Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 8.5 22.4 1.02 19.1% 43.6% 31.9 O O O O O
2 ○○○○ 6.4 12.3 0.67 12.0% 91.7% 16.5 O O O O O
3 ○○○○ 5.1 11.4 1.03 32.8% 12.2% 388.6 O O O O O
4 ○○○○ 6.7 8.8 0.68 15.4% 82.9% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 6.5 10.6 1.02 19.8% 16.6% 5.6 O O O O O
6 ○○○○ 7.5 14.5 0.45 13.0% 79.6% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 6.3 10.5 0.76 13.2% 26.5% 2.5 O O O O O
8 ○○○○ 5.8 6.0 0.53 30.1% 13.6% 0.0 O O O O O
9 ○○○○ 5.6 10.3 0.73 20.7% 71.3% 1,727.1 O O O O O
10 ○○○○ 4.3 21.6 0.81 38.4% 74.6% 11.8 O O O O O
11 ○○○○ 4.1 9.9 0.45 14.8% 65.1% 14.3 O O O O O
12 ○○○○ 13.1 16.6 1.16 17.9% 10.0% 5.6 O O O O O
13 ○○○○ 11.1 16.0 1.06 16.7% 65.4% 143.9 O O O O O
14 ○○○○ 7.1 10.6 0.97 17.7% 13.2% 6.6 O O O O O
15 ○○○○ 4.7 13.8 0.51 17.3% 57.4% 13.2 O O O O O
16 ○○○○ 8.2 12.3 0.99 21.2% 13.0% 6.1 O O O O O
17 ○○○○ 8.6 12.4 0.81 30.3% 18.3% 771.7 O O O O O
18 ○○○○ 20.0 70.9 0.70 11.2% 34.6% 4.0 O O O O O
19 ○○○○ 9.6 12.3 0.75 10.9% 11.8% 261.0 O O O O O
20 ○○○○ 3.7 4.7 0.60 24.7% 24.1% 71,913.4 O O O O O
21 ○○○○ 5.6 14.7 1.03 50.9% 21.6% 29.1 O O O O O
22 ○○○○ 5.6 8.2 0.96 37.8% 86.1% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 5.3 6.2 0.68 41.1% 17.8% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 9.1 21.9 0.71 13.4% 10.6% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 5.4 15.5 0.45 30.4% 16.6% 95.8 O O O O O
26 ○○○○ 2.9 6.5 0.74 59.4% 18.0% 67.4 O O O O O
27 ○○○○ 8.6 118.6 1.08 103.8% 13.0% 17.6 O O O O O
28 ○○○○ 4.2 12.8 0.29 16.6% 68.8% 12.2 O O O O O
29 ○○○○ 7.3 8.2 0.96 10.9% 10.4% 28.9 O O O O O
30 ○○○○ 5.0 15.5 0.98 80.6% 17.6% 18.8 O O O O O
31 ○○○○ 1.1 26.1 0.88 67.3% 46.9% 411.5 O O O O O
32 ○○○○ 8.3 11.2 0.74 17.6% 20.3% 26.6 O O O O O
33 ○○○○ 4.6 90.4 1.04 65.3% 17.1% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 10.5 14.8 1.06 31.9% 16.6% 106.4 O O O O O
35 ○○○○ 7.1 11.8 1.05 19.9% 10.9% 231.4 O O O O O
36 ○○○○ 2.1 18.1 1.15 89.6% 21.8% 265.1 O O O O O
37 ○○○○ 11.8 47.3 1.02 23.9% 13.4% 4,018.4 O O O O O
38 ○○○○ 7.2 20.1 0.79 27.6% 64.3% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 8.5 12.7 0.95 16.4% 26.7% 0.0 O O O O O
40 ○○○○ 4.0 9.0 1.11 57.5% 26.3% 0.0 O O O O O
41 ○○○○ 6.8 7.0 0.62 15.8% 22.3% 72.9 O O O O O
42 ○○○○ 9.2 32.8 1.05 190.4% 57.8% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 9.4 278.7 1.11 17.9% 14.7% 13.8 O O O O O
44 ○○○○ 9.9 10.8 1.19 17.8% 19.9% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 5.5 7.0 0.49 10.7% 13.4% 0.0 O O O O O
46 ○○○○ 6.9 7.5 1.16 11.4% 22.5% 266.4 O O O O O
47 ○○○○ 5.9 9.0 0.53 24.9% 85.6% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 7.8 18.1 0.94 32.9% 14.0% 118.4 O O O O O
49 ○○○○ 8.3 10.8 1.18 24.4% 88.3% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 1.6 8.8 0.65 86.6% 10.0% 14.5 O O O O O
51 ○○○○ 4.7 94.3 0.60 102.4% 14.3% 12.3 O O O O O
52 ○○○○ 5.2 23.6 0.35 13.0% 16.6% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 4.0 6.2 0.54 25.2% 10.9% 250.3 O O O O O