Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.9 9.5 0.55 28.6% 89.0% 12.7 O O O O O
2 ○○○○ 3.5 4.4 0.30 19.9% 62.9% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 6.2 7.6 0.50 13.5% 79.5% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 9.0 28.8 0.57 31.7% 51.2% 63.9 O O O O O
5 ○○○○ 7.2 9.8 0.30 20.2% 79.0% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 6.6 8.8 0.64 15.2% 74.6% 1,826.8 O O O O O
7 ○○○○ 4.3 23.4 0.30 17.3% 82.0% 0.0 O O O O O
8 ○○○○ 10.4 17.9 0.97 33.3% 46.5% 8.0 O O O O O
9 ○○○○ 4.1 5.8 0.33 12.0% 15.3% 0.0 O O O O O
10 ○○○○ 13.8 32.3 1.09 15.1% 14.0% 7,832.8 O O O O O
11 ○○○○ 8.5 130.2 1.07 30.2% 16.5% 7.1 O O O O O
12 ○○○○ 7.3 9.1 0.66 31.9% 18.6% 12.1 O O O O O
13 ○○○○ 3.7 11.3 0.37 21.4% 11.0% 8.5 O O O O O
14 ○○○○ 2.7 12.5 0.73 43.2% 21.6% 105.0 O O O O O
15 ○○○○ 4.4 10.9 0.51 24.7% 12.3% 199.1 O O O O O
16 ○○○○ 3.2 4.4 0.55 18.8% 25.0% 1,962.2 O O O O O
17 ○○○○ 6.0 11.4 0.69 19.3% 13.0% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 9.1 38.7 0.87 98.0% 10.0% 196.6 O O O O O
19 ○○○○ 10.0 19.8 0.93 13.9% 13.1% 54.5 O O O O O
20 ○○○○ 6.9 44.9 0.83 28.8% 13.3% 77.5 O O O O O
21 ○○○○ 10.1 60.0 0.54 15.3% 60.6% 3.1 O O O O O
22 ○○○○ 8.5 9.8 0.64 31.3% 10.0% 17.8 O O O O O
23 ○○○○ 3.7 36.1 0.53 14.0% 18.7% 87.8 O O O O O
24 ○○○○ 4.8 7.2 0.62 28.2% 86.5% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 4.8 33.7 0.46 13.5% 13.2% 7.5 O O O O O
26 ○○○○ 11.1 14.9 1.12 24.2% 13.2% 11.6 O O O O O
27 ○○○○ 6.6 24.5 0.90 47.3% 19.9% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 5.8 10.9 0.60 42.6% 19.6% 97.7 O O O O O
29 ○○○○ 9.8 50.4 0.38 110.2% 49.6% 8.0 O O O O O
30 ○○○○ 2.9 4.8 0.69 29.4% 11.3% 42.9 O O O O O
31 ○○○○ 11.6 22.8 0.73 13.5% 88.9% 325,381.0 O O O O O
32 ○○○○ 7.0 101.7 0.77 21.2% 13.7% 13.6 O O O O O
33 ○○○○ 5.5 7.3 0.55 11.6% 11.0% 36.8 O O O O O
34 ○○○○ 3.6 7.0 0.68 36.0% 18.2% 118.3 O O O O O
35 ○○○○ 2.9 9.5 0.57 40.2% 13.8% 4.2 O O O O O
36 ○○○○ 6.3 7.7 0.54 10.7% 78.7% 0.0 O O O O O
37 ○○○○ 2.9 9.3 0.59 29.8% 13.1% 61.4 O O O O O
38 ○○○○ 4.2 17.5 0.34 12.6% 60.5% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 3.9 22.3 0.49 25.4% 14.4% 82.7 O O O O O
40 ○○○○ 6.3 8.7 0.79 24.4% 18.9% 0.0 O O O O O
41 ○○○○ 12.8 16.9 0.85 99.2% 14.2% 32.4 O O O O O
42 ○○○○ 10.2 11.8 0.84 11.0% 19.0% 1,299.6 O O O O O
43 ○○○○ 8.4 10.9 1.10 22.6% 10.1% 12.1 O O O O O
44 ○○○○ 8.9 14.7 0.44 15.8% 16.7% 1,666.1 O O O O O
45 ○○○○ 6.0 21.7 0.57 34.8% 12.6% 27.3 O O O O O
46 ○○○○ 11.5 11.6 1.13 15.0% 23.9% 19.5 O O O O O
47 ○○○○ 3.4 16.8 0.43 103.1% 79.9% 69.1 O O O O O
48 ○○○○ 6.6 10.9 0.96 27.0% 13.1% 486.7 O O O O O
49 ○○○○ 36.0 79.2 0.58 49.7% 53.7% 4.6 O O O O O
50 ○○○○ 9.6 19.9 1.07 21.2% 17.1% 6.9 O O O O O
51 ○○○○ 4.8 7.3 0.48 30.7% 19.3% 5,651.9 O O O O O
52 ○○○○ 8.5 19.9 1.02 28.1% 10.7% 254.2 O O O O O
53 ○○○○ 5.4 8.8 0.63 31.4% 12.8% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 6.3 8.6 0.70 29.8% 12.4% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 5.7 18.2 0.40 28.9% 11.6% 60.9 O O O O O
56 ○○○○ 9.1 77.5 1.14 84.9% 11.2% 147.8 O O O O O
57 ○○○○ 4.7 6.7 1.02 28.5% 29.0% 975.5 O O O O O
58 ○○○○ 1.5 12.5 0.44 23.9% 13.2% 7,196.4 O O O O O
59 ○○○○ 5.1 7.0 0.39 15.0% 81.5% 0.0 O O O O O
60 ○○○○ 7.2 9.4 0.97 81.7% 20.0% 82.2 O O O O O
61 ○○○○ 6.3 8.4 0.83 24.6% 59.3% 0.0 O O O O O
62 ○○○○ 5.4 7.7 0.57 31.2% 13.0% 0.0 O O O O O
63 ○○○○ 9.5 14.4 0.72 15.5% 10.2% 57.4 O O O O O
64 ○○○○ 3.7 5.5 0.66 26.7% 10.4% 6,046.7 O O O O O
65 ○○○○ 4.1 9.0 0.35 77.8% 13.1% 0.0 O O O O O
66 ○○○○ 5.0 6.8 0.87 26.7% 12.5% 2,121.5 O O O O O
67 ○○○○ 4.2 5.6 0.42 17.6% 12.7% 215.9 O O O O O
68 ○○○○ 4.0 36.7 0.86 31.8% 11.5% 125.0 O O O O O