Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 6.3 8.2 0.75 11.3% 25.7% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 14.3 22.0 1.03 14.8% 64.8% 1,094.5 O O O O O
3 ○○○○ 5.0 9.5 0.30 23.9% 70.8% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 11.3 22.1 1.09 11.5% 13.9% 36.4 O O O O O
5 ○○○○ 6.7 6.9 0.41 30.7% 10.6% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 10.7 19.5 1.03 22.7% 12.4% 25.8 O O O O O
7 ○○○○ 17.5 29.8 0.58 21.9% 13.0% 6.5 O O O O O
8 ○○○○ 9.0 35.9 0.96 40.0% 11.4% 15.1 O O O O O
9 ○○○○ 3.8 4.5 0.81 49.2% 24.5% 5,825.8 O O O O O
10 ○○○○ 7.6 10.0 1.15 23.8% 28.0% 112.2 O O O O O
11 ○○○○ 6.2 8.3 0.80 47.5% 16.7% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 7.8 16.8 0.63 89.8% 12.4% 44.9 O O O O O
13 ○○○○ 6.8 7.9 0.75 13.9% 12.3% 6,750.5 O O O O O
14 ○○○○ 12.7 17.6 1.03 12.6% 29.6% 3,952.9 O O O O O
15 ○○○○ 7.7 8.7 0.60 15.7% 20.3% 15.0 O O O O O
16 ○○○○ 5.6 15.7 0.52 16.5% 12.6% 0.0 O O O O O
17 ○○○○ 30.1 49.0 0.61 16.3% 58.5% 21.9 O O O O O
18 ○○○○ 5.5 8.5 0.44 17.9% 11.9% 3.8 O O O O O
19 ○○○○ 5.6 9.4 0.66 32.5% 11.2% 130.8 O O O O O
20 ○○○○ 8.1 20.4 1.15 117.6% 19.5% 462.1 O O O O O
21 ○○○○ 5.7 10.7 0.76 21.9% 10.3% 125.8 O O O O O
22 ○○○○ 6.5 12.6 0.46 44.6% 10.2% 892.9 O O O O O
23 ○○○○ 8.9 8.9 0.67 13.0% 20.9% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 0.5 20.0 0.88 244.1% 10.4% 46.0 O O O O O