Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 17.09 17.06 17.03 16.12 16.09
1 ○○○○ 44.2 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 4.1% 130% 148% 223% 89% 66%
429
195
-298
194
117
2 ○○○○ 16.0 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 8.2% 51% 47% 46% 53% 49%
584
777
277
592
429
3 ○○○○ 5.8 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% 0.0% 27% 23% 32% 0% 0%
331
265
263
257
140
4 ○○○○ 13.4 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 4.0% 42% 43% 57% 80% 52%
2,242
1,998
1,708
3,000
1,822
5 ○○○○ 12.6 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 2.7% 34% 33% 44% 38% 34%
237
511
200
170
141
6 ○○○○ 15.0 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 3.2% 37% 23% 28% 20% 19%
4,124
5,367
8,435
1,454
4,972
7 ○○○○ 23.1 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 2.4% 17% -36% 354% 49% 18%
187
-14
661
161
1,319
8 ○○○○ 23.0 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 4.3% 56% 55% 60% 57% 48%
346
316
395
179
272
9 ○○○○ 31.1 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 1.3% 40% 45% 29% 29% 24%
1,657
245
412
-287
1,915
10 ○○○○ 6.7 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 18% 13% 25% 14% 6%
1,258
821
-644
894
-493
11 ○○○○ 93.4 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 2.1% 27% 24% 24% -31% 23%
1,877
1,209
1,178
-3,136
1,762
12 ○○○○ 14.2 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 3.3% 67% 79% 63% 57% 65%
3,089
2,352
1,296
1,659
2,476
13 ○○○○ 14.4 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 1.9% 85% 64% 36% 94% 76%
292
189
272
-78
270
14 ○○○○ 8.3 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 16% 23% 0% 0% 4%
353
569
1,109
236
1,223
15 ○○○○ 17.5 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 0.6% 20% 25% 15% 6% 7%
680
347
675
-207
825
16 ○○○○ 1.0 1.4% 0.8% 0.9% 0.5% 0.4% 62% 205% 607% 144% 270%
666
31,804
416
1,260
1,421
17 ○○○○ 26.3 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 1.0% 18% 22% 31% 20% 10%
1,769
1,187
783
-359
3,023
18 ○○○○ 15.6 1.3% 0.0% N/A N/A N/A 25% 0% 0% 0% N/A
45
27
31
42
-40
19 ○○○○ 16.9 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 2.0% 29% 24% 26% 30% 31%
5,425
658
6,148
764
5,797
20 ○○○○ 15.0 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1,261% 0% 0% 0% 0%
84
123
108
-73
144
21 ○○○○ 56.3 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 1.2% 28% -208% 40% 33% 25%
9
10
4
-3
6
22 ○○○○ 23.5 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 1.5% 12% 20% 34% 25% 11,150%
4,766
2,620
4,885
2,918
3,793
23 ○○○○ 6.0 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 1.8% 16% 15% 17% 24% 16%
6,806
5,477
14,684
895
3,969
24 ○○○○ 47.1 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 44% 62% 0% 0% 0%
14
23
9
9
17
25 ○○○○ 19.5 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 19% 19% 15% 16% 16%
13,584
10,377
9,419
7,914
10,352
26 ○○○○ 14.3 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 4.4% 29% 339% 118% 76% 47%
114
102
33
107
-9
27 ○○○○ 13.7 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16% 0% 0% 0% 0%
3
300
73
-46
268
28 ○○○○ 18.2 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 14% 13% 6% 2% 3%
5,507
8,215
7,830
3,217
16,662
29 ○○○○ 24.6 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 23% 21% 0% 0% 0%
112
82
142
238
82
30 ○○○○ 577.3 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 52% 43% 27% 8% 5%
-707
298
886
-258
1,163
31 ○○○○ 17.6 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13% 0% 0% 0% 0%
138
424
461
-322
456
32 ○○○○ 21.7 0.8% N/A N/A N/A N/A 16% 0% 0% 0% 0%
222
233
74
207
349
33 ○○○○ 8.6 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 1.1% 17% -20% 522% 25% 10%
18,704
7,950
8,526
3,164
9,168
34 ○○○○ 12.6 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.6% 13% 16% 15% 16% 16%
133
237
236
-85
143
35 ○○○○ 376.5 0.8% 0.6% 1.7% 1.8% 2.0% -261% -13% 34% 54% 22%
33
-29
-37
41
0
36 ○○○○ 7.6 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8% 0% 0% 0% 0%
978
516
471
-231
779
37 ○○○○ 23.6 0.7% 0.6% N/A N/A N/A 26% 21% 17% 13% 0%
206
239
15
-54
227
38 ○○○○ 13.3 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 2.1% 47% 20% 6% 60% 53%
4,179
4,047
293
2,547
2,791
39 ○○○○ 1.3 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 18% 12% 8% 14% 10%
380
447
11,879
618
592
40 ○○○○ 8.2 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.2% -40% -18% 43% 33% 30%
790
83
-53
-101
-84
41 ○○○○ 14.7 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 18% 22% 23% 13% 14%
17,686
1,459
5,659
-6
7,663
42 ○○○○ 15.9 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 0% 0% 0% 0%
54
182
297
-123
304
43 ○○○○ 8.2 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 6% 5% 6% 8% 10%
303
523
159
1,280
822
44 ○○○○ 8.9 0.7% N/A N/A N/A N/A 16% N/A N/A N/A N/A
1,870
606
665
797
462
45 ○○○○ 38.2 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 2.0% 51% 44% -9% 26% 12%
17
14
75
-45
25
46 ○○○○ 28.7 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 1.5% 24% 31% 26% 25% 30%
631
1,397
1,182
2,013
1,070
47 ○○○○ 7.2 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 76% 0% 47% 0% 0%
1,573
968
1,105
-154
705
48 ○○○○ 6.6 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 1.0% 23% 7% 13% 11% 10%
444
1,963
1,142
1,557
-1,319
49 ○○○○ 8.6 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 7% 7% 5% 6% 7%
247
252
203
464
293
50 ○○○○ 21.4 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 2.7% 15% 15% 13% 16% 15%
9
68
80
-18
171
51 ○○○○ 18.3 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 6% -6% 10% 13% 0%
1,131
882
1,290
1,204
459
52 ○○○○ 7.9 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.8% 3% 4% 3% 3% 3%
567
950
939
28
809
53 ○○○○ 8.9 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4% 0% 0% 0% 0%
3,309
2,060
1,816
550
2,969
54 ○○○○ 31.3 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 3% 3% 51% -2% 2%
55
3,677
1,035
13,103
10,166
55 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
879
828
N/A
N/A
56 ○○○○ 80.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
102
125
88
-229
95
57 ○○○○ 118.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
1
-0
1
1
-1
58 ○○○○ 78.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 0% 0% 0% -45% 18%
21
13
38
-39
74
59 ○○○○ 24.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
18
16
40
45
38
60 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
61 ○○○○ 43.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
15
114
14
-3
54
62 ○○○○ 13.6 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0.0% N/A 0% 12% 18% N/A
28
72
15
-17
93
63 ○○○○ 8.2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
-9
34
-11
70
13
64 ○○○○ 5.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0% 0% 0% 0% 32%
485
753
697
-266
407
65 ○○○○ 50.6 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
1,020
-311
1,041
-1,531
1,296
66 ○○○○ 4.4 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 14% 0% 0% 0%
187
341
234
187
384
67 ○○○○ 7.2 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A N/A 0% 46% 10% 0%
149
218
131
7
-7
68 ○○○○ 6.4 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
90
213
85
-24
46
69 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
2,042
N/A
N/A
N/A
70 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
344
626
N/A
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
402
N/A
N/A
N/A
72 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A