Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 8.3 21.9 0.99 19.1% 43.6% 31.9 O O O O O
2 ○○○○ 6.2 12.2 0.64 12.0% 91.7% 16.5 O O O O O
3 ○○○○ 3.8 11.1 0.78 32.8% 12.2% 388.6 O O O O O
4 ○○○○ 6.3 8.7 0.64 15.4% 82.9% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 6.5 10.3 1.02 19.8% 16.6% 5.6 O O O O O
6 ○○○○ 7.4 14.1 0.45 13.0% 79.6% 0.0 O O O O O
7 ○○○○ 6.2 10.5 0.74 13.2% 26.5% 2.5 O O O O O
8 ○○○○ 4.6 5.9 0.42 30.1% 13.6% 0.0 O O O O O
9 ○○○○ 5.6 10.1 0.73 20.7% 71.3% 1,727.1 O O O O O
10 ○○○○ 3.9 20.8 0.73 38.4% 74.6% 11.8 O O O O O
11 ○○○○ 3.8 9.7 0.41 14.8% 65.1% 14.3 O O O O O
12 ○○○○ 12.9 15.9 1.15 17.9% 10.0% 5.6 O O O O O
13 ○○○○ 10.8 15.9 1.03 16.7% 65.4% 143.9 O O O O O
14 ○○○○ 7.8 10.6 1.07 17.7% 13.2% 6.6 O O O O O
15 ○○○○ 4.6 13.6 0.50 17.3% 57.4% 13.2 O O O O O
16 ○○○○ 6.6 7.3 1.19 22.8% 10.4% 31.0 O O O O O
17 ○○○○ 8.0 12.1 0.97 21.2% 13.0% 6.1 O O O O O
18 ○○○○ 7.5 12.6 0.71 30.3% 18.3% 771.7 O O O O O
19 ○○○○ 19.5 71.0 0.68 11.2% 34.6% 4.0 O O O O O
20 ○○○○ 9.1 12.2 0.71 10.9% 11.8% 261.0 O O O O O
21 ○○○○ 3.8 4.6 0.61 24.7% 24.1% 71,913.4 O O O O O
22 ○○○○ 5.4 14.3 0.99 50.9% 21.6% 29.1 O O O O O
23 ○○○○ 5.1 8.1 0.88 37.8% 86.1% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 12.5 86.0 0.94 28.8% 10.0% 8.6 O O O O O
25 ○○○○ 5.1 6.2 0.66 41.1% 17.8% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 8.0 21.1 0.63 13.4% 10.6% 0.0 O O O O O
27 ○○○○ 5.5 15.0 0.46 30.4% 16.6% 95.8 O O O O O
28 ○○○○ 2.8 6.4 0.70 59.4% 18.0% 67.4 O O O O O
29 ○○○○ 9.6 14.3 1.09 42.8% 25.8% 108.2 O O O O O
30 ○○○○ 7.5 117.7 0.94 103.8% 13.0% 17.6 O O O O O
31 ○○○○ 3.9 12.2 0.27 16.6% 68.8% 12.2 O O O O O
32 ○○○○ 5.9 14.5 1.17 80.6% 17.6% 18.8 O O O O O
33 ○○○○ 8.5 16.7 1.08 19.5% 10.3% 8.6 O O O O O
34 ○○○○ 0.8 24.9 0.67 67.3% 46.9% 411.5 O O O O O
35 ○○○○ 8.9 11.1 0.80 17.6% 20.3% 26.6 O O O O O
36 ○○○○ 9.1 34.0 1.11 17.3% 16.0% 5.8 O O O O O
37 ○○○○ 4.6 87.6 1.05 65.3% 17.1% 0.0 O O O O O
38 ○○○○ 11.1 14.6 1.11 31.9% 16.6% 106.4 O O O O O
39 ○○○○ 6.8 11.5 1.01 19.9% 10.9% 231.4 O O O O O
40 ○○○○ 1.6 17.6 0.90 89.6% 21.8% 265.1 O O O O O
41 ○○○○ 11.7 47.0 1.01 23.9% 13.4% 4,018.4 O O O O O
42 ○○○○ 7.5 19.8 0.83 27.6% 64.3% 0.0 O O O O O
43 ○○○○ 7.7 12.3 0.86 16.4% 26.7% 0.0 O O O O O
44 ○○○○ 3.9 8.7 1.07 57.5% 26.3% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 6.4 6.9 0.59 15.8% 22.3% 72.9 O O O O O
46 ○○○○ 9.1 30.9 1.04 190.4% 57.8% 0.0 O O O O O
47 ○○○○ 7.0 11.7 0.98 38.5% 22.1% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 8.7 278.6 1.03 17.9% 14.7% 13.8 O O O O O
49 ○○○○ 8.7 10.8 1.05 17.8% 19.9% 0.0 O O O O O
50 ○○○○ 5.3 6.9 0.47 10.7% 13.4% 0.0 O O O O O
51 ○○○○ 6.0 7.5 1.01 11.4% 22.5% 266.4 O O O O O
52 ○○○○ 5.9 8.7 0.53 24.9% 85.6% 0.0 O O O O O
53 ○○○○ 7.5 17.6 0.90 32.9% 14.0% 118.4 O O O O O
54 ○○○○ 6.5 10.7 0.93 24.4% 88.3% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 1.5 8.3 0.61 86.6% 10.0% 14.5 O O O O O
56 ○○○○ 4.2 91.5 0.53 102.4% 14.3% 12.3 O O O O O
57 ○○○○ 5.0 22.9 0.33 13.0% 16.6% 0.0 O O O O O
58 ○○○○ 3.8 6.2 0.51 25.2% 10.9% 250.3 O O O O O