Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 10.0 22.9 1.18 15.9% 43.3% 23.2 O O O O O
2 ○○○○ 5.7 12.4 0.73 14.8% 91.3% 16.4 O O O O O
3 ○○○○ 12.2 15.7 0.95 11.0% 11.0% 20.9 O O O O O
4 ○○○○ 7.6 9.0 0.74 12.1% 75.3% 0.0 O O O O O
5 ○○○○ 7.0 14.6 0.46 17.2% 78.5% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 7.6 10.5 0.86 14.9% 25.4% 2.7 O O O O O
7 ○○○○ 6.1 10.6 0.91 20.6% 69.4% 1,594.9 O O O O O
8 ○○○○ 8.0 24.1 0.87 11.8% 73.9% 10.4 O O O O O
9 ○○○○ 7.4 8.5 0.75 73.2% 21.7% 33.3 O O O O O
10 ○○○○ 4.3 10.2 0.46 15.0% 58.2% 11.7 O O O O O
11 ○○○○ 8.7 15.8 1.02 12.2% 55.1% 87.9 O O O O O
12 ○○○○ 7.0 10.8 1.02 17.7% 13.6% 6.9 O O O O O
13 ○○○○ 4.7 13.8 0.53 23.6% 62.1% 15.6 O O O O O
14 ○○○○ 9.2 12.7 0.99 11.8% 11.4% 5.1 O O O O O
15 ○○○○ 8.2 12.1 1.01 35.4% 18.0% 1,051.4 O O O O O
16 ○○○○ 5.1 8.2 0.92 26.3% 85.8% 0.0 O O O O O
17 ○○○○ 5.7 8.2 0.87 11.7% 16.7% 30,152.2 O O O O O
18 ○○○○ 5.8 6.3 0.63 39.0% 14.5% 0.0 O O O O O
19 ○○○○ 5.3 15.8 0.49 33.0% 17.5% 108.9 O O O O O
20 ○○○○ 3.1 6.6 0.85 80.7% 19.5% 59.4 O O O O O
21 ○○○○ 8.7 124.0 1.19 114.7% 13.1% 17.0 O O O O O
22 ○○○○ 4.1 13.0 0.29 12.8% 68.4% 11.4 O O O O O
23 ○○○○ 6.8 18.2 0.44 16.6% 56.3% 0.0 O O O O O
24 ○○○○ 4.8 16.2 0.88 105.0% 18.5% 22.4 O O O O O
25 ○○○○ 8.7 15.3 0.64 53.6% 18.0% 0.0 O O O O O
26 ○○○○ 8.4 11.2 0.90 17.6% 18.4% 24.8 O O O O O
27 ○○○○ 7.9 12.0 0.84 53.9% 16.5% 42.8 O O O O O
28 ○○○○ 1.3 7.0 0.79 47.6% 40.9% 0.0 O O O O O
29 ○○○○ 11.5 47.7 1.12 29.2% 14.1% 4,599.0 O O O O O
30 ○○○○ 7.7 20.5 0.90 31.3% 59.7% 0.0 O O O O O
31 ○○○○ 1.3 15.5 0.78 42.2% 17.6% 2.4 O O O O O
32 ○○○○ 5.7 6.9 0.57 12.4% 13.6% 0.0 O O O O O
33 ○○○○ 6.8 18.4 0.88 22.7% 15.1% 122.0 O O O O O
34 ○○○○ 9.0 11.0 1.19 24.9% 82.7% 0.0 O O O O O
35 ○○○○ 5.9 97.6 0.81 88.4% 14.8% 12.3 O O O O O
36 ○○○○ 6.1 23.9 0.36 12.6% 15.5% 0.0 O O O O O
37 ○○○○ 4.4 6.2 0.56 28.6% 10.4% 253.9 O O O O O
38 ○○○○ 8.7 10.8 0.81 29.2% 12.1% 14.9 O O O O O