Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 6.5 13.6 0.96 12.9% 92.2% 14.7 O O O O O
2 ○○○○ 5.7 8.1 0.78 12.2% 29.7% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 4.7 10.9 1.09 17.1% 14.4% 9.3 O O O O O
4 ○○○○ 13.6 21.9 1.13 22.4% 12.7% 44.0 O O O O O
5 ○○○○ 13.6 26.6 1.06 10.8% 77.7% 11.4 O O O O O
6 ○○○○ 8.1 10.5 1.09 11.6% 11.7% 10.6 O O O O O
7 ○○○○ 8.5 13.5 1.09 56.1% 11.8% 11,365.7 O O O O O
8 ○○○○ 7.0 9.7 0.94 21.2% 27.4% 214.9 O O O O O
9 ○○○○ 9.2 12.7 1.15 18.3% 12.8% 11.0 O O O O O
10 ○○○○ 5.2 7.5 0.67 57.9% 16.5% 0.0 O O O O O
11 ○○○○ 5.8 16.6 0.60 20.2% 18.4% 117.9 O O O O O
12 ○○○○ 5.5 11.4 0.84 28.3% 11.7% 171.0 O O O O O
13 ○○○○ 3.6 6.4 0.44 11.8% 29.8% 25.7 O O O O O
14 ○○○○ 7.6 8.7 0.57 11.2% 20.5% 17.9 O O O O O
15 ○○○○ 6.5 18.1 0.38 32.7% 55.1% 0.0 O O O O O
16 ○○○○ 3.6 14.4 1.14 62.9% 15.9% 104.7 O O O O O
17 ○○○○ 0.9 7.9 0.62 49.0% 19.3% 5,715.6 O O O O O
18 ○○○○ 14.8 16.4 1.02 20.7% 17.5% 192.0 O O O O O
19 ○○○○ 13.6 17.0 1.16 49.4% 17.6% 4.7 O O O O O
20 ○○○○ 11.5 48.8 1.19 25.6% 14.0% 3,903.9 O O O O O
21 ○○○○ 8.5 21.4 0.95 17.4% 65.0% 0.0 O O O O O
22 ○○○○ 10.7 36.6 0.78 16.1% 11.6% 39.2 O O O O O
23 ○○○○ 6.1 6.8 0.70 26.9% 16.5% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 9.2 20.0 1.17 22.7% 18.9% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 10.8 11.3 1.12 12.2% 11.1% 30,766.7 O O O O O
26 ○○○○ 19.2 20.0 1.19 10.3% 12.4% 3.8 O O O O O
27 ○○○○ 5.7 115.0 1.02 41.8% 13.4% 9.1 O O O O O
28 ○○○○ 4.6 11.6 0.61 42.8% 11.4% 28.1 O O O O O
29 ○○○○ 0.7 18.8 1.17 173.2% 25.3% 0.0 O O O O O