Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 피터 린치~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 피터 린치의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 3년 PER 매출액 성장률 (3년) 재고자산 정상률 (3년) 순이익 증가율 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 3년 PER 3년 매출액성장률 > 10% 매출액섲아률 > 재고자산성장률 5년 순이익성장률 > 20%and50% 영업이익률 > 10% 이자보상배율>2배
1 ○○○○ 15.1 37.9 50% -1% 41.0% 26% 97,437 O O O O O O
2 ○○○○ 15.0 18.3 17% 6% 21.6% 12% 364 O O O O O O
3 ○○○○ 25.5 28.2 11% -16% 41.8% 22% 39 O O O O O O
4 ○○○○ 10.9 12.8 12% 12% 37.9% 14% 572 O O O O O O
5 ○○○○ 4.0 4.8 19% -15% 40.7% 25% 66,777 O O O O O O
6 ○○○○ 13.4 15.1 41% 25% 41.2% 21% 32 O O O O O O
7 ○○○○ 22.2 35.2 11% -6% 31.5% 30% 46 O O O O O O
8 ○○○○ 5.8 7.3 11% -19% 49.0% 17% 0 O O O O O O
9 ○○○○ 17.0 35.3 22% -7% 28.9% 37% 0 O O O O O O
10 ○○○○ 15.1 38.2 40% 36% 23.3% 17% 6 O O O O O O
11 ○○○○ 31.3 44.4 18% 6% 33.8% 22% 20 O O O O O O
12 ○○○○ 18.2 35.6 29% 28% 25.1% 34% 0 O O O O O O
13 ○○○○ 20.5 27.8 23% 5% 23.1% 32% 157 O O O O O O
14 ○○○○ 40.7 44.6 11% 0% 26.9% 23% 698 O O O O O O
15 ○○○○ 21.9 34.7 16% 2% 21.3% 18% 128 O O O O O O
16 ○○○○ 14.0 20.3 17% 17% 23.2% 10% 82 O O O O O O
17 ○○○○ 21.1 35.4 15% 12% 29.6% 10% 23 O O O O O O