Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.4 21.2 0.82 31.2% 45.8% 50.7 O O O O O
2 ○○○○ 5.5 11.9 0.59 12.8% 91.8% 16.6 O O O O O
3 ○○○○ 4.4 11.1 0.63 32.1% 10.0% 360.1 O O O O O
4 ○○○○ 6.5 8.5 0.63 21.9% 82.9% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 5.2 9.8 1.00 27.0% 16.4% 5.6 O O O O O
6 ○○○○ 8.4 13.7 0.43 15.6% 79.6% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 5.2 9.8 0.64 20.7% 72.1% 1,706.8 O O O O O
8 ○○○○ 3.3 20.1 0.59 66.9% 71.5% 12.0 O O O O O
9 ○○○○ 7.7 10.4 1.12 14.5% 12.6% 6.4 O O O O O
10 ○○○○ 13.2 23.8 0.45 35.3% 13.9% 8.4 O O O O O
11 ○○○○ 6.1 10.4 0.96 10.1% 20.2% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 5.0 6.5 0.40 13.1% 13.3% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 5.6 9.1 1.12 26.7% 17.0% 83.4 O O O O O
14 ○○○○ 18.3 61.5 1.00 148.8% 10.8% 862.8 O O O O O
15 ○○○○ 6.5 11.6 0.85 25.7% 14.3% 6.8 O O O O O
16 ○○○○ 3.4 7.3 0.64 135.9% 16.7% 60.2 O O O O O
17 ○○○○ 7.1 12.1 0.60 17.8% 12.5% 194.6 O O O O O
18 ○○○○ 3.8 4.6 0.55 23.2% 23.4% 41,904.0 O O O O O
19 ○○○○ 7.6 65.5 0.96 40.6% 14.5% 21.9 O O O O O
20 ○○○○ 4.1 13.7 0.73 47.5% 21.4% 32.2 O O O O O
21 ○○○○ 5.2 8.1 0.78 33.0% 86.8% 0.0 O O O O O
22 ○○○○ 8.9 37.4 0.89 14.4% 13.6% 7.7 O O O O O
23 ○○○○ 6.6 31.2 1.12 11.3% 23.9% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 10.4 85.1 0.94 37.9% 10.7% 9.7 O O O O O
25 ○○○○ 3.9 6.2 0.57 35.6% 18.9% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 6.7 19.9 0.55 19.3% 10.7% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 10.5 11.7 0.57 12.0% 12.9% 0.0 O O O O O
28 ○○○○ 5.6 14.3 0.43 33.5% 15.3% 92.9 O O O O O
29 ○○○○ 15.8 23.9 0.94 26.2% 79.4% 143,346.0 O O O O O
30 ○○○○ 2.4 6.2 0.65 40.8% 16.8% 78.1 O O O O O
31 ○○○○ 11.7 14.0 1.05 35.2% 24.5% 73.3 O O O O O
32 ○○○○ 4.0 11.7 0.23 25.2% 66.6% 11.3 O O O O O
33 ○○○○ 5.4 7.9 0.96 27.5% 14.7% 44.7 O O O O O
34 ○○○○ 5.9 18.1 0.39 16.8% 56.6% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 5.8 89.2 1.14 53.0% 16.1% 14.4 O O O O O
36 ○○○○ 3.8 13.3 0.99 79.5% 22.8% 29.2 O O O O O
37 ○○○○ 4.3 19.4 0.93 138.9% 12.5% 51.8 O O O O O
38 ○○○○ 6.6 25.3 0.72 20.5% 11.6% 22.6 O O O O O
39 ○○○○ 9.3 16.5 0.99 24.3% 10.0% 7.3 O O O O O
40 ○○○○ 8.7 11.0 0.80 24.3% 20.5% 48.4 O O O O O
41 ○○○○ 10.0 18.7 0.97 77.9% 14.7% 5.2 O O O O O
42 ○○○○ 4.1 26.0 1.16 146.2% 15.5% 79.7 O O O O O
43 ○○○○ 10.7 14.5 0.98 37.8% 16.2% 91.9 O O O O O
44 ○○○○ 5.4 14.7 0.98 77.9% 20.9% 6,866.8 O O O O O
45 ○○○○ 31.2 119.2 0.52 13.1% 24.8% 247.9 O O O O O
46 ○○○○ 15.3 47.0 1.05 15.5% 11.8% 2,898.8 O O O O O
47 ○○○○ 7.3 19.8 0.73 24.0% 73.8% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 7.3 11.9 0.82 12.4% 26.7% 0.0 O O O O O
49 ○○○○ 1.1 8.3 0.56 116.9% 102.4% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 6.8 6.9 0.55 18.4% 20.9% 65.2 O O O O O
51 ○○○○ 10.0 29.2 0.91 63.9% 50.4% 0.0 O O O O O
52 ○○○○ 6.2 11.1 0.85 38.6% 19.2% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 6.4 277.9 0.76 18.8% 14.7% 14.6 O O O O O
54 ○○○○ 13.4 20.6 1.19 27.9% 29.9% 7.9 O O O O O
55 ○○○○ 10.9 11.2 0.96 11.5% 22.5% 0.0 O O O O O
56 ○○○○ 10.1 10.7 0.97 12.3% 13.4% 119.4 O O O O O
57 ○○○○ 4.3 7.3 0.74 16.3% 21.9% 237.8 O O O O O
58 ○○○○ 5.1 14.5 1.07 44.1% 21.8% 0.0 O O O O O
59 ○○○○ 5.7 8.4 0.52 26.1% 85.6% 0.0 O O O O O
60 ○○○○ 6.0 16.5 0.83 40.1% 15.9% 150.5 O O O O O
61 ○○○○ 5.9 10.4 0.85 26.5% 87.8% 0.0 O O O O O
62 ○○○○ 6.1 9.1 0.55 24.3% 10.4% 0.0 O O O O O
63 ○○○○ 1.4 7.2 0.52 83.7% 10.0% 14.1 O O O O O
64 ○○○○ 3.7 6.3 0.87 59.9% 10.4% 384.5 O O O O O
65 ○○○○ 4.8 20.4 0.30 14.7% 14.0% 0.0 O O O O O
66 ○○○○ 3.5 6.1 0.48 24.5% 11.9% 237.1 O O O O O
67 ○○○○ 7.4 11.0 0.56 29.5% 10.2% 12.5 O O O O O