Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 7.0 11.0 1.11 12.6% 12.7% 406.2 O O O O O
2 ○○○○ 1.8 9.6 0.21 36.3% 54.6% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 2.7 4.6 0.25 26.7% 64.5% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 4.0 7.2 0.34 16.9% 78.5% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 5.4 24.0 0.40 26.0% 52.4% 78.3 O O O O O
6 ○○○○ 3.6 8.1 0.22 36.7% 78.8% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 3.2 22.7 0.26 16.0% 81.6% 0.0 O O O O O
8 ○○○○ 5.0 20.0 0.30 30.6% 15.4% 7.0 O O O O O
9 ○○○○ 11.0 32.7 0.84 15.9% 13.0% 4,823.6 O O O O O
10 ○○○○ 6.3 26.2 0.82 42.8% 11.6% 9.9 O O O O O
11 ○○○○ 9.9 125.1 0.98 20.6% 15.8% 6.9 O O O O O
12 ○○○○ 3.5 8.5 0.49 32.8% 18.1% 7.6 O O O O O
13 ○○○○ 2.3 11.9 0.54 30.0% 19.3% 107.5 O O O O O
14 ○○○○ 10.4 25.3 1.04 21.3% 24.4% 674.5 O O O O O
15 ○○○○ 6.0 9.2 1.02 22.0% 19.9% 37.9 O O O O O
16 ○○○○ 2.7 4.3 0.39 12.6% 21.5% 1,111.8 O O O O O
17 ○○○○ 5.5 11.3 0.61 19.5% 13.4% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 5.0 17.7 0.67 123.1% 10.3% 87.3 O O O O O
19 ○○○○ 4.1 7.3 0.43 28.0% 10.5% 179.0 O O O O O
20 ○○○○ 4.5 44.2 0.51 22.4% 14.5% 91.2 O O O O O
21 ○○○○ 2.5 34.4 0.33 13.0% 18.0% 57.9 O O O O O
22 ○○○○ 3.6 6.6 0.52 25.6% 86.7% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 1.1 4.7 0.24 15.6% 34.4% 28.2 O O O O O
24 ○○○○ 6.8 10.1 0.90 10.0% 10.0% 1,894.8 O O O O O
25 ○○○○ 3.6 54.0 0.76 78.3% 12.5% 24.8 O O O O O
26 ○○○○ 6.5 14.2 0.82 29.1% 15.3% 15.5 O O O O O
27 ○○○○ 3.1 8.6 0.42 34.0% 25.0% 135.9 O O O O O
28 ○○○○ 8.9 37.5 0.24 21.7% 50.6% 8.7 O O O O O
29 ○○○○ 2.3 4.4 0.47 27.0% 11.2% 47.9 O O O O O
30 ○○○○ 2.7 5.8 0.65 43.4% 50.3% 32.4 O O O O O
31 ○○○○ 7.4 21.8 0.55 21.6% 90.7% 379,937.0 O O O O O
32 ○○○○ 3.2 6.5 0.52 23.3% 16.4% 151.5 O O O O O
33 ○○○○ 3.9 9.0 0.53 27.4% 14.3% 3.6 O O O O O
34 ○○○○ 3.8 7.2 0.33 10.3% 78.3% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 3.8 9.3 0.57 22.3% 10.4% 249.3 O O O O O
36 ○○○○ 4.0 21.2 0.42 27.0% 12.0% 65.0 O O O O O
37 ○○○○ 6.7 8.9 0.61 13.5% 16.2% 3.1 O O O O O
38 ○○○○ 6.9 8.4 0.87 30.0% 18.5% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 4.1 9.6 0.45 20.9% 29.5% 586.3 O O O O O
40 ○○○○ 9.7 11.7 0.88 12.2% 18.0% 124.1 O O O O O
41 ○○○○ 7.0 10.3 1.12 35.7% 15.6% 72.6 O O O O O
42 ○○○○ 6.6 16.1 0.53 39.0% 11.1% 23.1 O O O O O
43 ○○○○ 9.0 11.3 0.32 13.6% 47.6% 4.5 O O O O O
44 ○○○○ 9.1 13.9 1.10 10.8% 15.6% 49.1 O O O O O
45 ○○○○ 6.0 23.1 1.03 51.6% 14.3% 48.2 O O O O O
46 ○○○○ 2.9 15.4 0.26 30.2% 76.5% 63.3 O O O O O
47 ○○○○ 6.6 9.4 1.14 35.2% 12.3% 62.3 O O O O O
48 ○○○○ 12.3 15.4 1.15 17.3% 14.6% 0.0 O O O O O
49 ○○○○ 5.3 10.0 0.67 46.8% 12.3% 390.7 O O O O O
50 ○○○○ 18.7 30.0 0.98 13.0% 14.6% 1,351.1 O O O O O
51 ○○○○ 12.2 19.0 1.17 28.2% 60.9% 20.1 O O O O O
52 ○○○○ 3.3 16.4 0.95 68.8% 10.2% 48.9 O O O O O
53 ○○○○ 2.5 17.3 0.59 46.7% 11.5% 8.9 O O O O O
54 ○○○○ 3.4 6.8 0.38 37.0% 29.3% 445.6 O O O O O
55 ○○○○ 4.5 6.7 0.47 12.4% 21.9% 1,564.6 O O O O O
56 ○○○○ 3.8 8.0 0.66 22.4% 10.0% 38.6 O O O O O
57 ○○○○ 4.2 7.4 0.41 33.4% 12.2% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 5.7 8.0 0.68 26.9% 10.9% 0.0 O O O O O
59 ○○○○ 3.8 8.9 0.65 65.4% 11.1% 24.1 O O O O O
60 ○○○○ 15.1 25.1 0.76 10.9% 10.7% 519.1 O O O O O
61 ○○○○ 7.0 28.3 0.69 19.9% 15.9% 4,812.1 O O O O O
62 ○○○○ 3.6 6.6 0.71 24.4% 28.3% 636.5 O O O O O
63 ○○○○ 2.7 6.5 0.23 19.8% 87.3% 0.0 O O O O O
64 ○○○○ 6.0 8.1 0.75 68.9% 19.3% 76.5 O O O O O
65 ○○○○ 3.0 7.7 0.50 28.7% 84.5% 0.0 O O O O O
66 ○○○○ 6.8 7.4 0.66 22.3% 13.2% 0.0 O O O O O
67 ○○○○ 12.4 33.9 1.04 11.5% 22.1% 423.8 O O O O O
68 ○○○○ 6.3 10.9 0.48 17.0% 14.7% 0.0 O O O O O
69 ○○○○ 4.3 6.8 0.57 13.9% 10.0% 0.0 O O O O O
70 ○○○○ 8.5 14.8 0.91 11.6% 16.2% 31.9 O O O O O