Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.9 12.6 0.78 13.9% 92.0% 14.9 O O O O O
2 ○○○○ 8.5 9.1 0.81 10.8% 77.6% 0.0 O O O O O
3 ○○○○ 7.0 10.3 0.90 17.7% 24.8% 2.8 O O O O O
4 ○○○○ 6.6 10.8 0.94 17.6% 70.2% 1,610.8 O O O O O
5 ○○○○ 7.4 9.8 0.94 19.0% 11.9% 6.2 O O O O O
6 ○○○○ 4.0 10.3 0.47 12.9% 63.8% 19.7 O O O O O
7 ○○○○ 9.3 16.2 1.00 12.9% 57.4% 78.4 O O O O O
8 ○○○○ 7.9 11.0 1.15 24.2% 13.9% 4.1 O O O O O
9 ○○○○ 5.1 14.1 0.56 92.3% 10.2% 6.0 O O O O O
10 ○○○○ 4.3 13.8 0.53 24.0% 35.8% 5.4 O O O O O
11 ○○○○ 10.8 13.0 1.08 13.3% 10.9% 4.9 O O O O O
12 ○○○○ 14.9 34.0 1.00 11.7% 11.0% 17.6 O O O O O
13 ○○○○ 4.3 4.7 0.59 16.2% 12.4% 27,842.5 O O O O O
14 ○○○○ 8.5 17.7 1.02 14.3% 17.0% 389.3 O O O O O
15 ○○○○ 8.6 15.5 1.20 18.7% 15.7% 37.0 O O O O O
16 ○○○○ 8.9 11.2 0.77 31.6% 10.8% 0.0 O O O O O
17 ○○○○ 6.4 9.2 0.82 18.5% 27.0% 278.7 O O O O O
18 ○○○○ 4.9 6.4 0.60 59.9% 16.6% 0.0 O O O O O
19 ○○○○ 4.9 16.0 0.49 25.3% 18.9% 125.2 O O O O O
20 ○○○○ 4.8 11.3 0.66 22.6% 12.3% 180.3 O O O O O
21 ○○○○ 6.7 25.1 0.63 17.4% 81.5% 595,470.0 O O O O O
22 ○○○○ 2.3 5.7 0.29 40.7% 11.7% 10.4 O O O O O
23 ○○○○ 3.3 6.9 0.97 81.2% 20.4% 45.8 O O O O O
24 ○○○○ 9.5 13.7 0.42 40.6% 21.6% 16.8 O O O O O
25 ○○○○ 8.4 129.2 0.93 21.2% 11.1% 13.3 O O O O O
26 ○○○○ 4.7 13.2 0.31 13.5% 69.8% 11.8 O O O O O
27 ○○○○ 6.6 8.8 0.48 14.4% 20.2% 21.1 O O O O O
28 ○○○○ 10.0 10.8 1.07 69.3% 14.5% 10.5 O O O O O
29 ○○○○ 4.6 17.1 1.02 63.1% 18.5% 27.6 O O O O O
30 ○○○○ 9.1 12.3 0.96 26.1% 18.6% 507.3 O O O O O
31 ○○○○ 1.0 7.3 0.64 43.4% 23.7% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 10.6 48.0 1.11 26.6% 13.9% 3,705.9 O O O O O
33 ○○○○ 10.2 21.0 0.96 24.3% 59.5% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 5.7 16.2 0.62 209.6% 12.4% 47.0 O O O O O
35 ○○○○ 7.2 277.9 0.89 33.1% 13.7% 13.4 O O O O O
36 ○○○○ 5.9 6.9 0.60 18.3% 15.7% 0.0 O O O O O
37 ○○○○ 9.9 11.2 1.17 24.3% 96.8% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 7.4 18.2 1.08 25.9% 12.0% 31.2 O O O O O
39 ○○○○ 12.0 42.1 1.02 19.6% 16.6% 2.1 O O O O O
40 ○○○○ 6.7 10.9 0.76 41.4% 12.1% 24.3 O O O O O