Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 17.8 19.3 0.58 59.2% 19.0% 0.0 O O O O O
2 ○○○○ 5.1 6.4 0.41 30.7% 11.5% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 6.0 16.5 0.71 172.5% 10.7% 6.1 O O O O O
4 ○○○○ 7.6 10.9 1.10 14.3% 12.6% 10.3 O O O O O
5 ○○○○ 6.4 12.7 0.60 13.6% 78.5% 11.3 O O O O O
6 ○○○○ 4.0 8.7 0.70 39.3% 10.7% 239.1 O O O O O
7 ○○○○ 4.3 4.5 0.83 40.7% 24.5% 66,776.6 O O O O O
8 ○○○○ 7.0 9.8 0.92 14.3% 26.8% 135.5 O O O O O
9 ○○○○ 5.3 8.0 0.69 61.5% 17.2% 0.0 O O O O O
10 ○○○○ 7.1 16.7 0.65 14.1% 16.4% 77.8 O O O O O
11 ○○○○ 6.4 7.9 0.67 10.6% 11.4% 6,375.6 O O O O O
12 ○○○○ 3.1 6.6 0.43 18.6% 29.6% 28.4 O O O O O
13 ○○○○ 6.9 21.2 1.07 73.5% 13.9% 112.2 O O O O O
14 ○○○○ 7.6 8.7 0.57 11.1% 20.3% 16.2 O O O O O
15 ○○○○ 9.9 13.0 1.19 50.1% 13.8% 45.4 O O O O O
16 ○○○○ 6.2 18.1 0.33 38.0% 47.6% 0.0 O O O O O
17 ○○○○ 11.0 12.0 0.96 11.6% 18.3% 0.0 O O O O O
18 ○○○○ 2.7 15.5 0.87 75.5% 14.9% 71.7 O O O O O
19 ○○○○ 12.4 16.4 1.02 14.9% 16.9% 171.2 O O O O O
20 ○○○○ 14.0 22.5 1.03 13.8% 18.2% 4.8 O O O O O
21 ○○○○ 10.5 51.2 0.70 15.6% 12.1% 36.4 O O O O O
22 ○○○○ 7.7 9.6 0.68 10.6% 12.6% 64.1 O O O O O
23 ○○○○ 7.7 20.2 1.11 14.9% 19.9% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 17.4 24.0 0.91 13.4% 10.4% 1,749.7 O O O O O
25 ○○○○ 5.5 121.5 0.79 20.5% 11.5% 6.9 O O O O O