Skip to content

媛移섑닾옄겢읇 媛엯 썑 씠슜 媛뒫븳 꽌鍮꾩뒪濡, 븘옒 솕硫댁 誘멸엯 쉶썝遺꾨뱾뿉寃 蹂댁씠뒗 깦뵆 럹씠吏엯땲떎.
쑀猷뚰쉶썝 遺꾧퍡꽌뒗 濡쒓렇씤 썑 꽌鍮꾩뒪 궗슜 媛뒫빀땲떎.

濡쒓렇씤

媛移섑닾옄겢읇 媛엯븯湲

투자대가의 가치주 : 벤저민 그레이엄~억원
%

*시가총액 상위(하위) 퍼센트는 전종목을 기준으로 산출.

종목선발기준

활용 팁!

엑셀다운로드 프린트
번호 종목명 그레이엄의 가치주
데이터 체크 리스트 결과
PER PBR 배당률 국채금리(3년) 순운전자본(억원) 시가총액(억원) 부채비율 유동비율 BPS 성장률 국채 *2 <1/PER 5년최고PER*0.4>PER 국채<배당률 PBR<1 시가총액<순운전자본 부채비율<100% 유동비율>150% BPS성장률>7.2%
1 ○○○○ 2.1 0.24 2.3 1.27 1,865 740 37% 340% 10% O O O O O O O O
2 ○○○○ 3.5 0.30 2.3 1.27 1,063 547 10% 815% 8% O O O O O O O O
3 ○○○○ 4.1 0.35 3.5 1.27 983 673 37% 298% 13% O O O O O O O O
4 ○○○○ 4.5 0.40 1.8 1.27 733 649 19% 345% 14% O O O O O O O O
5 ○○○○ 7.6 0.34 1.3 1.27 988 652 15% 520% 8% O O O O O O O O
6 ○○○○ 2.6 0.38 4.6 1.27 7,393 2,847 21% 640% 19% O O O O O O O O
7 ○○○○ 3.0 0.40 1.7 1.27 2,302 1,328 13% 843% 8% O O O O O O O O
8 ○○○○ 1.9 0.39 2.0 1.27 3,863 1,791 86% 208% 26% O O O O O O O O
9 ○○○○ 4.5 0.34 1.3 1.27 5,738 3,535 24% 344% 9% O O O O O O O O
10 ○○○○ 4.4 0.27 3.3 1.27 1,050 449 81% 180% 13% O O O O O O O O
11 ○○○○ 5.0 0.39 4.0 1.27 3,338 2,735 18% 397% 10% O O O O O O O O
12 ○○○○ 3.8 0.57 4.8 1.27 781 741 52% 225% 9% O O O O O O O O
13 ○○○○ 3.4 0.46 4.4 1.27 1,710 1,698 23% 312% 15% O O O O O O O O
14 ○○○○ 2.4 0.56 2.5 1.27 676 546 51% 243% 12% O O O O O O O O
15 ○○○○ 4.1 0.40 3.1 1.27 2,098 1,277 10% 856% 11% O O O O O O O O
16 ○○○○ 6.0 0.46 2.4 1.27 741 501 18% 497% 11% O O O O O O O O
17 ○○○○ 5.0 0.45 3.7 1.27 1,644 1,478 52% 206% 20% O O O O O O O O
18 ○○○○ 7.9 0.43 2.5 1.27 553 436 25% 357% 9% O O O O O O O O
19 ○○○○ 5.5 0.30 1.4 1.27 1,664 1,380 55% 180% 12% O O O O O O O O
20 ○○○○ 4.1 0.54 2.8 1.27 525 439 31% 328% 24% O O O O O O O O