Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 8.3 21.0 0.87 26.8% 47.5% 26.4 O O O O O
2 ○○○○ 4.6 65.2 0.49 27.6% 70.8% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 5.0 11.5 0.57 13.4% 91.8% 16.8 O O O O O
4 ○○○○ 5.7 8.3 0.55 22.0% 83.0% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 3.3 9.4 0.86 39.8% 13.2% 2.5 O O O O O
6 ○○○○ 8.6 13.1 0.43 22.9% 76.0% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 6.8 9.8 0.69 17.2% 72.1% 1,681.3 O O O O O
8 ○○○○ 3.2 19.5 0.55 37.4% 70.8% 12.1 O O O O O
9 ○○○○ 7.0 27.4 0.49 13.0% 12.3% 28.8 O O O O O
10 ○○○○ 7.1 10.3 1.04 11.8% 11.9% 6.0 O O O O O
11 ○○○○ 3.2 7.0 1.12 45.4% 52.4% 227.2 O O O O O
12 ○○○○ 5.2 10.2 0.88 14.9% 21.6% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 4.9 6.4 0.40 14.9% 14.5% 0.0 O O O O O
14 ○○○○ 5.3 9.1 1.00 22.4% 16.5% 99.5 O O O O O
15 ○○○○ 8.9 21.3 1.14 20.5% 11.3% 13.8 O O O O O
16 ○○○○ 5.4 11.2 0.74 29.6% 16.1% 6.7 O O O O O
17 ○○○○ 4.2 11.3 0.50 20.7% 11.4% 11.2 O O O O O
18 ○○○○ 4.1 13.4 0.87 134.7% 21.6% 37.1 O O O O O
19 ○○○○ 3.3 7.1 0.61 54.4% 16.0% 75.4 O O O O O
20 ○○○○ 6.3 11.9 0.64 17.7% 12.4% 196.9 O O O O O
21 ○○○○ 3.8 4.6 0.54 28.2% 23.9% 34,790.5 O O O O O
22 ○○○○ 5.8 54.0 0.80 54.3% 15.5% 30.6 O O O O O
23 ○○○○ 10.6 66.9 0.90 43.0% 48.6% 5.9 O O O O O
24 ○○○○ 4.8 13.1 0.75 46.6% 18.9% 29.8 O O O O O
25 ○○○○ 5.3 8.0 0.79 33.0% 86.8% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 5.1 30.3 0.97 24.3% 24.1% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 9.9 84.9 0.98 33.5% 11.5% 10.9 O O O O O
28 ○○○○ 4.1 6.3 0.53 15.5% 18.7% 0.0 O O O O O
29 ○○○○ 5.5 8.7 1.12 13.4% 27.3% 125.2 O O O O O
30 ○○○○ 7.9 18.8 0.61 26.9% 10.5% 0.0 O O O O O
31 ○○○○ 10.5 11.5 0.55 10.1% 12.4% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 5.9 13.9 0.45 47.3% 15.4% 86.3 O O O O O
33 ○○○○ 11.0 23.8 0.71 32.1% 77.5% 122,434.0 O O O O O
34 ○○○○ 3.2 6.0 0.63 25.3% 12.1% 71.2 O O O O O
35 ○○○○ 5.9 115.5 0.82 40.2% 15.5% 20.7 O O O O O
36 ○○○○ 4.7 11.6 0.21 36.3% 65.2% 11.2 O O O O O
37 ○○○○ 2.9 7.6 0.69 46.6% 19.1% 62.4 O O O O O
38 ○○○○ 5.0 17.9 0.38 21.8% 57.1% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 4.2 23.3 0.57 25.5% 16.2% 62.1 O O O O O
40 ○○○○ 7.1 88.4 0.98 18.4% 14.4% 11.6 O O O O O
41 ○○○○ 4.2 13.0 0.88 81.2% 21.3% 31.3 O O O O O
42 ○○○○ 6.0 9.8 0.66 92.7% 17.9% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 5.1 11.5 0.86 60.7% 11.0% 25.7 O O O O O
44 ○○○○ 4.9 24.9 0.67 46.2% 15.7% 30.6 O O O O O
45 ○○○○ 9.7 11.1 0.83 21.3% 19.8% 24.2 O O O O O
46 ○○○○ 5.2 6.0 0.49 26.7% 13.0% 0.0 O O O O O
47 ○○○○ 10.1 19.1 1.11 15.0% 11.0% 9.3 O O O O O
48 ○○○○ 3.8 25.7 0.98 97.1% 15.6% 80.1 O O O O O
49 ○○○○ 12.6 14.6 0.87 25.3% 17.2% 41.9 O O O O O
50 ○○○○ 6.4 14.4 1.09 23.7% 18.5% 4,670.1 O O O O O
51 ○○○○ 7.8 20.0 0.72 13.9% 73.6% 0.0 O O O O O
52 ○○○○ 8.4 11.8 0.86 21.5% 27.3% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 0.8 8.1 0.39 101.5% 22.8% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 6.9 6.9 0.53 22.6% 20.8% 73.2 O O O O O
55 ○○○○ 9.5 21.4 1.13 52.9% 10.3% 226.6 O O O O O
56 ○○○○ 6.2 10.6 0.86 42.0% 18.7% 0.0 O O O O O
57 ○○○○ 4.1 275.9 0.76 34.9% 14.3% 14.8 O O O O O
58 ○○○○ 5.9 11.9 1.08 29.0% 18.0% 9.3 O O O O O
59 ○○○○ 9.9 76.6 0.78 13.2% 10.6% 60.9 O O O O O
60 ○○○○ 7.8 34.9 0.53 62.8% 14.3% 0.0 O O O O O
61 ○○○○ 12.4 20.5 0.91 32.9% 30.8% 8.2 O O O O O
62 ○○○○ 10.7 11.3 0.93 10.9% 22.7% 0.0 O O O O O
63 ○○○○ 4.2 7.1 0.72 21.2% 22.9% 3,254.4 O O O O O
64 ○○○○ 4.9 14.3 0.98 37.0% 21.2% 0.0 O O O O O
65 ○○○○ 4.6 8.2 0.43 24.2% 85.9% 0.0 O O O O O
66 ○○○○ 5.0 16.7 1.13 15.6% 15.9% 287.4 O O O O O
67 ○○○○ 5.4 15.2 0.86 58.3% 18.6% 187.8 O O O O O
68 ○○○○ 6.0 10.0 0.87 26.5% 87.8% 0.0 O O O O O
69 ○○○○ 5.8 8.8 0.56 29.0% 11.6% 0.0 O O O O O
70 ○○○○ 3.2 6.1 0.79 41.3% 12.6% 1,044.8 O O O O O
71 ○○○○ 5.1 15.6 0.30 32.6% 12.8% 0.0 O O O O O
72 ○○○○ 3.7 6.1 0.51 25.5% 13.3% 250.4 O O O O O