Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.6 13.1 0.75 13.9% 92.0% 14.9 O O O O O
2 ○○○○ 6.9 10.3 0.89 17.7% 24.8% 2.8 O O O O O
3 ○○○○ 6.3 6.5 0.47 17.5% 16.3% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 6.8 11.1 0.96 17.6% 70.2% 1,610.8 O O O O O
5 ○○○○ 11.1 26.5 0.88 15.0% 73.2% 9.1 O O O O O
6 ○○○○ 7.8 9.8 0.99 19.0% 11.9% 6.2 O O O O O
7 ○○○○ 9.6 16.6 1.04 12.9% 57.4% 78.4 O O O O O
8 ○○○○ 5.0 14.1 0.54 92.3% 10.2% 6.0 O O O O O
9 ○○○○ 5.5 14.0 0.61 40.7% 48.5% 7.3 O O O O O
10 ○○○○ 8.4 13.2 0.91 12.3% 11.6% 4.8 O O O O O
11 ○○○○ 11.7 33.7 0.88 40.0% 11.8% 18.8 O O O O O
12 ○○○○ 5.2 16.8 1.08 43.1% 24.0% 30.4 O O O O O
13 ○○○○ 4.6 4.8 0.67 24.9% 12.2% 11,807.4 O O O O O
14 ○○○○ 6.3 17.6 1.06 21.9% 18.9% 446.0 O O O O O
15 ○○○○ 8.9 12.4 0.87 36.4% 11.2% 8,682.4 O O O O O
16 ○○○○ 6.1 9.4 0.80 18.5% 27.0% 278.7 O O O O O
17 ○○○○ 10.1 13.2 1.00 12.4% 11.5% 8.6 O O O O O
18 ○○○○ 4.7 6.8 0.57 59.9% 16.6% 0.0 O O O O O
19 ○○○○ 4.7 16.3 0.49 24.7% 19.5% 131.6 O O O O O
20 ○○○○ 5.2 11.4 0.71 22.6% 12.3% 180.3 O O O O O
21 ○○○○ 7.0 25.6 0.66 17.4% 81.5% 595,470.0 O O O O O
22 ○○○○ 2.9 7.8 0.84 81.2% 20.4% 45.8 O O O O O
23 ○○○○ 7.2 16.9 1.16 60.3% 24.1% 209.2 O O O O O
24 ○○○○ 5.2 13.2 0.34 13.5% 69.8% 11.8 O O O O O
25 ○○○○ 7.3 8.7 0.53 14.4% 20.2% 21.1 O O O O O
26 ○○○○ 10.4 11.0 1.12 69.3% 14.5% 10.5 O O O O O
27 ○○○○ 9.4 10.7 1.14 32.2% 13.8% 62.8 O O O O O
28 ○○○○ 4.9 19.0 1.09 63.1% 18.5% 27.6 O O O O O
29 ○○○○ 0.4 31.3 1.03 70.7% 13.6% 9.2 O O O O O
30 ○○○○ 11.7 13.4 1.04 16.1% 18.8% 234.6 O O O O O
31 ○○○○ 1.1 7.6 0.70 46.8% 19.8% 0.0 O O O O O
32 ○○○○ 11.8 15.9 1.10 30.5% 18.4% 121.2 O O O O O
33 ○○○○ 12.7 13.7 1.10 152.8% 16.6% 4.6 O O O O O
34 ○○○○ 8.8 21.2 0.97 18.7% 63.5% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 6.7 6.9 0.71 21.9% 24.5% 96.2 O O O O O
36 ○○○○ 8.1 9.4 0.70 35.0% 12.4% 57.9 O O O O O
37 ○○○○ 6.0 17.0 0.68 141.1% 13.9% 51.4 O O O O O
38 ○○○○ 5.2 278.0 0.65 33.1% 13.7% 13.4 O O O O O
39 ○○○○ 5.4 6.8 0.62 32.7% 15.8% 0.0 O O O O O
40 ○○○○ 11.2 15.9 0.92 11.9% 12.3% 4.1 O O O O O
41 ○○○○ 9.2 11.5 1.04 18.2% 95.9% 0.0 O O O O O
42 ○○○○ 44.1 52.4 0.74 62.8% 14.4% 2.8 O O O O O
43 ○○○○ 7.0 19.0 1.01 25.9% 12.0% 31.2 O O O O O
44 ○○○○ 10.9 42.3 0.99 33.0% 12.7% 2.1 O O O O O
45 ○○○○ 5.4 11.2 0.61 41.4% 12.1% 24.3 O O O O O