Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 13.0 20.7 0.88 12.9% 46.5% 29.1 O O O O O
2 ○○○○ 5.5 10.3 0.58 20.3% 92.8% 18.9 O O O O O
3 ○○○○ 6.2 8.0 0.53 17.3% 83.3% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 9.8 11.1 0.32 14.9% 77.4% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 6.8 9.4 0.71 15.8% 72.1% 1,640.6 O O O O O
6 ○○○○ 4.1 18.3 0.53 26.9% 84.8% 31.4 O O O O O
7 ○○○○ 8.3 20.7 1.13 51.0% 39.7% 6.0 O O O O O
8 ○○○○ 10.7 14.3 0.97 17.7% 55.8% 60.1 O O O O O
9 ○○○○ 6.3 10.0 0.87 13.8% 11.2% 5.8 O O O O O
10 ○○○○ 5.1 9.8 0.92 12.7% 19.5% 0.0 O O O O O
11 ○○○○ 4.7 6.2 0.40 15.2% 15.5% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 9.2 10.0 0.85 31.0% 17.3% 6.5 O O O O O
13 ○○○○ 3.9 12.9 1.05 51.3% 23.5% 51.4 O O O O O
14 ○○○○ 4.0 6.7 0.60 41.1% 12.4% 87.4 O O O O O
15 ○○○○ 6.1 11.6 0.66 10.7% 11.9% 212.3 O O O O O
16 ○○○○ 3.5 4.5 0.60 30.0% 26.3% 35,453.8 O O O O O
17 ○○○○ 5.9 47.0 0.92 130.0% 15.4% 46.5 O O O O O
18 ○○○○ 6.1 11.5 0.76 40.6% 15.0% 25.1 O O O O O
19 ○○○○ 5.9 7.7 0.75 24.7% 87.4% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 5.5 36.3 0.62 18.2% 15.9% 9.2 O O O O O
21 ○○○○ 2.8 12.3 0.74 108.9% 13.3% 2.4 O O O O O
22 ○○○○ 6.0 27.8 1.14 39.9% 23.2% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 8.8 84.6 0.91 13.0% 10.8% 10.1 O O O O O
24 ○○○○ 10.4 17.3 0.99 22.6% 10.4% 3.3 O O O O O
25 ○○○○ 6.2 8.6 1.13 11.4% 25.6% 110.0 O O O O O
26 ○○○○ 7.6 12.6 0.65 49.5% 16.9% 94.1 O O O O O
27 ○○○○ 8.4 22.9 0.72 22.1% 84.3% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 4.1 5.5 0.63 25.3% 10.2% 80.0 O O O O O
29 ○○○○ 7.1 110.4 0.82 51.5% 17.3% 21.3 O O O O O
30 ○○○○ 0.7 8.0 0.24 31.5% 33.9% 8.3 O O O O O
31 ○○○○ 14.4 90.8 1.03 24.9% 12.2% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 4.4 7.3 0.95 41.8% 19.6% 79.7 O O O O O
33 ○○○○ 6.7 8.2 0.59 11.2% 81.7% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 2.8 10.1 0.67 46.8% 10.5% 39.7 O O O O O
35 ○○○○ 5.8 18.0 0.40 19.5% 56.9% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 5.1 22.9 0.75 32.5% 16.5% 73.3 O O O O O
37 ○○○○ 4.6 11.6 1.06 56.9% 25.1% 10.5 O O O O O
38 ○○○○ 7.5 249.7 0.90 19.6% 11.3% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 6.7 9.4 0.81 41.0% 18.5% 0.0 O O O O O
40 ○○○○ 5.7 24.0 0.76 32.1% 16.3% 36.8 O O O O O
41 ○○○○ 7.8 17.3 1.17 16.2% 20.3% 710.2 O O O O O
42 ○○○○ 5.1 9.8 0.53 21.7% 12.9% 12.0 O O O O O
43 ○○○○ 12.1 14.5 0.97 27.5% 16.2% 19.3 O O O O O
44 ○○○○ 11.7 12.5 1.06 18.8% 17.7% 6.0 O O O O O
45 ○○○○ 6.2 13.8 1.11 29.0% 16.6% 4,321.7 O O O O O
46 ○○○○ 56.8 98.4 0.82 110.7% 51.0% 8.0 O O O O O
47 ○○○○ 1.1 7.7 0.60 79.1% 20.5% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 5.9 6.9 0.57 18.9% 20.4% 98.4 O O O O O
49 ○○○○ 6.7 10.5 0.81 11.7% 12.2% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 7.8 19.9 0.54 22.9% 10.1% 54.9 O O O O O
51 ○○○○ 5.1 267.9 0.96 73.8% 13.8% 15.3 O O O O O
52 ○○○○ 5.1 7.6 0.43 16.9% 86.2% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 7.5 8.8 0.91 24.4% 69.2% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 6.5 8.3 0.63 39.1% 11.6% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 14.3 15.1 1.07 11.1% 10.2% 34.7 O O O O O
56 ○○○○ 3.6 5.8 0.91 38.8% 13.5% 1,908.6 O O O O O
57 ○○○○ 5.9 12.5 0.33 93.8% 11.7% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 3.8 6.0 0.49 24.7% 14.1% 303.3 O O O O O