Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 20.03 19.12 19.09 19.06 19.03
1 ○○○○ 5.7 4.8% 4.5% 3.4% 2.6% 2.1% 35% 36% 67% 36% 39%
461
1,095
347
406
479
2 ○○○○ 10.3 4.7% 3.9% 3.5% 3.6% 3.3% 62% 60% 52% 42% 43%
2,134
873
2,337
2,351
1,989
3 ○○○○ 13.5 4.4% 4.0% 3.1% 3.8% 3.2% 63% 64% 52% 51% 47%
487
801
414
406
371
4 ○○○○ 21.4 4.2% 3.9% 3.0% 1.7% 1.2% 76% 20% 37% 18% 13%
363
-599
306
398
540
5 ○○○○ 11.9 4.0% 3.9% 2.4% 2.4% 2.2% 50% 59% 57% 56% 55%
378
416
250
319
388
6 ○○○○ 14.1 4.0% 3.3% 2.1% 2.7% 1.5% 46% 45% 32% 37% 23%
107
5,994
2,047
2,571
2,464
7 ○○○○ 14.5 3.7% 3.8% 2.3% 1.4% 0.8% 290% 94% 1% 62% 205%
368
102
349
112
210
8 ○○○○ 10.1 3.4% 2.9% 2.2% 2.7% 2.2% 41% 75% 67% 17% -36%
15
789
344
580
-181
9 ○○○○ 16.6 3.0% 2.5% 1.6% 1.7% 0.9% 75% 32% 38% 27% 24%
2,607
-2,396
1,612
2,127
2,138
10 ○○○○ 3.2 3.0% 2.4% 1.8% 1.7% 0.9% 555% 58% 59% 85% 64%
784
870
378
397
300
11 ○○○○ 10.8 2.9% 2.1% 4.0% 0.9% 0.5% 29% 32% 21% 14% 13%
6,030
461
13,489
12,835
6,367
12 ○○○○ 5.7 2.9% 2.7% 1.8% N/A N/A 18% 24% 24% N/A N/A
485
433
246
313
433
13 ○○○○ 1,393.0 2.7% 2.9% 1.5% 1.6% 1.5% 85% 58% 23% 18% 24%
488
-238
468
-703
-431
14 ○○○○ 14.3 2.6% 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 32% 37% 40% 40% 45%
671
43
1,726
1,779
620
15 ○○○○ 6.8 2.6% 2.2% 1.8% 1.5% 1.2% 19% 26% 33% 20% 25%
1,474
704
611
1,016
646
16 ○○○○ 8.7 2.5% 2.9% 1.7% 1.7% 1.3% 91% 67% 41% 67% 79%
4,402
2,454
1,538
1,207
2,688
17 ○○○○ 630.1 2.4% 4.8% 3.3% 4.3% 4.3% -120% 224% 300% 130% 148%
469
-353
363
-410
-194
18 ○○○○ 24.6 2.1% 2.1% 1.3% 1.1% 1.8% 59% 63% 37% 44% 62%
13
39
3
-4
14
19 ○○○○ 8.6 2.0% 2.7% 1.3% 1.4% 1.4% 59% 47% 49% 18% 22%
2,325
-203
1,188
1,414
774
20 ○○○○ 15.9 1.7% 1.6% 0.6% 0.7% 0.6% 21% 23% 16% 26% 21%
-10
7
53
59
26
21 ○○○○ 25.5 1.7% 1.6% 1.1% 1.2% 0.9% 41% 31% 29% 12% 20%
8,014
3,476
2,656
765
4,774
22 ○○○○ 1.7 1.6% 1.3% 1.5% 1.0% 1.4% 3% 40% 49% 29% 339%
110
-46
131
2,856
169
23 ○○○○ 10.9 1.6% 1.3% 0.7% N/A N/A 28% -47% 12% 12% 0%
37
40
58
20
2
24 ○○○○ 9.8 1.4% 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% -75% 6% 18% 18% 22%
27,086
5,708
118
989
2,497
25 ○○○○ 15.9 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 119% 12% 24% 16% 15%
4,302
146
2,069
3,810
4,029
26 ○○○○ 17.7 1.4% 1.0% 0.9% 1.0% 0.4% 27% 18% 23% 19% 19%
13,519
3,688
7,957
6,889
8,327
27 ○○○○ 10.8 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% 0.6% 26% 28% 30% 29% 24%
6,185
2,263
6,100
2,174
6,478
28 ○○○○ 4.9 1.3% 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 7% 6% 5% 8% 0%
303
457
510
373
63
29 ○○○○ 5.5 1.3% 1.1% 0.6% 0.7% 0.3% 27% 45% 1% 6% 5%
82
-321
46
1,778
142
30 ○○○○ 6.6 1.3% 0.8% 1.0% 0.5% 0.7% 9% 12% 9% 7% 7%
135
214
145
163
146
31 ○○○○ 35.1 1.3% 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% 18% 19% 17% 24% 31%
176
418
-64
1,317
670
32 ○○○○ 35.6 1.2% 1.6% 0.0% 0.0% N/A 74% 41% 0% 0% 0%
75
-220
126
74
80
33 ○○○○ 124.6 1.0% 1.3% 0.8% 0.8% 0.9% 28% 40% 17% 13% 16%
132
-236
161
-20
134
34 ○○○○ 43.2 1.0% 1.0% 1.9% 3.1% 2.9% 37% 30% 26% 34% 33%
153
90
218
138
172
35 ○○○○ 20.3 0.9% 1.5% 1.2% 0.8% 0.8% 628% 19% 21% 17% -20%
6,462
-5,228
515
8,608
9,598
36 ○○○○ 1.5 0.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% 1% 12% 7% 76% 0%
307
-897
1,254
11,252
184
37 ○○○○ 9.2 0.9% 0.9% 0.7% N/A N/A 9% 9% 10% N/A N/A
2,442
1,550
1,885
2,714
2,052
38 ○○○○ 41.2 0.9% 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 37% 33% 35% 47% 20%
170
-207
212
217
-139
39 ○○○○ 18.5 0.9% 1.4% 1.3% 0.4% 1.5% 18% 24% 17% 15% 15%
16
103
43
54
-20
40 ○○○○ 13.5 0.9% 0.8% 0.3% 0.4% 0.2% 12% 9% 7% 6% -6%
2,965
1,846
2,145
2,400
1,515
41 ○○○○ 23.2 0.9% 0.9% 0.2% N/A N/A 75% 50% 39% N/A N/A
-15
-1,662
3,942
2,355
1,297
42 ○○○○ 36.4 0.8% 0.5% N/A N/A N/A 19% -112% 25% 39% 61%
-10
175
-45
283
114
43 ○○○○ 6.7 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% N/A 4% 5% 8% 16% N/A
2,090
787
2,043
1,821
1,219
44 ○○○○ 17.6 0.6% 0.9% 1.1% N/A N/A 255% 135% -198% 0% 0%
-60
218
160
64
152
45 ○○○○ 24.3 0.6% 0.5% 0.6% N/A N/A 31% 34% 69% N/A N/A
1,848
1,527
1,713
916
1,297
46 ○○○○ 8.6 0.5% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 4% 6% 0% 3% 4%
386
649
-13
127
135
47 ○○○○ 7.9 0.5% 0.0% 0.8% 0.8% 0.6% 3% 0% 30% -261% -13%
-88
561
-24
-52
-99
48 ○○○○ 8.8 0.5% 3.3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
62
10
80
51
112
49 ○○○○ 12.4 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 4% 3% 6% 23% 7%
1,266
470
1,349
1,522
854
50 ○○○○ 45.2 0.4% 0.5% N/A N/A N/A 11% 11% 8% 0% N/A
111
124
176
163
191
51 ○○○○ 101.7 0.2% 0.2% 0.6% 1.2% 0.8% 46% 27% 34% 28% -208%
2
4
-1
12
-5
52 ○○○○ 41.5 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
28
35
9
18
-12
53 ○○○○ 45.3 N/A N/A N/A N/A 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-65
15
76
180
-90
54 ○○○○ 5.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
500
-480
369
1,354
62
55 ○○○○ 401.8 N/A N/A N/A 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-38
-4
31
18
-1
56 ○○○○ 56.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
16
6
24
13
13
57 ○○○○ 61.4 0.0% 0.0% 0.4% 0.9% 0.7% N/A 0% 20% 23% 21%
258
-242
58
33
44
58 ○○○○ N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
59
86
65
N/A
90
59 ○○○○ N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 2% 0% 0% 0% 33%
112
N/A
N/A
85
N/A
60 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A