Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 17.06 17.03 16.12 16.09 16.06
1 ○○○○ 164.7 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% 4.1% 130% 148% 223% 89% 66%
N/A
-298
194
117
142
2 ○○○○ 16.1 3.9% 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% 8.2% 51% 47% 46% 53% 49%
N/A
277
592
429
779
3 ○○○○ 7.4 3.8% 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% 0.0% 27% 23% 32% 0% 0%
N/A
263
257
140
419
4 ○○○○ 13.4 3.6% 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% 4.0% 42% 43% 57% 80% 52%
N/A
1,708
3,000
1,822
2,075
5 ○○○○ 10.1 3.1% 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% 2.7% 34% 33% 44% 38% 34%
N/A
200
170
141
180
6 ○○○○ 17.1 2.7% 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% 3.2% 37% 23% 28% 20% 19%
N/A
8,435
1,454
4,972
2,322
7 ○○○○ 9.6 2.7% 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% 2.4% 17% -36% 354% 49% 18%
N/A
661
161
1,319
473
8 ○○○○ 23.6 2.4% 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% 4.3% 56% 55% 60% 57% 48%
N/A
395
179
272
321
9 ○○○○ 20.5 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% 1.3% 40% 45% 29% 29% 24%
N/A
412
-287
1,915
1,017
10 ○○○○ 26.3 1.7% 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 18% 13% 25% 14% 6%
N/A
-644
894
-493
805
11 ○○○○ 54.4 1.7% 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% 2.1% 27% 24% 24% -31% 23%
N/A
1,178
-3,136
1,762
2,263
12 ○○○○ 15.0 1.7% 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% 3.3% 67% 79% 63% 57% 65%
N/A
1,296
1,659
2,476
1,894
13 ○○○○ 13.9 1.7% 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% 1.9% 85% 64% 36% 94% 76%
N/A
272
-78
270
263
14 ○○○○ 15.8 1.6% 1.6% 1.5% 3.7% 3.0% 2.1% 18% 24% 32% -59% 4%
N/A
-588
-818
1,354
772
15 ○○○○ 7.1 1.5% 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 16% 23% 0% 0% 4%
N/A
1,109
236
1,223
475
16 ○○○○ 12.7 1.5% 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% 0.6% 20% 25% 15% 6% 7%
N/A
675
-207
825
556
17 ○○○○ 3.1 1.4% 1.4% 0.8% 0.9% 0.5% 0.4% 62% 205% 607% 144% 270%
N/A
416
1,260
1,421
115
18 ○○○○ 13.7 1.4% 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% 1.0% 18% 22% 31% 20% 10%
N/A
783
-359
3,023
3,282
19 ○○○○ N/A 1.3% 1.3% 0.0% N/A N/A N/A 25% 0% 0% 0% N/A
N/A
31
42
-40
3
20 ○○○○ 14.1 1.3% 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% 2.0% 29% 24% 26% 30% 31%
N/A
6,148
764
5,797
2,080
21 ○○○○ 11.3 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1,261% 0% 0% 0% 0%
N/A
108
-73
144
173
22 ○○○○ 22.6 1.2% 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% 1.2% 28% -208% 40% 33% 25%
N/A
4
-3
6
37
23 ○○○○ 23.8 1.2% 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% 1.5% 12% 20% 34% 25% 11,150%
N/A
4,885
2,918
3,793
2,414
24 ○○○○ 7.4 1.1% 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% 1.8% 16% 15% 17% 24% 16%
N/A
14,684
895
3,969
6,086
25 ○○○○ 36.1 1.1% 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 44% 62% 0% 0% 0%
N/A
9
9
17
22
26 ○○○○ 21.7 1.0% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 1.4% 19% 19% 15% 16% 16%
N/A
9,419
7,914
10,352
7,476
27 ○○○○ 24.1 1.0% 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% 4.4% 29% 339% 118% 76% 47%
N/A
33
107
-9
73
28 ○○○○ 10.2 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16% 0% 0% 0% 0%
N/A
83
-52
303
132
29 ○○○○ 27.4 0.9% 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 23% 21% 0% 0% 0%
N/A
142
238
82
88
30 ○○○○ 16.3 0.9% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 14% 13% 6% 2% 3%
8,215
7,830
3,217
16,662
11,403
31 ○○○○ 25.4 0.9% 0.9% 1.1% 1.8% 1.9% 2.1% -1,663% 65% 50% -29% 31%
N/A
43
-87
125
15
32 ○○○○ 12.9 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13% 0% 0% 0% 0%
N/A
461
-322
456
352
33 ○○○○ 20.4 0.8% 0.8% N/A N/A N/A N/A 16% 0% 0% 0% 0%
N/A
74
207
349
272
34 ○○○○ 10.2 0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 1.1% 17% -20% 522% 25% 10%
N/A
8,526
3,164
9,168
5,856
35 ○○○○ 14.3 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.6% 13% 16% 15% 16% 16%
N/A
236
-85
143
216
36 ○○○○ 151.0 0.8% 0.8% 0.6% 1.7% 1.8% 2.0% -261% -13% 34% 54% 22%
N/A
-37
41
0
15
37 ○○○○ 9.6 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8% 0% 0% 0% 0%
N/A
471
-231
779
443
38 ○○○○ 30.9 0.7% 0.7% 0.6% N/A N/A N/A 26% 21% 17% 13% 0%
N/A
15
-54
227
193
39 ○○○○ 22.9 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% 2.1% 47% 20% 6% 60% 53%
N/A
293
2,547
2,791
-272
40 ○○○○ 1.1 0.7% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 18% 12% 8% 14% 10%
N/A
11,879
618
592
673
41 ○○○○ 20.2 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 18% 22% 23% 13% 14%
N/A
5,659
-6
7,663
2,921
42 ○○○○ 164.3 0.7% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 145% 14% 25% 6% 5%
-8,093
6,125
-18,595
28,907
21,314
43 ○○○○ 10.8 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11% 0% 0% 0% 0%
N/A
297
-123
304
170
44 ○○○○ 4.4 0.7% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 6% 5% 6% 8% 10%
N/A
159
1,280
822
261
45 ○○○○ N/A 0.7% 0.7% N/A N/A N/A N/A 16% N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
797
462
N/A
46 ○○○○ 37.6 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 52% 43% 27% 8% 5%
746
2,216
-645
2,908
553
47 ○○○○ 26.6 0.6% 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% 2.0% 51% 44% -9% 26% 12%
N/A
75
-45
25
43
48 ○○○○ 25.2 0.6% 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% 1.5% 24% 31% 26% 25% 30%
N/A
1,182
2,013
1,070
1,577
49 ○○○○ 14.0 0.6% 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 76% 0% 47% 0% 0%
N/A
1,105
-154
705
299
50 ○○○○ 41.0 0.5% 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% 1.0% 23% 7% 13% 11% 10%
N/A
1,142
1,557
-1,319
-250
51 ○○○○ 9.1 0.5% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 7% 7% 5% 6% 7%
N/A
203
464
293
206
52 ○○○○ 13.3 0.4% 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% 2.7% 15% 15% 13% 16% 15%
N/A
80
-18
171
29
53 ○○○○ 16.6 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 6% -6% 10% 13% 0%
N/A
1,290
1,204
459
257
54 ○○○○ 6.8 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.8% 3% 4% 3% 3% 3%
1,042
1,030
31
887
645
55 ○○○○ 12.7 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4% 0% 0% 0% 0%
N/A
1,816
550
2,969
708
56 ○○○○ 15.4 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 3% 3% 51% -2% 2%
N/A
1,035
13,103
10,166
13,015
57 ○○○○ 29.4 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% 14%
N/A
32
-46
67
17
58 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
59 ○○○○ 199.8 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% N/A N/A
N/A
88
-229
95
81
60 ○○○○ 156.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
N/A
27
20
-16
9
61 ○○○○ 19.1 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 0% 0% 0% -45% 18%
13
38
-39
74
3
62 ○○○○ 19.8 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
N/A
40
45
38
35
63 ○○○○ 88.4 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
N/A
14
-3
54
12
64 ○○○○ 8.8 N/A 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 0.0% N/A 0% 12% 18% N/A
N/A
15
-17
93
66
65 ○○○○ 19.3 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
N/A
-11
70
13
-35
66 ○○○○ 11.8 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% N/A 0% 0% 0% 32%
N/A
697
-266
407
6
67 ○○○○ 21.4 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% N/A
N/A
1,041
-1,531
1,296
-267
68 ○○○○ 4.9 N/A 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 14% 0% 0% 0%
N/A
234
187
384
109
69 ○○○○ 55.8 N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A N/A 0% 46% 10% 0%
N/A
131
7
-7
-83
70 ○○○○ N/A N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
N/A
-24
46
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
72 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
73 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A