Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 존 템플턴~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 존 템플턴의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 5년 PER PBR EPS 성장률 (5년) 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 5년 PER PBR < 1.2 EPS 성장률 > 10% 영업이익률 > 10% 이자보상배율 > 2
1 ○○○○ 5.9 17.3 0.72 12.2% 64.7% 17.7 O O O O O
2 ○○○○ 5.7 9.9 0.56 27.6% 89.6% 12.9 O O O O O
3 ○○○○ 6.3 7.9 0.52 17.1% 80.1% 0.0 O O O O O
4 ○○○○ 8.4 31.6 0.61 23.8% 48.3% 60.8 O O O O O
5 ○○○○ 8.4 10.8 0.34 15.2% 79.2% 0.0 O O O O O
6 ○○○○ 7.5 9.3 0.73 14.9% 75.7% 1,906.1 O O O O O
7 ○○○○ 8.0 20.1 0.95 46.5% 45.6% 7.6 O O O O O
8 ○○○○ 10.6 13.5 0.83 20.2% 53.2% 44.9 O O O O O
9 ○○○○ 7.4 9.9 0.94 12.6% 10.8% 5.4 O O O O O
10 ○○○○ 3.4 6.5 0.97 30.2% 45.9% 182.1 O O O O O
11 ○○○○ 4.9 9.6 0.91 13.3% 19.7% 0.0 O O O O O
12 ○○○○ 4.5 6.1 0.37 14.0% 15.2% 0.0 O O O O O
13 ○○○○ 11.9 132.8 1.07 33.9% 14.7% 6.1 O O O O O
14 ○○○○ 7.3 9.6 0.76 38.4% 17.9% 8.6 O O O O O
15 ○○○○ 3.9 12.8 1.03 46.1% 23.0% 74.0 O O O O O
16 ○○○○ 3.8 6.6 0.51 34.6% 10.9% 97.4 O O O O O
17 ○○○○ 4.7 11.3 0.64 21.1% 13.0% 171.1 O O O O O
18 ○○○○ 3.3 4.4 0.62 29.2% 27.1% 10,295.1 O O O O O
19 ○○○○ 6.9 11.8 0.74 17.0% 11.7% 0.0 O O O O O
20 ○○○○ 18.4 64.9 0.63 11.9% 62.9% 4.4 O O O O O
21 ○○○○ 6.7 11.1 0.67 41.7% 12.8% 22.4 O O O O O
22 ○○○○ 5.9 7.6 0.79 26.9% 86.7% 0.0 O O O O O
23 ○○○○ 5.1 36.1 0.54 21.8% 14.7% 8.4 O O O O O
24 ○○○○ 5.8 26.5 1.00 46.4% 21.8% 0.0 O O O O O
25 ○○○○ 7.9 12.3 0.74 49.4% 17.8% 95.2 O O O O O
26 ○○○○ 4.6 5.2 1.02 29.7% 10.6% 32.6 O O O O O
27 ○○○○ 8.4 22.7 0.83 32.8% 86.4% 260,490.0 O O O O O
28 ○○○○ 5.9 110.0 0.78 91.3% 16.6% 18.5 O O O O O
29 ○○○○ 12.7 86.5 0.94 33.4% 12.9% 0.0 O O O O O
30 ○○○○ 7.7 14.0 1.07 12.5% 18.2% 97.6 O O O O O
31 ○○○○ 4.1 7.2 0.89 41.4% 19.6% 98.0 O O O O O
32 ○○○○ 3.5 10.3 0.72 39.1% 14.0% 4.7 O O O O O
33 ○○○○ 6.7 8.0 0.59 10.8% 79.5% 0.0 O O O O O
34 ○○○○ 2.7 9.8 0.62 36.4% 12.0% 51.1 O O O O O
35 ○○○○ 4.1 17.9 0.33 16.8% 61.0% 0.0 O O O O O
36 ○○○○ 4.6 22.8 0.66 29.5% 15.9% 80.2 O O O O O
37 ○○○○ 4.8 11.0 1.14 57.9% 24.3% 9.5 O O O O O
38 ○○○○ 7.5 9.3 0.88 27.4% 18.1% 0.0 O O O O O
39 ○○○○ 9.5 15.6 0.50 13.5% 14.5% 0.0 O O O O O
40 ○○○○ 5.9 23.6 0.69 37.9% 14.8% 32.6 O O O O O
41 ○○○○ 15.9 16.1 0.87 22.5% 11.3% 3.8 O O O O O
42 ○○○○ 6.6 17.2 0.91 13.3% 20.0% 1,106.9 O O O O O
43 ○○○○ 6.2 13.3 1.15 19.7% 15.5% 4,795.7 O O O O O
44 ○○○○ 5.3 8.5 0.32 10.5% 16.6% 0.0 O O O O O
45 ○○○○ 1.0 7.4 0.46 76.7% 21.9% 10,623.8 O O O O O
46 ○○○○ 6.2 6.9 0.55 17.1% 20.8% 159.6 O O O O O
47 ○○○○ 6.0 10.0 0.77 18.3% 12.5% 0.0 O O O O O
48 ○○○○ 6.8 9.2 0.85 37.4% 14.8% 0.0 O O O O O
49 ○○○○ 6.9 10.9 0.97 74.4% 12.2% 30.3 O O O O O
50 ○○○○ 7.1 19.5 0.46 22.8% 10.6% 58.6 O O O O O
51 ○○○○ 7.2 254.6 1.05 58.0% 13.7% 15.9 O O O O O
52 ○○○○ 5.2 6.8 1.10 33.1% 26.8% 828.7 O O O O O
53 ○○○○ 5.3 7.5 0.42 19.4% 82.2% 0.0 O O O O O
54 ○○○○ 7.1 8.7 0.94 29.5% 60.6% 0.0 O O O O O
55 ○○○○ 6.7 8.1 0.69 34.8% 12.4% 0.0 O O O O O
56 ○○○○ 12.9 15.0 0.98 12.9% 10.6% 44.1 O O O O O
57 ○○○○ 3.7 5.8 0.76 32.4% 12.3% 2,392.0 O O O O O
58 ○○○○ 5.3 6.8 1.15 79.3% 14.3% 0.0 O O O O O
59 ○○○○ 4.0 5.9 0.47 20.0% 14.0% 265.1 O O O O O
60 ○○○○ 4.6 37.6 1.07 71.8% 11.1% 100.4 O O O O O