Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

매트릭스 차트 > PER & 배당 수익률활용법 보기~
% ~ %
데이터 기간 선택 :
  • PER & 배당수익률
  • 실적 분석
* 최근연도 배당수익률 높은 순
엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 PER & 배당수익률 매트릭스
PER 배당수익률 배당성향 배당성향
현재 최근연도 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 17.12 17.09 17.06 17.03 16.12
1 ○○○○ 41.3 N/A 4.3% 4.3% 4.3% 5.0% N/A 130% 148% 223% 89%
N/A
429
195
-298
194
2 ○○○○ 14.8 N/A 3.9% 3.2% 3.4% 4.5% N/A 51% 47% 46% 53%
N/A
584
777
277
592
3 ○○○○ 5.6 N/A 3.8% 2.9% 2.7% 0.0% N/A 27% 23% 32% 0%
N/A
331
265
263
257
4 ○○○○ 11.3 N/A 3.6% 3.3% 4.5% 4.3% N/A 42% 43% 57% 80%
N/A
2,242
1,998
1,708
3,000
5 ○○○○ 11.5 N/A 3.1% 2.9% 2.6% 3.5% N/A 34% 33% 44% 38%
N/A
237
511
200
170
6 ○○○○ 12.0 N/A 2.7% 1.5% 2.5% 1.6% N/A 37% 23% 28% 20%
N/A
4,124
5,367
8,435
1,454
7 ○○○○ 21.2 N/A 2.7% 2.2% 2.2% 1.8% N/A 17% -36% 354% 49%
N/A
187
-14
661
161
8 ○○○○ 22.7 N/A 2.4% 2.2% 2.7% 3.3% N/A 56% 55% 60% 57%
N/A
346
316
395
179
9 ○○○○ 30.9 N/A 2.0% 1.8% 1.7% 1.3% N/A 40% 45% 29% 29%
N/A
1,657
245
412
-287
10 ○○○○ 6.7 N/A 1.7% 1.2% 1.4% 1.0% N/A 18% 13% 25% 14%
N/A
1,258
821
-644
894
11 ○○○○ 95.1 N/A 1.7% 0.9% 1.7% 1.7% N/A 27% 24% 24% -31%
N/A
1,877
1,209
1,178
-3,136
12 ○○○○ 12.6 N/A 1.7% 1.3% 1.9% 2.5% N/A 67% 79% 63% 57%
N/A
3,089
2,352
1,296
1,659
13 ○○○○ 13.4 N/A 1.7% 0.9% 1.0% 1.4% N/A 85% 64% 36% 94%
N/A
292
189
272
-78
14 ○○○○ 8.7 N/A 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% N/A 16% 23% 0% 0%
N/A
353
569
1,109
236
15 ○○○○ 15.3 N/A 1.5% 1.2% 0.9% 0.4% N/A 20% 25% 15% 6%
N/A
680
347
675
-207
16 ○○○○ 1.0 N/A 1.4% 0.8% 0.9% 0.5% N/A 62% 205% 607% 144%
N/A
666
31,804
416
1,260
17 ○○○○ 25.3 N/A 1.4% 1.4% 2.4% 2.3% N/A 18% 22% 31% 20%
N/A
1,769
1,187
783
-359
18 ○○○○ 15.1 N/A 1.3% 0.0% N/A N/A N/A 25% 0% 0% 0%
N/A
45
27
31
42
19 ○○○○ 18.8 N/A 1.3% 0.6% 1.0% 1.5% N/A 29% 24% 26% 30%
N/A
5,425
658
6,148
764
20 ○○○○ 15.6 N/A 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% N/A -1,261% 0% 0% 0%
N/A
84
123
108
-73
21 ○○○○ 76.8 N/A 1.2% 0.8% 2.3% 0.8% N/A 28% -208% 40% 33%
N/A
9
10
4
-3
22 ○○○○ 19.4 N/A 1.2% 0.9% 1.6% 1.6% N/A 12% 20% 34% 25%
N/A
4,766
2,620
4,885
2,918
23 ○○○○ 6.3 N/A 1.1% 1.1% 1.6% 1.3% N/A 16% 15% 17% 24%
N/A
6,806
5,477
14,684
895
24 ○○○○ 43.2 N/A 1.1% 1.8% 0.0% 0.0% N/A 44% 62% 0% 0%
N/A
14
23
9
9
25 ○○○○ 16.6 N/A 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% N/A 19% 19% 15% 16%
N/A
13,584
10,377
9,419
7,914
26 ○○○○ 14.6 N/A 1.0% 1.4% 2.7% 3.3% N/A 29% 339% 118% 76%
N/A
114
102
33
107
27 ○○○○ 14.7 N/A 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
3
300
73
-46
28 ○○○○ 19.2 N/A 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% N/A 14% 13% 6% 2%
N/A
5,507
8,215
7,830
3,217
29 ○○○○ 21.9 N/A 0.9% 0.7% N/A N/A N/A 23% 21% 0% 0%
N/A
112
82
142
238
30 ○○○○ 587.7 N/A 0.9% 0.7% 0.4% 0.3% N/A 52% 43% 27% 8%
N/A
-707
298
886
-258
31 ○○○○ 17.6 N/A 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 13% 0% 0% 0%
N/A
138
424
461
-322
32 ○○○○ 21.2 N/A 0.8% N/A N/A N/A N/A 16% 0% 0% 0%
N/A
222
233
74
207
33 ○○○○ 7.9 N/A 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% N/A 17% -20% 522% 25%
N/A
18,704
7,950
8,526
3,164
34 ○○○○ 14.1 N/A 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% N/A 13% 16% 15% 16%
N/A
133
237
236
-85
35 ○○○○ 350.0 N/A 0.8% 0.6% 1.7% 1.8% N/A -261% -13% 34% 54%
N/A
33
-29
-37
41
36 ○○○○ 7.4 N/A 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 8% 0% 0% 0%
N/A
978
516
471
-231
37 ○○○○ 21.9 N/A 0.7% 0.6% N/A N/A N/A 26% 21% 17% 13%
N/A
206
239
15
-54
38 ○○○○ 13.3 N/A 0.7% 0.5% 0.9% 1.6% N/A 47% 20% 6% 60%
N/A
4,179
4,047
293
2,547
39 ○○○○ 1.2 N/A 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% N/A 18% 12% 8% 14%
N/A
380
447
11,879
618
40 ○○○○ 8.1 N/A 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% N/A -40% -18% 43% 33%
N/A
790
83
-53
-101
41 ○○○○ 11.7 N/A 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% N/A 18% 22% 23% 13%
N/A
17,686
1,459
5,659
-6
42 ○○○○ 15.8 N/A 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 11% 0% 0% 0%
N/A
54
182
297
-123
43 ○○○○ 8.1 N/A 0.7% 0.3% 0.4% 0.3% N/A 6% 5% 6% 8%
N/A
303
523
159
1,280
44 ○○○○ 9.7 N/A 0.7% N/A N/A N/A N/A 16% N/A N/A N/A
N/A
1,870
606
665
797
45 ○○○○ 34.1 N/A 0.6% 1.1% 1.6% 1.7% N/A 51% 44% -9% 26%
N/A
17
14
75
-45
46 ○○○○ 25.5 N/A 0.6% 0.3% 0.5% 1.1% N/A 24% 31% 26% 25%
N/A
631
1,397
1,182
2,013
47 ○○○○ 6.9 N/A 0.6% 0.0% 1.7% 0.0% N/A 76% 0% 47% 0%
N/A
1,573
968
1,105
-154
48 ○○○○ 6.8 N/A 0.5% 0.7% 0.9% 1.3% N/A 23% 7% 13% 11%
N/A
444
1,963
1,142
1,557
49 ○○○○ 9.8 N/A 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% N/A 7% 7% 5% 6%
N/A
247
252
203
464
50 ○○○○ 19.0 N/A 0.4% 1.5% 2.3% 2.2% N/A 15% 15% 13% 16%
N/A
9
68
80
-18
51 ○○○○ 20.0 N/A 0.4% 0.2% 0.5% 0.4% N/A 6% -6% 10% 13%
N/A
1,131
882
1,290
1,204
52 ○○○○ 8.4 N/A 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% N/A 3% 4% 3% 3%
N/A
567
950
939
28
53 ○○○○ 8.8 N/A 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 4% 0% 0% 0%
N/A
3,309
2,060
1,816
550
54 ○○○○ 31.8 N/A 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% N/A 3% 3% 51% -2%
N/A
55
3,677
1,035
13,103
55 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
530
879
828
N/A
56 ○○○○ 75.8 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% N/A
N/A
102
125
88
-229
57 ○○○○ 104.4 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
1
-0
1
1
58 ○○○○ 75.0 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% N/A 0% 0% 0% -45%
N/A
21
13
38
-39
59 ○○○○ 23.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
18
16
40
45
60 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
61 ○○○○ 42.3 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
15
114
14
-3
62 ○○○○ 13.0 N/A 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% N/A N/A 0% 12% 18%
N/A
28
72
15
-17
63 ○○○○ 8.6 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
-9
34
-11
70
64 ○○○○ 6.5 N/A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
485
753
697
-266
65 ○○○○ 50.8 N/A N/A 0.0% 0.0% 0.0% N/A 0% 0% 0% 0%
N/A
1,020
-311
1,041
-1,531
66 ○○○○ 4.7 N/A 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% N/A 0% 14% 0% 0%
N/A
187
341
234
187
67 ○○○○ 9.0 N/A 0.0% 0.0% 0.8% N/A N/A N/A 0% 46% 10%
N/A
149
218
131
7
68 ○○○○ N/A N/A 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0% 0% N/A N/A
N/A
N/A
11
-17
N/A
69 ○○○○ 6.7 N/A 0.0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0% 0%
N/A
90
213
85
-24
70 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
2,042
N/A
N/A
71 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
344
626
N/A
72 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
1,495
402
N/A
N/A
73 ○○○○ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A