Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 19.09 19.06 19.03 18.12 18.09
1 ○○○○ 15.4 5.9% 5.5% 3.8% 2.9% 2.7% 36% 41% 27% 23% 32%
-108
223
45
240
-320
2 ○○○○ 10.1 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% 36% 67% 36% 39% 48%
347
406
479
-54
392
3 ○○○○ 15.2 4.0% 3.1% 3.8% 3.2% 3.4% 64% 52% 51% 47% 46%
414
406
371
562
389
4 ○○○○ 12.3 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 60% 52% 42% 43% 57%
2,337
2,351
1,989
927
1,885
5 ○○○○ 14.3 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 59% 57% 56% 55% 60%
250
319
388
191
309
6 ○○○○ 4.0 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 20% 37% 18% 13% 25%
306
398
540
1,642
-311
7 ○○○○ 18.9 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 0.9% 94% 1% 62% 205% 607%
349
112
210
222
74
8 ○○○○ 15.8 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 45% 32% 37% 23% 28%
2,047
2,571
2,464
1,889
4,631
9 ○○○○ N/A 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
51
112
N/A
N/A
10 ○○○○ 56.8 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 75% 67% 17% -36% 354%
344
580
-181
-425
404
11 ○○○○ 8.0 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 67% 41% 67% 79% 63%
1,538
1,207
2,688
4,450
1,792
12 ○○○○ 15.6 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 47% 49% 18% 22% 31%
1,188
1,414
774
-521
875
13 ○○○○ 7.6 2.7% 1.8% N/A N/A N/A 24% 24% N/A N/A N/A
246
313
433
53
159
14 ○○○○ 13.2 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 32% 38% 27% 24% 24%
1,612
2,127
2,138
-1,412
3,453
15 ○○○○ 6.3 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 58% 59% 85% 64% 36%
378
397
300
-118
182
16 ○○○○ 11.7 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 26% 33% 20% 25% 15%
611
1,016
646
-434
579
17 ○○○○ 12.2 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 32% 21% 14% 13% 6%
13,489
12,835
6,367
-997
15,775
18 ○○○○ 51.6 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 63% 37% 44% 62% 0%
3
-4
14
15
-11
19 ○○○○ 16.5 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 37% 40% 40% 45% 29%
1,726
1,779
620
-776
2,059
20 ○○○○ 5.0 1.6% 0.0% 0.0% N/A N/A 41% 0% 0% 0% 0%
126
74
80
116
6
21 ○○○○ 18.4 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 31% 29% 12% 20% 34%
2,656
765
4,774
4,120
3,205
22 ○○○○ 14.8 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% N/A 23% 16% 26% 21% 17%
53
59
26
-21
54
23 ○○○○ 9.3 1.5% 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% -9% 0% 52% 43% 27%
1,557
1,042
1,176
346
1,041
24 ○○○○ 9.7 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 19% 21% 17% -20% 522%
515
8,608
9,598
4,549
-2,257
25 ○○○○ 34.1 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 12% 24% 16% 15% 17%
2,069
3,810
4,029
-5,820
7,103
26 ○○○○ 28.3 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 24% 17% 15% 15% 13%
43
54
-20
47
-14
27 ○○○○ 10.1 1.3% 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 7% 7% 0% 14% 0%
-51
48
166
168
425
28 ○○○○ 26.0 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 33% 35% 47% 20% 6%
212
217
-139
82
279
29 ○○○○ 1.9 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 0% 0% 0% 0% 0%
131
2,856
169
153
73
30 ○○○○ 20.9 1.3% 0.7% N/A N/A N/A -47% 12% 12% 0% 0%
58
20
2
10
-83
31 ○○○○ 14.4 1.2% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 40% 17% 13% 16% 15%
161
-20
134
79
171
32 ○○○○ 3.7 1.1% 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 45% 1% 6% 5% 6%
46
1,778
142
934
252
33 ○○○○ 33.1 1.1% 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 73% 55% 51% 44% -9%
6
17
5
45
-7
34 ○○○○ 721.1 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 6% 18% 18% 22% 23%
118
989
2,497
-3,286
6,594
35 ○○○○ 13.2 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 28% 30% 29% 24% 26%
6,100
2,174
6,478
2,125
6,876
36 ○○○○ 25.3 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 30% 26% 34% 33% 44%
218
138
172
150
249
37 ○○○○ 19.0 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 18% 23% 19% 19% 15%
7,957
6,889
8,327
4,943
22,832
38 ○○○○ 11.1 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 9% 10% N/A N/A N/A
1,885
2,714
2,052
1,478
2,130
39 ○○○○ 19.2 0.9% 1.1% N/A N/A N/A 135% -198% 0% 0% 0%
160
64
152
37
436
40 ○○○○ 29.4 0.9% 0.2% N/A N/A N/A 50% 39% N/A N/A N/A
3,942
2,355
1,297
-3,628
2,618
41 ○○○○ 7.5 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 12% 9% 7% 7% 5%
145
163
146
154
173
42 ○○○○ 23.2 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 19% 17% 24% 31% 26%
-64
1,317
670
1,618
918
43 ○○○○ 17.5 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 9% 7% 6% -6% 10%
2,145
2,400
1,515
-96
1,336
44 ○○○○ 5.7 0.7% 0.6% 0.7% N/A N/A 5% 8% 16% N/A N/A
2,043
1,821
1,219
698
1,519
45 ○○○○ 2.0 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 12% 7% 76% 0% 47%
1,254
11,252
184
-2,670
1,841
46 ○○○○ 9.9 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 3% 6% 23% 7% 13%
1,349
1,522
854
315
738
47 ○○○○ 234.4 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 6% 5% 8% 0% 0%
510
373
63
-913
844
48 ○○○○ 25.4 0.5% 0.6% N/A N/A N/A 34% 69% N/A N/A N/A
1,713
916
1,297
352
826
49 ○○○○ 29.2 0.5% N/A N/A N/A N/A -112% 25% 39% 61% 41%
-45
283
114
76
-90
50 ○○○○ 24.3 0.5% N/A N/A N/A N/A 11% 8% 0% N/A N/A
176
163
191
186
9,230
51 ○○○○ 39.2 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 6% 0% 3% 4% 3%
-13
127
135
-13
217
52 ○○○○ 316.7 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 27% 34% 28% -208% 40%
-1
12
-5
1
-2
53 ○○○○ 14.2 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 9% 19% 3% 3% 51%
-1,606
22,722
6,009
-2,941
3,575
54 ○○○○ 28.4 N/A 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 6% 5% 4% 0% 0%
29
-79
2,258
-963
3,239
55 ○○○○ 221.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
-21
-1
6
48
16
56 ○○○○ 60.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-49
7
35
23
28
57 ○○○○ 55.4 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
9
18
-12
33
-5
58 ○○○○ 12.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
369
1,354
62
-963
108
59 ○○○○ 13.4 N/A 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 10% 6% 11% 0% 0%
-97
119
280
69
229
60 ○○○○ 44.6 N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0% N/A
24
13
13
27
26
61 ○○○○ 39.5 0.0% 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21% 0%
58
33
44
33
-33
62 ○○○○ 63.8 N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0% 19%
65
N/A
90
N/A
N/A
63 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A