Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 18.03 17.12 17.09 17.06 17.03
1 ○○○○ 10.7 5.5% 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% 41% 27% 23% 32% 0%
-72
55
331
265
263
2 ○○○○ 8.6 4.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 21% 14% 13% 6% 2%
9,402
56,502
5,507
8,215
7,830
3 ○○○○ 11.7 3.5% 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 52% 42% 43% 57% 80%
1,813
2,528
2,242
1,998
1,708
4 ○○○○ 16.0 3.4% 2.6% 2.1% 2.9% N/A 67% 36% 39% 48% 0%
330
35
407
315
-225
5 ○○○○ 39.3 3.3% 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 300% 130% 148% 223% 89%
37
-148
429
195
-298
6 ○○○○ 14.3 3.1% 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 52% 51% 47% 46% 53%
346
469
584
777
277
7 ○○○○ 6.6 3.0% 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 37% 18% 13% 25% 14%
274
223
1,258
821
-644
8 ○○○○ 8.7 3.0% N/A N/A N/A N/A 5% 0% 0% 0% 0%
-88
N/A
N/A
N/A
N/A
9 ○○○○ 5.2 3.0% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 30% -40% -18% 43% 33%
598
-264
790
83
-53
10 ○○○○ 10.1 2.5% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 18% 145% 14% 25% 6%
-2,201
377,371
-144,899
-21,811
6,125
11 ○○○○ 21.7 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 57% 56% 55% 60% 57%
386
170
346
316
395
12 ○○○○ 15.3 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29% 0% 0% 0% 0%
108
158
102
125
88
13 ○○○○ 1.0 2.3% 1.4% 0.8% 0.9% 0.5% 1% 62% 205% 607% 144%
360
-1,304
666
31,804
416
14 ○○○○ 20.1 2.2% 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 67% 17% -36% 354% 49%
748
269
187
-14
661
15 ○○○○ 15.4 2.1% 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 32% 37% 23% 28% 20%
3,198
904
4,124
5,367
8,435
16 ○○○○ 20.6 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 40% 40% 45% 29% 29%
386
692
1,657
245
412
17 ○○○○ 10.6 1.9% 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 26% 34% 33% 44% 38%
197
176
237
511
200
18 ○○○○ 17.9 1.8% 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 33% 20% 25% 15% 6%
528
-238
680
347
675
19 ○○○○ 14.0 1.8% 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 59% 85% 64% 36% 94%
217
-54
292
189
272
20 ○○○○ 24.1 1.8% 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 19% 16% 23% 0% 0%
-25
-223
353
569
1,109
21 ○○○○ 11.0 1.8% N/A N/A N/A N/A 24% N/A N/A N/A N/A
439
342
133
344
626
22 ○○○○ 10.1 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 41% 67% 79% 63% 57%
2,816
2,027
3,089
2,352
1,296
23 ○○○○ 20.8 1.6% 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 38% 27% 24% 24% -31%
2,391
-15
1,877
1,209
1,178
24 ○○○○ 8.2 1.6% 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 55% 51% 44% -9% 26%
12
302
17
14
75
25 ○○○○ 16.5 1.5% 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 49% 29% 339% 118% 76%
110
76
114
102
33
26 ○○○○ 11.9 1.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 65% -1,261% 0% 0% 0%
68
47
84
123
108
27 ○○○○ 20.0 1.3% 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 49% 18% 22% 31% 20%
1,738
-409
1,769
1,187
783
28 ○○○○ 20.2 1.3% 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 37% 44% 62% 0% 0%
28
31
14
23
9
29 ○○○○ 17.7 1.3% 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 17% 15% 15% 13% 16%
66
47
9
68
80
30 ○○○○ 17.9 1.3% 1.3% 0.0% N/A N/A 25% 25% 0% 0% 0%
56
18
45
27
31
31 ○○○○ 80.0 1.3% 0.9% 1.1% 1.8% 1.9% 41% -1,663% 65% 50% -29%
24
44
-46
6
43
32 ○○○○ 7.7 1.2% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 7% 0% 14% 0% 0%
71
-26
187
341
234
33 ○○○○ 8.9 1.2% 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 24% 16% 15% 17% 24%
6,274
3,239
6,806
5,477
14,684
34 ○○○○ 6.2 1.2% 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 21% 17% -20% 522% 25%
10,471
14,428
18,704
7,950
8,526
35 ○○○○ 6.4 1.1% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6% 11% 0% 0% 0%
263
592
54
182
297
36 ○○○○ 20.7 1.1% 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 29% 12% 20% 34% 25%
5,271
2,634
4,766
2,620
4,885
37 ○○○○ 21.3 1.1% 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 30% 29% 24% 26% 30%
4,063
1,082
5,425
658
6,148
38 ○○○○ 7.5 1.1% N/A N/A N/A N/A -198% 0% 0% 0% 0%
405
416
530
879
828
39 ○○○○ 11.0 1.0% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 9% 7% 7% 5% 6%
104
287
123
126
101
40 ○○○○ 79.1 1.0% 0.8% N/A N/A N/A 62% 16% 0% 0% 0%
10
-273
222
233
74
41 ○○○○ 5.4 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 8% 0% 0% 0%
414
581
978
516
471
42 ○○○○ 20.6 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 23% 19% 19% 15% 16%
8,817
4,781
13,584
10,377
9,419
43 ○○○○ 15.0 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 13% 0% 0% 0%
211
56
138
424
461
44 ○○○○ 86.1 0.8% 0.8% 0.6% 1.7% 1.8% 30% -261% -13% 34% 54%
-32
70
33
-29
-37
45 ○○○○ 14.8 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 18% 18% 22% 23% 13%
4,042
733
17,686
1,459
5,659
46 ○○○○ 14.5 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 17% 13% 16% 15% 16%
276
-53
133
237
236
47 ○○○○ N/A 0.7% N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A N/A N/A
1,598
1,161
2,137
2,042
N/A
48 ○○○○ 15.0 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 35% 47% 20% 6% 60%
-366
1,591
4,179
4,047
293
49 ○○○○ 44.4 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 1% 18% 12% 8% 14%
70
-255
380
447
11,879
50 ○○○○ 18.9 0.7% 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 6% 23% 7% 13% 11%
98
-739
444
1,963
1,142
51 ○○○○ 190.1 0.6% 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 34% 28% -208% 40% 33%
3
-2
9
10
4
52 ○○○○ N/A 0.6% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 1% 6% 5% 6% 8%
8
-635
303
523
159
53 ○○○○ 27.5 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 17% 24% 31% 26% 25%
974
1,213
631
1,397
1,182
54 ○○○○ 5.5 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 7% 76% 0% 47% 0%
1,314
1,168
1,573
968
1,105
55 ○○○○ 24.1 0.6% 0.7% 0.6% N/A N/A 16% 26% 21% 17% 13%
27
-103
206
239
15
56 ○○○○ N/A 0.6% N/A N/A N/A N/A 69% N/A N/A N/A N/A
1,667
284
1,495
402
N/A
57 ○○○○ 15.6 0.6% 0.7% N/A N/A N/A 8% 16% N/A N/A N/A
554
-623
1,870
606
665
58 ○○○○ 71.4 0.4% 0.9% 0.7% N/A N/A 20% 23% 21% 0% 0%
61
-82
112
82
142
59 ○○○○ 7.2 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5% 4% 0% 0% 0%
2,561
1,564
3,309
2,060
1,816
60 ○○○○ 23.5 0.3% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 7% 6% -6% 10% 13%
1,910
505
1,131
882
1,290
61 ○○○○ N/A 0.2% N/A N/A N/A N/A 39% N/A N/A N/A N/A
479
547
N/A
N/A
N/A
62 ○○○○ 111.7 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 19% 3% 3% 51% -2%
286
896
55
3,677
1,035
63 ○○○○ 10.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-7
104
-2
1
8
64 ○○○○ N/A N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-37
80
-56
-12
32
65 ○○○○ 200.1 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
2
-1
1
-0
1
66 ○○○○ N/A 0.0% 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% N/A 52% 43% 27% 8%
844
6,455
-707
298
886
67 ○○○○ 841.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
27
-9
13
5
1
68 ○○○○ 7.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% -45%
26
170
21
13
38
69 ○○○○ 29.5 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
20
52
18
16
40
70 ○○○○ N/A N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
-91
-83
15
114
14
71 ○○○○ 6.3 N/A 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0% 0% 0% 12% 18%
87
41
28
72
15
72 ○○○○ 6.9 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
846
-607
485
753
697
73 ○○○○ 7.1 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
594
217
1,020
-311
1,041
74 ○○○○ 8.0 N/A 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% N/A 3% 4% 3% 3%
419
462
567
950
939
75 ○○○○ 38.8 N/A 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 16% 0% 0% 0%
-110
-12
3
300
73
76 ○○○○ 7.4 N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A 0% 0% 46% 10%
155
-15
149
218
131
77 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0% 0% N/A N/A
N/A
N/A
4
11
-17
78 ○○○○ 6.2 N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
101
-7
90
213
85