Skip to content

가치투자 클럽 서비스 안내

문의: 02) 723-9003

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 피터 린치~

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 피터 린치의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER 3년 PER 매출액 성장률 (3년) 재고자산 정상률 (3년) 순이익 증가율 영업이익률 이자보상배율 (배) PER < 3년 PER 3년 매출액성장률 > 10% 매출액섲아률 > 재고자산성장률 5년 순이익성장률 > 20%and50% 영업이익률 > 10% 이자보상배율>2배
1 ○○○○ 11.5 25.1 22% N/A 23.9% 67% 13 O O O O O O
2 ○○○○ 11.7 15.1 24% -0% 26.3% 13% 249 O O O O O O
3 ○○○○ 17.4 24.9 17% 12% 25.7% 27% 6 O O O O O O
4 ○○○○ 8.4 37.5 58% 4% 47.4% 28% 0 O O O O O O
5 ○○○○ 31.8 33.0 17% 3% 25.5% 19% 788 O O O O O O
6 ○○○○ 9.3 9.9 13% -12% 36.7% 11% 8,682 O O O O O O
7 ○○○○ 19.5 32.4 16% 6% 25.7% 38% 0 O O O O O O
8 ○○○○ 20.4 47.3 27% N/A 34.1% 25% 0 O O O O O O
9 ○○○○ 10.3 25.3 24% 17% 22.1% 11% 10,100 O O O O O O
10 ○○○○ 11.4 49.5 40% -1% 26.8% 17% 3 O O O O O O
11 ○○○○ 5.9 11.8 11% 10% 32.1% 17% 40 O O O O O O
12 ○○○○ 19.9 27.3 61% N/A 32.6% 25% 4,780 O O O O O O
13 ○○○○ 17.7 33.4 26% -21% 33.3% 13% 51 O O O O O O
14 ○○○○ 26.8 35.9 21% 12% 20.6% 30% 0 O O O O O O
15 ○○○○ 18.2 26.5 23% 8% 20.2% 32% 236 O O O O O O
16 ○○○○ 34.0 45.7 13% 8% 22.6% 25% 0 O O O O O O
17 ○○○○ 6.2 17.8 124% 107% 49.3% 13% 143 O O O O O O
18 ○○○○ 11.4 13.8 31% 30% 38.0% 25% 512 O O O O O O
19 ○○○○ 23.4 37.2 17% 12% 23.3% 20% 71 O O O O O O