27%
1,176
346
1,041
-355
844
27 ○○○○ 13.4 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 19% 21% 17% -20% 522%
9,598
4,549
-2,257
7,786
10,471
28 ○○○○ 14.9 1.4% 1.3% 1.3% 0.0% N/A 20% 25% 25% 0% 0%
41
26
41
57
56
29 ○○○○ 7.0 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 12% 24% 16% 15% 17%
4,029
-5,820
7,103
22,900
6,274
30 ○○○○ 43.9 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 24% 17% 15% 15% 13%
-20
47
-14
59
66
31 ○○○○ 5.0 1.3% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 7% 7% 0% 14% 0%
166
168
425
37
71
32 ○○○○ 23.8 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 33% 35% 47% 20% 6%
-139
82
279
228
-37
33 ○○○○ 13.7 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 40% 49% 29% 339% 118%
169
153
73
136
88
34 ○○○○ N/A 1.3% 0.7% N/A N/A N/A -47% 12% 12% 0% 0%
2
10
-83
N/A
N/A
35 ○○○○ 11.5 1.2% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 40% 17% 13% 16% 15%
134
79
171
96
276
36 ○○○○ 6.5 1.1% 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 45% 1% 6% 5% 6%
142
934
252
659
8
37 ○○○○ 45.0 1.1% 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 73% 55% 51% 44% -9%
5
45
-7
9
12
38 ○○○○ 5.0 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 6% 18% 18% 22% 23%
2,497
-3,286
6,594
46,302
4,042
39 ○○○○ 16.9 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 28% 30% 29% 24% 26%
6,478
2,125
6,876
1,634
4,063
40 ○○○○ 25.2 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 30% 26% 34% 33% 44%
172
150
249
235
197
41 ○○○○ 15.1 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 18% 23% 19% 19% 15%
8,327
4,943
22,832
9,633
8,817
42 ○○○○ 10.9 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 9% 10% N/A N/A N/A
2,052
1,478
2,130
2,326
1,598
43 ○○○○ 37.7 0.9% 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 25% 1% 18% 12% 8%
54
-355
263
327
70
44 ○○○○ 12.3 0.9% 1.1% N/A N/A N/A 135% -198% 0% 0% 0%
152
37
436
332
405
45 ○○○○ 64.9 0.9% 0.2% N/A N/A N/A 50% 39% N/A N/A N/A
1,297
-3,628
2,618
3,003
479
46 ○○○○ 10.1 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 12% 9% 7% 7% 5%
146
154
173
177
104
47 ○○○○ 21.4 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 19% 17% 24% 31% 26%
670
1,618
918
1,373
974
48 ○○○○ 16.4 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 9% 7% 6% -6% 10%
1,515
-96
1,336
1,473
1,910
49 ○○○○ 6.6 0.7% 0.6% 0.7% N/A N/A 5% 8% 16% N/A N/A
1,219
698
1,519
1,167
554
50 ○○○○ 54.5 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 12% 7% 76% 0% 47%
184
-2,670
1,841
1,177
1,314
51 ○○○○ 7.6 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 3% 6% 23% 7% 13%
854
315
738
3,318
98
52 ○○○○ 15.5 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 6% 5% 8% 0% 0%
63
-913
844
501
414
53 ○○○○ 27.3 0.5% 0.6% N/A N/A N/A 34% 69% N/A N/A N/A
1,297
352
826
693
1,667
54 ○○○○ N/A 0.5% N/A N/A N/A N/A 11% 8% 34% N/A N/A
N/A
186
9,230
N/A
N/A
55 ○○○○ 23.2 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 6% 0% 3% 4% 3%
135
-13
217
130
419
56 ○○○○ 201.0 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 27% 34% 28% -208% 40%
-5
1
-2
17
3
57 ○○○○ 57.1 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 9% 19% 3% 3% 51%
6,009
-2,941
3,575
1,354
286
58 ○○○○ 103.6 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
2
0
-0
0
2
59 ○○○○ 7.4 N/A 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 6% 5% 4% 0% 0%
2,258
-963
3,239
2,286
2,561
60 ○○○○ 219.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
6
51
17
-31
27
61 ○○○○ 10.5 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
35
23
28
36
26
62 ○○○○ 92.7 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-12
33
-5
12
20
63 ○○○○ 8.1 N/A 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 10% 6% 11% 0% 0%
280
69
229
172
263
64 ○○○○ 10.0 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A 0% 0% 0% 46%
-1
-114
236
167
155
65 ○○○○ 34.4 N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0% N/A
13
27
26
27
18
66 ○○○○ 65.2 N/A 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21% 0%
89
66
-65
74
61