Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 18.06 18.03 17.12 17.09 17.06
1 ○○○○ 15.5 5.5% 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% 41% 27% 23% 32% 0%
72
-72
55
331
265
2 ○○○○ 9.5 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 21% 14% 13% 6% 2%
13,404
9,402
56,502
5,507
8,215
3 ○○○○ 12.4 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 52% 42% 43% 57% 80%
1,942
1,813
2,528
2,242
1,998
4 ○○○○ 26.3 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% N/A 67% 36% 39% 48% 0%
-264
330
35
407
315
5 ○○○○ 36.1 3.3% 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 300% 130% 148% 223% 89%
135
37
-148
429
195
6 ○○○○ 15.6 3.1% 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 52% 51% 47% 46% 53%
572
346
469
584
777
7 ○○○○ 5.2 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 37% 18% 13% 25% 14%
920
274
223
1,258
821
8 ○○○○ N/A 3.0% N/A N/A N/A N/A 5% 0% 0% 0% 0%
-252
-88
N/A
N/A
N/A
9 ○○○○ 11.8 3.0% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 30% -40% -18% 43% 33%
-658
598
-264
790
83
10 ○○○○ 6.9 2.5% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 18% 145% 14% 25% 6%
7,357
-2,201
377,371
-144,899
-21,811
11 ○○○○ 18.3 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 57% 56% 55% 60% 57%
284
386
170
346
316
12 ○○○○ 17.7 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29% 0% 0% 0% 0%
76
108
158
102
125
13 ○○○○ 13.6 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 67% 17% -36% 354% 49%
284
748
269
187
-14
14 ○○○○ 16.6 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 32% 37% 23% 28% 20%
3,674
3,198
904
4,124
5,367
15 ○○○○ 16.7 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 40% 40% 45% 29% 29%
1,803
386
692
1,657
245
16 ○○○○ 12.1 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 26% 34% 33% 44% 38%
235
197
176
237
511
17 ○○○○ 11.6 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 33% 20% 25% 15% 6%
1,129
528
-238
680
347
18 ○○○○ 9.9 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 59% 85% 64% 36% 94%
350
217
-54
292
189
19 ○○○○ 57.3 1.8% 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 19% 16% 23% 0% 0%
158
-25
-223
353
569
20 ○○○○ 8.4 1.8% N/A N/A N/A N/A 24% N/A N/A N/A N/A
378
439
342
133
344
21 ○○○○ 9.1 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 41% 67% 79% 63% 57%
1,019
2,816
2,027
3,089
2,352
22 ○○○○ 12.5 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 38% 27% 24% 24% -31%
3,458
2,391
-15
1,877
1,209
23 ○○○○ 7.3 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 55% 51% 44% -9% 26%
9
12
302
17
14
24 ○○○○ 12.7 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 49% 29% 339% 118% 76%
170
110
76
114
102
25 ○○○○ 13.2 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 49% 18% 22% 31% 20%
2,127
1,738
-409
1,769
1,187
26 ○○○○ 20.2 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 37% 44% 62% 0% 0%
15
28
31
14
23
27 ○○○○ 16.0 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 17% 15% 15% 13% 16%
59
66
47
9
68
28 ○○○○ 16.8 1.3% 1.3% 0.0% N/A N/A 25% 25% 0% 0% 0%
57
56
18
45
27
29 ○○○○ 13.8 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 7% 0% 14% 0% 0%
37
71
-26
187
341
30 ○○○○ 4.5 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 24% 16% 15% 17% 24%
22,900
6,274
3,239
6,806
5,477
31 ○○○○ 5.7 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 21% 17% -20% 522% 25%
7,786
10,471
14,428
18,704
7,950
32 ○○○○ 6.5 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6% 11% 0% 0% 0%
172
263
592
54
182
33 ○○○○ 17.6 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 29% 12% 20% 34% 25%
1,262
5,271
2,634
4,766
2,620
34 ○○○○ 26.0 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 30% 29% 24% 26% 30%
1,634
4,063
1,082
5,425
658
35 ○○○○ 8.3 1.1% N/A N/A N/A N/A -198% 0% 0% 0% 0%
332
405
416
530
879
36 ○○○○ 9.4 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 9% 7% 7% 5% 6%
177
104
287
123
126
37 ○○○○ 75.2 1.0% 0.8% N/A N/A N/A 62% 16% 0% 0% 0%
203
10
-273
222
233
38 ○○○○ 4.7 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 8% 0% 0% 0%
501
414
581
978
516
39 ○○○○ 19.7 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 23% 19% 19% 15% 16%
9,633
8,817
4,781
13,584
10,377
40 ○○○○ 19.3 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 13% 0% 0% 0%
89
211
56
138
424
41 ○○○○ 232.9 0.8% 0.8% 0.6% 1.7% 1.8% 30% -261% -13% 34% 54%
-58
-32
70
33
-29
42 ○○○○ 4.6 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 18% 18% 22% 23% 13%
46,302
4,042
733
17,686
1,459
43 ○○○○ 17.6 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 17% 13% 16% 15% 16%
96
276
-53
133
237
44 ○○○○ 11.8 0.7% N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A N/A N/A
2,326
1,598
1,161
2,137
2,042
45 ○○○○ 14.4 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 35% 47% 20% 6% 60%
2,281
-366
1,591
4,179
4,047
46 ○○○○ 33.9 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 1% 18% 12% 8% 14%
327
70
-255
380
447
47 ○○○○ 12.0 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 6% 23% 7% 13% 11%
3,318
98
-739
444
1,963
48 ○○○○ 110.5 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 34% 28% -208% 40% 33%
17
3
-2
9
10
49 ○○○○ 62.7 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 1% 6% 5% 6% 8%
659
8
-635
303
523
50 ○○○○ 32.9 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 17% 24% 31% 26% 25%
1,373
974
1,213
631
1,397
51 ○○○○ 4.2 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 7% 76% 0% 47% 0%
1,177
1,314
1,168
1,573
968
52 ○○○○ 25.5 0.6% 0.7% 0.6% N/A N/A 16% 26% 21% 17% 13%
180
27
-103
206
239
53 ○○○○ 26.6 0.6% N/A N/A N/A N/A 69% N/A N/A N/A N/A
693
1,667
284
1,495
402
54 ○○○○ 11.2 0.6% 0.7% N/A N/A N/A 8% 16% N/A N/A N/A
1,167
554
-623
1,870
606
55 ○○○○ 67.9 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21% 0% 0%
74
61
-82
112
82
56 ○○○○ 6.1 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 4% 0% 0% 0%
2,286
2,561
1,564
3,309
2,060
57 ○○○○ 15.0 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 7% 6% -6% 10% 13%
1,473
1,910
505
1,131
882
58 ○○○○ N/A 0.2% N/A N/A N/A N/A 39% N/A N/A N/A N/A
3,003
479
547
N/A
N/A
59 ○○○○ 204.0 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 19% 3% 3% 51% -2%
1,354
286
896
55
3,677
60 ○○○○ 128.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
0
2
-1
1
-0
61 ○○○○ 14.2 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% N/A 52% 43% 27% 8%
-355
844
6,455
-707
298
62 ○○○○ 5.7 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% -45%
36
26
170
21
13
63 ○○○○ 27.0 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
12
20
52
18
16
64 ○○○○ 7.1 N/A 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0% 0% 0% 12% 18%
22
87
41
28
72
65 ○○○○ 9.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
476
846
-607
485
753
66 ○○○○ 7.1 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-91
594
217
1,020
-311
67 ○○○○ 8.9 N/A 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% N/A 3% 4% 3% 3%
130
419
462
567
950
68 ○○○○ 7.3 N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A 0% 0% 46% 10%
167
155
-15
149
218
69 ○○○○ N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0% 0% N/A N/A
N/A
18
N/A
N/A
11
70 ○○○○ 5.8 N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
169
101
-7
90
213
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
-7
N/A
N/A
N/A
72 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25% 39% 61% 41% 20%
-192
N/A
N/A
N/A
N/A