Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 피터 린치~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 피터 린치의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 3년 PER 매출액 성장률 (3년) 재고자산 정상률 (3년) 순이익 증가율 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 3년 PER 3년 매출액성장률 > 10% 매출액섲아률 > 재고자산성장률 5년 순이익성장률 > 20%and50% 영업이익률 > 10% 이자보상배율>2배
1 ○○○○ 12.1 38.0 55% -10% 43.0% 26% 0 O O O O O O
2 ○○○○ 14.3 18.7 15% 6% 22.1% 13% 922 O O O O O O
3 ○○○○ 9.8 12.5 26% -5% 42.1% 11% 660 O O O O O O
4 ○○○○ 4.7 6.0 128% N/A 37.7% 30% 9 O O O O O O
5 ○○○○ 20.9 33.6 17% 3% 25.3% 39% 0 O O O O O O
6 ○○○○ 24.5 51.4 29% N/A 34.6% 25% 1,647 O O O O O O
7 ○○○○ 17.1 28.3 63% N/A 33.4% 25% 5,111 O O O O O O
8 ○○○○ 30.0 34.6 20% -20% 20.9% 11% 40 O O O O O O
9 ○○○○ 21.4 33.9 14% 9% 21.9% 11% 23 O O O O O O