Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 2.2 7.7 0.24 26.0% 58.4% 95.1 O O O O O
2 ○○○○ 4.6 6.9 0.38 12.6% 79.2% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 1.6 10.7 0.63 44.8% 10.8% 5.6 O O O O O
4 ○○○○ 4.9 7.9 0.25 16.1% 78.0% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 3.2 21.9 0.30 21.6% 87.5% 1,870,520.0 O O O O O
6 ○○○○ 8.9 18.6 0.45 22.2% 14.8% 6.2 O O O O O
7 ○○○○ 8.7 10.4 0.41 13.5% 77.4% 28.2 O O O O O
8 ○○○○ 7.9 24.5 1.18 19.4% 10.1% 8.9 O O O O O
9 ○○○○ 7.2 8.4 0.71 14.2% 18.4% 7.9 O O O O O
10 ○○○○ 3.2 13.3 0.48 25.5% 59.8% 59.2 O O O O O
11 ○○○○ 3.1 10.3 0.51 34.9% 17.1% 116.8 O O O O O
12 ○○○○ 6.1 8.9 1.02 23.9% 19.6% 41.8 O O O O O
13 ○○○○ 7.6 62.6 1.06 18.6% 13.3% 11.8 O O O O O
14 ○○○○ 3.5 7.0 0.40 28.1% 11.7% 227.5 O O O O O
15 ○○○○ 7.0 43.4 0.80 16.4% 15.3% 100.5 O O O O O
16 ○○○○ 3.1 6.2 0.44 22.4% 87.7% 0.0 O O O O O
17 ○○○○ 7.8 9.9 1.13 11.5% 10.6% 2,095.2 O O O O O
18 ○○○○ 5.5 42.9 1.12 52.1% 11.6% 28.6 O O O O O
19 ○○○○ 9.2 83.7 0.95 16.5% 10.2% 11.9 O O O O O
20 ○○○○ 4.0 7.4 0.49 31.9% 25.9% 148.1 O O O O O
21 ○○○○ 16.6 32.6 0.41 19.0% 48.4% 8.9 O O O O O
22 ○○○○ 3.3 4.0 0.77 27.5% 12.6% 78.1 O O O O O
23 ○○○○ 3.9 5.7 0.68 34.1% 55.3% 51.5 O O O O O
24 ○○○○ 12.4 21.1 1.00 17.9% 92.0% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 3.2 8.8 0.57 41.7% 10.7% 26.0 O O O O O
26 ○○○○ 3.6 6.1 0.48 27.8% 16.0% 417.6 O O O O O
27 ○○○○ 5.8 9.2 0.96 40.9% 11.6% 339.7 O O O O O
28 ○○○○ 4.0 18.6 0.42 30.6% 12.3% 66.9 O O O O O
29 ○○○○ 6.5 8.2 0.88 21.6% 18.6% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 5.2 9.3 0.56 13.6% 28.8% 532.0 O O O O O
31 ○○○○ 6.6 10.6 0.83 18.9% 10.4% 14.2 O O O O O
32 ○○○○ 6.4 15.4 0.57 76.1% 13.1% 38.9 O O O O O
33 ○○○○ 7.1 15.8 1.01 45.5% 24.2% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 5.6 9.7 0.73 23.3% 11.7% 518.2 O O O O O
35 ○○○○ 5.1 11.4 0.63 10.3% 40.7% 1,297.1 O O O O O
36 ○○○○ 5.9 6.4 0.68 34.1% 30.0% 381.6 O O O O O
37 ○○○○ 4.9 7.1 0.43 24.6% 11.9% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 4.4 17.1 0.24 11.9% 10.6% 39.2 O O O O O
39 ○○○○ 14.3 24.8 0.70 12.1% 10.4% 490.7 O O O O O
40 ○○○○ 18.9 31.1 0.64 37.8% 12.9% 418.2 O O O O O
41 ○○○○ 3.2 6.3 0.28 16.6% 82.4% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 7.2 10.7 0.56 16.6% 15.2% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 3.9 91.1 0.28 101.0% 43.9% 23.7 O O O O O
44 ○○○○ 3.3 5.8 0.25 32.7% 11.0% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 9.9 24.7 0.97 25.7% 15.4% 12.7 O O O O O
46 ○○○○ 9.0 13.9 1.03 14.3% 16.2% 32.5 O O O O O