Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 피터 린치~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 피터 린치의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 3년 PER 매출액 성장률 (3년) 재고자산 정상률 (3년) 순이익 증가율 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 3년 PER 3년 매출액성장률 > 10% 매출액섲아률 > 재고자산성장률 5년 순이익성장률 > 20%and50% 영업이익률 > 10% 이자보상배율>2배
1 ○○○○ 21.9 26.2 11% N/A 21.8% 58% 29 O O O O O O
2 ○○○○ 13.7 17.8 15% 11% 26.0% 12% 304 O O O O O O
3 ○○○○ 5.9 7.2 11% -19% 49.0% 17% 0 O O O O O O
4 ○○○○ 20.9 35.8 25% -5% 23.1% 41% 0 O O O O O O
5 ○○○○ 32.6 39.5 22% N/A 24.0% 60% 0 O O O O O O
6 ○○○○ 18.9 24.3 26% -2% 25.5% 12% 6 O O O O O O
7 ○○○○ 14.7 40.9 40% 36% 23.3% 17% 6 O O O O O O
8 ○○○○ 19.9 35.6 33% 31% 26.9% 35% 0 O O O O O O
9 ○○○○ 21.8 28.3 24% 6% 22.8% 32% 125 O O O O O O
10 ○○○○ 15.3 20.2 17% -2% 20.5% 12% 84 O O O O O O