Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 4.5 16.9 0.55 12.2% 64.7% 17.7 O O O O O
2 ○○○○ 5.3 9.6 0.52 27.6% 89.6% 12.9 O O O O O
3 ○○○○ 5.6 7.8 0.46 17.1% 80.1% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 7.2 30.3 0.53 23.8% 48.3% 60.8 O O O O O
5 ○○○○ 6.8 10.5 0.28 20.2% 79.0% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 6.7 9.1 0.65 15.2% 74.6% 1,826.8 O O O O O
7 ○○○○ 4.7 23.6 0.33 17.3% 82.0% 0.0 O O O O O
8 ○○○○ 6.8 19.3 0.80 46.5% 45.6% 7.6 O O O O O
9 ○○○○ 6.8 9.7 0.86 12.6% 10.8% 5.4 O O O O O
10 ○○○○ 4.1 6.3 1.17 30.2% 45.9% 182.1 O O O O O
11 ○○○○ 4.3 9.4 0.80 13.3% 19.7% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 3.9 5.9 0.32 14.0% 15.2% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 15.7 32.5 1.07 11.3% 12.3% 14,365.6 O O O O O
14 ○○○○ 12.9 131.9 1.16 33.9% 14.7% 6.1 O O O O O
15 ○○○○ 7.0 9.2 0.73 38.4% 17.9% 8.6 O O O O O
16 ○○○○ 3.2 12.7 0.85 46.1% 23.0% 74.0 O O O O O
17 ○○○○ 3.9 11.0 0.53 21.1% 13.0% 171.1 O O O O O
18 ○○○○ 2.8 4.4 0.53 29.2% 27.1% 10,295.1 O O O O O
19 ○○○○ 6.6 11.6 0.71 17.0% 11.7% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 8.9 43.9 0.85 98.0% 10.0% 196.6 O O O O O
21 ○○○○ 6.8 45.6 0.82 28.8% 13.3% 77.5 O O O O O
22 ○○○○ 13.6 62.8 0.46 11.9% 62.9% 4.4 O O O O O
23 ○○○○ 8.0 10.4 0.60 31.3% 10.0% 17.8 O O O O O
24 ○○○○ 5.3 7.4 0.70 26.9% 86.7% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 4.3 34.9 0.46 21.8% 14.7% 8.4 O O O O O
26 ○○○○ 9.4 15.3 0.95 24.2% 13.2% 11.6 O O O O O
27 ○○○○ 5.1 25.6 0.89 46.4% 21.8% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 6.7 11.6 0.63 49.4% 17.8% 95.2 O O O O O
29 ○○○○ 3.6 5.0 0.80 29.7% 10.6% 32.6 O O O O O
30 ○○○○ 12.1 22.9 0.76 13.5% 88.9% 325,381.0 O O O O O
31 ○○○○ 6.3 105.9 0.70 21.2% 13.7% 13.6 O O O O O
32 ○○○○ 10.1 84.4 0.75 33.4% 12.9% 0.0 O O O O O
33 ○○○○ 3.5 7.1 0.75 41.4% 19.6% 98.0 O O O O O
34 ○○○○ 2.6 9.9 0.53 39.1% 14.0% 4.7 O O O O O
35 ○○○○ 5.9 7.9 0.53 10.8% 79.5% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 2.5 9.5 0.58 36.4% 12.0% 51.1 O O O O O
37 ○○○○ 4.1 17.7 0.33 16.8% 61.0% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 3.6 22.5 0.52 29.5% 15.9% 80.2 O O O O O
39 ○○○○ 3.8 10.3 0.90 57.9% 24.3% 9.5 O O O O O
40 ○○○○ 9.2 11.1 0.76 11.7% 36.0% 0.0 O O O O O
41 ○○○○ 6.8 9.0 0.80 27.4% 18.1% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 10.5 11.9 0.86 11.0% 19.0% 1,299.6 O O O O O
43 ○○○○ 8.4 15.0 0.44 13.7% 14.5% 0.0 O O O O O
44 ○○○○ 6.2 22.7 0.60 34.8% 12.6% 27.3 O O O O O
45 ○○○○ 11.5 11.6 1.13 15.0% 23.9% 19.5 O O O O O
46 ○○○○ 13.6 15.8 0.75 22.5% 11.3% 3.8 O O O O O
47 ○○○○ 8.4 17.0 1.15 13.3% 20.0% 1,106.9 O O O O O
48 ○○○○ 7.1 23.3 1.14 44.0% 11.4% 48.3 O O O O O
49 ○○○○ 5.2 11.8 0.96 19.7% 15.5% 4,795.7 O O O O O
50 ○○○○ 4.7 7.9 0.29 10.5% 16.6% 0.0 O O O O O
51 ○○○○ 10.0 10.7 0.98 15.7% 23.1% 19,144.9 O O O O O
52 ○○○○ 8.3 20.5 1.04 14.5% 19.2% 14.3 O O O O O
53 ○○○○ 0.9 7.1 0.41 76.7% 21.9% 10,623.8 O O O O O
54 ○○○○ 6.1 7.0 0.54 17.1% 20.8% 159.6 O O O O O
55 ○○○○ 8.5 20.1 1.02 28.1% 10.7% 254.2 O O O O O
56 ○○○○ 5.4 9.3 0.69 18.3% 12.5% 0.0 O O O O O
57 ○○○○ 5.7 8.8 0.70 37.4% 14.8% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 5.5 10.6 0.77 74.4% 12.2% 30.3 O O O O O
59 ○○○○ 5.8 18.8 0.38 22.8% 10.6% 58.6 O O O O O
60 ○○○○ 6.1 239.5 0.89 58.0% 13.7% 15.9 O O O O O
61 ○○○○ 9.5 121.9 1.20 84.9% 11.2% 147.8 O O O O O
62 ○○○○ 5.4 6.8 1.15 33.1% 26.8% 828.7 O O O O O
63 ○○○○ 4.5 7.3 0.36 19.4% 82.2% 0.0 O O O O O
64 ○○○○ 6.6 10.5 0.95 39.7% 20.9% 87.5 O O O O O
65 ○○○○ 6.8 8.6 0.91 29.5% 60.6% 0.0 O O O O O
66 ○○○○ 5.7 7.9 0.58 34.8% 12.4% 0.0 O O O O O
67 ○○○○ 9.8 14.8 0.74 12.9% 10.6% 44.1 O O O O O
68 ○○○○ 3.8 5.6 0.68 26.7% 10.4% 6,046.7 O O O O O
69 ○○○○ 4.2 6.8 0.90 79.3% 14.3% 0.0 O O O O O
70 ○○○○ 3.5 5.7 0.41 20.0% 14.0% 265.1 O O O O O
71 ○○○○ 4.1 37.3 0.87 31.8% 11.5% 125.0 O O O O O