Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 8.1 20.6 0.86 26.8% 47.5% 26.4 O O O O O
2 ○○○○ 4.9 65.1 0.54 27.6% 70.8% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 5.3 10.9 0.60 13.4% 91.8% 16.8 O O O O O
4 ○○○○ 5.6 8.1 0.54 22.0% 83.0% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 3.7 9.0 0.94 39.8% 13.2% 2.5 O O O O O
6 ○○○○ 8.2 10.8 0.42 22.9% 76.0% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 7.6 9.6 0.77 17.2% 72.1% 1,681.3 O O O O O
8 ○○○○ 3.3 18.8 0.57 37.4% 70.8% 12.1 O O O O O
9 ○○○○ 7.3 26.8 0.51 13.0% 12.3% 28.8 O O O O O
10 ○○○○ 6.5 10.1 0.96 11.8% 11.9% 6.0 O O O O O
11 ○○○○ 5.3 10.1 0.89 14.9% 21.6% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 4.7 6.3 0.39 14.9% 14.5% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 5.5 9.0 1.04 22.4% 16.5% 99.5 O O O O O
14 ○○○○ 6.0 10.4 0.83 29.6% 16.1% 6.7 O O O O O
15 ○○○○ 4.2 11.3 0.49 20.7% 11.4% 11.2 O O O O O
16 ○○○○ 4.2 13.3 0.89 134.7% 21.6% 37.1 O O O O O
17 ○○○○ 3.7 6.8 0.69 54.4% 16.0% 75.4 O O O O O
18 ○○○○ 7.2 11.8 0.72 17.9% 12.4% 196.9 O O O O O
19 ○○○○ 4.0 4.6 0.58 28.2% 23.9% 34,790.5 O O O O O
20 ○○○○ 6.9 48.5 0.95 54.3% 15.5% 30.6 O O O O O
21 ○○○○ 9.0 65.1 0.76 43.0% 48.6% 5.9 O O O O O
22 ○○○○ 5.4 12.2 0.84 46.6% 18.9% 29.8 O O O O O
23 ○○○○ 5.5 7.8 0.78 32.8% 87.2% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 10.1 84.8 1.00 33.5% 11.5% 10.9 O O O O O
25 ○○○○ 5.2 6.3 0.67 15.5% 18.7% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 8.5 17.0 0.65 26.9% 10.5% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 11.0 11.4 0.57 10.1% 12.4% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 6.1 13.3 0.46 47.3% 15.4% 86.3 O O O O O
29 ○○○○ 10.9 23.5 0.71 32.1% 77.5% 122,434.0 O O O O O
30 ○○○○ 3.5 5.7 0.68 25.3% 12.1% 71.2 O O O O O
31 ○○○○ 6.5 112.5 0.91 40.2% 15.5% 20.7 O O O O O
32 ○○○○ 4.5 8.9 0.20 36.3% 65.2% 11.2 O O O O O
33 ○○○○ 3.2 7.4 0.76 46.6% 19.1% 62.4 O O O O O
34 ○○○○ 5.3 17.9 0.40 21.8% 57.1% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 4.3 23.1 0.58 25.5% 16.2% 62.1 O O O O O
36 ○○○○ 4.6 12.4 0.97 81.2% 21.3% 31.3 O O O O O
37 ○○○○ 6.3 9.6 0.69 92.7% 17.9% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 5.3 24.5 0.73 46.2% 15.7% 30.6 O O O O O
39 ○○○○ 10.0 11.2 0.86 21.3% 19.8% 24.2 O O O O O
40 ○○○○ 12.9 14.7 0.89 25.3% 17.2% 41.9 O O O O O
41 ○○○○ 6.5 14.2 1.10 23.7% 18.5% 4,670.1 O O O O O
42 ○○○○ 8.5 20.2 0.78 13.9% 73.6% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 8.5 11.7 0.87 21.5% 27.3% 0.0 O O O O O
44 ○○○○ 1.1 7.9 0.55 101.5% 22.8% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 6.3 9.9 0.87 42.0% 18.7% 0.0 O O O O O
46 ○○○○ 5.0 274.0 0.91 34.9% 14.3% 14.8 O O O O O
47 ○○○○ 13.5 76.2 1.06 13.2% 10.6% 60.9 O O O O O
48 ○○○○ 9.0 33.5 0.62 62.8% 14.3% 0.0 O O O O O
49 ○○○○ 12.3 20.2 0.90 32.9% 30.8% 8.2 O O O O O
50 ○○○○ 6.5 7.0 1.11 21.2% 22.9% 3,254.4 O O O O O
51 ○○○○ 5.7 14.0 1.13 37.0% 21.2% 0.0 O O O O O
52 ○○○○ 5.0 7.9 0.46 24.2% 85.9% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 6.0 14.4 0.94 58.3% 18.6% 187.8 O O O O O
54 ○○○○ 5.4 9.5 0.80 26.8% 78.2% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 6.1 8.6 0.60 29.0% 11.6% 0.0 O O O O O
56 ○○○○ 3.9 6.0 0.97 41.3% 12.6% 1,044.8 O O O O O
57 ○○○○ 5.6 13.5 0.33 32.6% 12.8% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 3.6 6.1 0.50 25.5% 13.3% 250.4 O O O O O