Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 3.2 4.5 0.30 26.7% 64.5% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 6.5 7.4 0.51 13.0% 79.0% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 8.6 25.0 0.64 26.0% 52.4% 78.3 O O O O O
4 ○○○○ 4.6 8.3 0.28 36.7% 78.8% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 7.6 8.6 0.66 13.8% 74.6% 1,763.3 O O O O O
6 ○○○○ 3.8 23.0 0.31 18.0% 81.7% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 10.6 14.4 0.93 30.5% 46.5% 8.1 O O O O O
8 ○○○○ 15.3 32.6 1.17 15.9% 13.0% 4,823.6 O O O O O
9 ○○○○ 9.6 127.2 0.95 20.6% 15.8% 6.9 O O O O O
10 ○○○○ 7.2 8.9 0.66 28.1% 18.4% 26.5 O O O O O
11 ○○○○ 3.1 12.2 0.72 30.0% 19.3% 107.5 O O O O O
12 ○○○○ 16.7 26.1 1.13 10.3% 23.4% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 6.9 9.5 1.18 22.3% 21.0% 35.9 O O O O O
14 ○○○○ 3.3 4.3 0.48 12.6% 21.5% 1,111.8 O O O O O
15 ○○○○ 6.2 11.3 0.69 19.5% 13.4% 0.0 O O O O O
16 ○○○○ 9.2 19.7 0.90 13.5% 13.1% 51.5 O O O O O
17 ○○○○ 4.7 7.5 0.50 28.0% 10.5% 179.0 O O O O O
18 ○○○○ 6.4 44.6 0.73 37.7% 13.7% 103.7 O O O O O
19 ○○○○ 9.3 56.3 0.54 30.4% 60.9% 2.6 O O O O O
20 ○○○○ 3.7 35.2 0.49 13.0% 18.0% 57.9 O O O O O
21 ○○○○ 4.3 6.9 0.50 23.9% 86.5% 0.0 O O O O O
22 ○○○○ 1.6 4.9 0.35 15.6% 34.4% 28.2 O O O O O
23 ○○○○ 5.2 9.8 0.60 35.4% 22.5% 117.8 O O O O O
24 ○○○○ 13.2 39.2 0.36 21.7% 50.6% 8.7 O O O O O
25 ○○○○ 2.7 4.5 0.65 27.1% 11.3% 43.7 O O O O O
26 ○○○○ 3.5 6.1 0.96 45.1% 37.0% 19.4 O O O O O
27 ○○○○ 9.9 22.1 0.72 11.0% 90.2% 356,394.0 O O O O O
28 ○○○○ 4.8 7.1 0.47 12.5% 11.0% 36.7 O O O O O
29 ○○○○ 1.2 7.1 0.18 23.5% 23.8% 3.9 O O O O O
30 ○○○○ 4.2 6.8 0.68 23.3% 16.4% 151.5 O O O O O
31 ○○○○ 3.8 9.1 0.74 39.9% 14.5% 4.0 O O O O O
32 ○○○○ 5.7 7.4 0.50 10.2% 79.5% 0.0 O O O O O
33 ○○○○ 3.9 17.1 0.29 11.6% 60.8% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 4.7 21.7 0.56 24.7% 13.3% 78.6 O O O O O
35 ○○○○ 9.4 9.7 0.86 13.5% 16.2% 3.1 O O O O O
36 ○○○○ 7.6 8.4 0.95 30.0% 18.5% 0.0 O O O O O
37 ○○○○ 9.9 11.7 0.86 13.2% 19.5% 985.5 O O O O O
38 ○○○○ 9.2 14.4 0.48 14.1% 16.3% 1,199.5 O O O O O
39 ○○○○ 7.9 19.4 0.64 39.0% 11.1% 23.1 O O O O O
40 ○○○○ 8.9 14.1 1.17 14.3% 15.7% 58.1 O O O O O
41 ○○○○ 4.6 16.1 0.41 30.2% 76.5% 63.3 O O O O O
42 ○○○○ 6.6 10.5 0.83 46.8% 12.3% 390.7 O O O O O
43 ○○○○ 30.8 72.8 0.53 44.8% 54.8% 5.0 O O O O O
44 ○○○○ 4.9 7.1 0.26 19.6% 13.3% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 16.1 35.8 0.94 11.0% 14.7% 1,268.6 O O O O O
46 ○○○○ 11.2 18.7 1.06 11.7% 15.5% 4.9 O O O O O
47 ○○○○ 6.3 7.0 0.60 33.1% 21.9% 3,564.2 O O O O O
48 ○○○○ 5.1 6.8 0.53 12.4% 21.9% 1,564.6 O O O O O
49 ○○○○ 5.5 7.9 0.63 37.2% 12.5% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 6.6 8.2 0.79 26.9% 10.9% 0.0 O O O O O
51 ○○○○ 5.3 17.6 0.34 27.9% 10.6% 57.4 O O O O O
52 ○○○○ 13.9 29.0 1.17 23.9% 12.2% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 5.0 6.6 0.99 24.4% 28.3% 636.5 O O O O O
54 ○○○○ 4.4 6.7 0.37 19.5% 87.3% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 7.3 8.6 0.92 68.9% 19.3% 76.5 O O O O O
56 ○○○○ 6.0 8.0 0.84 22.2% 59.1% 0.0 O O O O O
57 ○○○○ 5.9 7.5 0.59 25.7% 12.5% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 8.1 11.1 0.62 17.0% 14.7% 0.0 O O O O O
59 ○○○○ 9.6 65.3 0.79 10.1% 11.6% 16.5 O O O O O
60 ○○○○ 9.1 13.8 0.74 16.5% 10.6% 82.9 O O O O O
61 ○○○○ 6.2 6.9 0.81 11.9% 10.2% 1,123.6 O O O O O
62 ○○○○ 4.3 7.8 0.63 56.8% 14.7% 40.1 O O O O O
63 ○○○○ 4.0 33.4 0.82 29.5% 11.7% 140.2 O O O O O