Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 6.5 13.4 0.82 18.7% 92.1% 14.8 O O O O O
2 ○○○○ 8.0 10.4 0.93 18.7% 24.3% 3.1 O O O O O
3 ○○○○ 6.0 6.6 0.45 17.5% 16.3% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 8.2 11.4 0.93 14.0% 70.2% 1,616.5 O O O O O
5 ○○○○ 12.5 26.6 1.00 15.0% 73.2% 9.1 O O O O O
6 ○○○○ 8.3 9.7 1.03 47.5% 12.8% 6.4 O O O O O
7 ○○○○ 5.4 14.1 0.59 40.7% 48.5% 7.3 O O O O O
8 ○○○○ 7.5 13.3 0.81 12.3% 11.6% 4.8 O O O O O
9 ○○○○ 7.8 10.9 1.20 92.4% 18.1% 318.4 O O O O O
10 ○○○○ 11.8 33.6 0.88 40.0% 11.8% 18.8 O O O O O
11 ○○○○ 7.2 65.9 0.96 10.6% 12.1% 68.0 O O O O O
12 ○○○○ 4.7 4.8 0.69 24.9% 12.2% 11,807.4 O O O O O
13 ○○○○ 5.7 17.7 0.96 21.9% 18.9% 446.0 O O O O O
14 ○○○○ 9.3 13.1 0.91 36.4% 11.2% 8,682.4 O O O O O
15 ○○○○ 5.9 9.6 0.76 17.6% 26.8% 261.5 O O O O O
16 ○○○○ 9.4 13.1 0.93 12.4% 11.5% 8.6 O O O O O
17 ○○○○ 4.7 7.0 0.60 62.6% 17.6% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 4.6 16.5 0.48 24.7% 19.5% 131.6 O O O O O
19 ○○○○ 4.6 11.4 0.64 26.0% 11.7% 171.8 O O O O O
20 ○○○○ 10.3 25.9 0.67 10.7% 69.7% 324,926.0 O O O O O
21 ○○○○ 7.0 18.0 1.12 60.3% 24.1% 209.2 O O O O O
22 ○○○○ 7.4 8.7 0.54 13.5% 20.4% 19.8 O O O O O
23 ○○○○ 10.4 10.8 1.04 15.9% 20.7% 59.0 O O O O O
24 ○○○○ 9.7 10.9 1.16 51.3% 13.8% 57.1 O O O O O
25 ○○○○ 6.6 18.2 0.35 21.2% 55.9% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 4.7 21.0 1.05 57.5% 17.9% 33.4 O O O O O
27 ○○○○ 0.3 32.5 0.79 72.2% 10.6% 6.2 O O O O O
28 ○○○○ 10.5 14.6 0.94 16.1% 18.8% 234.6 O O O O O
29 ○○○○ 0.9 7.8 0.58 46.8% 19.8% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 11.1 16.0 1.04 30.5% 18.4% 121.2 O O O O O
31 ○○○○ 11.8 13.9 1.01 152.8% 16.6% 4.6 O O O O O
32 ○○○○ 10.4 48.6 1.11 29.2% 14.6% 4,797.6 O O O O O
33 ○○○○ 8.2 21.3 0.90 18.7% 63.5% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 7.6 9.5 0.65 35.0% 12.4% 57.9 O O O O O
35 ○○○○ 7.6 14.7 1.16 15.6% 23.7% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 5.8 19.4 0.66 141.1% 13.9% 51.4 O O O O O
37 ○○○○ 5.5 276.5 0.70 24.4% 11.5% 10.0 O O O O O
38 ○○○○ 8.4 10.2 0.96 16.4% 17.2% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 5.5 6.7 0.63 32.7% 15.8% 0.0 O O O O O
40 ○○○○ 8.3 10.4 1.18 32.9% 13.5% 54.4 O O O O O
41 ○○○○ 8.4 19.2 0.94 22.6% 18.3% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 8.4 11.6 0.96 18.2% 95.9% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 50.3 52.9 0.84 62.8% 14.4% 2.8 O O O O O
44 ○○○○ 7.3 19.6 0.99 14.8% 11.9% 29.1 O O O O O